सैंपल पेपर्स - 3, हिंदी, कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

Sample Papers For Class 6

Class 6 : सैंपल पेपर्स - 3, हिंदी, कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

 Page 1


(1/4) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
   d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  d½ d½ d½ d½  bl bl bl bl  iz’u i= iz’u i= iz’u i= iz’u i= ds pkj ds pkj ds pkj ds pkj [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A  
  [k½ [k½ [k½ [k½  LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A  
  x½ x½ x½ x½  ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A  
  
[k. [k. [k. [k.M & M & M & M & d d d d  
 
iz iz iz iz- - - -1 1 1 1  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr vifBr vifBr vifBr vifBr x x x xn~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k dks dks dks dks i<+dj i<+dj i<+dj i<+dj iwNs iwNs iwNs iwNs x, x, x, x, iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, &  
 
  vk/kqfud ;qx esa /ku dks vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS A /ku thou ds fy, vko';d gksrk gS A [kku&iku] 
jgu&lgu] oL=&edku vkfn ds fy, /ku dh vko’;drk gksrh gS A buds fy, /ku dks mruk gh egRRo nsuk 
pkfg, ftruk vko’;d gS A 
;g thou dsoy /ku dekus vkSj mldk laxzg djus ds fy, ugha cuk gS A thou esa lcls egRoiw.kZ gksrk gS] 
lEekuiwoZd thuk A Ny&diV] >wB] Hkz"Vkpkj] fj’or[kksjh vkSj csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okyksa dk lEeku 
ugha gksrk A ,sls O;fDr eku&lEeku dh fpark ugha djrs A mudh vk¡[kksa ij /ku dh iV~Vh c¡/kh jgrh gS A bZekunkjh 
ls dk;Z djds thou;kiu djus okys dk lHkh lEeku djrs gSa A csbZekuh ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS A 
bZekunkj O;fDr lekt ds xkSjo gksrs gSa A /ku ds izfr eksg R;kxdj] ykyp esa u Q¡ldj gh lEekuiwoZd ft;k tk 
ldrk gS A ,slk thou thus okys gh lPpk thou thrs gSa A 
 
  d½ vk/kqfud ;qx esa fdls vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS \ (1) 
   i) /ku dks ii) cy dks iii) fon~;k dks iv) bZekunkjh dks 
 
  [k½ thou esa lcls egRoiw.kZ D;k gS \ (1) 
   i) /kuh cudj thuk ii) lEekuiwoZd 
thuk 
iii) csbZekuh ls 
thuk 
iv) fuf’apr gksdj thuk 
 
  x½ dSls yksx eku&lEeku dh fpark ugha djrs \ (1) 
   i) /kuh yksx ii) bZekunkj yksx 
 
   iii) csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okys yksx iv) lPpk thou thus okys yksx 
 
  ?k½ fdl izdkj ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS \ (1) 
   i) ifjJe ls ii) csbZekuh ls iii) bZekunkjh ls iv) buesa ls dksbZ ugha 
  ³½ fdl izdkj ds O;fDr lekt ds xkSsjo gksrs gSa \ (1) 
   i) laaqnj ii) csbZeku iii) bZekunkj iv) cyoku 
 
iz iz iz iz- - - -2 2 2 2  fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & 
  iwjc ls if'pe rd QSyh] 
ftldh ioZr&ekyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
fge dk eqdqV 'kh’k ij /kjrk] 
vkleku ls ckrsa djrk A 
 
  lwjt dh Lof.kZe fdj.kksa esa] 
bldk txex :Ik fu[kjrk AA 
dy&dy cgrs fu>Zj ty esa] 
blus ve`r Mkyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
 
Page 2


(1/4) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
   d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  d½ d½ d½ d½  bl bl bl bl  iz’u i= iz’u i= iz’u i= iz’u i= ds pkj ds pkj ds pkj ds pkj [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A  
  [k½ [k½ [k½ [k½  LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A  
  x½ x½ x½ x½  ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A  
  
[k. [k. [k. [k.M & M & M & M & d d d d  
 
iz iz iz iz- - - -1 1 1 1  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr vifBr vifBr vifBr vifBr x x x xn~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k dks dks dks dks i<+dj i<+dj i<+dj i<+dj iwNs iwNs iwNs iwNs x, x, x, x, iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, &  
 
  vk/kqfud ;qx esa /ku dks vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS A /ku thou ds fy, vko';d gksrk gS A [kku&iku] 
jgu&lgu] oL=&edku vkfn ds fy, /ku dh vko’;drk gksrh gS A buds fy, /ku dks mruk gh egRRo nsuk 
pkfg, ftruk vko’;d gS A 
;g thou dsoy /ku dekus vkSj mldk laxzg djus ds fy, ugha cuk gS A thou esa lcls egRoiw.kZ gksrk gS] 
lEekuiwoZd thuk A Ny&diV] >wB] Hkz"Vkpkj] fj’or[kksjh vkSj csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okyksa dk lEeku 
ugha gksrk A ,sls O;fDr eku&lEeku dh fpark ugha djrs A mudh vk¡[kksa ij /ku dh iV~Vh c¡/kh jgrh gS A bZekunkjh 
ls dk;Z djds thou;kiu djus okys dk lHkh lEeku djrs gSa A csbZekuh ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS A 
bZekunkj O;fDr lekt ds xkSjo gksrs gSa A /ku ds izfr eksg R;kxdj] ykyp esa u Q¡ldj gh lEekuiwoZd ft;k tk 
ldrk gS A ,slk thou thus okys gh lPpk thou thrs gSa A 
 
  d½ vk/kqfud ;qx esa fdls vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS \ (1) 
   i) /ku dks ii) cy dks iii) fon~;k dks iv) bZekunkjh dks 
 
