NCERT Textbook - लौहतुला , संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

संस्कृत कक्षा 9 (Sanskrit Class 9)

Class 9 : NCERT Textbook - लौहतुला , संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

 Page 1


v"Ve% ikB%
ykSgrqyk
v;a ikB% fo".kq'keZfojfpre~ ¶iÛÓrU=ke~¸ bfr dFkkxzUFkL; fe=kHksnukedrU=kL; lEikfnr%
va'k% vfLrA vL;ka dFkk;ke~ ,d% th.kZ/uuked% of.kd~ fons'kkr~ O;kikja ÑRok
çR;koR;Z lajf{krU;kl:is.k çnÙkka rqyka /fudkr~ ;kprsA ij ÛÓ l% /fud% onfr ;r~ rL;
rqyk rq ew"koSQ% Hkf{krk] rr% l% of.kd~ /fudL; iq=ka LukukFk± unha çfr u;fr] ra r=k
uhRok p l% ,dL;ka xqgk;ka fuyh;rsA çR;kofrZrs lfr iq=ke~ vn`"V~ok /fud% i`PNfr ee
f'k'kq% oqQ=kkfLr \ l% onfr ;r~ ro iq=k% ';susu viâr%A rnk mHkkS foonUrkS U;k;ky;a
çfr xrkS ;=k U;k;kf/dkfj.k% U;k;a ÑroUr%A
vklhr~ dfLaef'pn~ vf/"Bkus th.kZ/uks uke of.kDiq=k%A l p foHko{k;kr~ ns'kkUrja
xUrqfePNu~ O;fpUr;r~&
;=k ns'ks¿Fkok LFkkus Hkksxk HkqDrk% Looh;Zr%A
rfLeu~ foHkoghuks ;ks olsr~ l iq#"kk/e%AA
rL; p x`gs ykSg?kfVrk iwoZiq#"kksikftZrk rqyk vklhr~A rka p dL;fpr~ Jsf"Buks x`gs
fu{ksiHkwrka ÑRok ns'kkUrja izfLFkr%A rr% lqfpja dkya ns'kkUrja ;FksPN;k HkzkURok iqu% Loiqje~
vkxR; ra Jsf"Bue~ vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! nh;rka es lk fu{ksirqykA** lks¿onr~&^^Hkks%!
ukfLr lk] Ronh;k rqyk ew"koSQ% Hkf{krk** bfrA
th.kZ/u% vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! ukfLr nks"kLrs] ;fn ew"koSQ% Hkf{krkA bZn`'k% ,o v;a
lalkj%A u fdf×pn=k 'kk'orefLrA ijega u|ka LUkkukFk± xfe";kfeA rr~ Roe~ vkReh;a ,ua
f'k'kqa èkunsoukekua e;k lg Lukuksidj.kgLra izs"k;** bfrA
l Js"Bh Loiq=ke~ vonr~&^^oRl! fir`O;ks¿;a ro] LukukFk± ;kL;fr] rn~ vusu lkoaQ
xPN** bfrA
2020-21
Page 2


v"Ve% ikB%
ykSgrqyk
v;a ikB% fo".kq'keZfojfpre~ ¶iÛÓrU=ke~¸ bfr dFkkxzUFkL; fe=kHksnukedrU=kL; lEikfnr%
va'k% vfLrA vL;ka dFkk;ke~ ,d% th.kZ/uuked% of.kd~ fons'kkr~ O;kikja ÑRok
çR;koR;Z lajf{krU;kl:is.k çnÙkka rqyka /fudkr~ ;kprsA ij ÛÓ l% /fud% onfr ;r~ rL;
