NCERT Textbook: पाठ 9 - रैदास , स्पर्श, हिन्दी, कक्षा - 9 Class 9 Notes | EduRev

Hindi Class 9

Class 9 : NCERT Textbook: पाठ 9 - रैदास , स्पर्श, हिन्दी, कक्षा - 9 Class 9 Notes | EduRev

 Page 1


in/87
jSnkl
(1388 - 1518)
jSnkl uke ls fo[;kr lar jfonkl dk tUe lu~ 1388 vkSj fuokZ.k lu~ 1518 esa cukjl esa gh gqvk]
,slk ekuk tkrk gSA budh [;kfr ls izHkkfor gksdj floaQnj yksnh us bUgsa fnYyh vkus dk fuea=k.k
Hkstk FkkA eè;;qxhu lkèkdksa esa jSnkl dk fof'k"V LFkku gSA dchj dh rjg jSnkl Hkh lar dksfV osQ
dfo;ksa esa fxus tkrs gSaA ewfrZiwtk] rhFkZ;k=kk tSls fn[kkoksa esa jSnkl dk ”kjk Hkh fo'okl u FkkA og
O;fDr dh vkarfjd Hkkoukvksa vkSj vkilh HkkbZpkjs dks gh lPpk èkeZ ekurs FksA
jSnkl us viuh dkO;&jpukvksa esa ljy] O;kogkfjd cztHkk"kk dk iz;ksx fd;k gS] ftlesa
voèkh] jktLFkkuh] [kM+h cksyh vkSj mnwZ&I
+
kQkjlh osQ 'kCnksa dk Hkh feJ.k gSA jSnkl dks miek vkSj
:id vyadkj fo'ks"k fiz; jgs gSaA lhèks&lkns inksa esa lar dfo us ân; osQ Hkko cM+h lI
+
kQkbZ ls
izdV fd, gSaA budk vkRefuosnu] nSU; Hkko vkSj lgt HkfDr ikBd osQ ân; dks m}sfyr djrs
gSaA jSnkl osQ pkyhl in fl[kksa osQ ifo=k èkeZxzaFk ^xq#xzaFk lkgc* esa Hkh lfEefyr gSaA
;gk¡ jSnkl osQ nks in fy, x, gSaA igys in ^izHkq th] rqe panu ge ikuh* esa dfo vius
vkjkè; oQks ;kn djrs gq, muls viuh rqyuk djrk gSA mldk izHkq ckgj dgha fdlh eafnj ;k
efL”kn esa ugha fojktrk oju~ mlosQ vius varl esa lnk fo|eku jgrk gSA ;gh ugha] og gj gky
esa] gj dky esa mlls Js"B vkSj loZxq.k laiUu gSA blhfy, rks dfo dks mu tSlk cuus dh izsj.kk
feyrh gSA
nwljs in esa Hkxoku dh vikj mnkjrk] Ñik vkSj muosQ len'khZ LoHkko dk o.kZu gSA jSnkl
dgrs gSa fd Hkxoku us rFkkdfFkr fuEu oqQy osQ HkDrksa dks Hkh lgt&Hkko ls viuk;k gS vkSj
mUgsa yksd esa lEekuuh; LFkku fn;k gSA
Page 2


