सैंपल पेपर - 6, हिंदी, कक्षा - 8 Class 8 Notes | EduRev

Hindi Class 8

Class 8 : सैंपल पेपर - 6, हिंदी, कक्षा - 8 Class 8 Notes | EduRev

 Page 1


(1/6) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
  d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  1 1 1 1----  bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & v v v v] ] ] ] c c c c] ] ] ] l l l l vkSj vkSj vkSj vkSj n n n n  A A A A  
  2 2 2 2----  funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A  
  3 3 3 3----  ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A  
  4 4 4 4----  bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= esa 0 esa 0 esa 0 esa 06 6 6 6  i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA — — — —i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A  
  
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^v v v v* * * *  
 
iz iz iz iz----1 1 1 1  fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fn, x, fn, x, fn, x, fn, x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh lgh lgh lgh mRrj mRrj mRrj mRrj pq pq pq pqfu, fu, fu, fu,  & & & &  (1×5=5) 
  fiNys fnuksa rd pkSadkus okyh [k+cj esa irk pyk fd eqEcbZ esa 11 o"khZ; vukfedk ¼cnyk 
gqvk uke½ dk eksVkik de djus ds fy, mldh cSfj;kWfVªd ltZjh djuh iM+h A yacs 
bart+kj ds ckn tUeh vukfedk dks mlds ekrk&firk ds ykM+&I;kj ds uke ij ,sls reke 
[kk|&inkFkZ f[kyk,] ftUgsa tad QwM dgk tkrk gS A 'kkjhfjd Je ;k [ksy&dwn ls nwj 
jgus okyh og NksVh cPph ?kj ls Ldwy rd dkj ls tkrh Fkh A urhtk ;g gqvk fd 11 
lky dh mez rd igq¡prs&igq¡prs mldk otu 96 fdyksxzke gks x;k A Ldwy esa cPps rks 
mldk et+kd cukrs gh Fks] og FkksM+k&lk pyus ij gh gk¡Qus Hkh yxrh Fkh A etcwju] 
mlds ekrk&firk dks ltZjh dk QSlyk ysuk iM+k A bruh de mez ds fdlh cPps dh 
,slh ltZjh ds ekeys de gh lqukbZ nsrs gSa A ysfdu ;s ekeys vc c<+us yxs gSa A ns'k esa 
gj lky yxHkx nl gtkj csfj;kWfVªd ltZjh gksrh gS] ftuesa nks ls pkj Qhlnh rd NksVs 
cPps ;k fd'kksj gksrs gSa A 
  
  d½ eqacbZ esa ckfydk dk eksVkik dSls de djuk iM+k & 
  
   v½ MkbfVax djds c½ lkekU; ltZjh djds 
  
   l½ nokb;ksa ds n~okjk n½ cSfj;kfVªd ltZjh djds 
  
  [k½ vukfedk dk eksVkik dSls c<+k \ 
  
   v½ Hkw[ks jguk fQj vf/kd [kkuk c½ miokl ls 
  
   l½ tad QwM [kkus ls n½ 96 fdyksxzke [kkus ls 
  
  x½ vukfedk fdu pht+ksa ls nwj jgrh Fkh & 
  
   v½ vius fe=ksa ls c½ ifjokj ds yksxksa ls 
  
   l½ 'kkjhfjd Je ;k [ksydwn ls n½ nokb;ksa ls 
  
  ?k½ vukfedk ds ekrk&firk us mldh ltZjh dk QS+lyk dSls fy;k \ 
  
   v½ [kq'kh ls c½ et+cwjh esa 
  
   l½ f'k{kd dh lykg ij n½ cPpksa dh ft+n ds dkj.k 
  
  ³½ bl xn~;ka'k dk lokZf/kd mi;qDr 'kh’kZd gksxk & 
  
   v½ QkLV QwM c½ eksVkis ds nq"ifj.kke 
  
   l½ tad QwM ds nq"ifj.kke n½ cSfj;kfVªd ltZjh 
  
 
Page 2


(1/6) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
  d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  1 1 1 1----  bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & v v v v] ] ] ] c c c c] ] ] ] l l l l vkSj vkSj vkSj vkSj n n n n  A A A A  
  2 2 2 2----  funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A  
  3 3 3 3----  ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A  
  4 4 4 4----  bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= esa 0 esa 0 esa 0 esa 06 6 6 6  i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA — — — —i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A  
  
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^v v v v* * * *  
 
iz iz iz iz----1 1 1 1  fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fn, x, fn, x, fn, x, fn, x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh lgh lgh lgh mRrj mRrj mRrj mRrj pq pq pq pqfu, fu, fu, fu,  & & & &  (1×5=5) 
  fiNys fnuksa rd pkSadkus okyh [k+cj esa irk pyk fd eqEcbZ esa 11 o"khZ; vukfedk ¼cnyk 
gqvk uke½ dk eksVkik de djus ds fy, mldh cSfj;kWfVªd ltZjh djuh iM+h A yacs 
bart+kj ds ckn tUeh vukfedk dks mlds ekrk&firk ds ykM+&I;kj ds uke ij ,sls reke 
[kk|&inkFkZ f[kyk,] ftUgsa tad QwM dgk tkrk gS A 'kkjhfjd Je ;k [ksy&dwn ls nwj 
jgus okyh og NksVh cPph ?kj ls Ldwy rd dkj ls tkrh Fkh A urhtk ;g gqvk fd 11 
lky dh mez rd igq¡prs&igq¡prs mldk otu 96 fdyksxzke gks x;k A Ldwy esa cPps rks 
mldk et+kd cukrs gh Fks] og FkksM+k&lk pyus ij gh gk¡Qus Hkh yxrh Fkh A etcwju] 
mlds ekrk&firk dks ltZjh dk QSlyk ysuk iM+k A bruh de mez ds fdlh cPps dh 
,slh ltZjh ds ekeys de gh lqukbZ nsrs gSa A ysfdu ;s ekeys vc c<+us yxs gSa A ns'k esa 
gj lky yxHkx nl gtkj csfj;kWfVªd ltZjh gksrh gS] ftuesa nks ls pkj Qhlnh rd NksVs 
cPps ;k fd'kksj gksrs gSa A 
  
