Test: सुभाषितानि - 1


15 Questions MCQ Test संस्कृत कक्षा 10 (Sanskrit Class 10) | Test: सुभाषितानि - 1


Description
This mock test of Test: सुभाषितानि - 1 for Class 10 helps you for every Class 10 entrance exam. This contains 15 Multiple Choice Questions for Class 10 Test: सुभाषितानि - 1 (mcq) to study with solutions a complete question bank. The solved questions answers in this Test: सुभाषितानि - 1 quiz give you a good mix of easy questions and tough questions. Class 10 students definitely take this Test: सुभाषितानि - 1 exercise for a better result in the exam. You can find other Test: सुभाषितानि - 1 extra questions, long questions & short questions for Class 10 on EduRev as well by searching above.
QUESTION: 1

अधोलिखितश्लोकान् पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति॥

‘मित्रम्’ इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदं किम्?

Solution:
QUESTION: 2

गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो,
बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः।
पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः,
करी च सिंहस्य बलं न मूषकः॥

‘काकः’ इति पदस्य समानार्थकम् पदं किम्?

Solution:
QUESTION: 3

निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुष्यति,
ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति।
अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै,
कथं जनस्तं परितोषयिष्यति॥

‘प्रसीदति’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

Solution:
QUESTION: 4

क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां,
देहस्थितो देहविनाशनाय।
यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्निः,
स एव वह्निर्दहते शरीरम्॥

‘अग्निः’ इति पदस्य पर्यायः कः?

Solution:
QUESTION: 5

अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्।
अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः।।

‘सुलभः’ इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदं किम्?

Solution:
QUESTION: 6

अधोलिखितश्लोकानाम् अन्वयेषु रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपः।
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति।

अन्वयः- मनुष्याणाम् शरीरस्थ: (i) ……………….. रिपुः आलस्यम्। (ii) ………………… बन्धुः न (iii) ………….. यं कृत्वा (नर:) (iv) …………… अवसीदति।

Find appropriate word for blank (ii)

Solution:
QUESTION: 7

उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते,
हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः।
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः,
परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः।।

अन्वयः- पशुना अपि उदीरितो (i) …………….. गृह्यते, हयाः नागा: च (ii) …………… वहन्ति, पण्डितः (iii) ……………… अनुक्तम् (iv) ………… ऊहति बुद्धयः परेङ्गितज्ञानफलाः भवन्ति।

Find appropriate word for blank (iv)

Solution:
QUESTION: 8

अधोलिखितश्लोकानाम् भावार्थं मञ्जूषातः उचितपदानि चित्वा पूरयत

निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति,
ध्रुवं सः तस्यापगमे प्रसीदति।

भावार्थ:- नरस्य क्रोधस्य किमपि (i) …………….. भवति यदि तस्य कारणस्य एव (ii) ………………. भवति तदैव (iii) ………………… स्वयमेव शाम्यति (iv) ……………. च प्रसीदति।

Find appropriate word for blank (i)

Solution:
QUESTION: 9

समान-शील-व्यसनेषु सख्यम्।

भावार्थ:- अस्य भावः अस्ति यत् मनुष्य (i) ……………….. भवति स्वस्वभावानुसारेण (ii) ………………… जनैः (iii) ……………… तस्य (iv) …………….. भवति।।

Find appropriate word for blank (iii)

Solution:
QUESTION: 10

अधोलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदानाम् कृते उचितम् अर्थं चित्वा लिखत

उद्यमं कृत्वा नरः न अवसीदति।

Solution:
QUESTION: 11

अधोलिखितश्लोकान् पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति॥

‘यं’ इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

Solution:
QUESTION: 12

गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो,
बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः।
पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः,
करी च सिंहस्य बलं न मूषकः॥

‘बली’ इति पदस्य विलोमपदं किम्?

Solution:
QUESTION: 13

निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुष्यति,
ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति।
अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै,
कथं जनस्तं परितोषयिष्यति॥

‘आरम्भे’ इति पदस्य विलोमपदं किम्?

Solution:
QUESTION: 14

क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां,
देहस्थितो देहविनाशनाय।
यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्निः,
स एव वह्निर्दहते शरीरम्॥

‘शत्रुः’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

Solution:
QUESTION: 15

अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्।
अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः।।

‘पुरुषः’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

Solution:

Similar Content

Related tests