NCERT Textbook - गोदोहनम् Notes | EduRev

संस्कृत कक्षा 9 (Sanskrit Class 9)

Class 9 : NCERT Textbook - गोदोहनम् Notes | EduRev

 Page 1


r`rh;% ikB%
 xksnksgue~
,rr~ ukV~;ka'ka ^prqO;Zwge~* bfr iqLrdkr~ laf{kI; lEikn~; p m¼`re~A vfLeu~ ukVosQ ,rkn`'kL;
tuL; dFkkude~ vfLr ;% /uoku~ lq[kkdk?h p Hkforqe~ bPNqd% ekli;ZUra nqX/nksguknso
fojefr] ;su eklkUrs /suks% 'kjhjs lf×pra i;kZIra nqX/e~ ,dokjeso foØh; lEifRretZf;rqa leFkZ%
Hkosr~A ija eklkUrs ;nk l% nqX/nksguk; iz;rrs rnk l% nqX/fcUnqe~ vfi u izkIuksfrA nqX/
izkfIrLFkkus l% /suks% izgkjS% jDrjfדr% Hkofr] voxPNfr p ;r~ nSufUnua dk;Za ;fn ekli;ZUra
lax`Þ; fØ;rs rnk ykHkL; LFkkus gkfujso HkofrA
(izFkea n`';e~)
(efYydk eksndkfu jp;Urh eUnLojs.k f'koLrqfra djksfr)
(rr% izfo'kfr eksndxU/e~ vuqHkou~ izlUueuk pUnu%A)
pUnu% & vgk! lqxU/Lrq euksgj% (foyksD;) v;s eksndkfu jP;URks\ (izlUu% HkwRok)
vkLokn;kfe rkor~A (eksnoaQ x`ghrqfePNfr)
efYydk & (lØks/e~) fojeA fojeA ek Li`'k! ,rkfu eksndkfuA
pUnu% & fdeFkZa ozqQè;fl! ro gLrfufeZrkfu eksndkfu n`"V~ok vga ftÞokyksyqirka
fu;U=kf;rqe~ v{ke% vfLe] foaQ u tkukfl Rofene~\
efYydk & lE;x~ tkukfe ukFk! ije~ ,rkfu eksndkfu iwtkfufeRrkfu lfUrA
pUnu% & rfgZ] 'kh?kzeso iwtua lEikn;A izlkna p nsfgA
efYydk & Hkks! v=k iwtua u Hkfo";frA vga Lolf[kfHk% lg 'o% izkr% dk'khfo'oukFkefUnja
izfr xfe";kfe] r=k xÄõkLukua /eZ;k=kk×p o;a dfj";ke%A
pUnu% & lf[kfHk% lg! u e;k lg! (fo"kkna ukV;fr)
efYydk & vke~A pEik] xkSjh] ek;k] eksfguh] dfiykn~;k% lokZ% xPNfUrA vr%] e;k
lg rokxeuL; vkSfPkR;a ukfLrA o;a lIrkgkUrs izR;kxfe";ke%A rkor~] x`g
O;oLFkka] /suks% nqX/nksguO;oLFkk×p ifjiky;A
2020-21
Page 2