  d½ eqacbZ esa ckfydk dk eksVkik dSls de djuk iM+k & 
  
   v½ MkbfVax djds c½ lkekU; ltZjh djds 
  
   l½ nokb;ksa ds n~okjk n½ cSfj;kfVªd ltZjh djds 
  
  [k½ vukfedk dk eksVkik dSls c<+k \ 
  
   v½ Hkw[ks jguk fQj vf/kd [kkuk c½ miokl ls 
  
   l½ tad QwM [kkus ls n½ 96 fdyksxzke [kkus ls 
  
  x½ vukfedk fdu pht+ksa ls nwj jgrh Fkh & 
  
   v½ vius fe=ksa ls c½ ifjokj ds yksxksa ls 
  
   l½ 'kkjhfjd Je ;k [ksydwn ls n½ nokb;ksa ls 
  
  ?k½ vukfedk ds ekrk&firk us mldh ltZjh dk QS+lyk dSls fy;k \ 
  
   v½ [kq'kh ls c½ et+cwjh esa 
  
   l½ f'k{kd dh lykg ij n½ cPpksa dh ft+n ds dkj.k 
  
  ³½ bl xn~;ka'k dk lokZf/kd mi;qDr 'kh’kZd gksxk & 
  
   v½ QkLV QwM c½ eksVkis ds nq"ifj.kke 
  
   l½ tad QwM ds nq"ifj.kke n½ cSfj;kfVªd ltZjh 
  
 
(2/6) 
iz iz iz iz----2 2 2 2  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr i i i in~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj iwNs x, iwNs x, iwNs x, iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds mfpr mfpr mfpr mfpr mRrj mRrj mRrj mRrj pqfu, & pqfu, & pqfu, & pqfu, &  (1×5=5) 
  eaxy xzg dh lrg ij igys ls ekStwn lcls T;knk pfpZr vesfjdh jksyj ;ku *D;wfj;ksflVh* dh ykxr 
nks vjc vesfjdh MkWyj ls Hkh T;knk jgh Fkh A tcfd Hkkjr eaxy;ku izfr Hkkjrh; 4 #i;s ls de 
dher ds lkFk fo'o dk vc rd dk lcls lLrk varj&xzgh fe'ku gS A blds fuekZ.k ewY; dks fuEu 
j[kus gsrq cgqr vf/kd eg¡xs fons'kh iqtksZa ,oa midj.kksa ds LFkku ij Lons'kh iqtksZa dk mi;ksx fd;k x;k gSA 
eaxy;ku ,oa ih,l,yoh&lh 25 ds dqN leh{kkRed ?kVd ^rjy iz.kksnu O;oLFkk dsUnz* foØe lkjk 
HkkbZ varfj{k dsUnz ,oa ^bljks* dh ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* esa fufeZr fd;s x;s Fks A 
^bljks* ds izs{ki.k vf/kdkj cksMZ us iz{ksi.k iwoZ lQy vH;klksa ds ckn ^eklZ vkWfcZVj fe'ku* ds iz{ksi.k 
ds fy;s 1 uoacj 2013 dks eatwjh nh Fkh rFkk 5 uoacj 2013 dks bls ykWUp fd;k x;k Fkk A ,d NksVh 
dkj ds vkdkj ds 1350 fdyks ds eaxy;ku fe'ku dh [kkl ckr ;g Fkh fd bls Hkkjr esa gh fodflr 
ih,l,yoh ,Dl ,y lh&25 jkWdsV ls ykWUp fd;k x;k Fkk A ;g jkWdsV 444 ehVj yack Fkk] vFkkZr~ 
15 eaftyk bekjr ds cjkcj Fkk A 
 
  d½ eaxy xzg dh lrg ij dkSu&lk vesfjdh jksyj ;ku igys ls Fkk \ 
   v½ vesfjdh eaxy;ku c½ ,-Mh- 
   l½ D;wfj;ksflVh n½ D;w#i, lsjde 
  [k½ Hkkjrh; eaxy;ku dh dheu izfr Hkkjrh; fdruh gS \ 
   v½ 4 lkS #i, ls de c½ 3 lkS #i, 
   l½ 4 lkS #i, n½ 4 #i, ls de 
  x½ ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* dgk¡ gS \ 
   v½ vesfjdk esa c½ varfj{k esa 
   l½ bljks esa n½ ih ,l ,y oh esa 
  ?k½ Hkkjrh; eaxy;ku dc ykWUp fd;k x;k Fkk \ 
   v½ 15 ebZ 2014 c½ 1 uoaacj 2013 
   l½ 5 uoacj 2014 n½ 5 uoacj 2013 
  ³½ iz{ksfir jkWdsV fdruk yack Fkk \ 
   v½ 444 ehVj c½ 1350 ehVj 
   l½ 25 ehVj n½ 2013 ehVj 
iz iz iz iz----3 3 3 3  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, &  (1×5=5) 
  rqe cuk ldksxs Hkwry dk bfrgkl u;k 
eSa fxjs gqvksa dks c<+dj xys yxkšxk A 
D;ksa uhp] Å¡p] dqy] tkfr] jax dk Hksn&Hkko 
eSa #f<+okn dk dYe"k egy <gkšxk AA 
rqe c<+k ldksxs dne Tofyr vaxkjksa ij 
eSa dk¡Vksa ij fca/krs&fca/krs c<+ tkÅ¡xk A 
 
Page 3


(1/6) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
  d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  1 1 1 1----  bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & v v v v] ] ] ] c c c c] ] ] ] l l l l vkSj vkSj vkSj vkSj n n n n  A A A A  
  2 2 2 2----  funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A  
  3 3 3 3----  ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A  
  4 4 4 4----  bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= esa 0 esa 0 esa 0 esa 06 6 6 6  i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA — — — —i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A  
  
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^v v v v* * * *  
 
iz iz iz iz----1 1 1 1  fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fn, x, fn, x, fn, x, fn, x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh lgh lgh lgh mRrj mRrj mRrj mRrj pq pq pq pqfu, fu, fu, fu,  & & & &  (1×5=5) 
  fiNys fnuksa rd pkSadkus okyh [k+cj esa irk pyk fd eqEcbZ esa 11 o"khZ; vukfedk ¼cnyk 
gqvk uke½ dk eksVkik de djus ds fy, mldh cSfj;kWfVªd ltZjh djuh iM+h A yacs 
bart+kj ds ckn tUeh vukfedk dks mlds ekrk&firk ds ykM+&I;kj ds uke ij ,sls reke 
[kk|&inkFkZ f[kyk,] ftUgsa tad QwM dgk tkrk gS A 'kkjhfjd Je ;k [ksy&dwn ls nwj 
jgus okyh og NksVh cPph ?kj ls Ldwy rd dkj ls tkrh Fkh A urhtk ;g gqvk fd 11 
lky dh mez rd igq¡prs&igq¡prs mldk otu 96 fdyksxzke gks x;k A Ldwy esa cPps rks 
mldk et+kd cukrs gh Fks] og FkksM+k&lk pyus ij gh gk¡Qus Hkh yxrh Fkh A etcwju] 
mlds ekrk&firk dks ltZjh dk QSlyk ysuk iM+k A bruh de mez ds fdlh cPps dh 
,slh ltZjh ds ekeys de gh lqukbZ nsrs gSa A ysfdu ;s ekeys vc c<+us yxs gSa A ns'k esa 
gj lky yxHkx nl gtkj csfj;kWfVªd ltZjh gksrh gS] ftuesa nks ls pkj Qhlnh rd NksVs 
cPps ;k fd'kksj gksrs gSa A 
  
