NCERT Textbook - भारतीवसन्तगीति: , संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

संस्कृत कक्षा 9 (Sanskrit Class 9)

Class 9 : NCERT Textbook - भारतीवसन्तगीति: , संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

 Page 1


eÄ
õ
ye~
;L;ka leqnz mr flU/qjkiks ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;L;kfEkna ftUofr izk.knstr~ lk uks Hkwfe% iwoZis;s n/krq AA1AA
;L;k'prÏ% izfn'k% i`fFkO;k ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;k fcHkfrZ cgq/k izk.knstr~ lk uks HkwfexksZ"oI;Uus n/krq AA2AA
tua fcHkzrh cgq/k fookpla ukuk/ekZ.ka i`fFkoh ;FkkSdle~A
lgÏaa /kjk nzfo.kL; es nqgka /zqoso /suqjuiLiqQjUrh AA3AA
1- ftl (Hkwfe) esa egklkxj] ufn;k¡ vkSj tyk'k; (>hy] ljksoj vkfn) fo|eku gSa] ftlesa
vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ mitrs gSa rFkk Ñf"k] O;kikj vkfn djus okys yksx lkekftd
laxBu cuk dj jgrs gSa (Ñ"V;% la cHkwoq%)] ftl (Hkwfe) esa ;s lk¡l ysrs (izk.kr~) izk.kh
pyrs&fiQjrs gSa_ og ekr`Hkwfe gesa izFke HkksT; inkFkZ ([kk|&is;) iznku djs AA1AA
2- ftl Hkwfe esa pkj fn'kk,¡ rFkk mifn'kk,¡ vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ (iQy] 'kkd vkfn)
mitkrh gSa_ tgk¡ Ñf"k&dk;Z djus okys lkekftd laxBu cukdj jgrs gSa (Ñ"V;% la
cHkwoq%)_ tks (Hkwfe) vusd izdkj osQ izkf.k;ksa (lk¡l ysus okyksa rFkk pyus&fiQjus okys
thoksa) dks /kj.k djrh gS] og ekr`Hkwfe gesa xkS&vkfn ykHkizn i'kqvksa rFkk [kk| inkFkks± osQ
fo"k; esa lEiUu cuk ns AA2AA
3- vusd izdkj ls fofHkUu Hkk"kkvksa dks cksyus okys rFkk vusd èkeks± dks ekuus okys tu&leqnk;
dks] ,d gh ?kj esa jgus okys yksxksa osQ leku] /kj.k djus okyh rFkk dHkh u"V u gksus
nsus okyh (vuiLiqQjUrh) fLFkj&tSlh ;g i`Foh gekjs fy, /u dh lgÏksa /kjkvksa dk mlh
izdkj nksgu djs tSls dksbZ xk; fcuk fdlh ck/k osQ nw/ nsrh gks AA3AA
2020-21
Page 2


