Hindi-A Past Year Paper SA-1(Set-4)- 2015, Class 9, CBSE Class 9 Notes | EduRev

Past Year Papers For Class 9

Class 9 : Hindi-A Past Year Paper SA-1(Set-4)- 2015, Class 9, CBSE Class 9 Notes | EduRev

 Page 1


????? ??
? - 1 (2015) 
???
 '?' 
?? - IX 
????? ???: 3 ?%?? ?(???? ???: 90 
??* ?: 
1. ?? ?-?
 ?? ??? ??? ?? –
??? ? – 20 ???
??? ? – 15 ???
??? ? – 35 ???
??? ? – 20 ???
2. ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?????! ???
3. ??????? ??? ??? ?? ??? %??? ?)????
???-? 
(???? ???) 
1. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ?????? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? ?
???
|
?- ???? ???. ?/ ?? ???? ??? ?
?? ?? ?-?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??
?7? ?7 ???? ???? ???? ?7 ?? ?????? ?/ ???? ?? ???7?? ???? ???? ?/ ????? ???? ??
???? ?? @?? A???
?? ?? ???? ?? ?? ?-?? ???? ?? B? ?? ???? ?/ ????. ?? ?@???? ???? ???) ????@??? ???? ?? ?? ????C? ?7 ?E??! ?/ ??? ???? ?? ?? ?? ??? ? ???? ?
????? ??
???? ?? | ??? ?7 ?????? ?/ ?? ??H
 ???B?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?????
?? ? ??? ?? ?? ?????) ?/ ???? ?I??! ?? ??? ?? ?? ??? ???? ?-?? ???/? ? ?? ?? ???
?7 ???? ??? J?K?? ???? ?? L????? ?
?? ???? ?? | ???) ??? ?? ?- ??? ?? ?? ???? ????? ??
??? J??? ??)? ?? ?? ??@?? ??? ?
????) ?/ ?M??. ?7 ?? ?/ ?) ???? @?? ??7 | ???? ?I??! ?? ??!? ?? @???? ?? | ?
??? J??? ??? ?Q???) ?I??! ?? ??? ??? ??? ???? ?? |
(?) ???? ???? ?J =??? ?K ????? O?? ???? ??? 
(i) ??? ?? ?7? 
(ii) ?? ?7? 
(iii) ?? ??? ?? ?7? 
(iv) ?? ?? ???? ?7? 
(?) ????? ?J ????? ?? ????? ??? ???? ??? 
(i) H???) 
(ii) ???? 
(iii) ???? 
(iv) ?Q? 
Page 2