  [k½ thou esa lcls egRoiw.kZ D;k gS \ (1) 
   i) /kuh cudj thuk ii) lEekuiwoZd 
thuk 
iii) csbZekuh ls 
thuk 
iv) fuf’apr gksdj thuk 
 
  x½ dSls yksx eku&lEeku dh fpark ugha djrs \ (1) 
   i) /kuh yksx ii) bZekunkj yksx 
 
   iii) csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okys yksx iv) lPpk thou thus okys yksx 
 
  ?k½ fdl izdkj ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS \ (1) 
   i) ifjJe ls ii) csbZekuh ls iii) bZekunkjh ls iv) buesa ls dksbZ ugha 
  ³½ fdl izdkj ds O;fDr lekt ds xkSsjo gksrs gSa \ (1) 
   i) laaqnj ii) csbZeku iii) bZekunkj iv) cyoku 
 
iz iz iz iz- - - -2 2 2 2  fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & 
  iwjc ls if'pe rd QSyh] 
ftldh ioZr&ekyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
fge dk eqdqV 'kh’k ij /kjrk] 
vkleku ls ckrsa djrk A 
 
  lwjt dh Lof.kZe fdj.kksa esa] 
bldk txex :Ik fu[kjrk AA 
dy&dy cgrs fu>Zj ty esa] 
blus ve`r Mkyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
 
(2/4) 
  d½ iwjc ls if’pe rd fdldh ioZrekyk QSyh gS \ (1) 
   i) vkdk’k dh ii) fgeky; dh iii) pk¡n dh 
 
  [k½ fgeky; gekjh fdl lhek dk j[kokyk gS \ (1) 
   i) iwjc ii) if’pe iii) mRrj 
 
  x½ ty esa fdlus ve`r Mkyk gS \ (1) 
   i) o"kkZ us ii) fgeky; us iii) unh us 
 
  ?k½ fgeky; us vius flj ij fdldk eqdqV yxk j[kk gS \ (1) 
   i) fge dk ii) Lo.kZ dk iii) ghjs dk 
 
  ³½ fgeky; dk Lo:Ik fdlesa fu[kjrk gS \ (1) 
   i) pk¡nuh esa ii) lwjt dh Lof.kZe fdj.kksa esa iii) va/ksjs esa 
 
iz iz iz iz- - - -3 3 3 3  fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj ds mRrj ds mRrj ds mRrj nhft, & nhft, & nhft, & nhft, &  (2×5=10) 
  d½ jk"VªHkk"kk vkSj ekr`Hkk"kk esa D;k varj gS \ 
[k½ laf/k ds fdrus Hksn gksrs gSa \ lHkh Hksnksa ds uke fyf[k, A 
x½ 'kCn fdls dgrs gSa \ 'kCnksa dks fdrus oxksZa esa ck¡Vk tkrk gS \ 
?k½ O;fDrokpd vkSj tkfrokpd laKk esa varj Li"V dhft, A 
³½ fuEufyf[kr milxksZa ls nks&nks 'kCn cukb, & 
 v½ izfr c½ xSj A 
 
iz iz iz iz- - - -4 4 4 4  funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj  iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, &   
  d½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds o.kZ&foPNsn dhft, & 
 d`ikyq] v{kj A 
(2) 
  [k½ lgh@xyr igpku dj fyf[k, & 
 v½  eq[k n~okjk mPpfjr Hkk"kk fyf[kr Hkk"kk dgykrh gS A 
 c½ cukoV dh n`f"V ls 'kCnksa ds rhu izdkj gksrs gSa A 
(2) 
  x½ fuEufyf[kr fjDr LFkkuksa dh iwfrZ dks"Bd esa fn, x, mfpr 'kCn ls dhft, & 
 v½  twu ds eghus esa cgqr ------- gksrh gS A ¼xeZ] xehZ½ 
 c½ egs'k ---------- djds [ksyus x;k A ¼i<+uk] i<+kbZ½ 
(2) 
  ?k½ fuEufyf[kr 'kCnksa esa ewy'kCn vkSj izR;; vyx djds fyf[k, & 
 xohZyk] viuRo 
(2) 
  ³½ fuEufyf[kr laf/k&foPNsnksa dh laf/k dhft, & 
 v½ ije $ bZ’oj c½ nq% $ cy A 
(2) 
iz iz iz iz- - - -5 5 5 5  funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, &   
  d½ fuEufyf[kr 'kCnksa dk muds i;kZ;okph 'kCnksa ls feyku dhft, & (3) 
    
i) 
taxy phj 
    ii) fctyh 
 
fofiu  
    iii) diM+k 
 
nkfeuh 
    iv) dks;y 
 
nksLr 
    v) ;qn~/k 
 
lej 
    vi) fe= 
 
';kek 
Page 3


(1/4) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
   d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  d½ d½ d½ d½  bl bl bl bl  iz’u i= iz’u i= iz’u i= iz’u i= ds pkj ds pkj ds pkj ds pkj [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A  
  [k½ [k½ [k½ [k½  LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A  
  x½ x½ x½ x½  ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A  
  
