सैंपल पेपर्स - 10, हिंदी, कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

Sample Papers For Class 6

Class 6 : सैंपल पेपर्स - 10, हिंदी, कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

 Page 1


d{kk&6] fgUnh i`"B 1&3 
 
        
  
   
      
d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha                        fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh  
 
 
        [kaM& d [kaM& d [kaM& d [kaM& d  
  iz'u&1- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft, %  
    yky cgknqj 'kkL=h Lora= Hkkjr ds ,d egku usrk FksA yky cgknqj 'kkL=h dk 
  tUe 2 vDVwcj 1904 dks okjk.klh ds ikl eqxyljk; esa gqvk FkkA muds firk dk uke 
  'kkjnkizlkn Jh okLro FkkA vius ekek ds ;gk¡ jgdj mUgksaus izkjafHkd f'k{kk izkIr dhA 
  mlds ckn os okjk.klh x,A ;gk¡ mUgksaus dk'kh fo|kihB esa *'kkL=h* rd i<+kbZ dhA 
  rsbZl o"kZ dh vk;q esa mudk yfyrknsoh ds lkFk fookg gqvkAusg: ds ckn ykycgknqj 
  'kkL=h Hkkjr ds iz/kkuea=h cusA 1965 esa tc ikfdLrku us Hkkjr ij geyk fd;k rc 
  'kkL=h th us cM+h dq'kyrkiwoZd dke fd;kA bl ;q) esa ikfdLrku cqjh rjg gkj x;kA 
  ckn esa ikfdLrku ds lkFk 'kkafr&okrkZ djus ds fy, os rk'kdan x,A ogk¡ 11 tuojh 
  1966 dks mudh vpkud e`R;q gks xbZA  
  'kkL=h th us ns'k dks *t; toku] t; fdlku* dk ukjk fn;kA mudh n`<+ 
 ekU;rk Fkh fd Hkkjr dh mUufr tokuksa vkSj fdlkuksa ds }kjk gh gksxhA lpeqp] 'kkL=h 
 th Hkkjrekrk ds ,d egku liwr FksA 
 
 ¼d½ 'kkL=h th dk tUe dc vkSj dgk¡ gqvk Fkk \   
 ¼[k½ dkSu&ls ns'kksa ds chp esa ;q) gqvk Fkk \      
¼x½ ns'k dh mUufr ds laca/k esa 'kkL=h th dh D;k ekU;rk Fkh \    
 ¼?k½ 'kkL=h th us dkSu ls ns'k dh ;k=k dh vkSj D;ksa \     
 
  iz'u&2 d mfpr LFkku ij vuqLokj vkSj vuqukfld fpà yxkb, &     
 1- iko  2- euksjtu 
 [k lgh ek=k dk iz;ksx djrs gq, 'kCn cukb,&     
 1- iFoh  2- Hktu  
iz'u&3 d tkfrokpd laKk Nk¡Vdj fyf[k;s &            
  1- vt; gksf'k;kj yM+dk gSA 
 [k mfpr loZuke 'kCn dk iz;ksx djrs gq, iz'uokpd okD; cukb,&  
  1- ehuk us vius HkkbZ dks migkj fn;kA 
iz'u&4 d 'kCn vkSj izR;; Nk¡Vdj fyf[k, &             
  1- feBkbZ 2- nksLrh 
iz'u&5 uhps fn, x, okD;ksa ls fo'ks"k.k Nk¡Vdj fyf[k, &   
 
Page 2


d{kk&6] fgUnh i`"B 1&3 
 
        
  
   
      
d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha                        fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh  
 