  d½ eqacbZ esa ckfydk dk eksVkik dSls de djuk iM+k & 
  
   v½ MkbfVax djds c½ lkekU; ltZjh djds 
  
   l½ nokb;ksa ds n~okjk n½ cSfj;kfVªd ltZjh djds 
  
  [k½ vukfedk dk eksVkik dSls c<+k \ 
  
   v½ Hkw[ks jguk fQj vf/kd [kkuk c½ miokl ls 
  
   l½ tad QwM [kkus ls n½ 96 fdyksxzke [kkus ls 
  
  x½ vukfedk fdu pht+ksa ls nwj jgrh Fkh & 
  
   v½ vius fe=ksa ls c½ ifjokj ds yksxksa ls 
  
   l½ 'kkjhfjd Je ;k [ksydwn ls n½ nokb;ksa ls 
  
  ?k½ vukfedk ds ekrk&firk us mldh ltZjh dk QS+lyk dSls fy;k \ 
  
   v½ [kq'kh ls c½ et+cwjh esa 
  
   l½ f'k{kd dh lykg ij n½ cPpksa dh ft+n ds dkj.k 
  
  ³½ bl xn~;ka'k dk lokZf/kd mi;qDr 'kh’kZd gksxk & 
  
   v½ QkLV QwM c½ eksVkis ds nq"ifj.kke 
  
   l½ tad QwM ds nq"ifj.kke n½ cSfj;kfVªd ltZjh 
  
 
(2/6) 
iz iz iz iz----2 2 2 2  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr i i i in~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj iwNs x, iwNs x, iwNs x, iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds mfpr mfpr mfpr mfpr mRrj mRrj mRrj mRrj pqfu, & pqfu, & pqfu, & pqfu, &  (1×5=5) 
  eaxy xzg dh lrg ij igys ls ekStwn lcls T;knk pfpZr vesfjdh jksyj ;ku *D;wfj;ksflVh* dh ykxr 
nks vjc vesfjdh MkWyj ls Hkh T;knk jgh Fkh A tcfd Hkkjr eaxy;ku izfr Hkkjrh; 4 #i;s ls de 
dher ds lkFk fo'o dk vc rd dk lcls lLrk varj&xzgh fe'ku gS A blds fuekZ.k ewY; dks fuEu 
j[kus gsrq cgqr vf/kd eg¡xs fons'kh iqtksZa ,oa midj.kksa ds LFkku ij Lons'kh iqtksZa dk mi;ksx fd;k x;k gSA 
eaxy;ku ,oa ih,l,yoh&lh 25 ds dqN leh{kkRed ?kVd ^rjy iz.kksnu O;oLFkk dsUnz* foØe lkjk 
HkkbZ varfj{k dsUnz ,oa ^bljks* dh ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* esa fufeZr fd;s x;s Fks A 
^bljks* ds izs{ki.k vf/kdkj cksMZ us iz{ksi.k iwoZ lQy vH;klksa ds ckn ^eklZ vkWfcZVj fe'ku* ds iz{ksi.k 
ds fy;s 1 uoacj 2013 dks eatwjh nh Fkh rFkk 5 uoacj 2013 dks bls ykWUp fd;k x;k Fkk A ,d NksVh 
dkj ds vkdkj ds 1350 fdyks ds eaxy;ku fe'ku dh [kkl ckr ;g Fkh fd bls Hkkjr esa gh fodflr 
ih,l,yoh ,Dl ,y lh&25 jkWdsV ls ykWUp fd;k x;k Fkk A ;g jkWdsV 444 ehVj yack Fkk] vFkkZr~ 
15 eaftyk bekjr ds cjkcj Fkk A 
 
  d½ eaxy xzg dh lrg ij dkSu&lk vesfjdh jksyj ;ku igys ls Fkk \ 
   v½ vesfjdh eaxy;ku c½ ,-Mh- 
   l½ D;wfj;ksflVh n½ D;w#i, lsjde 
  [k½ Hkkjrh; eaxy;ku dh dheu izfr Hkkjrh; fdruh gS \ 
   v½ 4 lkS #i, ls de c½ 3 lkS #i, 
   l½ 4 lkS #i, n½ 4 #i, ls de 
  x½ ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* dgk¡ gS \ 
   v½ vesfjdk esa c½ varfj{k esa 
   l½ bljks esa n½ ih ,l ,y oh esa 
  ?k½ Hkkjrh; eaxy;ku dc ykWUp fd;k x;k Fkk \ 
   v½ 15 ebZ 2014 c½ 1 uoaacj 2013 
   l½ 5 uoacj 2014 n½ 5 uoacj 2013 
  ³½ iz{ksfir jkWdsV fdruk yack Fkk \ 
   v½ 444 ehVj c½ 1350 ehVj 
   l½ 25 ehVj n½ 2013 ehVj 
iz iz iz iz----3 3 3 3  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, &  (1×5=5) 
  rqe cuk ldksxs Hkwry dk bfrgkl u;k 
eSa fxjs gqvksa dks c<+dj xys yxkšxk A 
D;ksa uhp] Å¡p] dqy] tkfr] jax dk Hksn&Hkko 
eSa #f<+okn dk dYe"k egy <gkšxk AA 
rqe c<+k ldksxs dne Tofyr vaxkjksa ij 
eSa dk¡Vksa ij fca/krs&fca/krs c<+ tkÅ¡xk A 
 
(3/6) 
  lkxj dh foLr`r Nkrh ij gks Tokj u;k 
eSa dwn Lo;a irokj gkFk esa Fkkew¡xk AA 
gS vxj rqEgsa ;g Hkw[k eq>s Hkh thuk gS 
rks vkvks esjs lkFk uhao esa xM+ tkvks A 
Åij ls fufeZr gksuk gS vkuan egy 
ejr&ejrs Hkh nqfu;k esa dqN dj tkvks AA 
 
  d½ dfo Hkwry dk u;k bfrgkl dSls cuk,xk \ 
   v½ uhp] Å¡p] dqy] tkfr] jax&Hksn 
feVkdj o fxjs gqvksa dks xys 
yxkdj 
c½ uhp] Å¡p] dqy] tkfrd dks 
c<+kdj 
 
   l½ HksnHkko feVkdj n½ nqfu;k esa vkuan ls jgrs gq, 
  [k½ #f<+oknh egy dSls <gk;k tk, \ 
   v½ tkfr HksnHkko ls c½ jax HksnHkko ls 
   l½ iqjkuh ekU;rkvksa ij jgdj n½ iqjkuh ijaijk NksM+dj 
  x½ ^uhao esa xM+ tkuk* ls D;k rkRi;Z gS \ 
   v½ egy dks [kM+k djuk c½ R;kx&cfynku djuk 
   l½ thus ds fy, yM+uk n½ irokj dks Fkkeuk 
  ?k½ ns'k vkSj lekt ds dY;k.k ds fy, fdu pqukSfr;ksa ls yM+uk gksrk gS \ 
   v½ lcdks ,d lkFk ysdj pyuk c½ lHkh ds fgr lk/kus 
   l½ Å¡p] uhp] tkfr] jax Hksn vkfn n½ vius fgrksa dks ysdj pyuk 
  ³½ dkO;ka'k dk lans'k gS & 
   v½ egy u"V djuk c½ vkuan egy cukuk 
   l½ dqN uko pykuk n½ len'khZ Hkko ls uo&fuekZ.k djuk 
iz iz iz iz----4 4 4 4  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, &  (1×5=5) 
  lp ge ugha lp rqe ugha 
lp gS egt la?k"kZ gh 
la?k"kZ ls gVdj ft, rks D;k ft, ge ;k fd rqe 
tks ur gqvk og e`r gqvk T;ksa o`ar ls >jdj dqlqe 
tks y{; Hkwy #dk ugha 
ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jgh 
lp ge ugha lp rqe ugha 
ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jgh 
,slk djks ftlls u izk.kksa esa dgha tM+rk jgs 
tks gS tgk¡ pqipki vius vki ls yM+rk jgs 
tks Hkh ifjfLFkfr;k¡ feysa] dk¡Vsa pqHksa] dfy;k¡ f[kysa 
gkjs ugha balku] gS lans'k thou dk ;gh 
lp ge ugha lp rqe ugha 
 