????? ??
? - 1 (2015) 
???
 '?' 
?? - IX 
????? ???: 3 ?%?? ?(???? ???: 90 
??* ?: 
1. ?? ?-?
 ?? ??? ??? ?? –
??? ? – 20 ???
??? ? – 15 ???
??? ? – 35 ???
??? ? – 20 ???
2. ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?????! ???
3. ??????? ??? ??? ?? ??? %??? ?)????
???-? 
(???? ???) 
1. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ?????? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? ?
???
|
?- ???? ???. ?/ ?? ???? ??? ?
?? ?? ?-?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??
?7? ?7 ???? ???? ???? ?7 ?? ?????? ?/ ???? ?? ???7?? ???? ???? ?/ ????? ???? ??
???? ?? @?? A???
?? ?? ???? ?? ?? ?-?? ???? ?? B? ?? ???? ?/ ????. ?? ?@???? ???? ???) ????@??? ???? ?? ?? ????C? ?7 ?E??! ?/ ??? ???? ?? ?? ?? ??? ? ???? ?
????? ??
???? ?? | ??? ?7 ?????? ?/ ?? ??H
 ???B?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?????
?? ? ??? ?? ?? ?????) ?/ ???? ?I??! ?? ??? ?? ?? ??? ???? ?-?? ???/? ? ?? ?? ???
?7 ???? ??? J?K?? ???? ?? L????? ?
?? ???? ?? | ???) ??? ?? ?- ??? ?? ?? ???? ????? ??
??? J??? ??)? ?? ?? ??@?? ??? ?
????) ?/ ?M??. ?7 ?? ?/ ?) ???? @?? ??7 | ???? ?I??! ?? ??!? ?? @???? ?? | ?
??? J??? ??? ?Q???) ?I??! ?? ??? ??? ??? ???? ?? |
(?) ???? ???? ?J =??? ?K ????? O?? ???? ??? 
(i) ??? ?? ?7? 
(ii) ?? ?7? 
(iii) ?? ??? ?? ?7? 
(iv) ?? ?? ???? ?7? 
(?) ????? ?J ????? ?? ????? ??? ???? ??? 
(i) H???) 
(ii) ???? 
(iii) ???? 
(iv) ?Q? 
(?) ‘U???’ ?X? ?? ?? ??: 
(i) ???? 
(ii) ??? ? ??????? 
(iii) J??? 
(iv) ??-???? 
(?) ?
?A?? [???? ????? ??? ??? ???? ??? 
(i) ?Q???) ?I??! ?? ??? 
(ii) ????? ????? ?? ??? 
(iii) ????? ?? ??? 
(iv) B??? ?? ??? ??)? 
(?) ?? ?5???? ?? ???(?? ????O? ???? O?? ?? ???? ??? 
(i) ???? ???? 
(ii) ??? ?? ?I??! 
(iii) ??? ?7 ?????? 
(iv) ?I??! ??!? 
2. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? 
?3?? – 
?? ???? ?/ ?? ?? L???????? ?? ?? ???? ?? | ???? ?/ ??? ?? ?? ??
??
 B??? 
?V?? ?W?? ?? ???? ?) B??? ???? ??, ????? ??????? ?/ ??) ?? ?? YK? ?? ???? ?? ???/ 
???? ???????? ??Q? ?? ???? ?- | ?? ?? ???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?? ?? 
???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?????? ?? ???? ?? ??? YK? ?? Z??? ?? 
????? ?? ?? ???E? ?? ???-??? ?[? @??? ?? ?? L???? ??C? ?Q?? ?? L??? ?? | ?? ?
??? 
?? ???? L???? ???? ??????! ??? ?L?
 ??J??? ‘?? ?? ??)??? ??? ????? ?7 ????’ ?? ??? ?? 
| ???? ??? ??? K?? ??)? ???? ??? K?? ?????? ?
. ?/ ???? ?? ???? B??? ??????? ?7 
??? ?? ?????? ?????? ? @??? | ???? ?? ?? ?? ?@???? ?? ?? ?? ?? ?? | L???? ?? 
??? ?Q?? ?? ????-L??? J??V?? ?? ??-??? ?? ?? ?J
-?????, ?? ?K? ???? ??, ??? ???? 
??? ???? ?? | ?? `???? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ?? | ???/ ??? ???-????J?? ??)? ?? | 
????? ??? ?? ???-??? ???? ?Q?? ?? L???? ?? @?? ?????! ??! ?? ?? | ?Q?? ?? ???? ?/ 
?L???K?? ??/ ???? ?? ?
???
 ?? ??? ??) ???? ???? | ??? ???? ?Q???? ?? ???? ??? ?? ?? 
???? ???? ??? | 
(?) [??? ?? =?? ?J ?? ???????? ?A?a? ?? ???? ?b? 
(i) ?? ?? YK? ?? ??? 
(ii) ?? ???? ??
??? ?? 
(iii) ??????? ?? ??? 
(iv) ???? ?/ ?@???? ???? ??? 
(?) [?? =?? ?? ???c? ?? ???-?d? ??? ??? 
Page 3