in/87
jSnkl
(1388 - 1518)
jSnkl uke ls fo[;kr lar jfonkl dk tUe lu~ 1388 vkSj fuokZ.k lu~ 1518 esa cukjl esa gh gqvk]
,slk ekuk tkrk gSA budh [;kfr ls izHkkfor gksdj floaQnj yksnh us bUgsa fnYyh vkus dk fuea=k.k
Hkstk FkkA eè;;qxhu lkèkdksa esa jSnkl dk fof'k"V LFkku gSA dchj dh rjg jSnkl Hkh lar dksfV osQ
dfo;ksa esa fxus tkrs gSaA ewfrZiwtk] rhFkZ;k=kk tSls fn[kkoksa esa jSnkl dk ”kjk Hkh fo'okl u FkkA og
O;fDr dh vkarfjd Hkkoukvksa vkSj vkilh HkkbZpkjs dks gh lPpk èkeZ ekurs FksA
jSnkl us viuh dkO;&jpukvksa esa ljy] O;kogkfjd cztHkk"kk dk iz;ksx fd;k gS] ftlesa
voèkh] jktLFkkuh] [kM+h cksyh vkSj mnwZ&I
+
kQkjlh osQ 'kCnksa dk Hkh feJ.k gSA jSnkl dks miek vkSj
:id vyadkj fo'ks"k fiz; jgs gSaA lhèks&lkns inksa esa lar dfo us ân; osQ Hkko cM+h lI
+
kQkbZ ls
izdV fd, gSaA budk vkRefuosnu] nSU; Hkko vkSj lgt HkfDr ikBd osQ ân; dks m}sfyr djrs
gSaA jSnkl osQ pkyhl in fl[kksa osQ ifo=k èkeZxzaFk ^xq#xzaFk lkgc* esa Hkh lfEefyr gSaA
;gk¡ jSnkl osQ nks in fy, x, gSaA igys in ^izHkq th] rqe panu ge ikuh* esa dfo vius
vkjkè; oQks ;kn djrs gq, muls viuh rqyuk djrk gSA mldk izHkq ckgj dgha fdlh eafnj ;k
efL”kn esa ugha fojktrk oju~ mlosQ vius varl esa lnk fo|eku jgrk gSA ;gh ugha] og gj gky
esa] gj dky esa mlls Js"B vkSj loZxq.k laiUu gSA blhfy, rks dfo dks mu tSlk cuus dh izsj.kk
feyrh gSA
nwljs in esa Hkxoku dh vikj mnkjrk] Ñik vkSj muosQ len'khZ LoHkko dk o.kZu gSA jSnkl
dgrs gSa fd Hkxoku us rFkkdfFkr fuEu oqQy osQ HkDrksa dks Hkh lgt&Hkko ls viuk;k gS vkSj
mUgsa yksd esa lEekuuh; LFkku fn;k gSA
88/Li'kZ
in
( 1 )
vc oSQls NwVS jke uke jV ykxhA
izHkq th] rqe panu ge ikuh] tkdh v¡x&v¡x ckl lekuhA
izHkq th] rqe ?ku cu ge eksjk] tSls fpror pan pdksjkA
izHkq th] rqe nhid ge ckrh] tkdh tksfr cjS fnu jkrhA
izHkq th] rqe eksrh ge èkkxk] tSls lksufga feyr lqgkxkA
izHkq th] rqe Lokeh ge nklk] ,slh HkfDr djS jSnklkAA
( 2 )
,slh yky rq> fcuq dmuq djSA
xjhc fuoktq xqlbZvk  esjk  ekFkS  N=kq èkjS AA
tkdh Nksfr txr dm ykxS rk ij rqgha <jSA
uhpgq mQp djS esjk xksfcanq dkgw rs u MjSAA
ukenso dchjQ frykspuq lèkuk lSuq rjSA
dfg jfonklq lqugq js largq gfjthm rs lHkS ljSAA
Page 3