 
Page 4


(1/6) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
  d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  1 1 1 1----  bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & v v v v] ] ] ] c c c c] ] ] ] l l l l vkSj vkSj vkSj vkSj n n n n  A A A A  
  2 2 2 2----  funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A  
  3 3 3 3----  ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A  
  4 4 4 4----  bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= esa 0 esa 0 esa 0 esa 06 6 6 6  i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA — — — —i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A  
  
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^v v v v* * * *  
 
iz iz iz iz----1 1 1 1  fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fn, x, fn, x, fn, x, fn, x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh lgh lgh lgh mRrj mRrj mRrj mRrj pq pq pq pqfu, fu, fu, fu,  & & & &  (1×5=5) 
  fiNys fnuksa rd pkSadkus okyh [k+cj esa irk pyk fd eqEcbZ esa 11 o"khZ; vukfedk ¼cnyk 
gqvk uke½ dk eksVkik de djus ds fy, mldh cSfj;kWfVªd ltZjh djuh iM+h A yacs 
bart+kj ds ckn tUeh vukfedk dks mlds ekrk&firk ds ykM+&I;kj ds uke ij ,sls reke 
[kk|&inkFkZ f[kyk,] ftUgsa tad QwM dgk tkrk gS A 'kkjhfjd Je ;k [ksy&dwn ls nwj 
jgus okyh og NksVh cPph ?kj ls Ldwy rd dkj ls tkrh Fkh A urhtk ;g gqvk fd 11 
lky dh mez rd igq¡prs&igq¡prs mldk otu 96 fdyksxzke gks x;k A Ldwy esa cPps rks 
mldk et+kd cukrs gh Fks] og FkksM+k&lk pyus ij gh gk¡Qus Hkh yxrh Fkh A etcwju] 
mlds ekrk&firk dks ltZjh dk QSlyk ysuk iM+k A bruh de mez ds fdlh cPps dh 
,slh ltZjh ds ekeys de gh lqukbZ nsrs gSa A ysfdu ;s ekeys vc c<+us yxs gSa A ns'k esa 
gj lky yxHkx nl gtkj csfj;kWfVªd ltZjh gksrh gS] ftuesa nks ls pkj Qhlnh rd NksVs 
cPps ;k fd'kksj gksrs gSa A 
  
  d½ eqacbZ esa ckfydk dk eksVkik dSls de djuk iM+k & 
  
   v½ MkbfVax djds c½ lkekU; ltZjh djds 
  
   l½ nokb;ksa ds n~okjk n½ cSfj;kfVªd ltZjh djds 
  
  [k½ vukfedk dk eksVkik dSls c<+k \ 
  
   v½ Hkw[ks jguk fQj vf/kd [kkuk c½ miokl ls 
  
   l½ tad QwM [kkus ls n½ 96 fdyksxzke [kkus ls 
  
  x½ vukfedk fdu pht+ksa ls nwj jgrh Fkh & 
  
   v½ vius fe=ksa ls c½ ifjokj ds yksxksa ls 
  
   l½ 'kkjhfjd Je ;k [ksydwn ls n½ nokb;ksa ls 
  
  ?k½ vukfedk ds ekrk&firk us mldh ltZjh dk QS+lyk dSls fy;k \ 
  
   v½ [kq'kh ls c½ et+cwjh esa 
  
   l½ f'k{kd dh lykg ij n½ cPpksa dh ft+n ds dkj.k 
  
  ³½ bl xn~;ka'k dk lokZf/kd mi;qDr 'kh’kZd gksxk & 
  
   v½ QkLV QwM c½ eksVkis ds nq"ifj.kke 
  
   l½ tad QwM ds nq"ifj.kke n½ cSfj;kfVªd ltZjh 
  
 
(2/6) 
iz iz iz iz----2 2 2 2  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr i i i in~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj iwNs x, iwNs x, iwNs x, iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds mfpr mfpr mfpr mfpr mRrj mRrj mRrj mRrj pqfu, & pqfu, & pqfu, & pqfu, &  (1×5=5) 
  eaxy xzg dh lrg ij igys ls ekStwn lcls T;knk pfpZr vesfjdh jksyj ;ku *D;wfj;ksflVh* dh ykxr 
nks vjc vesfjdh MkWyj ls Hkh T;knk jgh Fkh A tcfd Hkkjr eaxy;ku izfr Hkkjrh; 4 #i;s ls de 
dher ds lkFk fo'o dk vc rd dk lcls lLrk varj&xzgh fe'ku gS A blds fuekZ.k ewY; dks fuEu 
j[kus gsrq cgqr vf/kd eg¡xs fons'kh iqtksZa ,oa midj.kksa ds LFkku ij Lons'kh iqtksZa dk mi;ksx fd;k x;k gSA 
eaxy;ku ,oa ih,l,yoh&lh 25 ds dqN leh{kkRed ?kVd ^rjy iz.kksnu O;oLFkk dsUnz* foØe lkjk 
HkkbZ varfj{k dsUnz ,oa ^bljks* dh ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* esa fufeZr fd;s x;s Fks A 
^bljks* ds izs{ki.k vf/kdkj cksMZ us iz{ksi.k iwoZ lQy vH;klksa ds ckn ^eklZ vkWfcZVj fe'ku* ds iz{ksi.k 
ds fy;s 1 uoacj 2013 dks eatwjh nh Fkh rFkk 5 uoacj 2013 dks bls ykWUp fd;k x;k Fkk A ,d NksVh 
dkj ds vkdkj ds 1350 fdyks ds eaxy;ku fe'ku dh [kkl ckr ;g Fkh fd bls Hkkjr esa gh fodflr 
ih,l,yoh ,Dl ,y lh&25 jkWdsV ls ykWUp fd;k x;k Fkk A ;g jkWdsV 444 ehVj yack Fkk] vFkkZr~ 
15 eaftyk bekjr ds cjkcj Fkk A 
 