 
        [kaM& d [kaM& d [kaM& d [kaM& d  
  iz'u&1- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft, %  
    yky cgknqj 'kkL=h Lora= Hkkjr ds ,d egku usrk FksA yky cgknqj 'kkL=h dk 
  tUe 2 vDVwcj 1904 dks okjk.klh ds ikl eqxyljk; esa gqvk FkkA muds firk dk uke 
  'kkjnkizlkn Jh okLro FkkA vius ekek ds ;gk¡ jgdj mUgksaus izkjafHkd f'k{kk izkIr dhA 
  mlds ckn os okjk.klh x,A ;gk¡ mUgksaus dk'kh fo|kihB esa *'kkL=h* rd i<+kbZ dhA 
  rsbZl o"kZ dh vk;q esa mudk yfyrknsoh ds lkFk fookg gqvkAusg: ds ckn ykycgknqj 
  'kkL=h Hkkjr ds iz/kkuea=h cusA 1965 esa tc ikfdLrku us Hkkjr ij geyk fd;k rc 
  'kkL=h th us cM+h dq'kyrkiwoZd dke fd;kA bl ;q) esa ikfdLrku cqjh rjg gkj x;kA 
  ckn esa ikfdLrku ds lkFk 'kkafr&okrkZ djus ds fy, os rk'kdan x,A ogk¡ 11 tuojh 
  1966 dks mudh vpkud e`R;q gks xbZA  
  'kkL=h th us ns'k dks *t; toku] t; fdlku* dk ukjk fn;kA mudh n`<+ 
 ekU;rk Fkh fd Hkkjr dh mUufr tokuksa vkSj fdlkuksa ds }kjk gh gksxhA lpeqp] 'kkL=h 
 th Hkkjrekrk ds ,d egku liwr FksA 
 
 ¼d½ 'kkL=h th dk tUe dc vkSj dgk¡ gqvk Fkk \   
 ¼[k½ dkSu&ls ns'kksa ds chp esa ;q) gqvk Fkk \      
¼x½ ns'k dh mUufr ds laca/k esa 'kkL=h th dh D;k ekU;rk Fkh \    
 ¼?k½ 'kkL=h th us dkSu ls ns'k dh ;k=k dh vkSj D;ksa \     
 
  iz'u&2 d mfpr LFkku ij vuqLokj vkSj vuqukfld fpà yxkb, &     
 1- iko  2- euksjtu 
 [k lgh ek=k dk iz;ksx djrs gq, 'kCn cukb,&     
 1- iFoh  2- Hktu  
iz'u&3 d tkfrokpd laKk Nk¡Vdj fyf[k;s &            
  1- vt; gksf'k;kj yM+dk gSA 
 [k mfpr loZuke 'kCn dk iz;ksx djrs gq, iz'uokpd okD; cukb,&  
  1- ehuk us vius HkkbZ dks migkj fn;kA 
iz'u&4 d 'kCn vkSj izR;; Nk¡Vdj fyf[k, &             
  1- feBkbZ 2- nksLrh 
iz'u&5 uhps fn, x, okD;ksa ls fo'ks"k.k Nk¡Vdj fyf[k, &   
 