in/87
jSnkl
(1388 - 1518)
jSnkl uke ls fo[;kr lar jfonkl dk tUe lu~ 1388 vkSj fuokZ.k lu~ 1518 esa cukjl esa gh gqvk]
,slk ekuk tkrk gSA budh [;kfr ls izHkkfor gksdj floaQnj yksnh us bUgsa fnYyh vkus dk fuea=k.k
Hkstk FkkA eè;;qxhu lkèkdksa esa jSnkl dk fof'k"V LFkku gSA dchj dh rjg jSnkl Hkh lar dksfV osQ
dfo;ksa esa fxus tkrs gSaA ewfrZiwtk] rhFkZ;k=kk tSls fn[kkoksa esa jSnkl dk ”kjk Hkh fo'okl u FkkA og
O;fDr dh vkarfjd Hkkoukvksa vkSj vkilh HkkbZpkjs dks gh lPpk èkeZ ekurs FksA
jSnkl us viuh dkO;&jpukvksa esa ljy] O;kogkfjd cztHkk"kk dk iz;ksx fd;k gS] ftlesa
voèkh] jktLFkkuh] [kM+h cksyh vkSj mnwZ&I
+
kQkjlh osQ 'kCnksa dk Hkh feJ.k gSA jSnkl dks miek vkSj
:id vyadkj fo'ks"k fiz; jgs gSaA lhèks&lkns inksa esa lar dfo us ân; osQ Hkko cM+h lI
+
kQkbZ ls
izdV fd, gSaA budk vkRefuosnu] nSU; Hkko vkSj lgt HkfDr ikBd osQ ân; dks m}sfyr djrs
gSaA jSnkl osQ pkyhl in fl[kksa osQ ifo=k èkeZxzaFk ^xq#xzaFk lkgc* esa Hkh lfEefyr gSaA
;gk¡ jSnkl osQ nks in fy, x, gSaA igys in ^izHkq th] rqe panu ge ikuh* esa dfo vius
vkjkè; oQks ;kn djrs gq, muls viuh rqyuk djrk gSA mldk izHkq ckgj dgha fdlh eafnj ;k
efL”kn esa ugha fojktrk oju~ mlosQ vius varl esa lnk fo|eku jgrk gSA ;gh ugha] og gj gky
esa] gj dky esa mlls Js"B vkSj loZxq.k laiUu gSA blhfy, rks dfo dks mu tSlk cuus dh izsj.kk
feyrh gSA
nwljs in esa Hkxoku dh vikj mnkjrk] Ñik vkSj muosQ len'khZ LoHkko dk o.kZu gSA jSnkl
dgrs gSa fd Hkxoku us rFkkdfFkr fuEu oqQy osQ HkDrksa dks Hkh lgt&Hkko ls viuk;k gS vkSj
mUgsa yksd esa lEekuuh; LFkku fn;k gSA
88/Li'kZ
in
( 1 )
vc oSQls NwVS jke uke jV ykxhA
izHkq th] rqe panu ge ikuh] tkdh v¡x&v¡x ckl lekuhA
izHkq th] rqe ?ku cu ge eksjk] tSls fpror pan pdksjkA
izHkq th] rqe nhid ge ckrh] tkdh tksfr cjS fnu jkrhA
izHkq th] rqe eksrh ge èkkxk] tSls lksufga feyr lqgkxkA
izHkq th] rqe Lokeh ge nklk] ,slh HkfDr djS jSnklkAA
( 2 )
,slh yky rq> fcuq dmuq djSA
xjhc fuoktq xqlbZvk  esjk  ekFkS  N=kq èkjS AA
tkdh Nksfr txr dm ykxS rk ij rqgha <jSA
uhpgq mQp djS esjk xksfcanq dkgw rs u MjSAA
ukenso dchjQ frykspuq lèkuk lSuq rjSA
dfg jfonklq lqugq js largq gfjthm rs lHkS ljSAA
in/89
iz'u&vH;kl
1. fuEufyf[kr iz'uksa osQ mÙkj nhft,µ
(d) igys in esa Hkxoku vkSj HkDr dh ftu&ftu ph”kksa ls rqyuk dh xbZ gS] mudk
mYys[k dhft,A
([k) igys in dh izR;sd iafDr osQ var esa rqdkar 'kCnksa osQ iz;ksx ls ukn&lkSan;Z vk x;k
gS] tSlsµ ikuh] lekuh vkfnA bl in esa ls vU; rqdkar 'kCn Nk¡Vdj fyf[k,A
(x) igys in esa oqQN 'kCn vFkZ dh n`f"V ls ijLij lac¼ gSaA ,sls 'kCnksa dks Nk¡Vdj
fyf[k,µ
mnkgj.k % nhid ckrh
----------- -----------
----------- -----------
----------- -----------
----------- -----------
(?k) nwljs in esa dfo us ^xjhc fuoktq* fdls dgk gS\ Li"V dhft,A
(Ä) nwljs in dh ^tkdh Nksfr txr dm ykxS rk ij rqgha <jS* bl iafDr dk vk'k; Li"V
dhft,A
(p) ^jSnkl* us vius Lokeh dks fdu&fdu ukeksa ls iqdkjk gS\
(N) fuEufyf[kr 'kCnksa osQ izpfyr :i fyf[k,µ
eksjk] pan] ckrh] tksfr] cjS] jkrh] N=kq] èkjS] Nksfr] rqgha] xqlbZvk
2. uhps fy[kh iafDr;ksa dk Hkko Li"V dhft,µ
(d) tkdh v¡x&v¡x ckl lekuh
([k) tSls fpror pan pdksjk
(x) tkdh tksfr cjS fnu jkrh
(?k) ,slh yky rq> fcuq dmuq djS
(Ä) uhpgq Åp djS esjk xksfcanq dkgw rs u MjS
3. jSnkl osQ bu inksa dk osaQnzh; Hkko vius 'kCnksa esa fyf[k,A
Page 4