  d½ eaxy xzg dh lrg ij dkSu&lk vesfjdh jksyj ;ku igys ls Fkk \ 
   v½ vesfjdh eaxy;ku c½ ,-Mh- 
   l½ D;wfj;ksflVh n½ D;w#i, lsjde 
  [k½ Hkkjrh; eaxy;ku dh dheu izfr Hkkjrh; fdruh gS \ 
   v½ 4 lkS #i, ls de c½ 3 lkS #i, 
   l½ 4 lkS #i, n½ 4 #i, ls de 
  x½ ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* dgk¡ gS \ 
   v½ vesfjdk esa c½ varfj{k esa 
   l½ bljks esa n½ ih ,l ,y oh esa 
  ?k½ Hkkjrh; eaxy;ku dc ykWUp fd;k x;k Fkk \ 
   v½ 15 ebZ 2014 c½ 1 uoaacj 2013 
   l½ 5 uoacj 2014 n½ 5 uoacj 2013 
  ³½ iz{ksfir jkWdsV fdruk yack Fkk \ 
   v½ 444 ehVj c½ 1350 ehVj 
   l½ 25 ehVj n½ 2013 ehVj 
iz iz iz iz----3 3 3 3  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, &  (1×5=5) 
  rqe cuk ldksxs Hkwry dk bfrgkl u;k 
eSa fxjs gqvksa dks c<+dj xys yxkšxk A 
D;ksa uhp] Å¡p] dqy] tkfr] jax dk Hksn&Hkko 
eSa #f<+okn dk dYe"k egy <gkšxk AA 
rqe c<+k ldksxs dne Tofyr vaxkjksa ij 
eSa dk¡Vksa ij fca/krs&fca/krs c<+ tkÅ¡xk A 
 
(3/6) 
  lkxj dh foLr`r Nkrh ij gks Tokj u;k 
eSa dwn Lo;a irokj gkFk esa Fkkew¡xk AA 
gS vxj rqEgsa ;g Hkw[k eq>s Hkh thuk gS 
rks vkvks esjs lkFk uhao esa xM+ tkvks A 
Åij ls fufeZr gksuk gS vkuan egy 
ejr&ejrs Hkh nqfu;k esa dqN dj tkvks AA 
 
  d½ dfo Hkwry dk u;k bfrgkl dSls cuk,xk \ 
   v½ uhp] Å¡p] dqy] tkfr] jax&Hksn 
feVkdj o fxjs gqvksa dks xys 
yxkdj 
c½ uhp] Å¡p] dqy] tkfrd dks 
c<+kdj 
 
   l½ HksnHkko feVkdj n½ nqfu;k esa vkuan ls jgrs gq, 
  [k½ #f<+oknh egy dSls <gk;k tk, \ 
   v½ tkfr HksnHkko ls c½ jax HksnHkko ls 
   l½ iqjkuh ekU;rkvksa ij jgdj n½ iqjkuh ijaijk NksM+dj 
  x½ ^uhao esa xM+ tkuk* ls D;k rkRi;Z gS \ 
   v½ egy dks [kM+k djuk c½ R;kx&cfynku djuk 
   l½ thus ds fy, yM+uk n½ irokj dks Fkkeuk 
  ?k½ ns'k vkSj lekt ds dY;k.k ds fy, fdu pqukSfr;ksa ls yM+uk gksrk gS \ 
   v½ lcdks ,d lkFk ysdj pyuk c½ lHkh ds fgr lk/kus 
   l½ Å¡p] uhp] tkfr] jax Hksn vkfn n½ vius fgrksa dks ysdj pyuk 
  ³½ dkO;ka'k dk lans'k gS & 
   v½ egy u"V djuk c½ vkuan egy cukuk 
   l½ dqN uko pykuk n½ len'khZ Hkko ls uo&fuekZ.k djuk 
iz iz iz iz----4 4 4 4  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, &  (1×5=5) 
  lp ge ugha lp rqe ugha 
lp gS egt la?k"kZ gh 
la?k"kZ ls gVdj ft, rks D;k ft, ge ;k fd rqe 
tks ur gqvk og e`r gqvk T;ksa o`ar ls >jdj dqlqe 
tks y{; Hkwy #dk ugha 
ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jgh 
lp ge ugha lp rqe ugha 
ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jgh 
,slk djks ftlls u izk.kksa esa dgha tM+rk jgs 
tks gS tgk¡ pqipki vius vki ls yM+rk jgs 
tks Hkh ifjfLFkfr;k¡ feysa] dk¡Vsa pqHksa] dfy;k¡ f[kysa 
gkjs ugha balku] gS lans'k thou dk ;gh 
lp ge ugha lp rqe ugha 
 
 
(4/6) 
  d½ tks la?k"kZ djus ls ihNs gV x;k] mldk thou fdlds leku ekuk x;k gS \ 
   v½ lcls vPNk c½ ejs gq, ds leku 
   l½ Ik'kqvksa ds leku n½ Qwyksa ds leku 
  [k½ dfork esa D;k izsj.kk nh xbZ gS \ 
   v½ vkjke ls dke djus dh c½ fujarj la?k’kZ djrs jgus dh 
   l½ lcdk eku djus dh n½ lnk [kq'k jgus dh 
  x½ thr fdldks feyrh gS \ 
   v½ tks dke djrk jgk c½ tks #drk gqvk pyrk jgk 
   l½ tks g¡lrk gqvk pyrk jgk n½ ftlus y{; dks feyu dk jkLrk cuk fy;k 
  ?k½ thou dk D;k lans'k fn;k x;k gS \ 
   v½ fujarj pyrs jguk pkfg, c½ euq"; dks lcdh lgk;rk djuh pkfg, 
   l½ euq"; dks mnkl ugha gksuk pkfg, n½ euq"; dks dHkh gkjuk ugha pkfg, 
  ³½ dkO;ka'k dk mi;qDr 'kh’kZd D;k gksxk & 
   v½ lp gS egt la?k’kZ gh c½ lp 
   l½ lPph thr n½ lPPkk Lka?k’kZ 
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^c c c c* * * *  
iz iz iz iz----5 5 5 5  d½ foykse 'kCn fyf[k, &  v½ vfuok;Z c½ mnkj  (1×2=2) 
  [k½ fuEufyf[kr Jqfrle fHkUUkkFkZd 'kCnksa ds vFkZ fyf[k, & 
 v½ xzg o x`g  c½ fu/kZu o fu/ku 
(1×2=2) 
iz iz iz iz----6 6 6 6  d½ fuEufyf[kr vusd 'kCnksa ds fy, ,d 'kCn fyf[k, &  (1×2=2) 
   v½ tks de tkurk gks c½ tks ckr igys dHkh u gqbZ gks   
  [k½ fuEufyf[kr okD;ksa dks i<+dj dky igpkudj fyf[k, &  (1×2=2) 
   v½ vk;k cPps ugyk pqdh gS A c½ ek¡ vk jgh gksaxh A   
iz iz iz iz----7 7 7 7  d½ js[kkafdr inksa dk in ifjp; fyf[k, & 
jkf/kdk cgqr /kkfeZd gS A  
(1×2=2) 
  [k½ fuEufyf[kr okD; esa mn~ns'; vkSj fo/ks; vyx&vyx djds fyf[k, & 
v½ lQsn ?kksM+k ljiV nkSM+ jgk gS A 
c½ fpfM+;ksa us nkus pqx fy, A 
(1×2=2) 
iz iz iz iz----8 8 8 8  d½ jpuk ds vk/kkj ij okD; Hksn fyf[k, & (1×2=2) 
   v½ egkRek xka/kh gekjs jk’Vªfirk gSa A 
c½ lhrk us dk;Z lekIr fd;k vkSj [ksyus pyh xbZ A 
 