r`rh;% ikB%
 xksnksgue~
,rr~ ukV~;ka'ka ^prqO;Zwge~* bfr iqLrdkr~ laf{kI; lEikn~; p m¼`re~A vfLeu~ ukVosQ ,rkn`'kL;
tuL; dFkkude~ vfLr ;% /uoku~ lq[kkdk?h p Hkforqe~ bPNqd% ekli;ZUra nqX/nksguknso
fojefr] ;su eklkUrs /suks% 'kjhjs lf×pra i;kZIra nqX/e~ ,dokjeso foØh; lEifRretZf;rqa leFkZ%
Hkosr~A ija eklkUrs ;nk l% nqX/nksguk; iz;rrs rnk l% nqX/fcUnqe~ vfi u izkIuksfrA nqX/
izkfIrLFkkus l% /suks% izgkjS% jDrjfדr% Hkofr] voxPNfr p ;r~ nSufUnua dk;Za ;fn ekli;ZUra
lax`Þ; fØ;rs rnk ykHkL; LFkkus gkfujso HkofrA
(izFkea n`';e~)
(efYydk eksndkfu jp;Urh eUnLojs.k f'koLrqfra djksfr)
(rr% izfo'kfr eksndxU/e~ vuqHkou~ izlUueuk pUnu%A)
pUnu% & vgk! lqxU/Lrq euksgj% (foyksD;) v;s eksndkfu jP;URks\ (izlUu% HkwRok)
vkLokn;kfe rkor~A (eksnoaQ x`ghrqfePNfr)
efYydk & (lØks/e~) fojeA fojeA ek Li`'k! ,rkfu eksndkfuA
pUnu% & fdeFkZa ozqQè;fl! ro gLrfufeZrkfu eksndkfu n`"V~ok vga ftÞokyksyqirka
fu;U=kf;rqe~ v{ke% vfLe] foaQ u tkukfl Rofene~\
efYydk & lE;x~ tkukfe ukFk! ije~ ,rkfu eksndkfu iwtkfufeRrkfu lfUrA
pUnu% & rfgZ] 'kh?kzeso iwtua lEikn;A izlkna p nsfgA
efYydk & Hkks! v=k iwtua u Hkfo";frA vga Lolf[kfHk% lg 'o% izkr% dk'khfo'oukFkefUnja
izfr xfe";kfe] r=k xÄõkLukua /eZ;k=kk×p o;a dfj";ke%A
pUnu% & lf[kfHk% lg! u e;k lg! (fo"kkna ukV;fr)
efYydk & vke~A pEik] xkSjh] ek;k] eksfguh] dfiykn~;k% lokZ% xPNfUrA vr%] e;k
lg rokxeuL; vkSfPkR;a ukfLrA o;a lIrkgkUrs izR;kxfe";ke%A rkor~] x`g
O;oLFkka] /suks% nqX/nksguO;oLFkk×p ifjiky;A
2020-21
18 'kseq"kh
(f}rh;a n`';e~)
pUnu% & vLrqA xPNA lf[kfHk% lg /eZ;k=k;k vkufUnrk p HkoA vga loZefi
ifjikyf;";kfeA f'kokLrs lUrq iUFkku%A
pUnu% & efYydk rq /eZ;k=kk;S xrkA vLrqA nqX/nksgua ÑRok rr% Loizkrjk'kL; izcU/a
dfj";kfeA (L=khos"ka /`Rok] nqX/ik=kgLr% ufUnU;k% lehia xPNfr)
mek & ekrqykfu! ekrqykfu!
pUnu% & mes! vga rq ekrqy%A ro ekrqykfu rq xÄõkLukukFkZa dk'kha xrk vfLrA dFk;!
foaQ rs fiz;a djokf.k\
mek & ekrqy! firkeg% dFk;fr] eklkuUrje~ vLer~ x`gs egksRlo% Hkfo";frA r=k
f=k'kr&lsVdfera nqX/e~ vis{krsA ,"kk O;oLFkk Hkof‰% dj.kh;kA
pUnu% & (izlUueulk) f=k'kr&lsVddifjfera nqX/e~! 'kksHkue~A nqX/O;oLFkk Hkfo";fr
,o bfr firkega izfr Ro;k oDrO;e~A
mek & /U;okn% ekrqy! ;kE;/qukA (lk fuxZrk)
(r`rh;a n`';e~)
pUnu% & (izlUuks HkwRok] vÄõ
q
fy"kq x.k;u~) vgks! lsVd&f=k'krdkfu i;kafl! vusu
rq cgq/ua yIL;sA (ufUnuha n`"V~ok) Hkks ufUnfu! ro Ñi;k rq vga /fud%
Hkfo";kfeA (izlUu% l% /suks% cgqlsoka djksfr)
pUnu% & (fpUr;fr) eklkUrs ,o nqX/L; vko';drk HkofrA ;fn izfrfnua nksgua
djksfe rfgZ nqX/a lqjf{kra u fr"BfrA bnkuha foaQ djokf.k\ Hkorq uke
eklkUrs ,o lEiw.kZr;k nqX/nksgua djksfeA
(,oa Øes.k lIrfnukfu O;rhrkfuA lIrkgkUrs efYydk izR;kxPNfr)
efYydk & (izfo';) Lokfeu~! izR;kxrk vge~A vkLokn; izlkne~A
(pUnu% eksndkfu [kknfr onfr p)
pUnu% & efYyosQ! ro ;k=kk rq lE;d~ liQyk tkrk\ dk'khfo'oukFkL; Ñi;k fiz;a
fuosn;kfeA
efYydk & (lk ÜÓ;Ze~) ,oe~A /eZ;k=kkfrfjDra fiz;rja fde~\
a
2020-21
Page 3