in/87
jSnkl
(1388 - 1518)
jSnkl uke ls fo[;kr lar jfonkl dk tUe lu~ 1388 vkSj fuokZ.k lu~ 1518 esa cukjl esa gh gqvk]
,slk ekuk tkrk gSA budh [;kfr ls izHkkfor gksdj floaQnj yksnh us bUgsa fnYyh vkus dk fuea=k.k
Hkstk FkkA eè;;qxhu lkèkdksa esa jSnkl dk fof'k"V LFkku gSA dchj dh rjg jSnkl Hkh lar dksfV osQ
dfo;ksa esa fxus tkrs gSaA ewfrZiwtk] rhFkZ;k=kk tSls fn[kkoksa esa jSnkl dk ”kjk Hkh fo'okl u FkkA og
O;fDr dh vkarfjd Hkkoukvksa vkSj vkilh HkkbZpkjs dks gh lPpk èkeZ ekurs FksA
jSnkl us viuh dkO;&jpukvksa esa ljy] O;kogkfjd cztHkk"kk dk iz;ksx fd;k gS] ftlesa
voèkh] jktLFkkuh] [kM+h cksyh vkSj mnwZ&I
+
kQkjlh osQ 'kCnksa dk Hkh feJ.k gSA jSnkl dks miek vkSj
:id vyadkj fo'ks"k fiz; jgs gSaA lhèks&lkns inksa esa lar dfo us ân; osQ Hkko cM+h lI
+
kQkbZ ls
izdV fd, gSaA budk vkRefuosnu] nSU; Hkko vkSj lgt HkfDr ikBd osQ ân; dks m}sfyr djrs
gSaA jSnkl osQ pkyhl in fl[kksa osQ ifo=k èkeZxzaFk ^xq#xzaFk lkgc* esa Hkh lfEefyr gSaA
;gk¡ jSnkl osQ nks in fy, x, gSaA igys in ^izHkq th] rqe panu ge ikuh* esa dfo vius
vkjkè; oQks ;kn djrs gq, muls viuh rqyuk djrk gSA mldk izHkq ckgj dgha fdlh eafnj ;k
efL”kn esa ugha fojktrk oju~ mlosQ vius varl esa lnk fo|eku jgrk gSA ;gh ugha] og gj gky
esa] gj dky esa mlls Js"B vkSj loZxq.k laiUu gSA blhfy, rks dfo dks mu tSlk cuus dh izsj.kk
feyrh gSA
nwljs in esa Hkxoku dh vikj mnkjrk] Ñik vkSj muosQ len'khZ LoHkko dk o.kZu gSA jSnkl
dgrs gSa fd Hkxoku us rFkkdfFkr fuEu oqQy osQ HkDrksa dks Hkh lgt&Hkko ls viuk;k gS vkSj
mUgsa yksd esa lEekuuh; LFkku fn;k gSA
88/Li'kZ
in
( 1 )
vc oSQls NwVS jke uke jV ykxhA
izHkq th] rqe panu ge ikuh] tkdh v¡x&v¡x ckl lekuhA
izHkq th] rqe ?ku cu ge eksjk] tSls fpror pan pdksjkA
izHkq th] rqe nhid ge ckrh] tkdh tksfr cjS fnu jkrhA
izHkq th] rqe eksrh ge èkkxk] tSls lksufga feyr lqgkxkA
izHkq th] rqe Lokeh ge nklk] ,slh HkfDr djS jSnklkAA
( 2 )
,slh yky rq> fcuq dmuq djSA
xjhc fuoktq xqlbZvk  esjk  ekFkS  N=kq èkjS AA
tkdh Nksfr txr dm ykxS rk ij rqgha <jSA
uhpgq mQp djS esjk xksfcanq dkgw rs u MjSAA
ukenso dchjQ frykspuq lèkuk lSuq rjSA
dfg jfonklq lqugq js largq gfjthm rs lHkS ljSAA
in/89