d{kk&6] fgUnh i`"B 2&3 
 
  1- nw/kokyk nw/k esa nqxuk ikuh Mkyrk gSA 
  2- fgUnh ekr`Hkk"kk gSA 
iz'u&6 ¼d½ *j* *j* *j* *j* ds mfpr :Ik dk iz;ksx djrs gq, 'kCnksa dks lgh dhft,A  
  1- foue  2- /ke 3- jk"V 4- iopu 
iz'u&7 ¼d½ uhps fn, x, okD;ksa esa mfpr fojke fpg~uk fojke fpg~uk fojke fpg~uk fojke fpg~uksa dk iz;ksx dhft,A  
  1- okg fdruk et+k vk;k  
  2- og fxjrs&fxjrs cp x;k 
iz'u&8 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa ls okD; cukb, &   
 1- vuy 
  2- vfuy  
iz'u&9 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa esa ls lgh 'kCn Nk¡Vdj fyf[k, &  
  1- ct++++kuk 2- cktkj 3- lCth 4- bart++++ke 
 ¼[k½ uhps fn, x, 'kCnksa esa ls xyr 'kCn Nk¡Vdj fyf[k, &  
  1- firkt+h 2- rst++++ 3- lkQ+ 4- Qu 
iz'u&10 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa ds foykse fyf[k, &   
 1- fujk'kk 2- vk;kr 
 ¼[k½ uhps fn, x, 'kCnksa ds lekukFkhZ fyf[k, & 
  1- i= 2- iq"i 
iz'u&11- eku yhft,] vkidks vius fe= ds tUefnu ij mls ,d migkj nsuk gSA migkj [kjhnus 
ds fy, vki ckt+kj tkrs gSaA nqdkunkj vkSj vkids chp gksus okyh ckrphr dks laokn 
:i esa fyf[k,A          
iz'u&12- vkids NksVs HkkbZ dh okf"kZd ijh{kk gSA og ijh{kk esa [kwc esgur djsA mls izsfjr djus ds 
fy, ,d i= fyf[k,A         
  vFkok vFkok vFkok vFkok  
 lR;iky dh lPpkbZ ls tqM+h ?kVuk ds ckjs esa crkrs gq,] vius ukukth dks ,d i= 
 fyf[k, A                 
  iz'u&13- fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d fo"k; ij vuqPNsn fyf[k,A     
 ¼yxHkx 100&150 'kCn½ 
  1- jk"Vªh; ioZ 2- esjk I;kjk ns'k  3- O;k;ke ls ykHk 
          
          [kaM& [kaM& [kaM& [kaM& [k [k [k [k  
iz'u&14- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft,A   
  Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrkA A A A  
      mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA  
      lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk]  
      rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA  
      Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA  
 
 ¼d½ ;g dfork fdlds }kjk fy[kh xbZ gS \ 
Page 3


d{kk&6] fgUnh i`"B 1&3 
 
        
  
   
      
d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha                        fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh  
 
 
        [kaM& d [kaM& d [kaM& d [kaM& d  
  iz'u&1- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft, %  
    yky cgknqj 'kkL=h Lora= Hkkjr ds ,d egku usrk FksA yky cgknqj 'kkL=h dk 
  tUe 2 vDVwcj 1904 dks okjk.klh ds ikl eqxyljk; esa gqvk FkkA muds firk dk uke 
  'kkjnkizlkn Jh okLro FkkA vius ekek ds ;gk¡ jgdj mUgksaus izkjafHkd f'k{kk izkIr dhA 
  mlds ckn os okjk.klh x,A ;gk¡ mUgksaus dk'kh fo|kihB esa *'kkL=h* rd i<+kbZ dhA 
  rsbZl o"kZ dh vk;q esa mudk yfyrknsoh ds lkFk fookg gqvkAusg: ds ckn ykycgknqj 
  'kkL=h Hkkjr ds iz/kkuea=h cusA 1965 esa tc ikfdLrku us Hkkjr ij geyk fd;k rc 
  'kkL=h th us cM+h dq'kyrkiwoZd dke fd;kA bl ;q) esa ikfdLrku cqjh rjg gkj x;kA 
  ckn esa ikfdLrku ds lkFk 'kkafr&okrkZ djus ds fy, os rk'kdan x,A ogk¡ 11 tuojh 
  1966 dks mudh vpkud e`R;q gks xbZA  
  'kkL=h th us ns'k dks *t; toku] t; fdlku* dk ukjk fn;kA mudh n`<+ 
 ekU;rk Fkh fd Hkkjr dh mUufr tokuksa vkSj fdlkuksa ds }kjk gh gksxhA lpeqp] 'kkL=h 
 th Hkkjrekrk ds ,d egku liwr FksA 
 