????? ??
? - 1 (2015) 
???
 '?' 
?? - IX 
????? ???: 3 ?%?? ?(???? ???: 90 
??* ?: 
1. ?? ?-?
 ?? ??? ??? ?? –
??? ? – 20 ???
??? ? – 15 ???
??? ? – 35 ???
??? ? – 20 ???
2. ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?????! ???
3. ??????? ??? ??? ?? ??? %??? ?)????
???-? 
(???? ???) 
1. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ?????? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? ?
???
|
?- ???? ???. ?/ ?? ???? ??? ?
?? ?? ?-?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??
?7? ?7 ???? ???? ???? ?7 ?? ?????? ?/ ???? ?? ???7?? ???? ???? ?/ ????? ???? ??
???? ?? @?? A???
?? ?? ???? ?? ?? ?-?? ???? ?? B? ?? ???? ?/ ????. ?? ?@???? ???? ???) ????@??? ???? ?? ?? ????C? ?7 ?E??! ?/ ??? ???? ?? ?? ?? ??? ? ???? ?
????? ??
???? ?? | ??? ?7 ?????? ?/ ?? ??H
 ???B?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?????
?? ? ??? ?? ?? ?????) ?/ ???? ?I??! ?? ??? ?? ?? ??? ???? ?-?? ???/? ? ?? ?? ???
?7 ???? ??? J?K?? ???? ?? L????? ?
?? ???? ?? | ???) ??? ?? ?- ??? ?? ?? ???? ????? ??
??? J??? ??)? ?? ?? ??@?? ??? ?
????) ?/ ?M??. ?7 ?? ?/ ?) ???? @?? ??7 | ???? ?I??! ?? ??!? ?? @???? ?? | ?
??? J??? ??? ?Q???) ?I??! ?? ??? ??? ??? ???? ?? |
(?) ???? ???? ?J =??? ?K ????? O?? ???? ??? 
(i) ??? ?? ?7? 
(ii) ?? ?7? 
(iii) ?? ??? ?? ?7? 
(iv) ?? ?? ???? ?7? 
(?) ????? ?J ????? ?? ????? ??? ???? ??? 
(i) H???) 
(ii) ???? 
(iii) ???? 
(iv) ?Q? 
(?) ‘U???’ ?X? ?? ?? ??: 
(i) ???? 
(ii) ??? ? ??????? 
(iii) J??? 
(iv) ??-???? 
(?) ?
?A?? [???? ????? ??? ??? ???? ??? 
(i) ?Q???) ?I??! ?? ??? 
(ii) ????? ????? ?? ??? 
(iii) ????? ?? ??? 
(iv) B??? ?? ??? ??)? 
(?) ?? ?5???? ?? ???(?? ????O? ???? O?? ?? ???? ??? 
(i) ???? ???? 
(ii) ??? ?? ?I??! 
(iii) ??? ?7 ?????? 
(iv) ?I??! ??!? 
2. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? 
?3?? – 
?? ???? ?/ ?? ?? L???????? ?? ?? ???? ?? | ???? ?/ ??? ?? ?? ??
??
 B??? 
?V?? ?W?? ?? ???? ?) B??? ???? ??, ????? ??????? ?/ ??) ?? ?? YK? ?? ???? ?? ???/ 
???? ???????? ??Q? ?? ???? ?- | ?? ?? ???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?? ?? 
???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?????? ?? ???? ?? ??? YK? ?? Z??? ?? 
????? ?? ?? ???E? ?? ???-??? ?[? @??? ?? ?? L???? ??C? ?Q?? ?? L??? ?? | ?? ?
??? 
?? ???? L???? ???? ??????! ??? ?L?
 ??J??? ‘?? ?? ??)??? ??? ????? ?7 ????’ ?? ??? ?? 
| ???? ??? ??? K?? ??)? ???? ??? K?? ?????? ?
. ?/ ???? ?? ???? B??? ??????? ?7 
??? ?? ?????? ?????? ? @??? | ???? ?? ?? ?? ?@???? ?? ?? ?? ?? ?? | L???? ?? 
??? ?Q?? ?? ????-L??? J??V?? ?? ??-??? ?? ?? ?J
-?????, ?? ?K? ???? ??, ??? ???? 
??? ???? ?? | ?? `???? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ?? | ???/ ??? ???-????J?? ??)? ?? | 
????? ??? ?? ???-??? ???? ?Q?? ?? L???? ?? @?? ?????! ??! ?? ?? | ?Q?? ?? ???? ?/ 
?L???K?? ??/ ???? ?? ?
???
 ?? ??? ??) ???? ???? | ??? ???? ?Q???? ?? ???? ??? ?? ?? 
???? ???? ??? | 
(?) [??? ?? =?? ?J ?? ???????? ?A?a? ?? ???? ?b? 
(i) ?? ?? YK? ?? ??? 
(ii) ?? ???? ??
??? ?? 
(iii) ??????? ?? ??? 
(iv) ???? ?/ ?@???? ???? ??? 
(?) [?? =?? ?? ???c? ?? ???-?d? ??? ??? 
(i) YK? ?? 
(ii) ???? ?? ?? 
(iii) ?Q?? L???? ?? 
(iv) ??? L???? ?? 
(?) ‘?? ?B?e ??U???’ [??? ??? ???? ??? 
(i) L???? ?? 
(ii) ???? ?? 
(iii) ??J??? ?? 
(iv) ?J
-????? ?? 
(?) ‘?????’ ?X? ?? B???? O?? ??? 
(i) ?@???? 
(ii) ????? 
(iii) ??J??? 
(iv) ?@???? 
(?) B????? ?J [?? =A?? ?? =??? ??? 
(i) K?? 
(ii) K?? 
(iii) ?? 
(iv) ?? 
3. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? 
?3?? | 
?? ??? – 
?? ??? ????? ?? ????, ?????? 
?? ?? ??? | 
???-??? ???. @???? ?- ??, 
?? ??? ??
?K??? ???, 
??a?-?? ???? ??-??? @????? ??, 
???? ??) ?????? ???) ?? ?????? 
?? ?? ???, 
?? ??? ????? ?? ???? 
?????? ?? ?? ??? | 
(?) ????O? ??f???? ?? ???? ??: 
(i) ???) 
(ii) ??? 
(iii) @?c?? 
(iv) ??
?K??? 
Page 4