iz'u&vH;kl
1. fuEufyf[kr iz'uksa osQ mÙkj nhft,µ
(d) igys in esa Hkxoku vkSj HkDr dh ftu&ftu ph”kksa ls rqyuk dh xbZ gS] mudk
mYys[k dhft,A
([k) igys in dh izR;sd iafDr osQ var esa rqdkar 'kCnksa osQ iz;ksx ls ukn&lkSan;Z vk x;k
gS] tSlsµ ikuh] lekuh vkfnA bl in esa ls vU; rqdkar 'kCn Nk¡Vdj fyf[k,A
(x) igys in esa oqQN 'kCn vFkZ dh n`f"V ls ijLij lac¼ gSaA ,sls 'kCnksa dks Nk¡Vdj
fyf[k,µ
mnkgj.k % nhid ckrh
----------- -----------
----------- -----------
----------- -----------
----------- -----------
(?k) nwljs in esa dfo us ^xjhc fuoktq* fdls dgk gS\ Li"V dhft,A
(Ä) nwljs in dh ^tkdh Nksfr txr dm ykxS rk ij rqgha <jS* bl iafDr dk vk'k; Li"V
dhft,A
(p) ^jSnkl* us vius Lokeh dks fdu&fdu ukeksa ls iqdkjk gS\
(N) fuEufyf[kr 'kCnksa osQ izpfyr :i fyf[k,µ
eksjk] pan] ckrh] tksfr] cjS] jkrh] N=kq] èkjS] Nksfr] rqgha] xqlbZvk
2. uhps fy[kh iafDr;ksa dk Hkko Li"V dhft,µ
(d) tkdh v¡x&v¡x ckl lekuh
([k) tSls fpror pan pdksjk
(x) tkdh tksfr cjS fnu jkrh
(?k) ,slh yky rq> fcuq dmuq djS
(Ä) uhpgq Åp djS esjk xksfcanq dkgw rs u MjS
3. jSnkl osQ bu inksa dk osaQnzh; Hkko vius 'kCnksa esa fyf[k,A
90/Li'kZ
;ksX;rk&foLrkj
1- HkDr dfo dchj] xq# ukud] ukenso vkSj ehjkckbZ dh jpukvksa dk ladyu
dhft,A
2- ikB esa vk, nksuksa inksa dks ;kn dhft, vkSj d{kk esa xkdj lqukb,A
'kCnkFkZ vkSj fVIif.k;k¡
ckl µ xaèk] okl
lekuh & lekuk (lqxaèk dk cl tkuk)] clk gqvk (lekfgr)
?ku µckny
eksjk µ eksj] e;wj
fpror µ ns[kuk] fuj[kuk
pdksj µ rhrj dh tkfr dk ,d i{kh tks panzek dk ije izseh ekuk
tkrk gS
ckrh µ cÙkh_ jQbZ] iqjkus diMs+ vkfn dks ,saBdj ;k cVdj cukbZ
gqbZ iryh iwuh] ftls rsy esa Mkydj fn;k tykrs gSa
tksfr µ T;ksfr] nsork osQ izhR;FkZ tyk;k tkusokyk nhioQ
cjS µ c<+kuk] tyuk
jkrh µ jkf=k
lqgkxk µ lksus dks 'kq¼ djus osQ fy, iz;ksx esa vkusokyk {kkjnzO;
nklk µ nkl] lsod
yky & Lokeh
dmuq &dkSu
xjhc fuoktq & nhu&nqf[k;ksa ij n;k djusokyk
xqlbZvk & Lokeh] xqlkb±
ekFkS N=kq èkjS & eLrd ij Lokeh gksus dk eqoqQV èkkj.k djrk gS
Nksfr & NqvkNwr] vLi`';rk
txr dm ykxS & lalkj osQ yksxksa dks yxrh gS
rk ij rqgha <jS & mu ij nzfor gksrk gS
uhpgq Åp djS & uhp dks Hkh Å¡ph inoh iznku djrk gS
Page 5