rqyk rq ew"koSQ% Hkf{krk] rr% l% of.kd~ /fudL; iq=ka LukukFk± unha çfr u;fr] ra r=k
uhRok p l% ,dL;ka xqgk;ka fuyh;rsA çR;kofrZrs lfr iq=ke~ vn`"V~ok /fud% i`PNfr ee
f'k'kq% oqQ=kkfLr \ l% onfr ;r~ ro iq=k% ';susu viâr%A rnk mHkkS foonUrkS U;k;ky;a
çfr xrkS ;=k U;k;kf/dkfj.k% U;k;a ÑroUr%A
vklhr~ dfLaef'pn~ vf/"Bkus th.kZ/uks uke of.kDiq=k%A l p foHko{k;kr~ ns'kkUrja
xUrqfePNu~ O;fpUr;r~&
;=k ns'ks¿Fkok LFkkus Hkksxk HkqDrk% Looh;Zr%A
rfLeu~ foHkoghuks ;ks olsr~ l iq#"kk/e%AA
rL; p x`gs ykSg?kfVrk iwoZiq#"kksikftZrk rqyk vklhr~A rka p dL;fpr~ Jsf"Buks x`gs
fu{ksiHkwrka ÑRok ns'kkUrja izfLFkr%A rr% lqfpja dkya ns'kkUrja ;FksPN;k HkzkURok iqu% Loiqje~
vkxR; ra Jsf"Bue~ vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! nh;rka es lk fu{ksirqykA** lks¿onr~&^^Hkks%!
ukfLr lk] Ronh;k rqyk ew"koSQ% Hkf{krk** bfrA
th.kZ/u% vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! ukfLr nks"kLrs] ;fn ew"koSQ% Hkf{krkA bZn`'k% ,o v;a
lalkj%A u fdf×pn=k 'kk'orefLrA ijega u|ka LUkkukFk± xfe";kfeA rr~ Roe~ vkReh;a ,ua
f'k'kqa èkunsoukekua e;k lg Lukuksidj.kgLra izs"k;** bfrA
l Js"Bh Loiq=ke~ vonr~&^^oRl! fir`O;ks¿;a ro] LukukFk± ;kL;fr] rn~ vusu lkoaQ
xPN** bfrA
2020-21
ykSgrqyk 57
vFkklkS Jsf"Biq=k% /unso% Lukuksidj.keknk; izâ"Veuk% rsu vH;kxrsu lg izfLFkr%A
rFkkuqf"Brs l of.ko~Q LukRok ra f'k'kqaa fxfjxqgk;ka izf{kI;] rn~}kja c`gr~ f'ky;k vkPNkn~;
lÙoja x`gekxr%A
l% Js"Bh i`"Voku~&^^Hkks%! vH;kxr! dF;rka oqQ=k es f'k'kq% ;% Ro;k lg unha
xr%**\ bfrA
l vonr~&^^ro iq=k% unhrVkr~ ';susu âr%* bfrA Js"Bh vonr~ & ^^feF;kokfnu~!
¯d Dofpr~ ';suks ckya grq± 'kDuksfr\ rr~ leiZ; es lqre~ vU;Fkk jktoqQys fuosnf;";kfeA**
bfrA
lks¿dFk;r~&^^Hkks% lR;okfnu~! ;Fkk ';suks ckya u u;fr] rFkk ew"kdk vfi ykSg?kfVrka
rqyka u Hk{k;fUrA rniZ; es rqyke~] ;fn nkjosQ.k iz;kstue~A** bfrA
,oa foonekukS rkS }kofi jktoqQya xrkSA r=k Js"Bh rkjLojs.k vonr~&¶Hkks%! of×prks¿ge~!