????? ??
? - 1 (2015) 
???
 '?' 
?? - IX 
????? ???: 3 ?%?? ?(???? ???: 90 
??* ?: 
1. ?? ?-?
 ?? ??? ??? ?? –
??? ? – 20 ???
??? ? – 15 ???
??? ? – 35 ???
??? ? – 20 ???
2. ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?????! ???
3. ??????? ??? ??? ?? ??? %??? ?)????
???-? 
(???? ???) 
1. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ?????? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? ?
???
|
?- ???? ???. ?/ ?? ???? ??? ?
?? ?? ?-?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??
?7? ?7 ???? ???? ???? ?7 ?? ?????? ?/ ???? ?? ???7?? ???? ???? ?/ ????? ???? ??
???? ?? @?? A???
?? ?? ???? ?? ?? ?-?? ???? ?? B? ?? ???? ?/ ????. ?? ?@???? ???? ???) ????@??? ???? ?? ?? ????C? ?7 ?E??! ?/ ??? ???? ?? ?? ?? ??? ? ???? ?
????? ??
???? ?? | ??? ?7 ?????? ?/ ?? ??H
 ???B?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?????
?? ? ??? ?? ?? ?????) ?/ ???? ?I??! ?? ??? ?? ?? ??? ???? ?-?? ???/? ? ?? ?? ???
?7 ???? ??? J?K?? ???? ?? L????? ?
?? ???? ?? | ???) ??? ?? ?- ??? ?? ?? ???? ????? ??
??? J??? ??)? ?? ?? ??@?? ??? ?
????) ?/ ?M??. ?7 ?? ?/ ?) ???? @?? ??7 | ???? ?I??! ?? ??!? ?? @???? ?? | ?
??? J??? ??? ?Q???) ?I??! ?? ??? ??? ??? ???? ?? |
(?) ???? ???? ?J =??? ?K ????? O?? ???? ??? 
(i) ??? ?? ?7? 
(ii) ?? ?7? 
(iii) ?? ??? ?? ?7? 
(iv) ?? ?? ???? ?7? 
(?) ????? ?J ????? ?? ????? ??? ???? ??? 
(i) H???) 
(ii) ???? 
(iii) ???? 
(iv) ?Q? 
(?) ‘U???’ ?X? ?? ?? ??: 
(i) ???? 
(ii) ??? ? ??????? 
(iii) J??? 
(iv) ??-???? 
(?) ?
?A?? [???? ????? ??? ??? ???? ??? 
(i) ?Q???) ?I??! ?? ??? 
(ii) ????? ????? ?? ??? 
(iii) ????? ?? ??? 
(iv) B??? ?? ??? ??)? 
(?) ?? ?5???? ?? ???(?? ????O? ???? O?? ?? ???? ??? 
(i) ???? ???? 
(ii) ??? ?? ?I??! 
(iii) ??? ?7 ?????? 
(iv) ?I??! ??!? 
2. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? 
?3?? – 
?? ???? ?/ ?? ?? L???????? ?? ?? ???? ?? | ???? ?/ ??? ?? ?? ??
??
 B??? 
?V?? ?W?? ?? ???? ?) B??? ???? ??, ????? ??????? ?/ ??) ?? ?? YK? ?? ???? ?? ???/ 
???? ???????? ??Q? ?? ???? ?- | ?? ?? ???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?? ?? 
???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?????? ?? ???? ?? ??? YK? ?? Z??? ?? 
????? ?? ?? ???E? ?? ???-??? ?[? @??? ?? ?? L???? ??C? ?Q?? ?? L??? ?? | ?? ?
??? 
?? ???? L???? ???? ??????! ??? ?L?
 ??J??? ‘?? ?? ??)??? ??? ????? ?7 ????’ ?? ??? ?? 