 ¼d½ 'kkL=h th dk tUe dc vkSj dgk¡ gqvk Fkk \   
 ¼[k½ dkSu&ls ns'kksa ds chp esa ;q) gqvk Fkk \      
¼x½ ns'k dh mUufr ds laca/k esa 'kkL=h th dh D;k ekU;rk Fkh \    
 ¼?k½ 'kkL=h th us dkSu ls ns'k dh ;k=k dh vkSj D;ksa \     
 
  iz'u&2 d mfpr LFkku ij vuqLokj vkSj vuqukfld fpà yxkb, &     
 1- iko  2- euksjtu 
 [k lgh ek=k dk iz;ksx djrs gq, 'kCn cukb,&     
 1- iFoh  2- Hktu  
iz'u&3 d tkfrokpd laKk Nk¡Vdj fyf[k;s &            
  1- vt; gksf'k;kj yM+dk gSA 
 [k mfpr loZuke 'kCn dk iz;ksx djrs gq, iz'uokpd okD; cukb,&  
  1- ehuk us vius HkkbZ dks migkj fn;kA 
iz'u&4 d 'kCn vkSj izR;; Nk¡Vdj fyf[k, &             
  1- feBkbZ 2- nksLrh 
iz'u&5 uhps fn, x, okD;ksa ls fo'ks"k.k Nk¡Vdj fyf[k, &   
 
d{kk&6] fgUnh i`"B 2&3 
 
  1- nw/kokyk nw/k esa nqxuk ikuh Mkyrk gSA 
  2- fgUnh ekr`Hkk"kk gSA 
iz'u&6 ¼d½ *j* *j* *j* *j* ds mfpr :Ik dk iz;ksx djrs gq, 'kCnksa dks lgh dhft,A  
  1- foue  2- /ke 3- jk"V 4- iopu 
iz'u&7 ¼d½ uhps fn, x, okD;ksa esa mfpr fojke fpg~uk fojke fpg~uk fojke fpg~uk fojke fpg~uksa dk iz;ksx dhft,A  
  1- okg fdruk et+k vk;k  
  2- og fxjrs&fxjrs cp x;k 
iz'u&8 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa ls okD; cukb, &   
 1- vuy 
  2- vfuy  
iz'u&9 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa esa ls lgh 'kCn Nk¡Vdj fyf[k, &  
  1- ct++++kuk 2- cktkj 3- lCth 4- bart++++ke 
 ¼[k½ uhps fn, x, 'kCnksa esa ls xyr 'kCn Nk¡Vdj fyf[k, &  
  1- firkt+h 2- rst++++ 3- lkQ+ 4- Qu 
iz'u&10 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa ds foykse fyf[k, &   
 1- fujk'kk 2- vk;kr 
 ¼[k½ uhps fn, x, 'kCnksa ds lekukFkhZ fyf[k, & 
  1- i= 2- iq"i 
iz'u&11- eku yhft,] vkidks vius fe= ds tUefnu ij mls ,d migkj nsuk gSA migkj [kjhnus 
ds fy, vki ckt+kj tkrs gSaA nqdkunkj vkSj vkids chp gksus okyh ckrphr dks laokn 
:i esa fyf[k,A          
iz'u&12- vkids NksVs HkkbZ dh okf"kZd ijh{kk gSA og ijh{kk esa [kwc esgur djsA mls izsfjr djus ds 
fy, ,d i= fyf[k,A         
  vFkok vFkok vFkok vFkok  
 lR;iky dh lPpkbZ ls tqM+h ?kVuk ds ckjs esa crkrs gq,] vius ukukth dks ,d i= 
 fyf[k, A                 
  iz'u&13- fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d fo"k; ij vuqPNsn fyf[k,A     
 ¼yxHkx 100&150 'kCn½ 
  1- jk"Vªh; ioZ 2- esjk I;kjk ns'k  3- O;k;ke ls ykHk 
          
          [kaM& [kaM& [kaM& [kaM& [k [k [k [k  
iz'u&14- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft,A   
  Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrkA A A A  
      mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA  
      lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk]  
      rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA  
      Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA  
 