  [k½ fuEufyf[kr okD;ksa esa okP; igpkudj fyf[k, & 
d½ i{kh vkdk'k esa mM+rs gSa A 
[k½ jk/kk ls i<+k ugha tkrk A 
(1×2=2) 
Page 5


(1/6) 
  
fgUnh fgUnh fgUnh fgUnh  
  d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha d{kk & vkBoha    
funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k & funsZ’k &  1 1 1 1----  bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & bl iz’u i= ds pkj [kaM gSa & v v v v] ] ] ] c c c c] ] ] ] l l l l vkSj vkSj vkSj vkSj n n n n  A A A A  
  2 2 2 2----  funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A funsZ’kkuqlkj iz’uksa ds mRrj fyf[k, A  
  3 3 3 3----  ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A ;FkklaHko iz’uksa ds mRrj Øekuqlkj fyf[k, A  
  4 4 4 4----  bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= bl iz’u&i= esa 0 esa 0 esa 0 esa 06 6 6 6  i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA i`"B gSaA — — — —i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A i;k tk¡p dj ysosa A  
  
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^v v v v* * * *  
 
iz iz iz iz----1 1 1 1  fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fuEufyf[kr xn~;ka’k dks i<+dj fn, x, fn, x, fn, x, fn, x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh lgh lgh lgh mRrj mRrj mRrj mRrj pq pq pq pqfu, fu, fu, fu,  & & & &  (1×5=5) 
  fiNys fnuksa rd pkSadkus okyh [k+cj esa irk pyk fd eqEcbZ esa 11 o"khZ; vukfedk ¼cnyk 
gqvk uke½ dk eksVkik de djus ds fy, mldh cSfj;kWfVªd ltZjh djuh iM+h A yacs 
bart+kj ds ckn tUeh vukfedk dks mlds ekrk&firk ds ykM+&I;kj ds uke ij ,sls reke 
[kk|&inkFkZ f[kyk,] ftUgsa tad QwM dgk tkrk gS A 'kkjhfjd Je ;k [ksy&dwn ls nwj 
jgus okyh og NksVh cPph ?kj ls Ldwy rd dkj ls tkrh Fkh A urhtk ;g gqvk fd 11 
lky dh mez rd igq¡prs&igq¡prs mldk otu 96 fdyksxzke gks x;k A Ldwy esa cPps rks 
mldk et+kd cukrs gh Fks] og FkksM+k&lk pyus ij gh gk¡Qus Hkh yxrh Fkh A etcwju] 
mlds ekrk&firk dks ltZjh dk QSlyk ysuk iM+k A bruh de mez ds fdlh cPps dh 
,slh ltZjh ds ekeys de gh lqukbZ nsrs gSa A ysfdu ;s ekeys vc c<+us yxs gSa A ns'k esa 
gj lky yxHkx nl gtkj csfj;kWfVªd ltZjh gksrh gS] ftuesa nks ls pkj Qhlnh rd NksVs 
cPps ;k fd'kksj gksrs gSa A 
  
  d½ eqacbZ esa ckfydk dk eksVkik dSls de djuk iM+k & 
  
   v½ MkbfVax djds c½ lkekU; ltZjh djds 
  
   l½ nokb;ksa ds n~okjk n½ cSfj;kfVªd ltZjh djds 
  
  [k½ vukfedk dk eksVkik dSls c<+k \ 
  
   v½ Hkw[ks jguk fQj vf/kd [kkuk c½ miokl ls 
  
   l½ tad QwM [kkus ls n½ 96 fdyksxzke [kkus ls 
  
  x½ vukfedk fdu pht+ksa ls nwj jgrh Fkh & 
  
   v½ vius fe=ksa ls c½ ifjokj ds yksxksa ls 
  
   l½ 'kkjhfjd Je ;k [ksydwn ls n½ nokb;ksa ls 
  
  ?k½ vukfedk ds ekrk&firk us mldh ltZjh dk QS+lyk dSls fy;k \ 
  
   v½ [kq'kh ls c½ et+cwjh esa 
  
   l½ f'k{kd dh lykg ij n½ cPpksa dh ft+n ds dkj.k 
  
  ³½ bl xn~;ka'k dk lokZf/kd mi;qDr 'kh’kZd gksxk & 
  
   v½ QkLV QwM c½ eksVkis ds nq"ifj.kke 
  
   l½ tad QwM ds nq"ifj.kke n½ cSfj;kfVªd ltZjh 
  
 
(2/6) 
iz iz iz iz----2 2 2 2  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr i i i in~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj n~;ka’k dks i<+dj iwNs x, iwNs x, iwNs x, iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds mfpr mfpr mfpr mfpr mRrj mRrj mRrj mRrj pqfu, & pqfu, & pqfu, & pqfu, &  (1×5=5) 
  eaxy xzg dh lrg ij igys ls ekStwn lcls T;knk pfpZr vesfjdh jksyj ;ku *D;wfj;ksflVh* dh ykxr 
nks vjc vesfjdh MkWyj ls Hkh T;knk jgh Fkh A tcfd Hkkjr eaxy;ku izfr Hkkjrh; 4 #i;s ls de 
dher ds lkFk fo'o dk vc rd dk lcls lLrk varj&xzgh fe'ku gS A blds fuekZ.k ewY; dks fuEu 
j[kus gsrq cgqr vf/kd eg¡xs fons'kh iqtksZa ,oa midj.kksa ds LFkku ij Lons'kh iqtksZa dk mi;ksx fd;k x;k gSA 
eaxy;ku ,oa ih,l,yoh&lh 25 ds dqN leh{kkRed ?kVd ^rjy iz.kksnu O;oLFkk dsUnz* foØe lkjk 
HkkbZ varfj{k dsUnz ,oa ^bljks* dh ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* esa fufeZr fd;s x;s Fks A 
^bljks* ds izs{ki.k vf/kdkj cksMZ us iz{ksi.k iwoZ lQy vH;klksa ds ckn ^eklZ vkWfcZVj fe'ku* ds iz{ksi.k 
ds fy;s 1 uoacj 2013 dks eatwjh nh Fkh rFkk 5 uoacj 2013 dks bls ykWUp fd;k x;k Fkk A ,d NksVh 
dkj ds vkdkj ds 1350 fdyks ds eaxy;ku fe'ku dh [kkl ckr ;g Fkh fd bls Hkkjr esa gh fodflr 
ih,l,yoh ,Dl ,y lh&25 jkWdsV ls ykWUp fd;k x;k Fkk A ;g jkWdsV 444 ehVj yack Fkk] vFkkZr~ 
15 eaftyk bekjr ds cjkcj Fkk A 
 