[k. [k. [k. [k.M & M & M & M & d d d d  
 
iz iz iz iz- - - -1 1 1 1  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr vifBr vifBr vifBr vifBr x x x xn~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k dks dks dks dks i<+dj i<+dj i<+dj i<+dj iwNs iwNs iwNs iwNs x, x, x, x, iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, &  
 
  vk/kqfud ;qx esa /ku dks vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS A /ku thou ds fy, vko';d gksrk gS A [kku&iku] 
jgu&lgu] oL=&edku vkfn ds fy, /ku dh vko’;drk gksrh gS A buds fy, /ku dks mruk gh egRRo nsuk 
pkfg, ftruk vko’;d gS A 
;g thou dsoy /ku dekus vkSj mldk laxzg djus ds fy, ugha cuk gS A thou esa lcls egRoiw.kZ gksrk gS] 
lEekuiwoZd thuk A Ny&diV] >wB] Hkz"Vkpkj] fj’or[kksjh vkSj csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okyksa dk lEeku 
ugha gksrk A ,sls O;fDr eku&lEeku dh fpark ugha djrs A mudh vk¡[kksa ij /ku dh iV~Vh c¡/kh jgrh gS A bZekunkjh 
ls dk;Z djds thou;kiu djus okys dk lHkh lEeku djrs gSa A csbZekuh ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS A 
bZekunkj O;fDr lekt ds xkSjo gksrs gSa A /ku ds izfr eksg R;kxdj] ykyp esa u Q¡ldj gh lEekuiwoZd ft;k tk 
ldrk gS A ,slk thou thus okys gh lPpk thou thrs gSa A 
 
  d½ vk/kqfud ;qx esa fdls vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS \ (1) 
   i) /ku dks ii) cy dks iii) fon~;k dks iv) bZekunkjh dks 
 
  [k½ thou esa lcls egRoiw.kZ D;k gS \ (1) 
   i) /kuh cudj thuk ii) lEekuiwoZd 
thuk 
iii) csbZekuh ls 
thuk 
iv) fuf’apr gksdj thuk 
 
  x½ dSls yksx eku&lEeku dh fpark ugha djrs \ (1) 
   i) /kuh yksx ii) bZekunkj yksx 
 
   iii) csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okys yksx iv) lPpk thou thus okys yksx 
 
  ?k½ fdl izdkj ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS \ (1) 
   i) ifjJe ls ii) csbZekuh ls iii) bZekunkjh ls iv) buesa ls dksbZ ugha 
  ³½ fdl izdkj ds O;fDr lekt ds xkSsjo gksrs gSa \ (1) 
   i) laaqnj ii) csbZeku iii) bZekunkj iv) cyoku 
 
iz iz iz iz- - - -2 2 2 2  fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & 
  iwjc ls if'pe rd QSyh] 
ftldh ioZr&ekyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
fge dk eqdqV 'kh’k ij /kjrk] 
vkleku ls ckrsa djrk A 
 
  lwjt dh Lof.kZe fdj.kksa esa] 
bldk txex :Ik fu[kjrk AA 
dy&dy cgrs fu>Zj ty esa] 
blus ve`r Mkyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
 
(2/4) 
  d½ iwjc ls if’pe rd fdldh ioZrekyk QSyh gS \ (1) 
   i) vkdk’k dh ii) fgeky; dh iii) pk¡n dh 
 
  [k½ fgeky; gekjh fdl lhek dk j[kokyk gS \ (1) 
   i) iwjc ii) if’pe iii) mRrj 
 
  x½ ty esa fdlus ve`r Mkyk gS \ (1) 
   i) o"kkZ us ii) fgeky; us iii) unh us 
 
  ?k½ fgeky; us vius flj ij fdldk eqdqV yxk j[kk gS \ (1) 
   i) fge dk ii) Lo.kZ dk iii) ghjs dk 
 
  ³½ fgeky; dk Lo:Ik fdlesa fu[kjrk gS \ (1) 
   i) pk¡nuh esa ii) lwjt dh Lof.kZe fdj.kksa esa iii) va/ksjs esa 
 
iz iz iz iz- - - -3 3 3 3  fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj ds mRrj ds mRrj ds mRrj nhft, & nhft, & nhft, & nhft, &  (2×5=10) 
  d½ jk"VªHkk"kk vkSj ekr`Hkk"kk esa D;k varj gS \ 
[k½ laf/k ds fdrus Hksn gksrs gSa \ lHkh Hksnksa ds uke fyf[k, A 
x½ 'kCn fdls dgrs gSa \ 'kCnksa dks fdrus oxksZa esa ck¡Vk tkrk gS \ 
?k½ O;fDrokpd vkSj tkfrokpd laKk esa varj Li"V dhft, A 
³½ fuEufyf[kr milxksZa ls nks&nks 'kCn cukb, & 
 v½ izfr c½ xSj A 
 
iz iz iz iz- - - -4 4 4 4  funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj  iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, &   
  d½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds o.kZ&foPNsn dhft, & 
 d`ikyq] v{kj A 
(2) 
  [k½ lgh@xyr igpku dj fyf[k, & 
 v½  eq[k n~okjk mPpfjr Hkk"kk fyf[kr Hkk"kk dgykrh gS A 
 c½ cukoV dh n`f"V ls 'kCnksa ds rhu izdkj gksrs gSa A 
(2) 
  x½ fuEufyf[kr fjDr LFkkuksa dh iwfrZ dks"Bd esa fn, x, mfpr 'kCn ls dhft, & 
 v½  twu ds eghus esa cgqr ------- gksrh gS A ¼xeZ] xehZ½ 
 c½ egs'k ---------- djds [ksyus x;k A ¼i<+uk] i<+kbZ½ 
(2) 
  ?k½ fuEufyf[kr 'kCnksa esa ewy'kCn vkSj izR;; vyx djds fyf[k, & 
 xohZyk] viuRo 
(2) 
  ³½ fuEufyf[kr laf/k&foPNsnksa dh laf/k dhft, & 
 v½ ije $ bZ’oj c½ nq% $ cy A 
(2) 
iz iz iz iz- - - -5 5 5 5  funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, &   
  d½ fuEufyf[kr 'kCnksa dk muds i;kZ;okph 'kCnksa ls feyku dhft, & (3) 
    