| ???? ??? ??? K?? ??)? ???? ??? K?? ?????? ?
. ?/ ???? ?? ???? B??? ??????? ?7 
??? ?? ?????? ?????? ? @??? | ???? ?? ?? ?? ?@???? ?? ?? ?? ?? ?? | L???? ?? 
??? ?Q?? ?? ????-L??? J??V?? ?? ??-??? ?? ?? ?J
-?????, ?? ?K? ???? ??, ??? ???? 
??? ???? ?? | ?? `???? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ?? | ???/ ??? ???-????J?? ??)? ?? | 
????? ??? ?? ???-??? ???? ?Q?? ?? L???? ?? @?? ?????! ??! ?? ?? | ?Q?? ?? ???? ?/ 
?L???K?? ??/ ???? ?? ?
???
 ?? ??? ??) ???? ???? | ??? ???? ?Q???? ?? ???? ??? ?? ?? 
???? ???? ??? | 
(?) [??? ?? =?? ?J ?? ???????? ?A?a? ?? ???? ?b? 
(i) ?? ?? YK? ?? ??? 
(ii) ?? ???? ??
??? ?? 
(iii) ??????? ?? ??? 
(iv) ???? ?/ ?@???? ???? ??? 
(?) [?? =?? ?? ???c? ?? ???-?d? ??? ??? 
(i) YK? ?? 
(ii) ???? ?? ?? 
(iii) ?Q?? L???? ?? 
(iv) ??? L???? ?? 
(?) ‘?? ?B?e ??U???’ [??? ??? ???? ??? 
(i) L???? ?? 
(ii) ???? ?? 
(iii) ??J??? ?? 
(iv) ?J
-????? ?? 
(?) ‘?????’ ?X? ?? B???? O?? ??? 
(i) ?@???? 
(ii) ????? 
(iii) ??J??? 
(iv) ?@???? 
(?) B????? ?J [?? =A?? ?? =??? ??? 
(i) K?? 
(ii) K?? 
(iii) ?? 
(iv) ?? 
3. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? 
?3?? | 
?? ??? – 
?? ??? ????? ?? ????, ?????? 
?? ?? ??? | 
???-??? ???. @???? ?- ??, 
?? ??? ??
?K??? ???, 
??a?-?? ???? ??-??? @????? ??, 
???? ??) ?????? ???) ?? ?????? 
?? ?? ???, 
?? ??? ????? ?? ???? 
?????? ?? ?? ??? | 
(?) ????O? ??f???? ?? ???? ??: 
(i) ???) 
(ii) ??? 
(iii) @?c?? 
(iv) ??
?K??? 
(?) ??f???? ?? ??g? B??? O?? ??? 
(i) ?????? Z?
? 
(ii) ????? ??? ?? Z?
? 
(iii) ?????? ??!? 
(vi) ??)?? ?? ??!? 
(?) ‘????? ?? ?? ???’ ???? ?? ????: 
(i) ????? ??)?? ?? ??? 
(ii) ????) ??? ??)?? ?? ???? 
(iii) ????? ?? ????? 
(vi) K?? ?/ ?)? ???? 
(?) ‘??
????’ ?X? ?? O?? ?? ??? 
(i) ???? 
(ii) ???[ 
(iii) ????? 
(iv) ????? 
(?) ‘??i? ?? ????’ ? ?????? ?? O?? ?? ??? 
(i) ??? ???? ???? 
(ii) ????-?? ???? ?? ???? 
(iii) ??? ?? ???Q? 
(iv) ?????????? 
4. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B?C?? ? ???? 
?3?? | 
?? ??? ?? ?? K?? ???? 
?? ??? ?????? ?? K?? ?? 
B?? ??? ??? ??? ????? 
???? ?) ?? ?7 ?@?????? 
???. ?/ @???? @?? ?? ?? 
?? ?
??-?
?E?? ?? ?
?? f???? 
??? ?? ??? ?- ???? ?
?? 
?
?K?!? ?7 ???? ?? ?J?? 
?? ?? ?`???!? ?? ?? ?/ 
???-??? ?7 ?? ?
?? ?J?? ??? 
??-?? ?? ???? ???? 
??? ?? ???? ???? ?? – 
?? ??? ??? ?? ?) ? ???, 
??-K?? ? ????? %??? ?? 
Page 5