  d½ eaxy xzg dh lrg ij dkSu&lk vesfjdh jksyj ;ku igys ls Fkk \ 
   v½ vesfjdh eaxy;ku c½ ,-Mh- 
   l½ D;wfj;ksflVh n½ D;w#i, lsjde 
  [k½ Hkkjrh; eaxy;ku dh dheu izfr Hkkjrh; fdruh gS \ 
   v½ 4 lkS #i, ls de c½ 3 lkS #i, 
   l½ 4 lkS #i, n½ 4 #i, ls de 
  x½ ^tM+Roh; O;oLFkk bdkbZ* dgk¡ gS \ 
   v½ vesfjdk esa c½ varfj{k esa 
   l½ bljks esa n½ ih ,l ,y oh esa 
  ?k½ Hkkjrh; eaxy;ku dc ykWUp fd;k x;k Fkk \ 
   v½ 15 ebZ 2014 c½ 1 uoaacj 2013 
   l½ 5 uoacj 2014 n½ 5 uoacj 2013 
  ³½ iz{ksfir jkWdsV fdruk yack Fkk \ 
   v½ 444 ehVj c½ 1350 ehVj 
   l½ 25 ehVj n½ 2013 ehVj 
iz iz iz iz----3 3 3 3  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k d dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, ks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, &  (1×5=5) 
  rqe cuk ldksxs Hkwry dk bfrgkl u;k 
eSa fxjs gqvksa dks c<+dj xys yxkšxk A 
D;ksa uhp] Å¡p] dqy] tkfr] jax dk Hksn&Hkko 
eSa #f<+okn dk dYe"k egy <gkšxk AA 
rqe c<+k ldksxs dne Tofyr vaxkjksa ij 
eSa dk¡Vksa ij fca/krs&fca/krs c<+ tkÅ¡xk A 
 
(3/6) 
  lkxj dh foLr`r Nkrh ij gks Tokj u;k 
eSa dwn Lo;a irokj gkFk esa Fkkew¡xk AA 
gS vxj rqEgsa ;g Hkw[k eq>s Hkh thuk gS 
rks vkvks esjs lkFk uhao esa xM+ tkvks A 
Åij ls fufeZr gksuk gS vkuan egy 
ejr&ejrs Hkh nqfu;k esa dqN dj tkvks AA 
 
  d½ dfo Hkwry dk u;k bfrgkl dSls cuk,xk \ 
   v½ uhp] Å¡p] dqy] tkfr] jax&Hksn 
feVkdj o fxjs gqvksa dks xys 
yxkdj 
c½ uhp] Å¡p] dqy] tkfrd dks 
c<+kdj 
 
   l½ HksnHkko feVkdj n½ nqfu;k esa vkuan ls jgrs gq, 
  [k½ #f<+oknh egy dSls <gk;k tk, \ 
   v½ tkfr HksnHkko ls c½ jax HksnHkko ls 
   l½ iqjkuh ekU;rkvksa ij jgdj n½ iqjkuh ijaijk NksM+dj 
  x½ ^uhao esa xM+ tkuk* ls D;k rkRi;Z gS \ 
   v½ egy dks [kM+k djuk c½ R;kx&cfynku djuk 
   l½ thus ds fy, yM+uk n½ irokj dks Fkkeuk 
  ?k½ ns'k vkSj lekt ds dY;k.k ds fy, fdu pqukSfr;ksa ls yM+uk gksrk gS \ 
   v½ lcdks ,d lkFk ysdj pyuk c½ lHkh ds fgr lk/kus 
   l½ Å¡p] uhp] tkfr] jax Hksn vkfn n½ vius fgrksa dks ysdj pyuk 
  ³½ dkO;ka'k dk lans'k gS & 
   v½ egy u"V djuk c½ vkuan egy cukuk 
   l½ dqN uko pykuk n½ len'khZ Hkko ls uo&fuekZ.k djuk 
iz iz iz iz----4 4 4 4  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, dkO;ka'k dks i<+dj iwNs x, iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds iz’uksa ds lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, & lgh mRrj pqfu, &  (1×5=5) 
  lp ge ugha lp rqe ugha 
lp gS egt la?k"kZ gh 
la?k"kZ ls gVdj ft, rks D;k ft, ge ;k fd rqe 
tks ur gqvk og e`r gqvk T;ksa o`ar ls >jdj dqlqe 
tks y{; Hkwy #dk ugha 
ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jgh 
lp ge ugha lp rqe ugha 
ftlus iz.k; ikFks; ekuk thr mldh gh jgh 
,slk djks ftlls u izk.kksa esa dgha tM+rk jgs 
tks gS tgk¡ pqipki vius vki ls yM+rk jgs 
tks Hkh ifjfLFkfr;k¡ feysa] dk¡Vsa pqHksa] dfy;k¡ f[kysa 
gkjs ugha balku] gS lans'k thou dk ;gh 
lp ge ugha lp rqe ugha 
 
 
(4/6) 
  d½ tks la?k"kZ djus ls ihNs gV x;k] mldk thou fdlds leku ekuk x;k gS \ 
   v½ lcls vPNk c½ ejs gq, ds leku 
   l½ Ik'kqvksa ds leku n½ Qwyksa ds leku 
  [k½ dfork esa D;k izsj.kk nh xbZ gS \ 
   v½ vkjke ls dke djus dh c½ fujarj la?k’kZ djrs jgus dh 
   l½ lcdk eku djus dh n½ lnk [kq'k jgus dh 
  x½ thr fdldks feyrh gS \ 
   v½ tks dke djrk jgk c½ tks #drk gqvk pyrk jgk 
   l½ tks g¡lrk gqvk pyrk jgk n½ ftlus y{; dks feyu dk jkLrk cuk fy;k 
  ?k½ thou dk D;k lans'k fn;k x;k gS \ 
   v½ fujarj pyrs jguk pkfg, c½ euq"; dks lcdh lgk;rk djuh pkfg, 
   l½ euq"; dks mnkl ugha gksuk pkfg, n½ euq"; dks dHkh gkjuk ugha pkfg, 
  ³½ dkO;ka'k dk mi;qDr 'kh’kZd D;k gksxk & 
   v½ lp gS egt la?k’kZ gh c½ lp 
   l½ lPph thr n½ lPPkk Lka?k’kZ 
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^c c c c* * * *  
iz iz iz iz----5 5 5 5  d½ foykse 'kCn fyf[k, &  v½ vfuok;Z c½ mnkj  (1×2=2) 
  [k½ fuEufyf[kr Jqfrle fHkUUkkFkZd 'kCnksa ds vFkZ fyf[k, & 
 v½ xzg o x`g  c½ fu/kZu o fu/ku 
(1×2=2) 
iz iz iz iz----6 6 6 6  d½ fuEufyf[kr vusd 'kCnksa ds fy, ,d 'kCn fyf[k, &  (1×2=2) 
   v½ tks de tkurk gks c½ tks ckr igys dHkh u gqbZ gks   
  [k½ fuEufyf[kr okD;ksa dks i<+dj dky igpkudj fyf[k, &  (1×2=2) 
   v½ vk;k cPps ugyk pqdh gS A c½ ek¡ vk jgh gksaxh A   
iz iz iz iz----7 7 7 7  d½ js[kkafdr inksa dk in ifjp; fyf[k, & 
jkf/kdk cgqr /kkfeZd gS A  
(1×2=2) 
  [k½ fuEufyf[kr okD; esa mn~ns'; vkSj fo/ks; vyx&vyx djds fyf[k, & 
v½ lQsn ?kksM+k ljiV nkSM+ jgk gS A 
c½ fpfM+;ksa us nkus pqx fy, A 
(1×2=2) 
iz iz iz iz----8 8 8 8  d½ jpuk ds vk/kkj ij okD; Hksn fyf[k, & (1×2=2) 
   v½ egkRek xka/kh gekjs jk’Vªfirk gSa A 
c½ lhrk us dk;Z lekIr fd;k vkSj [ksyus pyh xbZ A 
 