i) 
taxy phj 
    ii) fctyh 
 
fofiu  
    iii) diM+k 
 
nkfeuh 
    iv) dks;y 
 
nksLr 
    v) ;qn~/k 
 
lej 
    vi) fe= 
 
';kek 
(3/4) 
  [k½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds foykse 'kCn fy[ksa & (3) 
    f’k"V] fueZy] izse] ,drk] vuqjkx] lqxe A 
  x½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds rn~Hko :Ik fyf[k, & (2) 
   i) vfXu ii)  x`g  iii)  vkez iv) {ks= A 
  ?k½ fuEufyf[kr JqfrlefHkUukFkZd 'kCnksa ds vFkZ fyf[k, & (2) 
   
i) 
vfy] vyh 
  
[k.M & [k [k.M & [k [k.M & [k [k.M & [k  
 
iz iz iz iz- - - -6 6 6 6  fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & 
  ysfdu /khjs&/khjs okrkoj.k esa ifjorZu vkus yxk A dbZ rjg ds tho /kjrh ij jgk djrs Fks] ,d ds ckn ,d lc 
ejus yxs A bl ifjorZu dh tM+ esa Fkk & lwjt esa gqvk ifjorZu A lwjt ls gesa jks'kuh feyrh gS] Å".krk feyrh 
gS A bUgha rRoksa ls thoksa dk iks"k.k gksrk gS A lwjt esa ifjorZu gksrs gh ;gk¡ dk izkd`frd larqyu fcxM+ x;k A 
izd`fr ds cnys gq, :Ik dk lkeuk djus esa ;gk¡ ds i'kq&i{kh] isM+&ikS/ks vU; tho v{ke lkfcr gq, A dsoy 
gekjs iwoZtksa us bl fLFkfr dk lkeuk fd;k A 
^^vius rduhdh Kku ds vk/kkj ij geus t+ehu ds uhps viuk ?kj cuk fy;k A t+ehu ds Åij yxs fofHkUu ;a=ksa 
ds lgkjs ge lw;Z&'kfDr] lwjt dh jks’kuh vkSj xehZ dk bLrseky djrs vk jgs gSa A mUgha ;a=ksa ds lgkjs ge ;gk¡ 
t+ehu ds uhps th jgs gSa A ;a= lqpk# :i ls pyrs jgsa] blds fy, cM+h lrdZrk cjruh iM+rh gS A eq> tSls dqN 
pqfuank yksx bUgha ;a=ksa dk /;ku j[krs gSa A** 
 
  d½ /kjrh ij jg jgs thoksa dh e`R;q fdl dkj.k gqbZ \ (1) 
  [k½ lwjt esa gq, ifjorZu dk izd`fr ij D;k izHkko iM+k \ (2) 
  x½ t+ehu ds Åij yxs ;a= D;k dke djrs gSa \ (2) 
iz iz iz iz- - - -7 7 7 7  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr in~ in~ in~ in~;ka’k dks i<+dj ;ka’k dks i<+dj ;ka’k dks i<+dj ;ka’k dks i<+dj fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, & fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, & fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, & fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, &   
  esgur vius ys[k dh js[kk] esgur ls D;k Mjuk 
dy xSjksa dh [kkfrj dh] vkt viuh [kkfrj djuk 
viuk nq[k Hkh ,d gS lkFkh] viuk lq[k Hkh ,d 
viuh eaft+y lp dh eaft+y] viuk jLrk usd 
lkFkh gkFk c<+kuk A 
 
  d½ esgurd’k yksxksa ds HkkX; esa D;k fy[kk gS \ (2) 
  [k½ dfo Lo;a ds fy, D;k djus dks dgrk gS \ (1) 
  x½ dfo esgurd’k yksxksa dh ^eaft+y* vkSj ^jkLrs* ds ckjs esa D;k dgrk gS \ (2) 
iz iz iz iz- - - -8 8 8 8  fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, & fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, & fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, & fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, &  (2×6=12) 
  d½ cpiu esa ysf[kdk d`".kk lkscrh dks D;k&D;k dke djus iM+rs Fks \ 
  [k½ ysf[kdk d`".kk lkscrh lSj ij tkrs le; vius lkFk :bZ D;ksa j[krh Fkh \ 
  x½ ds’ko us ';kek ls fpFkM+s] Vksdjh vkSj nkuk&ikuh e¡xkdj dkfuZl ij D;ksa j[ks Fks \ 
  ?k½ yM+dh pk¡n ds ?kVus&c<+us dks mldk vlk/; jksx D;ksa dgrh gS \ 
  ³½ pk¡n ls FkksM+h&lh xIisa dfork esa ^vki igus gq, gSa dqy vkdk’k* dgdj yM+dh D;k dguk pkgrh gS \ 
  p½ ekuo us lcls igys vius Hkko dSls O;Dr djus vkjaHk fd, \ 
  N½ ^og fpfM+;k tks* dfork ds vk/kkj ij crkvks fd fpfM+;k dks fdu&fdu pht+ksa ls I;kj gS \ 
iz iz iz iz- - - -9 9 9 9  fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj foLrkj ls fyf[k, & foLrkj ls fyf[k, & foLrkj ls fyf[k, & foLrkj ls fyf[k, &  (3×2=6) 
  d½ vaMksa ds ckjs esa ds’ko vkSj ';kek ds eu esa fdl rjg ds loky mBrs Fks \ os vkil esa gh loky& 
 tokc djds vius fny dks rlYyh D;ksa ns fn;k djrs Fks \ 
[k½ iqjkus t+ekus ds yksxksa dk v{kjksa dh nsu bZ’oj n~okjk ekuus ds ihNs D;k dkj.k jgs gksaxs \ 
  