r`rh;% ikB%
 xksnksgue~
,rr~ ukV~;ka'ka ^prqO;Zwge~* bfr iqLrdkr~ laf{kI; lEikn~; p m¼`re~A vfLeu~ ukVosQ ,rkn`'kL;
tuL; dFkkude~ vfLr ;% /uoku~ lq[kkdk?h p Hkforqe~ bPNqd% ekli;ZUra nqX/nksguknso
fojefr] ;su eklkUrs /suks% 'kjhjs lf×pra i;kZIra nqX/e~ ,dokjeso foØh; lEifRretZf;rqa leFkZ%
Hkosr~A ija eklkUrs ;nk l% nqX/nksguk; iz;rrs rnk l% nqX/fcUnqe~ vfi u izkIuksfrA nqX/
izkfIrLFkkus l% /suks% izgkjS% jDrjfדr% Hkofr] voxPNfr p ;r~ nSufUnua dk;Za ;fn ekli;ZUra
lax`Þ; fØ;rs rnk ykHkL; LFkkus gkfujso HkofrA
(izFkea n`';e~)
(efYydk eksndkfu jp;Urh eUnLojs.k f'koLrqfra djksfr)
(rr% izfo'kfr eksndxU/e~ vuqHkou~ izlUueuk pUnu%A)
pUnu% & vgk! lqxU/Lrq euksgj% (foyksD;) v;s eksndkfu jP;URks\ (izlUu% HkwRok)
vkLokn;kfe rkor~A (eksnoaQ x`ghrqfePNfr)
efYydk & (lØks/e~) fojeA fojeA ek Li`'k! ,rkfu eksndkfuA
pUnu% & fdeFkZa ozqQè;fl! ro gLrfufeZrkfu eksndkfu n`"V~ok vga ftÞokyksyqirka
fu;U=kf;rqe~ v{ke% vfLe] foaQ u tkukfl Rofene~\
efYydk & lE;x~ tkukfe ukFk! ije~ ,rkfu eksndkfu iwtkfufeRrkfu lfUrA
pUnu% & rfgZ] 'kh?kzeso iwtua lEikn;A izlkna p nsfgA
efYydk & Hkks! v=k iwtua u Hkfo";frA vga Lolf[kfHk% lg 'o% izkr% dk'khfo'oukFkefUnja
izfr xfe";kfe] r=k xÄõkLukua /eZ;k=kk×p o;a dfj";ke%A
pUnu% & lf[kfHk% lg! u e;k lg! (fo"kkna ukV;fr)
efYydk & vke~A pEik] xkSjh] ek;k] eksfguh] dfiykn~;k% lokZ% xPNfUrA vr%] e;k
lg rokxeuL; vkSfPkR;a ukfLrA o;a lIrkgkUrs izR;kxfe";ke%A rkor~] x`g
O;oLFkka] /suks% nqX/nksguO;oLFkk×p ifjiky;A
2020-21
18 'kseq"kh
(f}rh;a n`';e~)
pUnu% & vLrqA xPNA lf[kfHk% lg /eZ;k=k;k vkufUnrk p HkoA vga loZefi
ifjikyf;";kfeA f'kokLrs lUrq iUFkku%A
pUnu% & efYydk rq /eZ;k=kk;S xrkA vLrqA nqX/nksgua ÑRok rr% Loizkrjk'kL; izcU/a
dfj";kfeA (L=khos"ka /`Rok] nqX/ik=kgLr% ufUnU;k% lehia xPNfr)
mek & ekrqykfu! ekrqykfu!
pUnu% & mes! vga rq ekrqy%A ro ekrqykfu rq xÄõkLukukFkZa dk'kha xrk vfLrA dFk;!
foaQ rs fiz;a djokf.k\
mek & ekrqy! firkeg% dFk;fr] eklkuUrje~ vLer~ x`gs egksRlo% Hkfo";frA r=k
f=k'kr&lsVdfera nqX/e~ vis{krsA ,"kk O;oLFkk Hkof‰% dj.kh;kA