 ¼d½ ;g dfork fdlds }kjk fy[kh xbZ gS \ 
d{kk&6] fgUnh i`"B 3&3 
 
 ¼[k½ bl dfork ds ek/;e ls dfo D;k dguk pkgrk gS \ 
 ¼x½ Je D;k nsus okyk gS \ 
 ¼?k½ lkSHkkX; dk foykse 'kCn fyf[k,A 
 ¼³½ dfork dk 'kh"kZd crkb,A 
 
iz'u&15- fuEufyf[kr x|ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft,A 
     
  lqanjyky vius xk¡o ykSVk rks mldk eu vkReXykfu ls Hkjk gqvk FkkA og mu dEiuh 
 et+nwjksa dks o`{k dkVus ls jksd ugha ldk FkkA ;gh mldh vkReXykfu dk eq[; dkj.k 
 FkkA mlus viuh fe= eaMyh dh lHkk cqykbZA mlus lHkk esa xk¡o ds vU; yksxksa dks Hkh 
 vkeaf=r fd;k( yksxksa dks isM+&ikS/kksa dk egÙo le>k;kA 
 
 ¼d½ vkReXykfu ls D;k vfHkizk; gS \      
 ¼[k½ lqanjyky us fdldks vkeaf=r fd;k \      
 ¼x½ lqanjyky yksxksa dks D;k le>kuk pkgrk Fkk \     
 ¼?k½ lqanjyky dEiuh et+nwjksa dks D;ksa jksduk pkgrk Fkk \     
 
iz'u&16- uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj ,d okD; esa fyf[k, &         
 ¼d½ dfo fdldh oanuk dj jgk gS \ 
 ¼[k½ lR;iky ds ?kj esa dkSu&dkSu Fkk \ 
 ¼x½ dfo us ekr`Hkwfe ds fy, D;k djus dks dgk gS \ 
 ¼?k½ rhljs uo;qod us jktk ls D;k ekW¡xk \           
 ¼³½ dfo fdldh egkurk d® igpkuU® dh ckr dg jgk gS\ 
 ¼p½ cjkens esa vpkud D;k pedus yxh \ 
 
iz'u&17- uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj yxHkx 30 'kCnksa esa fyf[k, &       
 ¼d½ ,d fo|kFkhZ ds fy, ifjJe djuk D;ksa vko';d gS\  
 ¼[k½ fgeikr fdls dgrs gSa \ ty ds vU; :i fyf[k,A 
 ¼x½ HkkjRk Hkwfe ge ij D;k&D;k midkj djrh gS \ 
 ¼?k½ loky gy djus ds fy, LokehukFku D;k tkuuk pkgrk Fkk \ 
 
iz'u&18- uhps fn, x, iz'uksa ds foLr`r mRrj fyf[k, &      
 ¼d½ gesa fodykaxks ds lkFk fdl izdkj dk O;ogkj djuk pkfg, vkSj D;ksa \ 
 ¼[k½ isM--i©/kks dks cpkuk D;ksa t+:jh gS \ foLrkj ls le>kb,A 
 ¼x½ efgiky flag dh fy[kkoV dSlh Fkh \ vki viuh fy[kkoV dks lqanj cukus ds fy, 
   D;k&D;k iz;kl djrs gSa \ 
 
iz'u&19 uhps fn, x, iz'uksa esa ls lgh fodYi Nk¡Vdj fyf[k, &   
  ¼d½ ekr` vpZuk ikB ds jpukdkj dkSu gS \ 
Page 4


d{kk&6] fgUnh i`"B 1&3 
 
        
  
   
      
d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha d{kk % NBoha                        fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh fo"k; % fgUnh  
 