in/87
jSnkl
(1388 - 1518)
jSnkl uke ls fo[;kr lar jfonkl dk tUe lu~ 1388 vkSj fuokZ.k lu~ 1518 esa cukjl esa gh gqvk]
,slk ekuk tkrk gSA budh [;kfr ls izHkkfor gksdj floaQnj yksnh us bUgsa fnYyh vkus dk fuea=k.k
Hkstk FkkA eè;;qxhu lkèkdksa esa jSnkl dk fof'k"V LFkku gSA dchj dh rjg jSnkl Hkh lar dksfV osQ
dfo;ksa esa fxus tkrs gSaA ewfrZiwtk] rhFkZ;k=kk tSls fn[kkoksa esa jSnkl dk ”kjk Hkh fo'okl u FkkA og
O;fDr dh vkarfjd Hkkoukvksa vkSj vkilh HkkbZpkjs dks gh lPpk èkeZ ekurs FksA
jSnkl us viuh dkO;&jpukvksa esa ljy] O;kogkfjd cztHkk"kk dk iz;ksx fd;k gS] ftlesa
voèkh] jktLFkkuh] [kM+h cksyh vkSj mnwZ&I
+
kQkjlh osQ 'kCnksa dk Hkh feJ.k gSA jSnkl dks miek vkSj
:id vyadkj fo'ks"k fiz; jgs gSaA lhèks&lkns inksa esa lar dfo us ân; osQ Hkko cM+h lI
+
kQkbZ ls
izdV fd, gSaA budk vkRefuosnu] nSU; Hkko vkSj lgt HkfDr ikBd osQ ân; dks m}sfyr djrs
gSaA jSnkl osQ pkyhl in fl[kksa osQ ifo=k èkeZxzaFk ^xq#xzaFk lkgc* esa Hkh lfEefyr gSaA
;gk¡ jSnkl osQ nks in fy, x, gSaA igys in ^izHkq th] rqe panu ge ikuh* esa dfo vius
vkjkè; oQks ;kn djrs gq, muls viuh rqyuk djrk gSA mldk izHkq ckgj dgha fdlh eafnj ;k
efL”kn esa ugha fojktrk oju~ mlosQ vius varl esa lnk fo|eku jgrk gSA ;gh ugha] og gj gky
esa] gj dky esa mlls Js"B vkSj loZxq.k laiUu gSA blhfy, rks dfo dks mu tSlk cuus dh izsj.kk
feyrh gSA
nwljs in esa Hkxoku dh vikj mnkjrk] Ñik vkSj muosQ len'khZ LoHkko dk o.kZu gSA jSnkl
dgrs gSa fd Hkxoku us rFkkdfFkr fuEu oqQy osQ HkDrksa dks Hkh lgt&Hkko ls viuk;k gS vkSj
mUgsa yksd esa lEekuuh; LFkku fn;k gSA
88/Li'kZ
in
( 1 )
vc oSQls NwVS jke uke jV ykxhA
izHkq th] rqe panu ge ikuh] tkdh v¡x&v¡x ckl lekuhA
izHkq th] rqe ?ku cu ge eksjk] tSls fpror pan pdksjkA
izHkq th] rqe nhid ge ckrh] tkdh tksfr cjS fnu jkrhA
izHkq th] rqe eksrh ge èkkxk] tSls lksufga feyr lqgkxkA
izHkq th] rqe Lokeh ge nklk] ,slh HkfDr djS jSnklkAA
( 2 )
,slh yky rq> fcuq dmuq djSA
xjhc fuoktq xqlbZvk  esjk  ekFkS  N=kq èkjS AA
tkdh Nksfr txr dm ykxS rk ij rqgha <jSA
uhpgq mQp djS esjk xksfcanq dkgw rs u MjSAA
ukenso dchjQ frykspuq lèkuk lSuq rjSA
dfg jfonklq lqugq js largq gfjthm rs lHkS ljSAA
in/89
iz'u&vH;kl
1. fuEufyf[kr iz'uksa osQ mÙkj nhft,µ
(d) igys in esa Hkxoku vkSj HkDr dh ftu&ftu ph”kksa ls rqyuk dh xbZ gS] mudk
mYys[k dhft,A
([k) igys in dh izR;sd iafDr osQ var esa rqdkar 'kCnksa osQ iz;ksx ls ukn&lkSan;Z vk x;k
gS] tSlsµ ikuh] lekuh vkfnA bl in esa ls vU; rqdkar 'kCn Nk¡Vdj fyf[k,A
(x) igys in esa oqQN 'kCn vFkZ dh n`f"V ls ijLij lac¼ gSaA ,sls 'kCnksa dks Nk¡Vdj
fyf[k,µ
mnkgj.k % nhid ckrh
----------- -----------
----------- -----------
----------- -----------
----------- -----------
(?k) nwljs in esa dfo us ^xjhc fuoktq* fdls dgk gS\ Li"V dhft,A