pUnu% & (izlUueulk) f=k'kr&lsVddifjfera nqX/e~! 'kksHkue~A nqX/O;oLFkk Hkfo";fr
,o bfr firkega izfr Ro;k oDrO;e~A
mek & /U;okn% ekrqy! ;kE;/qukA (lk fuxZrk)
(r`rh;a n`';e~)
pUnu% & (izlUuks HkwRok] vÄõ
q
fy"kq x.k;u~) vgks! lsVd&f=k'krdkfu i;kafl! vusu
rq cgq/ua yIL;sA (ufUnuha n`"V~ok) Hkks ufUnfu! ro Ñi;k rq vga /fud%
Hkfo";kfeA (izlUu% l% /suks% cgqlsoka djksfr)
pUnu% & (fpUr;fr) eklkUrs ,o nqX/L; vko';drk HkofrA ;fn izfrfnua nksgua
djksfe rfgZ nqX/a lqjf{kra u fr"BfrA bnkuha foaQ djokf.k\ Hkorq uke
eklkUrs ,o lEiw.kZr;k nqX/nksgua djksfeA
(,oa Øes.k lIrfnukfu O;rhrkfuA lIrkgkUrs efYydk izR;kxPNfr)
efYydk & (izfo';) Lokfeu~! izR;kxrk vge~A vkLokn; izlkne~A
(pUnu% eksndkfu [kknfr onfr p)
pUnu% & efYyosQ! ro ;k=kk rq lE;d~ liQyk tkrk\ dk'khfo'oukFkL; Ñi;k fiz;a
fuosn;kfeA
efYydk & (lk ÜÓ;Ze~) ,oe~A /eZ;k=kkfrfjDra fiz;rja fde~\
a
2020-21
xksnksgue~ 19
pUnu% & xzkeizeq[kL; x`gs egksRlo% eklkUrs Hkfo";frA r=k f=k'kr&lsVdfera nqX/e~
vLekfHk% nkrO;e~ vfLrA
efYydk & fdUrq ,rkoUek=ka nqX/a oqQr% izkIL;ke%A
pUnu% & fopkj; efYyosQ! izfrfnua nksgua ÑRok nqX/a LFkki;ke% psr~ rr~ lqjf{kra u
fr"BfrA vr ,o nqX/nksgua u fØ;rsA mRlofnus ,o lexza nqX/a /ks{;ko%A
efYydk & Lokfeu~! Roa rq prqjre%A vR;qÙke% fopkj%A v/quk nqX/nksgua fogk; osQoya
ufUnU;k% lsoke~ ,o dfj";ko%A vusu vf/dkf/oaQ nqX/a eklkUrs izkIL;ko%A
(}koso /suks% lsok;ka fujrkS Hkor%A
vfLeu~ Øes ?kklkfnoaQ xqMkfnoaQ
p Hkkst;r%A dnkfpr~ fo"kk.k;ks%
rSya ysi;r% fryoaQ /kj;r%] jk=kkS
uhjktusukfi rks"k;r%)
pUnu% & efYyosQ!
vkxPNA
oqQEHkdkja izfr
pyko%A nqX/kFkZa
ik=kizcU/ks¿fi
dj.kh;%A (}koso fuxZrkS)
(prqFkZa n`';e~)
oqQEHkdkj% &(?kVjpuk;ka yhu% xk;fr)
KkRok¿fi thfodkgsrks% jp;kfe ?kVkuge~A
thoua HkÄ
q
õja loZa ;FkS"k e`fÙkdk?kV%AA
pUnu% & ueLdjksfe rkr! i×Ón'k ?kVku~ bPNkfeA foaQ nkL;fl\
nsos'k & dFka u\ foØ;.kk; ,o ,rsA x`gk.k ?kVku~A i×Ó'krksÙkj&:I;dkf.k
p nsfgA
pUnu% & lk/qA ija ewY;a rq nqX/a foØh; ,o nkrqa 'kDÔrsA
nsos'k% & {kE;rka iq=k! ewY;a fouk rq ,defi ?kVa u nkL;kfeA
2020-21
Page 4