eÄ
õ
ye~
;L;ka leqnz mr flU/qjkiks ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;L;kfEkna ftUofr izk.knstr~ lk uks Hkwfe% iwoZis;s n/krq AA1AA
;L;k'prÏ% izfn'k% i`fFkO;k ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;k fcHkfrZ cgq/k izk.knstr~ lk uks HkwfexksZ"oI;Uus n/krq AA2AA
tua fcHkzrh cgq/k fookpla ukuk/ekZ.ka i`fFkoh ;FkkSdle~A
lgÏaa /kjk nzfo.kL; es nqgka /zqoso /suqjuiLiqQjUrh AA3AA
1- ftl (Hkwfe) esa egklkxj] ufn;k¡ vkSj tyk'k; (>hy] ljksoj vkfn) fo|eku gSa] ftlesa
vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ mitrs gSa rFkk Ñf"k] O;kikj vkfn djus okys yksx lkekftd
laxBu cuk dj jgrs gSa (Ñ"V;% la cHkwoq%)] ftl (Hkwfe) esa ;s lk¡l ysrs (izk.kr~) izk.kh
pyrs&fiQjrs gSa_ og ekr`Hkwfe gesa izFke HkksT; inkFkZ ([kk|&is;) iznku djs AA1AA
2- ftl Hkwfe esa pkj fn'kk,¡ rFkk mifn'kk,¡ vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ (iQy] 'kkd vkfn)
mitkrh gSa_ tgk¡ Ñf"k&dk;Z djus okys lkekftd laxBu cukdj jgrs gSa (Ñ"V;% la
cHkwoq%)_ tks (Hkwfe) vusd izdkj osQ izkf.k;ksa (lk¡l ysus okyksa rFkk pyus&fiQjus okys
thoksa) dks /kj.k djrh gS] og ekr`Hkwfe gesa xkS&vkfn ykHkizn i'kqvksa rFkk [kk| inkFkks± osQ
fo"k; esa lEiUu cuk ns AA2AA
3- vusd izdkj ls fofHkUu Hkk"kkvksa dks cksyus okys rFkk vusd èkeks± dks ekuus okys tu&leqnk;
dks] ,d gh ?kj esa jgus okys yksxksa osQ leku] /kj.k djus okyh rFkk dHkh u"V u gksus
nsus okyh (vuiLiqQjUrh) fLFkj&tSlh ;g i`Foh gekjs fy, /u dh lgÏksa /kjkvksa dk mlh
izdkj nksgu djs tSls dksbZ xk; fcuk fdlh ck/k osQ nw/ nsrh gks AA3AA
2020-21
2 'kseq"kh
izFke% ikB%
HkkjrholUrxhfr%
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% if.MrtkudhoYyHk'kkfL=k.k% ¶dkdyh¸ bfr xhrlaxzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA izÑrs% lkSUn;Ze~ voyksD; ,o ljLoR;% oh.kk;k% e/qj>Ä~Ñr;%
izHkforqa 'kD;Urs bfr HkkoukiqjLlja dfo% çÑrs% lkSUn;± o.kZ;u~ ljLorha oh.kkoknuk;
lEçkFkZ;rsA
fuukn; uohuke;s okf.k! oh.kke~
e`nqa xk; xhfra yfyr&uhfr&yhuke~ A
e/qj&e×tjh&fi×tjh&Hkwr&ekyk%
olUrs ylUrhg ljlk jlkyk%
dykik% yfyr&dksfdyk&dkdyhuke~ AA1AA
fuukn;---AA
ogfr eUneUna luhjs lehjs
dfyUnkRetk;kLlokuhjrhjs]
urka ifƒekyksD; e/qek/ohuke~ AA2AA
fuukn;---AA
yfyr&iYyos iknis iq"iiq×ts
ey;ek#rksPpqfEcrs e×tqoqQ×ts]
LouUrhUrfrEizs{; efyukeyhuke~ AA3AA
fuukn;---AA
yrkuka furkUra lqea 'kkfUr'khye~
pysnqPNysRdkUrlfyya lyhye~]
rokd.;Z oh.kkenhuka unhuke~ AA4AA fuukn;---AA
2020-21
Page 3