of×prks¿ge~! vczã.;e~! vusu pkSjs.k ee f'k'kq% viâr%* bfrA
2020-21
Page 3


v"Ve% ikB%
ykSgrqyk
v;a ikB% fo".kq'keZfojfpre~ ¶iÛÓrU=ke~¸ bfr dFkkxzUFkL; fe=kHksnukedrU=kL; lEikfnr%
va'k% vfLrA vL;ka dFkk;ke~ ,d% th.kZ/uuked% of.kd~ fons'kkr~ O;kikja ÑRok
çR;koR;Z lajf{krU;kl:is.k çnÙkka rqyka /fudkr~ ;kprsA ij ÛÓ l% /fud% onfr ;r~ rL;
rqyk rq ew"koSQ% Hkf{krk] rr% l% of.kd~ /fudL; iq=ka LukukFk± unha çfr u;fr] ra r=k
uhRok p l% ,dL;ka xqgk;ka fuyh;rsA çR;kofrZrs lfr iq=ke~ vn`"V~ok /fud% i`PNfr ee
f'k'kq% oqQ=kkfLr \ l% onfr ;r~ ro iq=k% ';susu viâr%A rnk mHkkS foonUrkS U;k;ky;a
çfr xrkS ;=k U;k;kf/dkfj.k% U;k;a ÑroUr%A
vklhr~ dfLaef'pn~ vf/"Bkus th.kZ/uks uke of.kDiq=k%A l p foHko{k;kr~ ns'kkUrja
xUrqfePNu~ O;fpUr;r~&
;=k ns'ks¿Fkok LFkkus Hkksxk HkqDrk% Looh;Zr%A
rfLeu~ foHkoghuks ;ks olsr~ l iq#"kk/e%AA
rL; p x`gs ykSg?kfVrk iwoZiq#"kksikftZrk rqyk vklhr~A rka p dL;fpr~ Jsf"Buks x`gs
fu{ksiHkwrka ÑRok ns'kkUrja izfLFkr%A rr% lqfpja dkya ns'kkUrja ;FksPN;k HkzkURok iqu% Loiqje~
vkxR; ra Jsf"Bue~ vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! nh;rka es lk fu{ksirqykA** lks¿onr~&^^Hkks%!
ukfLr lk] Ronh;k rqyk ew"koSQ% Hkf{krk** bfrA
th.kZ/u% vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! ukfLr nks"kLrs] ;fn ew"koSQ% Hkf{krkA bZn`'k% ,o v;a
lalkj%A u fdf×pn=k 'kk'orefLrA ijega u|ka LUkkukFk± xfe";kfeA rr~ Roe~ vkReh;a ,ua
f'k'kqa èkunsoukekua e;k lg Lukuksidj.kgLra izs"k;** bfrA
l Js"Bh Loiq=ke~ vonr~&^^oRl! fir`O;ks¿;a ro] LukukFk± ;kL;fr] rn~ vusu lkoaQ
xPN** bfrA
2020-21
ykSgrqyk 57
vFkklkS Jsf"Biq=k% /unso% Lukuksidj.keknk; izâ"Veuk% rsu vH;kxrsu lg izfLFkr%A
rFkkuqf"Brs l of.ko~Q LukRok ra f'k'kqaa fxfjxqgk;ka izf{kI;] rn~}kja c`gr~ f'ky;k vkPNkn~;
lÙoja x`gekxr%A
l% Js"Bh i`"Voku~&^^Hkks%! vH;kxr! dF;rka oqQ=k es f'k'kq% ;% Ro;k lg unha
xr%**\ bfrA
l vonr~&^^ro iq=k% unhrVkr~ ';susu âr%* bfrA Js"Bh vonr~ & ^^feF;kokfnu~!
¯d Dofpr~ ';suks ckya grq± 'kDuksfr\ rr~ leiZ; es lqre~ vU;Fkk jktoqQys fuosnf;";kfeA**
bfrA
lks¿dFk;r~&^^Hkks% lR;okfnu~! ;Fkk ';suks ckya u u;fr] rFkk ew"kdk vfi ykSg?kfVrka
rqyka u Hk{k;fUrA rniZ; es rqyke~] ;fn nkjosQ.k iz;kstue~A** bfrA
,oa foonekukS rkS }kofi jktoqQya xrkSA r=k Js"Bh rkjLojs.k vonr~&¶Hkks%! of×prks¿ge~!