 
        [kaM& d [kaM& d [kaM& d [kaM& d  
  iz'u&1- fuEufyf[kr x|ka'k dks i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft, %  
    yky cgknqj 'kkL=h Lora= Hkkjr ds ,d egku usrk FksA yky cgknqj 'kkL=h dk 
  tUe 2 vDVwcj 1904 dks okjk.klh ds ikl eqxyljk; esa gqvk FkkA muds firk dk uke 
  'kkjnkizlkn Jh okLro FkkA vius ekek ds ;gk¡ jgdj mUgksaus izkjafHkd f'k{kk izkIr dhA 
  mlds ckn os okjk.klh x,A ;gk¡ mUgksaus dk'kh fo|kihB esa *'kkL=h* rd i<+kbZ dhA 
  rsbZl o"kZ dh vk;q esa mudk yfyrknsoh ds lkFk fookg gqvkAusg: ds ckn ykycgknqj 
  'kkL=h Hkkjr ds iz/kkuea=h cusA 1965 esa tc ikfdLrku us Hkkjr ij geyk fd;k rc 
  'kkL=h th us cM+h dq'kyrkiwoZd dke fd;kA bl ;q) esa ikfdLrku cqjh rjg gkj x;kA 
  ckn esa ikfdLrku ds lkFk 'kkafr&okrkZ djus ds fy, os rk'kdan x,A ogk¡ 11 tuojh 
  1966 dks mudh vpkud e`R;q gks xbZA  
  'kkL=h th us ns'k dks *t; toku] t; fdlku* dk ukjk fn;kA mudh n`<+ 
 ekU;rk Fkh fd Hkkjr dh mUufr tokuksa vkSj fdlkuksa ds }kjk gh gksxhA lpeqp] 'kkL=h 
 th Hkkjrekrk ds ,d egku liwr FksA 
 
 ¼d½ 'kkL=h th dk tUe dc vkSj dgk¡ gqvk Fkk \   
 ¼[k½ dkSu&ls ns'kksa ds chp esa ;q) gqvk Fkk \      
¼x½ ns'k dh mUufr ds laca/k esa 'kkL=h th dh D;k ekU;rk Fkh \    
 ¼?k½ 'kkL=h th us dkSu ls ns'k dh ;k=k dh vkSj D;ksa \     
 
  iz'u&2 d mfpr LFkku ij vuqLokj vkSj vuqukfld fpà yxkb, &     
 1- iko  2- euksjtu 
 [k lgh ek=k dk iz;ksx djrs gq, 'kCn cukb,&     
 1- iFoh  2- Hktu  
iz'u&3 d tkfrokpd laKk Nk¡Vdj fyf[k;s &            
  1- vt; gksf'k;kj yM+dk gSA 
 [k mfpr loZuke 'kCn dk iz;ksx djrs gq, iz'uokpd okD; cukb,&  
  1- ehuk us vius HkkbZ dks migkj fn;kA 
iz'u&4 d 'kCn vkSj izR;; Nk¡Vdj fyf[k, &             
  1- feBkbZ 2- nksLrh 
iz'u&5 uhps fn, x, okD;ksa ls fo'ks"k.k Nk¡Vdj fyf[k, &   
 