eÄ
õ
ye~
;L;ka leqnz mr flU/qjkiks ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;L;kfEkna ftUofr izk.knstr~ lk uks Hkwfe% iwoZis;s n/krq AA1AA
;L;k'prÏ% izfn'k% i`fFkO;k ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;k fcHkfrZ cgq/k izk.knstr~ lk uks HkwfexksZ"oI;Uus n/krq AA2AA
tua fcHkzrh cgq/k fookpla ukuk/ekZ.ka i`fFkoh ;FkkSdle~A
lgÏaa /kjk nzfo.kL; es nqgka /zqoso /suqjuiLiqQjUrh AA3AA
1- ftl (Hkwfe) esa egklkxj] ufn;k¡ vkSj tyk'k; (>hy] ljksoj vkfn) fo|eku gSa] ftlesa
vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ mitrs gSa rFkk Ñf"k] O;kikj vkfn djus okys yksx lkekftd
laxBu cuk dj jgrs gSa (Ñ"V;% la cHkwoq%)] ftl (Hkwfe) esa ;s lk¡l ysrs (izk.kr~) izk.kh
pyrs&fiQjrs gSa_ og ekr`Hkwfe gesa izFke HkksT; inkFkZ ([kk|&is;) iznku djs AA1AA
2- ftl Hkwfe esa pkj fn'kk,¡ rFkk mifn'kk,¡ vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ (iQy] 'kkd vkfn)
mitkrh gSa_ tgk¡ Ñf"k&dk;Z djus okys lkekftd laxBu cukdj jgrs gSa (Ñ"V;% la
cHkwoq%)_ tks (Hkwfe) vusd izdkj osQ izkf.k;ksa (lk¡l ysus okyksa rFkk pyus&fiQjus okys
thoksa) dks /kj.k djrh gS] og ekr`Hkwfe gesa xkS&vkfn ykHkizn i'kqvksa rFkk [kk| inkFkks± osQ
fo"k; esa lEiUu cuk ns AA2AA
3- vusd izdkj ls fofHkUu Hkk"kkvksa dks cksyus okys rFkk vusd èkeks± dks ekuus okys tu&leqnk;
dks] ,d gh ?kj esa jgus okys yksxksa osQ leku] /kj.k djus okyh rFkk dHkh u"V u gksus
nsus okyh (vuiLiqQjUrh) fLFkj&tSlh ;g i`Foh gekjs fy, /u dh lgÏksa /kjkvksa dk mlh
izdkj nksgu djs tSls dksbZ xk; fcuk fdlh ck/k osQ nw/ nsrh gks AA3AA
2020-21
2 'kseq"kh
izFke% ikB%
HkkjrholUrxhfr%
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% if.MrtkudhoYyHk'kkfL=k.k% ¶dkdyh¸ bfr xhrlaxzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA izÑrs% lkSUn;Ze~ voyksD; ,o ljLoR;% oh.kk;k% e/qj>Ä~Ñr;%
izHkforqa 'kD;Urs bfr HkkoukiqjLlja dfo% çÑrs% lkSUn;± o.kZ;u~ ljLorha oh.kkoknuk;
lEçkFkZ;rsA
fuukn; uohuke;s okf.k! oh.kke~
e`nqa xk; xhfra yfyr&uhfr&yhuke~ A
e/qj&e×tjh&fi×tjh&Hkwr&ekyk%
olUrs ylUrhg ljlk jlkyk%
dykik% yfyr&dksfdyk&dkdyhuke~ AA1AA
fuukn;---AA
ogfr eUneUna luhjs lehjs
dfyUnkRetk;kLlokuhjrhjs]
urka ifƒekyksD; e/qek/ohuke~ AA2AA
fuukn;---AA
yfyr&iYyos iknis iq"iiq×ts
ey;ek#rksPpqfEcrs e×tqoqQ×ts]
LouUrhUrfrEizs{; efyukeyhuke~ AA3AA
fuukn;---AA
yrkuka furkUra lqea 'kkfUr'khye~
pysnqPNysRdkUrlfyya lyhye~]
rokd.;Z oh.kkenhuka unhuke~ AA4AA fuukn;---AA
2020-21
HkkjrholUrxhfr% 3
'kCnkFkkZ%
fuukn; furjka okn; xqaftr djks@ctkvks Play (the musical
instrument)
e`nqa pk#] e/qja dksey Melodious
yfyruhfryhuke~ lqUnjuhfrlayXuke~ lqUnj uhfr esa yhu Merged in nice
rules
e×tjh vkezoqQlqee~ vkeziq"i Blossom of
mango tree
fi×tjhHkwrekyk% ihriÄ~Dr;% ihys o.kZ ls ;qDr iafDr;k¡ Yellow rows
ylfUr 'kksHkUrs lq'kksfHkr gks jgh gSa Looking
magnificent
bg v=k ;gk¡ Here
ljlk% jliw.kkZ% e/qj Juicy
jlkyk% vkezk% vke osQ isM+ Mango trees
dykik% lewgk% lewg Groups
dkdyh dksfdykuka èofu% dks;y dh vkokt Sound of cuckoo
birds
luhjs ltys ty ls iw.kZ Full of water
lehjs ok;kS gok esa In the wind
dfyUnkRetk;k% ;equk;k% ;equk unh osQ Of the river
Yamuna
lokuhjrhjs osrl;qDrs rVs csar dh yrk ls On the shore
;qDr rV ij with bamboos
urke~ ufrizkIrke~ >qdh gqbZ The bent
e/qek/ohuke~ e/qek/ohyrkuke~ e/qj ekyrh yrkvksa dk Of Malti creepers
yfyriYyos euksgjiYyos eu dks vkdf"kZr djus On an attractive
okys iÙks leaf
iq"iiq×ts iq"ilewgs iq"iksa osQ lewg ij On the bunch of
flowers
ey;ek#rksPpqfEcrs ey;kfuylaLi`"Vs pUnu o`{k dh lqxfU/r Full of fragrance
ok;q ls Li'kZ fd;s x;s of sandal tree
e×tqoqQ×ts 'kksHkuyrkforkus lqUnj yrkvksa ls In the summer
vkPNkfnr LFkku house
2020-21
Page 4