of×prks¿ge~! vczã.;e~! vusu pkSjs.k ee f'k'kq% viâr%* bfrA
2020-21
58 'kseq"kh
vFk /ekZf/dkfj.k% re~ vonu~ &^^Hkks%! leI;Zrka Jsf"Blqr%**A
lks¿onr~&^^¯d djksfe\ i';rks es unhrVkr~ ';susu f'k'kq% viâr%**A bfrA
rPNª
q
 
 ok rs vonu~&Hkks%! Hkork lR;a ukfHkfgre~&¯d ';su% f'k'kqa grq± leFkksZ Hkofr\
lks¿vonr~&Hkks% Hkks%! Jw;rka en~op%&
rqyka ykSglgÏL; ;=k [kknfUr ew"kdk%A
jktUr=k gjsPN~;suks ckyda] uk=k la'k;%AA
rs vi`PNu~&^^dFkesrr~**A
rr% l Js"Bh lH;kukexzs vkfnr% loZa o`ÙkkUra U;osn;r~A rr%] U;k;kf/dkfj.k%
fogL;] rkS }kofi lEcksè; rqyk&f'k'kqiznkusu rksf"kroUr%A
'kCnkFkkZ%
vf/"Bkus LFkkus LFkku ij At establishment
foHko{k;kr~ /ukHkkokr~ /u osQ vHkko Due to loss of
osQ dkj.k weather
Looh;Zr% LoijkØes.k vius ijkØe ls With own effort
ykSg?kfVrk rqyk ykSgfufeZrk rqyk yksgs ls cuh Iron balance
gqbZ rjktw
fu{ksi% U;kl% /jksgj Deposit
HkzkURok Hkze.ka ÑRok i;ZVu djosQ After visit
(ns'kkVua ÑRok)
Ronh;k ro] Hkonh;k rqEgkjh Yours (f)
bZn`'k% ,rkn`'k% ,slk gh Like this
,ue~ ,re~@,ue~ p iqafl bls] ,rr~ 'kCn This (m)
iqa- f}- fo-
f}rh;Sdopus mHks ,- o- esa ,rr~@
,ue~ nksuksa gh
,o :is Hkor%A :i gksrs gSaA
2020-21
Page 4


v"Ve% ikB%
ykSgrqyk
v;a ikB% fo".kq'keZfojfpre~ ¶iÛÓrU=ke~¸ bfr dFkkxzUFkL; fe=kHksnukedrU=kL; lEikfnr%
va'k% vfLrA vL;ka dFkk;ke~ ,d% th.kZ/uuked% of.kd~ fons'kkr~ O;kikja ÑRok
çR;koR;Z lajf{krU;kl:is.k çnÙkka rqyka /fudkr~ ;kprsA ij ÛÓ l% /fud% onfr ;r~ rL;
rqyk rq ew"koSQ% Hkf{krk] rr% l% of.kd~ /fudL; iq=ka LukukFk± unha çfr u;fr] ra r=k
uhRok p l% ,dL;ka xqgk;ka fuyh;rsA çR;kofrZrs lfr iq=ke~ vn`"V~ok /fud% i`PNfr ee
f'k'kq% oqQ=kkfLr \ l% onfr ;r~ ro iq=k% ';susu viâr%A rnk mHkkS foonUrkS U;k;ky;a
çfr xrkS ;=k U;k;kf/dkfj.k% U;k;a ÑroUr%A
vklhr~ dfLaef'pn~ vf/"Bkus th.kZ/uks uke of.kDiq=k%A l p foHko{k;kr~ ns'kkUrja
xUrqfePNu~ O;fpUr;r~&
;=k ns'ks¿Fkok LFkkus Hkksxk HkqDrk% Looh;Zr%A
rfLeu~ foHkoghuks ;ks olsr~ l iq#"kk/e%AA
rL; p x`gs ykSg?kfVrk iwoZiq#"kksikftZrk rqyk vklhr~A rka p dL;fpr~ Jsf"Buks x`gs
fu{ksiHkwrka ÑRok ns'kkUrja izfLFkr%A rr% lqfpja dkya ns'kkUrja ;FksPN;k HkzkURok iqu% Loiqje~
vkxR; ra Jsf"Bue~ vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! nh;rka es lk fu{ksirqykA** lks¿onr~&^^Hkks%!