d{kk&6] fgUnh i`"B 2&3 
 
  1- nw/kokyk nw/k esa nqxuk ikuh Mkyrk gSA 
  2- fgUnh ekr`Hkk"kk gSA 
iz'u&6 ¼d½ *j* *j* *j* *j* ds mfpr :Ik dk iz;ksx djrs gq, 'kCnksa dks lgh dhft,A  
  1- foue  2- /ke 3- jk"V 4- iopu 
iz'u&7 ¼d½ uhps fn, x, okD;ksa esa mfpr fojke fpg~uk fojke fpg~uk fojke fpg~uk fojke fpg~uksa dk iz;ksx dhft,A  
  1- okg fdruk et+k vk;k  
  2- og fxjrs&fxjrs cp x;k 
iz'u&8 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa ls okD; cukb, &   
 1- vuy 
  2- vfuy  
iz'u&9 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa esa ls lgh 'kCn Nk¡Vdj fyf[k, &  
  1- ct++++kuk 2- cktkj 3- lCth 4- bart++++ke 
 ¼[k½ uhps fn, x, 'kCnksa esa ls xyr 'kCn Nk¡Vdj fyf[k, &  
  1- firkt+h 2- rst++++ 3- lkQ+ 4- Qu 
iz'u&10 ¼d½ uhps fn, x, 'kCnksa ds foykse fyf[k, &   
 1- fujk'kk 2- vk;kr 
 ¼[k½ uhps fn, x, 'kCnksa ds lekukFkhZ fyf[k, & 
  1- i= 2- iq"i 
iz'u&11- eku yhft,] vkidks vius fe= ds tUefnu ij mls ,d migkj nsuk gSA migkj [kjhnus 
ds fy, vki ckt+kj tkrs gSaA nqdkunkj vkSj vkids chp gksus okyh ckrphr dks laokn 
:i esa fyf[k,A          
iz'u&12- vkids NksVs HkkbZ dh okf"kZd ijh{kk gSA og ijh{kk esa [kwc esgur djsA mls izsfjr djus ds 
fy, ,d i= fyf[k,A         
  vFkok vFkok vFkok vFkok  
 lR;iky dh lPpkbZ ls tqM+h ?kVuk ds ckjs esa crkrs gq,] vius ukukth dks ,d i= 
 fyf[k, A                 
  iz'u&13- fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d fo"k; ij vuqPNsn fyf[k,A     
 ¼yxHkx 100&150 'kCn½ 
  1- jk"Vªh; ioZ 2- esjk I;kjk ns'k  3- O;k;ke ls ykHk 
          
          [kaM& [kaM& [kaM& [kaM& [k [k [k [k  
iz'u&14- fuEufyf[kr dkO;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft,A   
  Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrk Je lq[k&oSHko dk gS nkrkA A A A  
      mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA mTToy Hkfo"; dk fuekZrkAA  
      lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk] lkSHkkX; fo/kk;d tu&tu dk]  
      rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA rqe Hkh bldk lEeku djksA  
      Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA Jenku djks] Jenku djksAA  
 
 ¼d½ ;g dfork fdlds }kjk fy[kh xbZ gS \ 
d{kk&6] fgUnh i`"B 3&3 
 
 ¼[k½ bl dfork ds ek/;e ls dfo D;k dguk pkgrk gS \ 
 ¼x½ Je D;k nsus okyk gS \ 
 ¼?k½ lkSHkkX; dk foykse 'kCn fyf[k,A 
 ¼³½ dfork dk 'kh"kZd crkb,A 
 
iz'u&15- fuEufyf[kr x|ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj nhft,A 
     
  lqanjyky vius xk¡o ykSVk rks mldk eu vkReXykfu ls Hkjk gqvk FkkA og mu dEiuh 
 et+nwjksa dks o`{k dkVus ls jksd ugha ldk FkkA ;gh mldh vkReXykfu dk eq[; dkj.k 
 FkkA mlus viuh fe= eaMyh dh lHkk cqykbZA mlus lHkk esa xk¡o ds vU; yksxksa dks Hkh 
 vkeaf=r fd;k( yksxksa dks isM+&ikS/kksa dk egÙo le>k;kA 
 