r`rh;% ikB%
 xksnksgue~
,rr~ ukV~;ka'ka ^prqO;Zwge~* bfr iqLrdkr~ laf{kI; lEikn~; p m¼`re~A vfLeu~ ukVosQ ,rkn`'kL;
tuL; dFkkude~ vfLr ;% /uoku~ lq[kkdk?h p Hkforqe~ bPNqd% ekli;ZUra nqX/nksguknso
fojefr] ;su eklkUrs /suks% 'kjhjs lf×pra i;kZIra nqX/e~ ,dokjeso foØh; lEifRretZf;rqa leFkZ%
Hkosr~A ija eklkUrs ;nk l% nqX/nksguk; iz;rrs rnk l% nqX/fcUnqe~ vfi u izkIuksfrA nqX/
izkfIrLFkkus l% /suks% izgkjS% jDrjfדr% Hkofr] voxPNfr p ;r~ nSufUnua dk;Za ;fn ekli;ZUra
lax`Þ; fØ;rs rnk ykHkL; LFkkus gkfujso HkofrA
(izFkea n`';e~)
(efYydk eksndkfu jp;Urh eUnLojs.k f'koLrqfra djksfr)
(rr% izfo'kfr eksndxU/e~ vuqHkou~ izlUueuk pUnu%A)
pUnu% & vgk! lqxU/Lrq euksgj% (foyksD;) v;s eksndkfu jP;URks\ (izlUu% HkwRok)
vkLokn;kfe rkor~A (eksnoaQ x`ghrqfePNfr)
efYydk & (lØks/e~) fojeA fojeA ek Li`'k! ,rkfu eksndkfuA
pUnu% & fdeFkZa ozqQè;fl! ro gLrfufeZrkfu eksndkfu n`"V~ok vga ftÞokyksyqirka
fu;U=kf;rqe~ v{ke% vfLe] foaQ u tkukfl Rofene~\
efYydk & lE;x~ tkukfe ukFk! ije~ ,rkfu eksndkfu iwtkfufeRrkfu lfUrA
pUnu% & rfgZ] 'kh?kzeso iwtua lEikn;A izlkna p nsfgA
efYydk & Hkks! v=k iwtua u Hkfo";frA vga Lolf[kfHk% lg 'o% izkr% dk'khfo'oukFkefUnja
izfr xfe";kfe] r=k xÄõkLukua /eZ;k=kk×p o;a dfj";ke%A
pUnu% & lf[kfHk% lg! u e;k lg! (fo"kkna ukV;fr)
efYydk & vke~A pEik] xkSjh] ek;k] eksfguh] dfiykn~;k% lokZ% xPNfUrA vr%] e;k
lg rokxeuL; vkSfPkR;a ukfLrA o;a lIrkgkUrs izR;kxfe";ke%A rkor~] x`g
O;oLFkka] /suks% nqX/nksguO;oLFkk×p ifjiky;A
2020-21
18 'kseq"kh
(f}rh;a n`';e~)
pUnu% & vLrqA xPNA lf[kfHk% lg /eZ;k=k;k vkufUnrk p HkoA vga loZefi
ifjikyf;";kfeA f'kokLrs lUrq iUFkku%A
pUnu% & efYydk rq /eZ;k=kk;S xrkA vLrqA nqX/nksgua ÑRok rr% Loizkrjk'kL; izcU/a
dfj";kfeA (L=khos"ka /`Rok] nqX/ik=kgLr% ufUnU;k% lehia xPNfr)
mek & ekrqykfu! ekrqykfu!
pUnu% & mes! vga rq ekrqy%A ro ekrqykfu rq xÄõkLukukFkZa dk'kha xrk vfLrA dFk;!
foaQ rs fiz;a djokf.k\
mek & ekrqy! firkeg% dFk;fr] eklkuUrje~ vLer~ x`gs egksRlo% Hkfo";frA r=k
f=k'kr&lsVdfera nqX/e~ vis{krsA ,"kk O;oLFkk Hkof‰% dj.kh;kA
pUnu% & (izlUueulk) f=k'kr&lsVddifjfera nqX/e~! 'kksHkue~A nqX/O;oLFkk Hkfo";fr
,o bfr firkega izfr Ro;k oDrO;e~A
mek & /U;okn% ekrqy! ;kE;/qukA (lk fuxZrk)
(r`rh;a n`';e~)
pUnu% & (izlUuks HkwRok] vÄõ
q
fy"kq x.k;u~) vgks! lsVd&f=k'krdkfu i;kafl! vusu
rq cgq/ua yIL;sA (ufUnuha n`"V~ok) Hkks ufUnfu! ro Ñi;k rq vga /fud%
Hkfo";kfeA (izlUu% l% /suks% cgqlsoka djksfr)
pUnu% & (fpUr;fr) eklkUrs ,o nqX/L; vko';drk HkofrA ;fn izfrfnua nksgua