????? ??
? - 1 (2015) 
???
 '?' 
?? - IX 
????? ???: 3 ?%?? ?(???? ???: 90 
??* ?: 
1. ?? ?-?
 ?? ??? ??? ?? –
??? ? – 20 ???
??? ? – 15 ???
??? ? – 35 ???
??? ? – 20 ???
2. ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?????! ???
3. ??????? ??? ??? ?? ??? %??? ?)????
???-? 
(???? ???) 
1. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ?????? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? ?
???
|
?- ???? ???. ?/ ?? ???? ??? ?
?? ?? ?-?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??
?7? ?7 ???? ???? ???? ?7 ?? ?????? ?/ ???? ?? ???7?? ???? ???? ?/ ????? ???? ??
???? ?? @?? A???
?? ?? ???? ?? ?? ?-?? ???? ?? B? ?? ???? ?/ ????. ?? ?@???? ???? ???) ????@??? ???? ?? ?? ????C? ?7 ?E??! ?/ ??? ???? ?? ?? ?? ??? ? ???? ?
????? ??
???? ?? | ??? ?7 ?????? ?/ ?? ??H
 ???B?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?????
?? ? ??? ?? ?? ?????) ?/ ???? ?I??! ?? ??? ?? ?? ??? ???? ?-?? ???/? ? ?? ?? ???
?7 ???? ??? J?K?? ???? ?? L????? ?
?? ???? ?? | ???) ??? ?? ?- ??? ?? ?? ???? ????? ??
??? J??? ??)? ?? ?? ??@?? ??? ?
????) ?/ ?M??. ?7 ?? ?/ ?) ???? @?? ??7 | ???? ?I??! ?? ??!? ?? @???? ?? | ?
??? J??? ??? ?Q???) ?I??! ?? ??? ??? ??? ???? ?? |
(?) ???? ???? ?J =??? ?K ????? O?? ???? ??? 
(i) ??? ?? ?7? 
(ii) ?? ?7? 
(iii) ?? ??? ?? ?7? 
(iv) ?? ?? ???? ?7? 
(?) ????? ?J ????? ?? ????? ??? ???? ??? 
(i) H???) 
(ii) ???? 
(iii) ???? 
(iv) ?Q? 
(?) ‘U???’ ?X? ?? ?? ??: 
(i) ???? 
(ii) ??? ? ??????? 
(iii) J??? 
(iv) ??-???? 
(?) ?
?A?? [???? ????? ??? ??? ???? ??? 
(i) ?Q???) ?I??! ?? ??? 
(ii) ????? ????? ?? ??? 
(iii) ????? ?? ??? 
(iv) B??? ?? ??? ??)? 
(?) ?? ?5???? ?? ???(?? ????O? ???? O?? ?? ???? ??? 
(i) ???? ???? 
(ii) ??? ?? ?I??! 
(iii) ??? ?7 ?????? 
(iv) ?I??! ??!? 
2. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? 
?3?? – 
?? ???? ?/ ?? ?? L???????? ?? ?? ???? ?? | ???? ?/ ??? ?? ?? ??
??
 B??? 
?V?? ?W?? ?? ???? ?) B??? ???? ??, ????? ??????? ?/ ??) ?? ?? YK? ?? ???? ?? ???/ 
???? ???????? ??Q? ?? ???? ?- | ?? ?? ???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?? ?? 
???? ?? @?? ?? ?@???? ?? ???? ?? | ?????? ?? ???? ?? ??? YK? ?? Z??? ?? 