(Ä) nwljs in dh ^tkdh Nksfr txr dm ykxS rk ij rqgha <jS* bl iafDr dk vk'k; Li"V
dhft,A
(p) ^jSnkl* us vius Lokeh dks fdu&fdu ukeksa ls iqdkjk gS\
(N) fuEufyf[kr 'kCnksa osQ izpfyr :i fyf[k,µ
eksjk] pan] ckrh] tksfr] cjS] jkrh] N=kq] èkjS] Nksfr] rqgha] xqlbZvk
2. uhps fy[kh iafDr;ksa dk Hkko Li"V dhft,µ
(d) tkdh v¡x&v¡x ckl lekuh
([k) tSls fpror pan pdksjk
(x) tkdh tksfr cjS fnu jkrh
(?k) ,slh yky rq> fcuq dmuq djS
(Ä) uhpgq Åp djS esjk xksfcanq dkgw rs u MjS
3. jSnkl osQ bu inksa dk osaQnzh; Hkko vius 'kCnksa esa fyf[k,A
90/Li'kZ
;ksX;rk&foLrkj
1- HkDr dfo dchj] xq# ukud] ukenso vkSj ehjkckbZ dh jpukvksa dk ladyu
dhft,A
2- ikB esa vk, nksuksa inksa dks ;kn dhft, vkSj d{kk esa xkdj lqukb,A
'kCnkFkZ vkSj fVIif.k;k¡
ckl µ xaèk] okl
lekuh & lekuk (lqxaèk dk cl tkuk)] clk gqvk (lekfgr)
?ku µckny
eksjk µ eksj] e;wj
fpror µ ns[kuk] fuj[kuk
pdksj µ rhrj dh tkfr dk ,d i{kh tks panzek dk ije izseh ekuk
tkrk gS
ckrh µ cÙkh_ jQbZ] iqjkus diMs+ vkfn dks ,saBdj ;k cVdj cukbZ
gqbZ iryh iwuh] ftls rsy esa Mkydj fn;k tykrs gSa
tksfr µ T;ksfr] nsork osQ izhR;FkZ tyk;k tkusokyk nhioQ
cjS µ c<+kuk] tyuk
jkrh µ jkf=k
lqgkxk µ lksus dks 'kq¼ djus osQ fy, iz;ksx esa vkusokyk {kkjnzO;
nklk µ nkl] lsod
yky & Lokeh
dmuq &dkSu
xjhc fuoktq & nhu&nqf[k;ksa ij n;k djusokyk
xqlbZvk & Lokeh] xqlkb±
ekFkS N=kq èkjS & eLrd ij Lokeh gksus dk eqoqQV èkkj.k djrk gS
Nksfr & NqvkNwr] vLi`';rk
txr dm ykxS & lalkj osQ yksxksa dks yxrh gS
rk ij rqgha <jS & mu ij nzfor gksrk gS
uhpgq Åp djS & uhp dks Hkh Å¡ph inoh iznku djrk gS
in/91
ukenso & egkjk"Vª osQ ,d izfl¼ lar] bUgksaus ejkBh vkSj fganh nksuksa
Hkk"kkvksa esa jpuk dh gS
frykspuq (f=kykspu)& ,d izfl¼ oS".ko vkpk;Z] tks Kkunso vkSj ukenso osQ
xq# Fks
lèkuk & ,d mPp dksfV osQ lar tks ukenso osQ ledkyhu ekus
tkrs gSa
lSuq & ;s Hkh ,d izfl¼ lar gSa] vkfn ^xq#xazFk lkgc* esa
lax`ghr in osQ vkèkkj ij bUgsa jkekuan dk ledkyhu
ekuk tkrk gS
gfjthm & gfj th ls
lHkS ljS & lc oqQN laHko gks tkrk gS
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Complete Syllabus of Class 9

Dynamic Test

Content Category

Related Searches

Sample Paper

,

कक्षा - 9 Class 9 Notes | EduRev

,

स्पर्श

,

study material

,

NCERT Textbook: पाठ 9 - रैदास

,

स्पर्श

,

हिन्दी

,

MCQs

,

स्पर्श

,

NCERT Textbook: पाठ 9 - रैदास

,

shortcuts and tricks

,

Free

,

कक्षा - 9 Class 9 Notes | EduRev

,

pdf

,

mock tests for examination

,

practice quizzes

,

Summary

,

हिन्दी

,

video lectures

,

Viva Questions

,

Semester Notes

,

NCERT Textbook: पाठ 9 - रैदास

,

Previous Year Questions with Solutions

,

Exam

,

Extra Questions

,

Important questions

,

कक्षा - 9 Class 9 Notes | EduRev

,

ppt

,

Objective type Questions

,

past year papers

,

हिन्दी

;