djksfe rfgZ nqX/a lqjf{kra u fr"BfrA bnkuha foaQ djokf.k\ Hkorq uke
eklkUrs ,o lEiw.kZr;k nqX/nksgua djksfeA
(,oa Øes.k lIrfnukfu O;rhrkfuA lIrkgkUrs efYydk izR;kxPNfr)
efYydk & (izfo';) Lokfeu~! izR;kxrk vge~A vkLokn; izlkne~A
(pUnu% eksndkfu [kknfr onfr p)
pUnu% & efYyosQ! ro ;k=kk rq lE;d~ liQyk tkrk\ dk'khfo'oukFkL; Ñi;k fiz;a
fuosn;kfeA
efYydk & (lk ÜÓ;Ze~) ,oe~A /eZ;k=kkfrfjDra fiz;rja fde~\
a
2020-21
xksnksgue~ 19
pUnu% & xzkeizeq[kL; x`gs egksRlo% eklkUrs Hkfo";frA r=k f=k'kr&lsVdfera nqX/e~
vLekfHk% nkrO;e~ vfLrA
efYydk & fdUrq ,rkoUek=ka nqX/a oqQr% izkIL;ke%A
pUnu% & fopkj; efYyosQ! izfrfnua nksgua ÑRok nqX/a LFkki;ke% psr~ rr~ lqjf{kra u
fr"BfrA vr ,o nqX/nksgua u fØ;rsA mRlofnus ,o lexza nqX/a /ks{;ko%A
efYydk & Lokfeu~! Roa rq prqjre%A vR;qÙke% fopkj%A v/quk nqX/nksgua fogk; osQoya
ufUnU;k% lsoke~ ,o dfj";ko%A vusu vf/dkf/oaQ nqX/a eklkUrs izkIL;ko%A
(}koso /suks% lsok;ka fujrkS Hkor%A
vfLeu~ Øes ?kklkfnoaQ xqMkfnoaQ
p Hkkst;r%A dnkfpr~ fo"kk.k;ks%
rSya ysi;r% fryoaQ /kj;r%] jk=kkS
uhjktusukfi rks"k;r%)
pUnu% & efYyosQ!
vkxPNA
oqQEHkdkja izfr
pyko%A nqX/kFkZa
ik=kizcU/ks¿fi
dj.kh;%A (}koso fuxZrkS)
(prqFkZa n`';e~)
oqQEHkdkj% &(?kVjpuk;ka yhu% xk;fr)
KkRok¿fi thfodkgsrks% jp;kfe ?kVkuge~A
thoua HkÄ
q
õja loZa ;FkS"k e`fÙkdk?kV%AA
pUnu% & ueLdjksfe rkr! i×Ón'k ?kVku~ bPNkfeA foaQ nkL;fl\
nsos'k & dFka u\ foØ;.kk; ,o ,rsA x`gk.k ?kVku~A i×Ó'krksÙkj&:I;dkf.k
p nsfgA
pUnu% & lk/qA ija ewY;a rq nqX/a foØh; ,o nkrqa 'kDÔrsA
nsos'k% & {kE;rka iq=k! ewY;a fouk rq ,defi ?kVa u nkL;kfeA
2020-21
20 'kseq"kh
efYydk & (LokHkw"k.ka nkrqfePNfr) rkr! ;fn v/quSo ewY;e~ vko';oaQ rfgZ]
x`gk.k ,rr~ vkHkw"k.ke~A
nsos'k% & iqf=kosQ! ukga ikideZ djksfeA dFkefi usPNkfe Roke~ vkHkw"k.kfoghuka
drqZe~A u;rq ;FkkfHkyf"krku~ ?kVku~A nqX/a foØh; ,o ?kVewY;e~ nnkrqA
mHkkS & /U;ks¿fl rkr! /U;ks¿flA
(i×Óea n`';e~)
(eklkuUrja lUè;kdky%A ,d=k fjDrk% uwru?kVk% lfUrA nqX/ozsQrkj% vU;s p
xzkeokflu% vij=k vklhuk%)
pUnu% & (/suqa iz.kE;] eÄõykpj.ka fo/k;] efYydke~ vkà;fr) efYyosQ! lRoje~
vkxPNA
efYydk & vk;kfe ukFk! nksgue~ vkjHkLo rkor~A
pUnu% & (;nk /suks% lehia xRok nksX/qe~ bPNfr] rnk /suq% i`"Biknsu izgjfrA
pUnu ÜÓ ik=ks.k lg irfr) ufUnfu! nqX/a nsfgA foaQ tkra rs\ (iqu% iz;kla
djksfr) (ufUnuh p iqu% iqu% iknizgkjs.k rkMf;Rok pUnua jDrjfדra
djksfr) gk! grks¿fLeA (phRdkja oqQoZu~ irfr) (losZ vk ÜÓ;sZ.k pUnue~
vU;ksU;a p i';fUr)
2020-21
Page 5