eÄ
õ
ye~
;L;ka leqnz mr flU/qjkiks ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;L;kfEkna ftUofr izk.knstr~ lk uks Hkwfe% iwoZis;s n/krq AA1AA
;L;k'prÏ% izfn'k% i`fFkO;k ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;k fcHkfrZ cgq/k izk.knstr~ lk uks HkwfexksZ"oI;Uus n/krq AA2AA
tua fcHkzrh cgq/k fookpla ukuk/ekZ.ka i`fFkoh ;FkkSdle~A
lgÏaa /kjk nzfo.kL; es nqgka /zqoso /suqjuiLiqQjUrh AA3AA
1- ftl (Hkwfe) esa egklkxj] ufn;k¡ vkSj tyk'k; (>hy] ljksoj vkfn) fo|eku gSa] ftlesa
vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ mitrs gSa rFkk Ñf"k] O;kikj vkfn djus okys yksx lkekftd
laxBu cuk dj jgrs gSa (Ñ"V;% la cHkwoq%)] ftl (Hkwfe) esa ;s lk¡l ysrs (izk.kr~) izk.kh
pyrs&fiQjrs gSa_ og ekr`Hkwfe gesa izFke HkksT; inkFkZ ([kk|&is;) iznku djs AA1AA
2- ftl Hkwfe esa pkj fn'kk,¡ rFkk mifn'kk,¡ vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ (iQy] 'kkd vkfn)
mitkrh gSa_ tgk¡ Ñf"k&dk;Z djus okys lkekftd laxBu cukdj jgrs gSa (Ñ"V;% la
cHkwoq%)_ tks (Hkwfe) vusd izdkj osQ izkf.k;ksa (lk¡l ysus okyksa rFkk pyus&fiQjus okys
thoksa) dks /kj.k djrh gS] og ekr`Hkwfe gesa xkS&vkfn ykHkizn i'kqvksa rFkk [kk| inkFkks± osQ
fo"k; esa lEiUu cuk ns AA2AA
3- vusd izdkj ls fofHkUu Hkk"kkvksa dks cksyus okys rFkk vusd èkeks± dks ekuus okys tu&leqnk;
dks] ,d gh ?kj esa jgus okys yksxksa osQ leku] /kj.k djus okyh rFkk dHkh u"V u gksus
nsus okyh (vuiLiqQjUrh) fLFkj&tSlh ;g i`Foh gekjs fy, /u dh lgÏksa /kjkvksa dk mlh
izdkj nksgu djs tSls dksbZ xk; fcuk fdlh ck/k osQ nw/ nsrh gks AA3AA
2020-21
2 'kseq"kh
izFke% ikB%
HkkjrholUrxhfr%
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% if.MrtkudhoYyHk'kkfL=k.k% ¶dkdyh¸ bfr xhrlaxzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA izÑrs% lkSUn;Ze~ voyksD; ,o ljLoR;% oh.kk;k% e/qj>Ä~Ñr;%
izHkforqa 'kD;Urs bfr HkkoukiqjLlja dfo% çÑrs% lkSUn;± o.kZ;u~ ljLorha oh.kkoknuk;
lEçkFkZ;rsA
fuukn; uohuke;s okf.k! oh.kke~
e`nqa xk; xhfra yfyr&uhfr&yhuke~ A
e/qj&e×tjh&fi×tjh&Hkwr&ekyk%
olUrs ylUrhg ljlk jlkyk%
dykik% yfyr&dksfdyk&dkdyhuke~ AA1AA
fuukn;---AA
ogfr eUneUna luhjs lehjs
dfyUnkRetk;kLlokuhjrhjs]
urka ifƒekyksD; e/qek/ohuke~ AA2AA
fuukn;---AA
yfyr&iYyos iknis iq"iiq×ts
ey;ek#rksPpqfEcrs e×tqoqQ×ts]
LouUrhUrfrEizs{; efyukeyhuke~ AA3AA
fuukn;---AA
yrkuka furkUra lqea 'kkfUr'khye~
pysnqPNysRdkUrlfyya lyhye~]