????? ?? ?? ???E? ?? ???-??? ?[? @??? ?? ?? L???? ??C? ?Q?? ?? L??? ?? | ?? ?
??? 
?? ???? L???? ???? ??????! ??? ?L?
 ??J??? ‘?? ?? ??)??? ??? ????? ?7 ????’ ?? ??? ?? 
| ???? ??? ??? K?? ??)? ???? ??? K?? ?????? ?
. ?/ ???? ?? ???? B??? ??????? ?7 
??? ?? ?????? ?????? ? @??? | ???? ?? ?? ?? ?@???? ?? ?? ?? ?? ?? | L???? ?? 
??? ?Q?? ?? ????-L??? J??V?? ?? ??-??? ?? ?? ?J
-?????, ?? ?K? ???? ??, ??? ???? 
??? ???? ?? | ?? `???? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ?? | ???/ ??? ???-????J?? ??)? ?? | 
????? ??? ?? ???-??? ???? ?Q?? ?? L???? ?? @?? ?????! ??! ?? ?? | ?Q?? ?? ???? ?/ 
?L???K?? ??/ ???? ?? ?
???
 ?? ??? ??) ???? ???? | ??? ???? ?Q???? ?? ???? ??? ?? ?? 
???? ???? ??? | 
(?) [??? ?? =?? ?J ?? ???????? ?A?a? ?? ???? ?b? 
(i) ?? ?? YK? ?? ??? 
(ii) ?? ???? ??
??? ?? 
(iii) ??????? ?? ??? 
(iv) ???? ?/ ?@???? ???? ??? 
(?) [?? =?? ?? ???c? ?? ???-?d? ??? ??? 
(i) YK? ?? 
(ii) ???? ?? ?? 
(iii) ?Q?? L???? ?? 
(iv) ??? L???? ?? 
(?) ‘?? ?B?e ??U???’ [??? ??? ???? ??? 
(i) L???? ?? 
(ii) ???? ?? 
(iii) ??J??? ?? 
(iv) ?J
-????? ?? 
(?) ‘?????’ ?X? ?? B???? O?? ??? 
(i) ?@???? 
(ii) ????? 
(iii) ??J??? 
(iv) ?@???? 
(?) B????? ?J [?? =A?? ?? =??? ??? 
(i) K?? 
(ii) K?? 
(iii) ?? 
(iv) ?? 
3. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B??C? ? ???? 
?3?? | 
?? ??? – 
?? ??? ????? ?? ????, ?????? 
?? ?? ??? | 
???-??? ???. @???? ?- ??, 
?? ??? ??
?K??? ???, 
??a?-?? ???? ??-??? @????? ??, 
???? ??) ?????? ???) ?? ?????? 
?? ?? ???, 
?? ??? ????? ?? ???? 
?????? ?? ?? ??? | 
(?) ????O? ??f???? ?? ???? ??: 
(i) ???) 
(ii) ??? 
(iii) @?c?? 
(iv) ??
?K??? 
(?) ??f???? ?? ??g? B??? O?? ??? 
(i) ?????? Z?
? 
(ii) ????? ??? ?? Z?
? 
(iii) ?????? ??!? 
(vi) ??)?? ?? ??!? 
(?) ‘????? ?? ?? ???’ ???? ?? ????: 
(i) ????? ??)?? ?? ??? 
(ii) ????) ??? ??)?? ?? ???? 
(iii) ????? ?? ????? 
(vi) K?? ?/ ?)? ???? 
(?) ‘??
????’ ?X? ?? O?? ?? ??? 
(i) ???? 
(ii) ???[ 
(iii) ????? 
(iv) ????? 
(?) ‘??i? ?? ????’ ? ?????? ?? O?? ?? ??? 
(i) ??? ???? ???? 
(ii) ????-?? ???? ?? ???? 
(iii) ??? ?? ???Q? 
(iv) ?????????? 