r`rh;% ikB%
 xksnksgue~
,rr~ ukV~;ka'ka ^prqO;Zwge~* bfr iqLrdkr~ laf{kI; lEikn~; p m¼`re~A vfLeu~ ukVosQ ,rkn`'kL;
tuL; dFkkude~ vfLr ;% /uoku~ lq[kkdk?h p Hkforqe~ bPNqd% ekli;ZUra nqX/nksguknso
fojefr] ;su eklkUrs /suks% 'kjhjs lf×pra i;kZIra nqX/e~ ,dokjeso foØh; lEifRretZf;rqa leFkZ%
Hkosr~A ija eklkUrs ;nk l% nqX/nksguk; iz;rrs rnk l% nqX/fcUnqe~ vfi u izkIuksfrA nqX/
izkfIrLFkkus l% /suks% izgkjS% jDrjfדr% Hkofr] voxPNfr p ;r~ nSufUnua dk;Za ;fn ekli;ZUra
lax`Þ; fØ;rs rnk ykHkL; LFkkus gkfujso HkofrA
(izFkea n`';e~)
(efYydk eksndkfu jp;Urh eUnLojs.k f'koLrqfra djksfr)
(rr% izfo'kfr eksndxU/e~ vuqHkou~ izlUueuk pUnu%A)
pUnu% & vgk! lqxU/Lrq euksgj% (foyksD;) v;s eksndkfu jP;URks\ (izlUu% HkwRok)
vkLokn;kfe rkor~A (eksnoaQ x`ghrqfePNfr)
efYydk & (lØks/e~) fojeA fojeA ek Li`'k! ,rkfu eksndkfuA
pUnu% & fdeFkZa ozqQè;fl! ro gLrfufeZrkfu eksndkfu n`"V~ok vga ftÞokyksyqirka
fu;U=kf;rqe~ v{ke% vfLe] foaQ u tkukfl Rofene~\
efYydk & lE;x~ tkukfe ukFk! ije~ ,rkfu eksndkfu iwtkfufeRrkfu lfUrA
pUnu% & rfgZ] 'kh?kzeso iwtua lEikn;A izlkna p nsfgA
efYydk & Hkks! v=k iwtua u Hkfo";frA vga Lolf[kfHk% lg 'o% izkr% dk'khfo'oukFkefUnja
izfr xfe";kfe] r=k xÄõkLukua /eZ;k=kk×p o;a dfj";ke%A
pUnu% & lf[kfHk% lg! u e;k lg! (fo"kkna ukV;fr)
efYydk & vke~A pEik] xkSjh] ek;k] eksfguh] dfiykn~;k% lokZ% xPNfUrA vr%] e;k
lg rokxeuL; vkSfPkR;a ukfLrA o;a lIrkgkUrs izR;kxfe";ke%A rkor~] x`g
O;oLFkka] /suks% nqX/nksguO;oLFkk×p ifjiky;A
2020-21
18 'kseq"kh
(f}rh;a n`';e~)
pUnu% & vLrqA xPNA lf[kfHk% lg /eZ;k=k;k vkufUnrk p HkoA vga loZefi
ifjikyf;";kfeA f'kokLrs lUrq iUFkku%A
pUnu% & efYydk rq /eZ;k=kk;S xrkA vLrqA nqX/nksgua ÑRok rr% Loizkrjk'kL; izcU/a
dfj";kfeA (L=khos"ka /`Rok] nqX/ik=kgLr% ufUnU;k% lehia xPNfr)
mek & ekrqykfu! ekrqykfu!
pUnu% & mes! vga rq ekrqy%A ro ekrqykfu rq xÄõkLukukFkZa dk'kha xrk vfLrA dFk;!
foaQ rs fiz;a djokf.k\
mek & ekrqy! firkeg% dFk;fr] eklkuUrje~ vLer~ x`gs egksRlo% Hkfo";frA r=k
f=k'kr&lsVdfera nqX/e~ vis{krsA ,"kk O;oLFkk Hkof‰% dj.kh;kA
pUnu% & (izlUueulk) f=k'kr&lsVddifjfera nqX/e~! 'kksHkue~A nqX/O;oLFkk Hkfo";fr
,o bfr firkega izfr Ro;k oDrO;e~A
mek & /U;okn% ekrqy! ;kE;/qukA (lk fuxZrk)
(r`rh;a n`';e~)
pUnu% & (izlUuks HkwRok] vÄõ
q
fy"kq x.k;u~) vgks! lsVd&f=k'krdkfu i;kafl! vusu
rq cgq/ua yIL;sA (ufUnuha n`"V~ok) Hkks ufUnfu! ro Ñi;k rq vga /fud%
Hkfo";kfeA (izlUu% l% /suks% cgqlsoka djksfr)
pUnu% & (fpUr;fr) eklkUrs ,o nqX/L; vko';drk HkofrA ;fn izfrfnua nksgua
djksfe rfgZ nqX/a lqjf{kra u fr"BfrA bnkuha foaQ djokf.k\ Hkorq uke
eklkUrs ,o lEiw.kZr;k nqX/nksgua djksfeA
(,oa Øes.k lIrfnukfu O;rhrkfuA lIrkgkUrs efYydk izR;kxPNfr)
efYydk & (izfo';) Lokfeu~! izR;kxrk vge~A vkLokn; izlkne~A
(pUnu% eksndkfu [kknfr onfr p)
pUnu% & efYyosQ! ro ;k=kk rq lE;d~ liQyk tkrk\ dk'khfo'oukFkL; Ñi;k fiz;a
fuosn;kfeA
efYydk & (lk ÜÓ;Ze~) ,oe~A /eZ;k=kkfrfjDra fiz;rja fde~\
a
2020-21
xksnksgue~ 19
pUnu% & xzkeizeq[kL; x`gs egksRlo% eklkUrs Hkfo";frA r=k f=k'kr&lsVdfera nqX/e~
vLekfHk% nkrO;e~ vfLrA
efYydk & fdUrq ,rkoUek=ka nqX/a oqQr% izkIL;ke%A
pUnu% & fopkj; efYyosQ! izfrfnua nksgua ÑRok nqX/a LFkki;ke% psr~ rr~ lqjf{kra u
fr"BfrA vr ,o nqX/nksgua u fØ;rsA mRlofnus ,o lexza nqX/a /ks{;ko%A
efYydk & Lokfeu~! Roa rq prqjre%A vR;qÙke% fopkj%A v/quk nqX/nksgua fogk; osQoya