rokd.;Z oh.kkenhuka unhuke~ AA4AA fuukn;---AA
2020-21
HkkjrholUrxhfr% 3
'kCnkFkkZ%
fuukn; furjka okn; xqaftr djks@ctkvks Play (the musical
instrument)
e`nqa pk#] e/qja dksey Melodious
yfyruhfryhuke~ lqUnjuhfrlayXuke~ lqUnj uhfr esa yhu Merged in nice
rules
e×tjh vkezoqQlqee~ vkeziq"i Blossom of
mango tree
fi×tjhHkwrekyk% ihriÄ~Dr;% ihys o.kZ ls ;qDr iafDr;k¡ Yellow rows
ylfUr 'kksHkUrs lq'kksfHkr gks jgh gSa Looking
magnificent
bg v=k ;gk¡ Here
ljlk% jliw.kkZ% e/qj Juicy
jlkyk% vkezk% vke osQ isM+ Mango trees
dykik% lewgk% lewg Groups
dkdyh dksfdykuka èofu% dks;y dh vkokt Sound of cuckoo
birds
luhjs ltys ty ls iw.kZ Full of water
lehjs ok;kS gok esa In the wind
dfyUnkRetk;k% ;equk;k% ;equk unh osQ Of the river
Yamuna
lokuhjrhjs osrl;qDrs rVs csar dh yrk ls On the shore
;qDr rV ij with bamboos
urke~ ufrizkIrke~ >qdh gqbZ The bent
e/qek/ohuke~ e/qek/ohyrkuke~ e/qj ekyrh yrkvksa dk Of Malti creepers
yfyriYyos euksgjiYyos eu dks vkdf"kZr djus On an attractive
okys iÙks leaf
iq"iiq×ts iq"ilewgs iq"iksa osQ lewg ij On the bunch of
flowers
ey;ek#rksPpqfEcrs ey;kfuylaLi`"Vs pUnu o`{k dh lqxfU/r Full of fragrance
ok;q ls Li'kZ fd;s x;s of sandal tree
e×tqoqQ×ts 'kksHkuyrkforkus lqUnj yrkvksa ls In the summer
vkPNkfnr LFkku house
2020-21
4 'kseq"kh
LouUrha èofua oqQoZUrhe~ èofu djrh gqbZ Creating sound
rfra ifƒe~ lewg dks The row
isz{; n`"V~ok ns[kdj Seeing
efyuke~ Ñ".ko.kkZe~ efyu The black
vyhuke~ Hkzejk.kke~ Hkzejksa osQ Of drones
lqee~ oqQlqee~ iq"i dks The flower
'kkfUr'khye~ 'kkfUr;qDre~ 'kkfUr ls ;qDr Peaceful
mPNysr~ mQèo± xPNsr~ mPNfyr gks mBs Go up
dkUrlfyye~ euksgjtye~ LoPN ty Clear water
lyhye~ ØhMklfgre~ [ksy&[ksy osQ lkFk In a playful
manner
vkd.;Z JqRok lqudj Listening
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[kr&
(d) dfo% dka lEcks/;fr\
([k) dfo% ok.kha dka oknf;rqa izkFkZ;fr\
(x) dhn`'kha oh.kka fuuknf;rqa izkFkZ;frA
(?k) xhfra dFka xkrqa dFk;fr\
(Ä) ljlk% jlkyk% dnk ylfUr\
2- iw.kZokD;su mÙkja fy[kr&
(d) dfo% ok.kha ¯d dFk;fr\
([k) olUrs ¯d Hkofr\
(x) lfyya ro oh.kkekd.;Z dFke~ mPPkysr~A
(?k) dfo% Hkxorha Hkkjrha dL;k% rhjs e/qek/ohuka urka ifƒe~ voyksD; oh.kka oknf;rqa
dFk;fr\
3- ^d* LrEHks inkfu] ^[k* LrEHks rs"kka i;kZ;inkfu nÙkkfuA rkfu fpRok inkuka le{ks
fy[kr&
^d* LrEHk% ^[k* LrEHk%
(d) ljLorh (1) rhjs
([k) vkeze~ (2) vyhuke~
2020-21
Page 5