4. ?2??3?? ?5???? ?? 6???? ??? ??? ?? ???? ?? =>?? ?? ?A?? ??
 B?C?? ? ???? 
?3?? | 
?? ??? ?? ?? K?? ???? 
?? ??? ?????? ?? K?? ?? 
B?? ??? ??? ??? ????? 
???? ?) ?? ?7 ?@?????? 
???. ?/ @???? @?? ?? ?? 
?? ?
??-?
?E?? ?? ?
?? f???? 
??? ?? ??? ?- ???? ?
?? 
?
?K?!? ?7 ???? ?? ?J?? 
?? ?? ?`???!? ?? ?? ?/ 
???-??? ?7 ?? ?
?? ?J?? ??? 
??-?? ?? ???? ???? 
??? ?? ???? ???? ?? – 
?? ??? ??? ?? ?) ? ???, 
??-K?? ? ????? %??? ?? 
?? ?- ?? ?? ?? ???? ?
?? 
????? ? ?K? ? ??? @???| 
(?) =?? ?? ???O??? ?? ??? O?? ??? 
(i) ??? ?? ???? ??)? ???? 
(ii) ??? ?`???!???? ?? 
(iii) ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? 
(iv) ??? ???? ?? ?? ?? ??? ?? 
(?) ?B??? ?J ‘?
?? k????’ ?X? [???? ?? =? ?O? ?
?? ??? 
(i) ?L? ?? @?? 
(ii) ??? A??g? ?? @?? 
(iii) ??? ?
?? A??g? ?? @?? 
(iv) B??? ?? A??g? ?? @?? 
(?) ‘l???’ ?X?????A????: 
(i) ???? 
(ii) ????? 
(iii) Z?h???? 
(iv) L???? 
(?) ???-??? ?J ???-?? ???? ??? 
(i) ???i? ???? 
(ii) jL??? ???? 
(iii) ??!??? ????? 
(iv) j??j? ???? 
(?) ‘???? ?J ??? ?’ ?? ?? ??: 
(i) ???@?? ?V???? 
(ii) ?????)? ???? 
(iii) ????? ???? ???? ???? 
(iv) ???k? ??????? 
??? – ? 
(f?????? f?????) 
5. ??* ??????? ?A?? ?
??? – 
(i) ‘??Z??’  ?l? ?/ ??g? ????! ? ? ?? ?l? @?m?? | 
(ii) ‘?`?’ ????! ?? ?? ?l? ????? | 
(iii) ‘??@?!?’ ?l? ?/ ? ?g? ?? ? ??? ?l? @?m?? | 
(iv) ‘???’ ?? ?? ?? ?l? ????? | 
6. ?2??3?? ??U? ??? ?? B?p? ?? ???? ?? ??? ?3?? | 
(i) ??????? 
(ii) ?f??? 
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

study material

,

practice quizzes

,

shortcuts and tricks

,

Free

,

pdf

,

Class 9

,

Semester Notes

,

past year papers

,

Exam

,

Important questions

,

Hindi-A Past Year Paper SA-1(Set-4)- 2015

,

Viva Questions

,

mock tests for examination

,

video lectures

,

CBSE Class 9 Notes | EduRev

,

ppt

,

Hindi-A Past Year Paper SA-1(Set-4)- 2015

,

Class 9

,

Objective type Questions

,

MCQs

,

Hindi-A Past Year Paper SA-1(Set-4)- 2015

,

CBSE Class 9 Notes | EduRev

,

Sample Paper

,

CBSE Class 9 Notes | EduRev

,

Extra Questions

,

Summary

,

Class 9

,

Previous Year Questions with Solutions

;