  [k½ fuEufyf[kr okD;ksa esa okP; igpkudj fyf[k, & 
d½ i{kh vkdk'k esa mM+rs gSa A 
[k½ jk/kk ls i<+k ugha tkrk A 
(1×2=2) 
(5/6) 
iz iz iz iz----9 9 9 9  d½ fuEufyf[kr iafDr;ksa esa vyadkj&Hksn fyf[k, & 
v½ ftrus rqeus rkjs] mrus ugha xxu esa rkjs A 
c½ ;qx&;qx izfrfnu izfr{k.k izfriy A 
(1×2=2) 
  [k½ vdeZd rFkk ldeZd fØ;k esa mnkgj.k lfgr varj Li’V dhft, A (2) 
iz iz iz iz----10 10 10 10  d½ D;k ?kj ds cPpksa ls ekrk&firk dks ?kjsyw ;k vU; dk;Z djkuk pkfg, \ vius mRrj 
ds leFkZu esa ik¡p rdZ fyf[k, A 
(5) 
  [k½ mPp&inksa ij igq¡pdj yksx vius fj'rsnkjksa vkSj fe=ksa dks Hkwydj muls ut+jsa Qsjus 
yxrs gSa \ vkids fopkj esa ;g mfpr gS ;k vuqfpr \ yxHkx 80 'kCnksa esa vius 
fopkj fyf[k, A 
(5) 
[k.M ^ [k.M ^ [k.M ^ [k.M ^l l l l* * * *  
iz iz iz iz----11 11 11 11  fuEufyf[kr xn~;ka'k dks fuEufyf[kr xn~;ka'k dks fuEufyf[kr xn~;ka'k dks fuEufyf[kr xn~;ka'k dks  i<+dj iwNs i<+dj iwNs i<+dj iwNs i<+dj iwNs x, x, x, x, iz'uksa ds mRrj fyf[k, & iz'uksa ds mRrj fyf[k, & iz'uksa ds mRrj fyf[k, & iz'uksa ds mRrj fyf[k, &  (1×5=5) 
  th] t+ukc ! lksygoha 'krkCnh dh ckr gS A ckn'kkg gqek;w¡ 'ksj'kkg ls gkjdj Hkkxk Fkk vkSj 
fla/k ds jsfxLrku esa ekjk&ekjk fQj jgk Fkk A ,d volj ij I;kl ls mldh tku fudy 
jgh Fkh A ml le; ,d czkã.k us blh yksVs ls ikuh fiykdj mldh tku cpkbZ Fkh A 
gqek;w¡ ds ckn vdcj us ml czkã.k dk irk yxkdj mlls bl yksVs dks ys fy;k vkSj 
blds cnys esa mls bldh izdkj ds nl lksus ds yksVs iznku fd, A ;g yksVk lezkV 
vdcj dks cgqr I;kjk Fkk A blh ls bldk uke vdcjh yksVk iM+k A og cjkcj blh ls 
otw djrk Fkk A lu~ 57 rd blds 'kkgh ?kjkus esa jgus dk irk gS A 
 
  d½ ckn'kkg gqek;w¡ fdlls gkjk Fkk \   
  [k½ ckn'kkg dh tku dgk¡ o D;ksa fudy jgh Fkh \   
  x½ vdcj us czkã.k dks yksVs ds cnys D;k bZuke fn;k \   
  ?k½ bl yksVs dks ^vdcjh yksVk* D;ksa dgk x;k \   
  ³½ fuEufyf[kr 'kCnksa ds vFkZ fyf[k, & 
otw] 'kkgh  
 
iz iz iz iz----12 12 12 12  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr iz’uksa iz’uksa iz’uksa iz’uksa  ds mRrj fyf[k, & ds mRrj fyf[k, & ds mRrj fyf[k, & ds mRrj fyf[k, &  (2×5=10) 
  d½ vksl dh cw¡n Øks/k o ?k`.kk ls D;ksa dk¡Ik mBh \ 
  [k½ ckt ds fy, ygjksa us xhr D;ksa xk;k Fkk \ 
  x½ nthZ us xojb;k dh Vksih ij Qq¡nus D;ksa tM+ fn, \ 
  ?k½ fcyoklh feJ us ykyk >kÅyky dks nsus ds fy, #i;ksa dk izca/k dSls fd;k \ 
  ³½ ^lkbZfdy vkanksyu* ls iqMqdksV~VbZ dh efgykvksa ds thou esa D;k cnyko vk, \ 
iz iz iz iz----13 13 13 13  fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr fuEufyf[kr in~;ka'k dks i<+dj iwNs x in~;ka'k dks i<+dj iwNs x in~;ka'k dks i<+dj iwNs x in~;ka'k dks i<+dj iwNs x, , , , iz’uksa iz’uksa iz’uksa iz’uksa  ds mRrj fyf[k, ds mRrj fyf[k, ds mRrj fyf[k, ds mRrj fyf[k,  & & & &  
eS;k dcfga c<+Sxh pksVh \ 
fdrh ckj eksfg nw/k fi;r HkbZ] ;g vtgw¡ gS NksVh A 
(1×5=5) 
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

study material

,

हिंदी

,

pdf

,

Semester Notes

,

Extra Questions

,

video lectures

,

practice quizzes

,

Sample Paper

,

ppt

,

MCQs

,

Free

,

हिंदी

,

कक्षा - 8 Class 8 Notes | EduRev

,

Summary

,

कक्षा - 8 Class 8 Notes | EduRev

,

Previous Year Questions with Solutions

,

सैंपल पेपर - 6

,

shortcuts and tricks

,

कक्षा - 8 Class 8 Notes | EduRev

,

Important questions

,

सैंपल पेपर - 6

,

सैंपल पेपर - 6

,

हिंदी

,

mock tests for examination

,

Exam

,

Viva Questions

,

past year papers

,

Objective type Questions

;