Page 4


(1/4) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
   d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha d{kk & NBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  d½ d½ d½ d½  bl bl bl bl  iz’u i= iz’u i= iz’u i= iz’u i= ds pkj ds pkj ds pkj ds pkj [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d [k.M gSa & d] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A ] [k] x vkSj ?k A  
  [k½ [k½ [k½ [k½  LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A LoPNrk ,oa Li"Vrk ij /;ku nsosa A  
  x½ x½ x½ x½  ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko ;FkklaHko izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss izR;sd [kaM dss iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A iz’uksa ds mRrj Øe’k% fy[ksa A  
  
[k. [k. [k. [k.M & M & M & M & d d d d  
 
iz iz iz iz- - - -1 1 1 1  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr vifBr vifBr vifBr vifBr x x x xn~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k n~;ka’k dks dks dks dks i<+dj i<+dj i<+dj i<+dj iwNs iwNs iwNs iwNs x, x, x, x, iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj iz’uksa ds mRrj fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, & fodYiksa esa ls pqudj fyf[k, &  
 
  vk/kqfud ;qx esa /ku dks vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS A /ku thou ds fy, vko';d gksrk gS A [kku&iku] 
jgu&lgu] oL=&edku vkfn ds fy, /ku dh vko’;drk gksrh gS A buds fy, /ku dks mruk gh egRRo nsuk 
pkfg, ftruk vko’;d gS A 
;g thou dsoy /ku dekus vkSj mldk laxzg djus ds fy, ugha cuk gS A thou esa lcls egRoiw.kZ gksrk gS] 
lEekuiwoZd thuk A Ny&diV] >wB] Hkz"Vkpkj] fj’or[kksjh vkSj csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okyksa dk lEeku 
ugha gksrk A ,sls O;fDr eku&lEeku dh fpark ugha djrs A mudh vk¡[kksa ij /ku dh iV~Vh c¡/kh jgrh gS A bZekunkjh 
ls dk;Z djds thou;kiu djus okys dk lHkh lEeku djrs gSa A csbZekuh ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS A 
bZekunkj O;fDr lekt ds xkSjo gksrs gSa A /ku ds izfr eksg R;kxdj] ykyp esa u Q¡ldj gh lEekuiwoZd ft;k tk 
ldrk gS A ,slk thou thus okys gh lPpk thou thrs gSa A 
 
  d½ vk/kqfud ;qx esa fdls vf/kd egRRo fn;k tkus yxk gS \ (1) 
   i) /ku dks ii) cy dks iii) fon~;k dks iv) bZekunkjh dks 
 
  [k½ thou esa lcls egRoiw.kZ D;k gS \ (1) 
   i) /kuh cudj thuk ii) lEekuiwoZd 
thuk 
iii) csbZekuh ls 
thuk 
iv) fuf’apr gksdj thuk 
 
  x½ dSls yksx eku&lEeku dh fpark ugha djrs \ (1) 
   i) /kuh yksx ii) bZekunkj yksx 
 
   iii) csbZekuh ls /ku dk vackj yxkus okys yksx iv) lPpk thou thus okys yksx 
 
  ?k½ fdl izdkj ls dek;k x;k /ku cqjk ifj.kke nsrk gS \ (1) 
   i) ifjJe ls ii) csbZekuh ls iii) bZekunkjh ls iv) buesa ls dksbZ ugha 
  ³½ fdl izdkj ds O;fDr lekt ds xkSsjo gksrs gSa \ (1) 
   i) laaqnj ii) csbZeku iii) bZekunkj iv) cyoku 
 
iz iz iz iz- - - -2 2 2 2  fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr in~;ka’k dks /;kuiwoZd i<+dj uhps fy[ks iz’uksa ds mRrj nhft, & 
  iwjc ls if'pe rd QSyh] 
ftldh ioZr&ekyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
fge dk eqdqV 'kh’k ij /kjrk] 
vkleku ls ckrsa djrk A 
 
  lwjt dh Lof.kZe fdj.kksa esa] 
bldk txex :Ik fu[kjrk AA 
dy&dy cgrs fu>Zj ty esa] 
blus ve`r Mkyk gS A 
;gh fgeky; viuh mRrj] 
lhek dk j[kokyk gS AA 
 
(2/4) 
  d½ iwjc ls if’pe rd fdldh ioZrekyk QSyh gS \ (1) 
   i) vkdk’k dh ii) fgeky; dh iii) pk¡n dh 
 
  [k½ fgeky; gekjh fdl lhek dk j[kokyk gS \ (1) 
   i) iwjc ii) if’pe iii) mRrj 
 
  x½ ty esa fdlus ve`r Mkyk gS \ (1) 
   i) o"kkZ us ii) fgeky; us iii) unh us 
 
  ?k½ fgeky; us vius flj ij fdldk eqdqV yxk j[kk gS \ (1) 
   i) fge dk ii) Lo.kZ dk iii) ghjs dk 
 