 ¼d½ vkReXykfu ls D;k vfHkizk; gS \      
 ¼[k½ lqanjyky us fdldks vkeaf=r fd;k \      
 ¼x½ lqanjyky yksxksa dks D;k le>kuk pkgrk Fkk \     
 ¼?k½ lqanjyky dEiuh et+nwjksa dks D;ksa jksduk pkgrk Fkk \     
 
iz'u&16- uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj ,d okD; esa fyf[k, &         
 ¼d½ dfo fdldh oanuk dj jgk gS \ 
 ¼[k½ lR;iky ds ?kj esa dkSu&dkSu Fkk \ 
 ¼x½ dfo us ekr`Hkwfe ds fy, D;k djus dks dgk gS \ 
 ¼?k½ rhljs uo;qod us jktk ls D;k ekW¡xk \           
 ¼³½ dfo fdldh egkurk d® igpkuU® dh ckr dg jgk gS\ 
 ¼p½ cjkens esa vpkud D;k pedus yxh \ 
 
iz'u&17- uhps fn, x, iz'uksa ds mRrj yxHkx 30 'kCnksa esa fyf[k, &       
 ¼d½ ,d fo|kFkhZ ds fy, ifjJe djuk D;ksa vko';d gS\  
 ¼[k½ fgeikr fdls dgrs gSa \ ty ds vU; :i fyf[k,A 
 ¼x½ HkkjRk Hkwfe ge ij D;k&D;k midkj djrh gS \ 
 ¼?k½ loky gy djus ds fy, LokehukFku D;k tkuuk pkgrk Fkk \ 
 
iz'u&18- uhps fn, x, iz'uksa ds foLr`r mRrj fyf[k, &      
 ¼d½ gesa fodykaxks ds lkFk fdl izdkj dk O;ogkj djuk pkfg, vkSj D;ksa \ 
 ¼[k½ isM--i©/kks dks cpkuk D;ksa t+:jh gS \ foLrkj ls le>kb,A 
 ¼x½ efgiky flag dh fy[kkoV dSlh Fkh \ vki viuh fy[kkoV dks lqanj cukus ds fy, 
   D;k&D;k iz;kl djrs gSa \ 
 
iz'u&19 uhps fn, x, iz'uksa esa ls lgh fodYi Nk¡Vdj fyf[k, &   
  ¼d½ ekr` vpZuk ikB ds jpukdkj dkSu gS \ 
d{kk&6] fgUnh i`"B 4&3 
 
  1- ljkst Hkkj}kt 2- Jh O;fFkr ân; 3-gjnku g"kZ 4- f'ko 'kadj 
 ¼[k½ jktk Hksl cny dj dgk¡ tkrs Fks \ 
  1- f'kdkj [ksyus 2- ?kweus 3- iztk dk gky&pky tkuus 4- foJke djus 
 ¼x½ isM+ cpkus dk lans'k fdlus fn;k \ 
  1- lR;iky us  2- lqanjflag us 3- lqanjyky us  4- efgiky us 
 ¼?k½ e/kqdj fdl çdkj ls fodykax Fkk \ 
  1- 'kkjhfjd :Ik ls 2- ekufld :Ik ls 3- nksuksa ls 4- fdlh ls Hkh ugha 
 ¼³½ efgiky flag v[+kckj fudkyrs Fks \ 
  1- nSfud 2- ekfld 3- lkIrkfgd 4- ikf{kd 
 ¼p½ ifjJe dk i;kZ;okph gS \ 
  1- vkyL;  2- lkgl  3- esgur  4- lEcy 
 ¼N½ tks 'kCn ds ihNs tqM+rs gSa] dgykrs gSa \ 
  1- milxZ  2- loZuke  3- izR;;  4- fo'ks"k.k 
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

,

Objective type Questions

,

Semester Notes

,

shortcuts and tricks

,

ppt

,

सैंपल पेपर्स - 10

,

past year papers

,

Previous Year Questions with Solutions

,

हिंदी

,

Free

,

कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

,

MCQs

,

video lectures

,

Extra Questions

,

mock tests for examination

,

Sample Paper

,

pdf

,

हिंदी

,

कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

,

हिंदी

,

study material

,

Summary

,

Important questions

,

practice quizzes

,

Exam

,

Viva Questions

,

सैंपल पेपर्स - 10

,

सैंपल पेपर्स - 10

;