ukfLr lk] Ronh;k rqyk ew"koSQ% Hkf{krk** bfrA
th.kZ/u% vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! ukfLr nks"kLrs] ;fn ew"koSQ% Hkf{krkA bZn`'k% ,o v;a
lalkj%A u fdf×pn=k 'kk'orefLrA ijega u|ka LUkkukFk± xfe";kfeA rr~ Roe~ vkReh;a ,ua
f'k'kqa èkunsoukekua e;k lg Lukuksidj.kgLra izs"k;** bfrA
l Js"Bh Loiq=ke~ vonr~&^^oRl! fir`O;ks¿;a ro] LukukFk± ;kL;fr] rn~ vusu lkoaQ
xPN** bfrA
2020-21
ykSgrqyk 57
vFkklkS Jsf"Biq=k% /unso% Lukuksidj.keknk; izâ"Veuk% rsu vH;kxrsu lg izfLFkr%A
rFkkuqf"Brs l of.ko~Q LukRok ra f'k'kqaa fxfjxqgk;ka izf{kI;] rn~}kja c`gr~ f'ky;k vkPNkn~;
lÙoja x`gekxr%A
l% Js"Bh i`"Voku~&^^Hkks%! vH;kxr! dF;rka oqQ=k es f'k'kq% ;% Ro;k lg unha
xr%**\ bfrA
l vonr~&^^ro iq=k% unhrVkr~ ';susu âr%* bfrA Js"Bh vonr~ & ^^feF;kokfnu~!
¯d Dofpr~ ';suks ckya grq± 'kDuksfr\ rr~ leiZ; es lqre~ vU;Fkk jktoqQys fuosnf;";kfeA**
bfrA
lks¿dFk;r~&^^Hkks% lR;okfnu~! ;Fkk ';suks ckya u u;fr] rFkk ew"kdk vfi ykSg?kfVrka
rqyka u Hk{k;fUrA rniZ; es rqyke~] ;fn nkjosQ.k iz;kstue~A** bfrA
,oa foonekukS rkS }kofi jktoqQya xrkSA r=k Js"Bh rkjLojs.k vonr~&¶Hkks%! of×prks¿ge~!
of×prks¿ge~! vczã.;e~! vusu pkSjs.k ee f'k'kq% viâr%* bfrA
2020-21
58 'kseq"kh
vFk /ekZf/dkfj.k% re~ vonu~ &^^Hkks%! leI;Zrka Jsf"Blqr%**A
lks¿onr~&^^¯d djksfe\ i';rks es unhrVkr~ ';susu f'k'kq% viâr%**A bfrA
rPNª
q
 
 ok rs vonu~&Hkks%! Hkork lR;a ukfHkfgre~&¯d ';su% f'k'kqa grq± leFkksZ Hkofr\
lks¿vonr~&Hkks% Hkks%! Jw;rka en~op%&
rqyka ykSglgÏL; ;=k [kknfUr ew"kdk%A
jktUr=k gjsPN~;suks ckyda] uk=k la'k;%AA
rs vi`PNu~&^^dFkesrr~**A
rr% l Js"Bh lH;kukexzs vkfnr% loZa o`ÙkkUra U;osn;r~A rr%] U;k;kf/dkfj.k%
fogL;] rkS }kofi lEcksè; rqyk&f'k'kqiznkusu rksf"kroUr%A
'kCnkFkkZ%
vf/"Bkus LFkkus LFkku ij At establishment
foHko{k;kr~ /ukHkkokr~ /u osQ vHkko Due to loss of
osQ dkj.k weather
Looh;Zr% LoijkØes.k vius ijkØe ls With own effort
ykSg?kfVrk rqyk ykSgfufeZrk rqyk yksgs ls cuh Iron balance
gqbZ rjktw
fu{ksi% U;kl% /jksgj Deposit
HkzkURok Hkze.ka ÑRok i;ZVu djosQ After visit