  ³½ fgeky; dk Lo:Ik fdlesa fu[kjrk gS \ (1) 
   i) pk¡nuh esa ii) lwjt dh Lof.kZe fdj.kksa esa iii) va/ksjs esa 
 
iz iz iz iz- - - -3 3 3 3  fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj ds mRrj ds mRrj ds mRrj nhft, & nhft, & nhft, & nhft, &  (2×5=10) 
  d½ jk"VªHkk"kk vkSj ekr`Hkk"kk esa D;k varj gS \ 
[k½ laf/k ds fdrus Hksn gksrs gSa \ lHkh Hksnksa ds uke fyf[k, A 
x½ 'kCn fdls dgrs gSa \ 'kCnksa dks fdrus oxksZa esa ck¡Vk tkrk gS \ 
?k½ O;fDrokpd vkSj tkfrokpd laKk esa varj Li"V dhft, A 
³½ fuEufyf[kr milxksZa ls nks&nks 'kCn cukb, & 
 v½ izfr c½ xSj A 
 
iz iz iz iz- - - -4 4 4 4  funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj funsZ’kkuqlkj  iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, & iz’uksa ds mRrj fyf[k, &   
  d½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds o.kZ&foPNsn dhft, & 
 d`ikyq] v{kj A 
(2) 
  [k½ lgh@xyr igpku dj fyf[k, & 
 v½  eq[k n~okjk mPpfjr Hkk"kk fyf[kr Hkk"kk dgykrh gS A 
 c½ cukoV dh n`f"V ls 'kCnksa ds rhu izdkj gksrs gSa A 
(2) 
  x½ fuEufyf[kr fjDr LFkkuksa dh iwfrZ dks"Bd esa fn, x, mfpr 'kCn ls dhft, & 
 v½  twu ds eghus esa cgqr ------- gksrh gS A ¼xeZ] xehZ½ 
 c½ egs'k ---------- djds [ksyus x;k A ¼i<+uk] i<+kbZ½ 
(2) 
  ?k½ fuEufyf[kr 'kCnksa esa ewy'kCn vkSj izR;; vyx djds fyf[k, & 
 xohZyk] viuRo 
(2) 
  ³½ fuEufyf[kr laf/k&foPNsnksa dh laf/k dhft, & 
 v½ ije $ bZ’oj c½ nq% $ cy A 
(2) 
iz iz iz iz- - - -5 5 5 5  funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, & funsZ’kkuqlkj mRrj fyf[k, &   
  d½ fuEufyf[kr 'kCnksa dk muds i;kZ;okph 'kCnksa ls feyku dhft, & (3) 
    
i) 
taxy phj 
    ii) fctyh 
 
fofiu  
    iii) diM+k 
 
nkfeuh 
    iv) dks;y 
 
nksLr 
    v) ;qn~/k 
 
lej 
    vi) fe= 
 
';kek 
(3/4) 
  [k½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds foykse 'kCn fy[ksa & (3) 
    f’k"V] fueZy] izse] ,drk] vuqjkx] lqxe A 
  x½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds rn~Hko :Ik fyf[k, & (2) 
   i) vfXu ii)  x`g  iii)  vkez iv) {ks= A 
  ?k½ fuEufyf[kr JqfrlefHkUukFkZd 'kCnksa ds vFkZ fyf[k, & (2) 
   
i) 
vfy] vyh 
  
[k.M & [k [k.M & [k [k.M & [k [k.M & [k  
 
iz iz iz iz- - - -6 6 6 6  fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & fuEufyf[kr xn~;ka'k dks /;kuiwoZd i<+dj iwNs x, iz'uksa ds mRrj nhft, & 
  ysfdu /khjs&/khjs okrkoj.k esa ifjorZu vkus yxk A dbZ rjg ds tho /kjrh ij jgk djrs Fks] ,d ds ckn ,d lc 
ejus yxs A bl ifjorZu dh tM+ esa Fkk & lwjt esa gqvk ifjorZu A lwjt ls gesa jks'kuh feyrh gS] Å".krk feyrh 
gS A bUgha rRoksa ls thoksa dk iks"k.k gksrk gS A lwjt esa ifjorZu gksrs gh ;gk¡ dk izkd`frd larqyu fcxM+ x;k A 
izd`fr ds cnys gq, :Ik dk lkeuk djus esa ;gk¡ ds i'kq&i{kh] isM+&ikS/ks vU; tho v{ke lkfcr gq, A dsoy 
gekjs iwoZtksa us bl fLFkfr dk lkeuk fd;k A 
^^vius rduhdh Kku ds vk/kkj ij geus t+ehu ds uhps viuk ?kj cuk fy;k A t+ehu ds Åij yxs fofHkUu ;a=ksa 
ds lgkjs ge lw;Z&'kfDr] lwjt dh jks’kuh vkSj xehZ dk bLrseky djrs vk jgs gSa A mUgha ;a=ksa ds lgkjs ge ;gk¡ 
t+ehu ds uhps th jgs gSa A ;a= lqpk# :i ls pyrs jgsa] blds fy, cM+h lrdZrk cjruh iM+rh gS A eq> tSls dqN 
pqfuank yksx bUgha ;a=ksa dk /;ku j[krs gSa A** 
 