eÄ
õ
ye~
;L;ka leqnz mr flU/qjkiks ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;L;kfEkna ftUofr izk.knstr~ lk uks Hkwfe% iwoZis;s n/krq AA1AA
;L;k'prÏ% izfn'k% i`fFkO;k ;L;keUua Ñ"V;% la cHkwoq%A
;k fcHkfrZ cgq/k izk.knstr~ lk uks HkwfexksZ"oI;Uus n/krq AA2AA
tua fcHkzrh cgq/k fookpla ukuk/ekZ.ka i`fFkoh ;FkkSdle~A
lgÏaa /kjk nzfo.kL; es nqgka /zqoso /suqjuiLiqQjUrh AA3AA
1- ftl (Hkwfe) esa egklkxj] ufn;k¡ vkSj tyk'k; (>hy] ljksoj vkfn) fo|eku gSa] ftlesa
vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ mitrs gSa rFkk Ñf"k] O;kikj vkfn djus okys yksx lkekftd
laxBu cuk dj jgrs gSa (Ñ"V;% la cHkwoq%)] ftl (Hkwfe) esa ;s lk¡l ysrs (izk.kr~) izk.kh
pyrs&fiQjrs gSa_ og ekr`Hkwfe gesa izFke HkksT; inkFkZ ([kk|&is;) iznku djs AA1AA
2- ftl Hkwfe esa pkj fn'kk,¡ rFkk mifn'kk,¡ vusd izdkj osQ HkksT; inkFkZ (iQy] 'kkd vkfn)
mitkrh gSa_ tgk¡ Ñf"k&dk;Z djus okys lkekftd laxBu cukdj jgrs gSa (Ñ"V;% la
cHkwoq%)_ tks (Hkwfe) vusd izdkj osQ izkf.k;ksa (lk¡l ysus okyksa rFkk pyus&fiQjus okys
thoksa) dks /kj.k djrh gS] og ekr`Hkwfe gesa xkS&vkfn ykHkizn i'kqvksa rFkk [kk| inkFkks± osQ
fo"k; esa lEiUu cuk ns AA2AA
3- vusd izdkj ls fofHkUu Hkk"kkvksa dks cksyus okys rFkk vusd èkeks± dks ekuus okys tu&leqnk;
dks] ,d gh ?kj esa jgus okys yksxksa osQ leku] /kj.k djus okyh rFkk dHkh u"V u gksus
nsus okyh (vuiLiqQjUrh) fLFkj&tSlh ;g i`Foh gekjs fy, /u dh lgÏksa /kjkvksa dk mlh
izdkj nksgu djs tSls dksbZ xk; fcuk fdlh ck/k osQ nw/ nsrh gks AA3AA
2020-21
2 'kseq"kh
izFke% ikB%
HkkjrholUrxhfr%
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% if.MrtkudhoYyHk'kkfL=k.k% ¶dkdyh¸ bfr xhrlaxzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA izÑrs% lkSUn;Ze~ voyksD; ,o ljLoR;% oh.kk;k% e/qj>Ä~Ñr;%
izHkforqa 'kD;Urs bfr HkkoukiqjLlja dfo% çÑrs% lkSUn;± o.kZ;u~ ljLorha oh.kkoknuk;
lEçkFkZ;rsA
fuukn; uohuke;s okf.k! oh.kke~
e`nqa xk; xhfra yfyr&uhfr&yhuke~ A
e/qj&e×tjh&fi×tjh&Hkwr&ekyk%
olUrs ylUrhg ljlk jlkyk%
dykik% yfyr&dksfdyk&dkdyhuke~ AA1AA
fuukn;---AA
ogfr eUneUna luhjs lehjs
dfyUnkRetk;kLlokuhjrhjs]
urka ifƒekyksD; e/qek/ohuke~ AA2AA
fuukn;---AA
yfyr&iYyos iknis iq"iiq×ts
ey;ek#rksPpqfEcrs e×tqoqQ×ts]
LouUrhUrfrEizs{; efyukeyhuke~ AA3AA
fuukn;---AA
yrkuka furkUra lqea 'kkfUr'khye~
pysnqPNysRdkUrlfyya lyhye~]