ufUnU;k% lsoke~ ,o dfj";ko%A vusu vf/dkf/oaQ nqX/a eklkUrs izkIL;ko%A
(}koso /suks% lsok;ka fujrkS Hkor%A
vfLeu~ Øes ?kklkfnoaQ xqMkfnoaQ
p Hkkst;r%A dnkfpr~ fo"kk.k;ks%
rSya ysi;r% fryoaQ /kj;r%] jk=kkS
uhjktusukfi rks"k;r%)
pUnu% & efYyosQ!
vkxPNA
oqQEHkdkja izfr
pyko%A nqX/kFkZa
ik=kizcU/ks¿fi
dj.kh;%A (}koso fuxZrkS)
(prqFkZa n`';e~)
oqQEHkdkj% &(?kVjpuk;ka yhu% xk;fr)
KkRok¿fi thfodkgsrks% jp;kfe ?kVkuge~A
thoua HkÄ
q
õja loZa ;FkS"k e`fÙkdk?kV%AA
pUnu% & ueLdjksfe rkr! i×Ón'k ?kVku~ bPNkfeA foaQ nkL;fl\
nsos'k & dFka u\ foØ;.kk; ,o ,rsA x`gk.k ?kVku~A i×Ó'krksÙkj&:I;dkf.k
p nsfgA
pUnu% & lk/qA ija ewY;a rq nqX/a foØh; ,o nkrqa 'kDÔrsA
nsos'k% & {kE;rka iq=k! ewY;a fouk rq ,defi ?kVa u nkL;kfeA
2020-21
20 'kseq"kh
efYydk & (LokHkw"k.ka nkrqfePNfr) rkr! ;fn v/quSo ewY;e~ vko';oaQ rfgZ]
x`gk.k ,rr~ vkHkw"k.ke~A
nsos'k% & iqf=kosQ! ukga ikideZ djksfeA dFkefi usPNkfe Roke~ vkHkw"k.kfoghuka
drqZe~A u;rq ;FkkfHkyf"krku~ ?kVku~A nqX/a foØh; ,o ?kVewY;e~ nnkrqA
mHkkS & /U;ks¿fl rkr! /U;ks¿flA
(i×Óea n`';e~)
(eklkuUrja lUè;kdky%A ,d=k fjDrk% uwru?kVk% lfUrA nqX/ozsQrkj% vU;s p
xzkeokflu% vij=k vklhuk%)
pUnu% & (/suqa iz.kE;] eÄõykpj.ka fo/k;] efYydke~ vkà;fr) efYyosQ! lRoje~
vkxPNA
efYydk & vk;kfe ukFk! nksgue~ vkjHkLo rkor~A
pUnu% & (;nk /suks% lehia xRok nksX/qe~ bPNfr] rnk /suq% i`"Biknsu izgjfrA
pUnu ÜÓ ik=ks.k lg irfr) ufUnfu! nqX/a nsfgA foaQ tkra rs\ (iqu% iz;kla
djksfr) (ufUnuh p iqu% iqu% iknizgkjs.k rkMf;Rok pUnua jDrjfדra
djksfr) gk! grks¿fLeA (phRdkja oqQoZu~ irfr) (losZ vk ÜÓ;sZ.k pUnue~
vU;ksU;a p i';fUr)
2020-21
xksnksgue~ 21
efYydk & (phRdkja JqRok] >fVfr izfo';) ukFk! foaQ tkre~\ dFka Roa
jDrjfדr%\
pUnu% & /suq% nksX/qe~ vuqefre~ ,o u nnkfrA nksguizfØ;ke~ vkjHkek.ke~ ,o
rkM;fr eke~A
(efYydk /suqa Lusgsu okRlY;su p vkdk;Z nksX/qa iz;rrsA fdUrq] /suq% nqX/ghuk ,o
bfr voxPNfrA)
efYydk & (pUnua izfr) ukFk! vR;uqfpra Ñre~ vkokH;ke~ ;r~] ekli;ZUra
/suks% nksgua Ñre~A lk ihMe~ vuqHkofrA vr ,o rkM;frA
pUnu% & nsfo! e;kfi Kkra ;r~] vLekfHk% loZFkk vuqfpreso Ñra ;r~] iw.kZekli;ZUra
nksgua u Ñre~A vr ,o] nqX/a 'kq"oaQ tkre~A lR;eso mDre~&
dk;Ze|ruh;a ;r~ rn|So fo/h;rke~A
foijhrs xfr;ZL; l d"Va yHkrs /zqoe~AA
efYydk & vke~ HkrZ%! lR;esoA e;kfi ifBra ;r~&
lqfopk;Z fo/krO;a dk;Za dY;k.kdkfŒ.kkA
;% djksR;fopk;SZrr~ l fo"khnfr ekuo%AA
fdUrq izR;{kr;k v| ,o vuqHkwre~ ,rr~A
losZ & fnuL; dk;Za rfLeUUkso fnus drZO;e~A ;% ,oa u djksfr l% d"Va yHkrs
/zqoe~A
(tofudk irue~)
(losZ fefyRok xk;fUrA)
vknkuL; iznkuL; drZO;L; p deZ.k%A
f{kizefØ;ek.kL; dky% ficfr rnzle~AA
'yksdkUo;%&
1- ;Fkk ,"k e`fÙkdk?kV%& (rFkk) loZa thoua HkÄõ˜ja KkRok vfi ?kVku~ jp;kfeA
2- ;r~ v|ruh;a dk;Za rr~ v|So fo/h;rke~A ;L; xfr% foijhrs (vfLr) l% /zqoa
d"Va yHkrsA
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

Viva Questions

,

Previous Year Questions with Solutions

,

shortcuts and tricks

,

ppt

,

Extra Questions

,

Sample Paper

,

NCERT Textbook - गोदोहनम् Notes | EduRev

,

NCERT Textbook - गोदोहनम् Notes | EduRev

,

MCQs

,

Important questions

,

NCERT Textbook - गोदोहनम् Notes | EduRev

,

Exam

,

video lectures

,

Semester Notes

,

mock tests for examination

,

practice quizzes

,

study material

,

Objective type Questions

,

pdf

,

past year papers

,

Free

,

Summary

;