  d½ /kjrh ij jg jgs thoksa dh e`R;q fdl dkj.k gqbZ \ (1) 
  [k½ lwjt esa gq, ifjorZu dk izd`fr ij D;k izHkko iM+k \ (2) 
  x½ t+ehu ds Åij yxs ;a= D;k dke djrs gSa \ (2) 
iz iz iz iz- - - -7 7 7 7  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr in~ in~ in~ in~;ka’k dks i<+dj ;ka’k dks i<+dj ;ka’k dks i<+dj ;ka’k dks i<+dj fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, & fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, & fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, & fn, x, iz’uksa ds mRrj nhft, &   
  esgur vius ys[k dh js[kk] esgur ls D;k Mjuk 
dy xSjksa dh [kkfrj dh] vkt viuh [kkfrj djuk 
viuk nq[k Hkh ,d gS lkFkh] viuk lq[k Hkh ,d 
viuh eaft+y lp dh eaft+y] viuk jLrk usd 
lkFkh gkFk c<+kuk A 
 
  d½ esgurd’k yksxksa ds HkkX; esa D;k fy[kk gS \ (2) 
  [k½ dfo Lo;a ds fy, D;k djus dks dgrk gS \ (1) 
  x½ dfo esgurd’k yksxksa dh ^eaft+y* vkSj ^jkLrs* ds ckjs esa D;k dgrk gS \ (2) 
iz iz iz iz- - - -8 8 8 8  fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, & fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, & fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, & fuEufyfk[kr iz’uksa esa ls fdUgha N% ds mRrj fyf[k, &  (2×6=12) 
  d½ cpiu esa ysf[kdk d`".kk lkscrh dks D;k&D;k dke djus iM+rs Fks \ 
  [k½ ysf[kdk d`".kk lkscrh lSj ij tkrs le; vius lkFk :bZ D;ksa j[krh Fkh \ 
  x½ ds’ko us ';kek ls fpFkM+s] Vksdjh vkSj nkuk&ikuh e¡xkdj dkfuZl ij D;ksa j[ks Fks \ 
  ?k½ yM+dh pk¡n ds ?kVus&c<+us dks mldk vlk/; jksx D;ksa dgrh gS \ 
  ³½ pk¡n ls FkksM+h&lh xIisa dfork esa ^vki igus gq, gSa dqy vkdk’k* dgdj yM+dh D;k dguk pkgrh gS \ 
  p½ ekuo us lcls igys vius Hkko dSls O;Dr djus vkjaHk fd, \ 
  N½ ^og fpfM+;k tks* dfork ds vk/kkj ij crkvks fd fpfM+;k dks fdu&fdu pht+ksa ls I;kj gS \ 
iz iz iz iz- - - -9 9 9 9  fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj fuEufyf[kr iz’uksa ds mRrj foLrkj ls fyf[k, & foLrkj ls fyf[k, & foLrkj ls fyf[k, & foLrkj ls fyf[k, &  (3×2=6) 
  d½ vaMksa ds ckjs esa ds’ko vkSj ';kek ds eu esa fdl rjg ds loky mBrs Fks \ os vkil esa gh loky& 
 tokc djds vius fny dks rlYyh D;ksa ns fn;k djrs Fks \ 
[k½ iqjkus t+ekus ds yksxksa dk v{kjksa dh nsu bZ’oj n~okjk ekuus ds ihNs D;k dkj.k jgs gksaxs \ 
  
(4/4) 
iz iz iz iz- - - -1 1 1 10 0 0 0  vki vki vki vkids fopkj ls feydj dke djus ds dkSu&dkSu ls ykHk gSa ds fopkj ls feydj dke djus ds dkSu&dkSu ls ykHk gSa ds fopkj ls feydj dke djus ds dkSu&dkSu ls ykHk gSa ds fopkj ls feydj dke djus ds dkSu&dkSu ls ykHk gSa \ \ \ \  lkspdj dksbZ rhu ykHk fy[ksa A lkspdj dksbZ rhu ykHk fy[ksa A lkspdj dksbZ rhu ykHk fy[ksa A lkspdj dksbZ rhu ykHk fy[ksa A  (3) 
iz iz iz iz- - - -1 1 1 11 1 1 1  uhps fy[ks cgqfodYih; iz’uksa ds lgh mRrj Nk¡Vdj fyf[k, & uhps fy[ks cgqfodYih; iz’uksa ds lgh mRrj Nk¡Vdj fyf[k, & uhps fy[ks cgqfodYih; iz’uksa ds lgh mRrj Nk¡Vdj fyf[k, & uhps fy[ks cgqfodYih; iz’uksa ds lgh mRrj Nk¡Vdj fyf[k, &  (1×9=9) 
  d½ ^og fpfM+;k tks* dfork ds jpf;rk dkSu gSa \ 
   i) 'ke’ksj cgknqj flag ii) dsnkjukFk vxzoky iii) t;’kadj izlkn iv) lqfe=kuanu iar 
  [k½ NksVh fpfM+;k dk xkuk dSlk gS \ 
   i) lqjhyk ii) cslqjk iii) csrqdk iv) buesa ls dksbZ ugha 
 
  x½ ysf[kdk d`".kk lkscrh dks cpiu esa f’keyk dk dkSu&lk Qy vf/kd ilan Fkk \ 
   i) dkQ+y ii) vke iii) ve:n iv) tkequ 
 
  ?k½ lIrkg esa fdl fnu ysf[kdk vius ekst+s /kksrh Fkh \ 
   i) lkseokj 
ii) 
eaxyokj 
iii) 
'kfuokj 
iv) 
jfookj 
 