rokd.;Z oh.kkenhuka unhuke~ AA4AA fuukn;---AA
2020-21
HkkjrholUrxhfr% 3
'kCnkFkkZ%
fuukn; furjka okn; xqaftr djks@ctkvks Play (the musical
instrument)
e`nqa pk#] e/qja dksey Melodious
yfyruhfryhuke~ lqUnjuhfrlayXuke~ lqUnj uhfr esa yhu Merged in nice
rules
e×tjh vkezoqQlqee~ vkeziq"i Blossom of
mango tree
fi×tjhHkwrekyk% ihriÄ~Dr;% ihys o.kZ ls ;qDr iafDr;k¡ Yellow rows
ylfUr 'kksHkUrs lq'kksfHkr gks jgh gSa Looking
magnificent
bg v=k ;gk¡ Here
ljlk% jliw.kkZ% e/qj Juicy
jlkyk% vkezk% vke osQ isM+ Mango trees
dykik% lewgk% lewg Groups
dkdyh dksfdykuka èofu% dks;y dh vkokt Sound of cuckoo
birds
luhjs ltys ty ls iw.kZ Full of water
lehjs ok;kS gok esa In the wind
dfyUnkRetk;k% ;equk;k% ;equk unh osQ Of the river
Yamuna
lokuhjrhjs osrl;qDrs rVs csar dh yrk ls On the shore
;qDr rV ij with bamboos
urke~ ufrizkIrke~ >qdh gqbZ The bent
e/qek/ohuke~ e/qek/ohyrkuke~ e/qj ekyrh yrkvksa dk Of Malti creepers
yfyriYyos euksgjiYyos eu dks vkdf"kZr djus On an attractive
okys iÙks leaf
iq"iiq×ts iq"ilewgs iq"iksa osQ lewg ij On the bunch of
flowers
ey;ek#rksPpqfEcrs ey;kfuylaLi`"Vs pUnu o`{k dh lqxfU/r Full of fragrance
ok;q ls Li'kZ fd;s x;s of sandal tree
e×tqoqQ×ts 'kksHkuyrkforkus lqUnj yrkvksa ls In the summer
vkPNkfnr LFkku house
2020-21
4 'kseq"kh
LouUrha èofua oqQoZUrhe~ èofu djrh gqbZ Creating sound
rfra ifƒe~ lewg dks The row
isz{; n`"V~ok ns[kdj Seeing
efyuke~ Ñ".ko.kkZe~ efyu The black
vyhuke~ Hkzejk.kke~ Hkzejksa osQ Of drones
lqee~ oqQlqee~ iq"i dks The flower
'kkfUr'khye~ 'kkfUr;qDre~ 'kkfUr ls ;qDr Peaceful
mPNysr~ mQèo± xPNsr~ mPNfyr gks mBs Go up
dkUrlfyye~ euksgjtye~ LoPN ty Clear water
lyhye~ ØhMklfgre~ [ksy&[ksy osQ lkFk In a playful
manner
vkd.;Z JqRok lqudj Listening
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[kr&
(d) dfo% dka lEcks/;fr\
([k) dfo% ok.kha dka oknf;rqa izkFkZ;fr\
(x) dhn`'kha oh.kka fuuknf;rqa izkFkZ;frA
(?k) xhfra dFka xkrqa dFk;fr\
(Ä) ljlk% jlkyk% dnk ylfUr\
2- iw.kZokD;su mÙkja fy[kr&
(d) dfo% ok.kha ¯d dFk;fr\
([k) olUrs ¯d Hkofr\
(x) lfyya ro oh.kkekd.;Z dFke~ mPPkysr~A
(?k) dfo% Hkxorha Hkkjrha dL;k% rhjs e/qek/ohuka urka ifƒe~ voyksD; oh.kka oknf;rqa
dFk;fr\
3- ^d* LrEHks inkfu] ^[k* LrEHks rs"kka i;kZ;inkfu nÙkkfuA rkfu fpRok inkuka le{ks
fy[kr&
^d* LrEHk% ^[k* LrEHk%
(d) ljLorh (1) rhjs
([k) vkeze~ (2) vyhuke~
2020-21
HkkjrholUrxhfr% 5
(x) iou% (3) lehj%
(?k) rVs (4) ok.kh
(Ä) Hkzejk.kke~ (5) jlky%
4- v/ksfyf[krkfu inkfu iz;qT; laLÑrHkk"k;k okD;jpuka oqQ#r&
(d) fuukn; ([k) eUneUne~
(x) ek#r% (?k) lfyye~
(Ä) lqeu%
5- izFke'yksdL; vk'k;a fgUnhHkk"k;k vkÄ~XyHkk"k;k ok fy[kr&
6- v/ksfyf[krinkuka foykseinkfu fy[kr&
(d) dBksje~ &
-----------------------
([k) dVq &
-----------------------
(x) 'kh?kze~ &
-----------------------
(?k) izkphue~ &
-----------------------
(Ä) uhjl% &
-----------------------
ifj;kstukdk;Ze~
ikBs¿fLeu~ oh.kk;k% ppkZ vfLrA vU;s"kka i×pok|;U=kk.kka fp=ka jpf;Rok ladyÕ; ok rs"kka
ukekfu fy[krA
;ksX;rkfoLrkj%
;g xhr vk/qfud laLÑr&lkfgR; osQ iz[;kr dfo ia- tkudh oYyHk 'kkL=kh dh jpuk
^dkdyh* uked xhrlaxzg ls ladfyr gSA blesa ljLorh dh oUnuk djrs gq, dkeuk dh xbZ
gS fd gs ljLorh! ,slh oh.kk ctkvks] ftlls e/qj e×tfj;ksa ls ihr iafDrokys vke osQ o`{k]
dks;y dk owQtu] ok;q dk /hjs&/hjs cguk] vejkb;ksa esa dkys Hkzejksa dk xq×tkj vkSj ufn;ksa dk
(yhyk osQ lkFk cgrk gqvk) ty] olUr Írq esa eksgd gks mBsA Lok/hurk laxzke dh i`"BHkwfe
esa fy[kh x;h ;g xhfrdk ,d uohu psruk dk vkokgu djrh gS rFkk ,sls oh.kkLoj dh
ifjdYiuk djrh gS tks Lok/hurk izkfIr osQ fy, tuleqnk; dks izsfjr djsA
vUo; vkSj fgUnh HkkokFkZ
v;s okf.k! uohuka oh.kka fuukn;A yfyruhfryhuka xhfra e`nqa xk;A
gs ok.kh! uohu oh.kk dks ctkvks] lqUnj uhfr;ksa ls ifjiw.kZ xhr dk e/qj xku djksA
bg olUrs e/qje×tjhfi×tjhHkwrekyk% ljlk% jlkyk% ylfUrA yfyr&
dksfdykdkdyhuka dykik% (foylfUr)A v;s okf.k! uohuka oh.kka fuukn;A
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

MCQs

,

Free

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

Objective type Questions

,

past year papers

,

study material

,

NCERT Textbook - भारतीवसन्तगीति:

,

Important questions

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

NCERT Textbook - भारतीवसन्तगीति:

,

practice quizzes

,

video lectures

,

Previous Year Questions with Solutions

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

pdf

,

Semester Notes

,

NCERT Textbook - भारतीवसन्तगीति:

,

Sample Paper

,

ppt

,

mock tests for examination

,

Summary

,

Exam

,

shortcuts and tricks

,

Extra Questions

,

Viva Questions

;