  ³½ ';kek us ek¡ ls fdldh f’kdk;r dh \ 
   i) d`".k dh 
ii) 
jke dh 
iii) 
ds’ko dh 
iv) 
fd’ku dh 
 
  p½ ek¡ us nksuksa cPpksa dks D;ksa Mk¡Vk \ 
   
i) 
lks jgs Fks 
ii) 
/kwi esa ?kwe jgs Fks 
iii) 
i<+ ugha jgs Fks 
iv) 
'kjkjr dj jgs Fks 
  N½ vkneh us /kjrh ij yxHkx fdrus lky igys tUe fy;k \ 
   
i) 
pkj yk[k 
ii) 
ik¡p yk[k 
iii) 
rhu yk[k 
iv) 
lkr yk[k 
 
  t½ tc euq"; us fy[kuk 'kq: fd;k] rc ls D;k vkjaHk gqvk \ 
   
i) 
Hkk"kk 
ii) 
nsoukxjh fyfi 
iii) 
bfrgkl 
iv) 
buesa ls dksbZ ugha 
  >½ uklk ds oSKkfud eaxy xzg dh fdl pht+ dk v/;;u djuk pkgrs gSa \ 
   
i) 
feV~Vh dk 
ii) 
ikuh dk 
iii) 
i'kq&if{k;ksa 
dk 
iv) 
buesa ls ls dksbZ ugha 
[k.M & x [k.M & x [k.M & x [k.M & x 
iz iz iz iz- - - -1 1 1 12 2 2 2  fuEufyf[kr iz’uksa es fuEufyf[kr iz’uksa es fuEufyf[kr iz’uksa es fuEufyf[kr iz’uksa esa ls a ls a ls a ls fdUgha nks fdUgha nks fdUgha nks fdUgha nks  ds mRrj fyf[k, & ds mRrj fyf[k, & ds mRrj fyf[k, & ds mRrj fyf[k, &  (2½×2=5) 
  d½ jktk n’kjFk us jke dks jktk cukus dk fu.kZ; D;ksa fy;k \ 
[k½ jke fp=dwV NksM+dj vU;= D;ksa tkuk pkgrs Fks \ 
x½ eaFkjk us dSds;h dk eu dSls cny fn;k \ 
 
[k.M & ?k [k.M & ?k [k.M & ?k [k.M & ?k  
iz iz iz iz- - - -1 1 1 13 3 3 3  fon~;ky; dh vksj ls d{kk ds fon~;kfFkZ;k fon~;ky; dh vksj ls d{kk ds fon~;kfFkZ;k fon~;ky; dh vksj ls d{kk ds fon~;kfFkZ;k fon~;ky; dh vksj ls d{kk ds fon~;kfFkZ;ksa dks v{kj/kke eafnj ys tkus ds fy, vkxzg djrs gq, iz/kkukpk;Z dks sa dks v{kj/kke eafnj ys tkus ds fy, vkxzg djrs gq, iz/kkukpk;Z dks sa dks v{kj/kke eafnj ys tkus ds fy, vkxzg djrs gq, iz/kkukpk;Z dks sa dks v{kj/kke eafnj ys tkus ds fy, vkxzg djrs gq, iz/kkukpk;Z dks 
izkFkZuk&i= fyf[k, A izkFkZuk&i= fyf[k, A izkFkZuk&i= fyf[k, A izkFkZuk&i= fyf[k, A  
(5) 
  vFkok vFkok vFkok vFkok   
  vkius igyh ckj eap ij dfork&ikB fd;k A vius ml vuqHko ds ckjs esa crkrs gq, vius fe= dks i= fyf[k, vkius igyh ckj eap ij dfork&ikB fd;k A vius ml vuqHko ds ckjs esa crkrs gq, vius fe= dks i= fyf[k, vkius igyh ckj eap ij dfork&ikB fd;k A vius ml vuqHko ds ckjs esa crkrs gq, vius fe= dks i= fyf[k, vkius igyh ckj eap ij dfork&ikB fd;k A vius ml vuqHko ds ckjs esa crkrs gq, vius fe= dks i= fyf[k, 
A A A A  
 
iz iz iz iz- - - -14 14 14 14  fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d fo"k; yxHkx 2 fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d fo"k; yxHkx 2 fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d fo"k; yxHkx 2 fuEufyf[kr esa ls fdlh ,d fo"k; yxHkx 20 0 0 00 ' 0 ' 0 ' 0 'kCnksa esa fuca/k fyf[k, & kCnksa esa fuca/k fyf[k, & kCnksa esa fuca/k fyf[k, & kCnksa esa fuca/k fyf[k, &  
d½ igyk lq[k fujksxh dk;k 
[k½ esjs thou dk y{; 
x½ o"kkZ _rq   
?k½ fnu&izfrfnu c<+rk iznw"k.k 
(10) 
 
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

Summary

,

सैंपल पेपर्स - 3

,

कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

,

सैंपल पेपर्स - 3

,

mock tests for examination

,

Sample Paper

,

pdf

,

ppt

,

video lectures

,

shortcuts and tricks

,

Viva Questions

,

Free

,

कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

,

हिंदी

,

MCQs

,

सैंपल पेपर्स - 3

,

Previous Year Questions with Solutions

,

Exam

,

हिंदी

,

कक्षा - 6 Class 6 Notes | EduRev

,

past year papers

,

हिंदी

,

Objective type Questions

,

Extra Questions

,

Semester Notes

,

study material

,

practice quizzes

,

Important questions

;