(ns'kkVua ÑRok)
Ronh;k ro] Hkonh;k rqEgkjh Yours (f)
bZn`'k% ,rkn`'k% ,slk gh Like this
,ue~ ,re~@,ue~ p iqafl bls] ,rr~ 'kCn This (m)
iqa- f}- fo-
f}rh;Sdopus mHks ,- o- esa ,rr~@
,ue~ nksuksa gh
,o :is Hkor%A :i gksrs gSaA
2020-21
ykSgrqyk 59
vkReh;e~ vkRelEcfU/ viuk Own
Lukuksidj.kgLre~ Lukulkexzh Luku dh lkexzh ls Having
gLrs ;L; ;qDr gkFk okykA paraphernalia
l%] re~
leiZ; nsfg nks Surrender
foonekukS dyga oqQoZUrkS >xM+k djrs gq, Both of them
rkjLojs.k mPpLojs.k tksj ls Loudly
vonu~ mDroUr% cksys (They) said
vfHkfgre~ dfFkre~ dgk x;k Told
e}p% ee opukfu esjh ckrsa My statement
vkfnr% izkjEHkr% vkjEHk ls From the beginning
U;osn;r~ fuosnuedjksr~ fuosnu fd;k (He/she) requested
fogL; gflRok g¡ldj Laughing
lacksè; cksèkf;Rok le>k cq>kdj Addressing
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[kr&
(d) of.kDiq=kL; foaQ uke vklhr~\
([k) rqyk oSQ% Hkf{krk vklhr~\
(x) rqyk dhn`'kh vklhr~\
(?k) iq=k% osQu âr% bfr th.kZ/u% onfr\
(Ä) foonekukS rkS }kofi oqQ=k xrkS\
2- v/ksfyf[krkuka iz'ukuke~ mÙkjkf.k laLÑrHkk"k;k fy[kr&
(d) ns'kkUrja xUrqfePNu~ of.kDiq=k% ¯d O;fpUr;r~\
([k) Lorqyka ;kpekua th.kZ/ua Js"Bh fde~ vdFk;r~\
(x) th.kZ/u% fxfjxqgk}kja d;k vkPNk| x`gekxr%\
(?k) LukukuUrja iq=kfo"k;s i`"V% of.kDiq=k% Jsf"Bua fde~ vonr~\
(Ä) /ekZf/dkfj.k% th.kZ/uJsf"BukS dFka rksf"kroUr%\
2020-21
Page 5


v"Ve% ikB%
ykSgrqyk
v;a ikB% fo".kq'keZfojfpre~ ¶iÛÓrU=ke~¸ bfr dFkkxzUFkL; fe=kHksnukedrU=kL; lEikfnr%
va'k% vfLrA vL;ka dFkk;ke~ ,d% th.kZ/uuked% of.kd~ fons'kkr~ O;kikja ÑRok
çR;koR;Z lajf{krU;kl:is.k çnÙkka rqyka /fudkr~ ;kprsA ij ÛÓ l% /fud% onfr ;r~ rL;
rqyk rq ew"koSQ% Hkf{krk] rr% l% of.kd~ /fudL; iq=ka LukukFk± unha çfr u;fr] ra r=k
uhRok p l% ,dL;ka xqgk;ka fuyh;rsA çR;kofrZrs lfr iq=ke~ vn`"V~ok /fud% i`PNfr ee
f'k'kq% oqQ=kkfLr \ l% onfr ;r~ ro iq=k% ';susu viâr%A rnk mHkkS foonUrkS U;k;ky;a
çfr xrkS ;=k U;k;kf/dkfj.k% U;k;a ÑroUr%A
vklhr~ dfLaef'pn~ vf/"Bkus th.kZ/uks uke of.kDiq=k%A l p foHko{k;kr~ ns'kkUrja
xUrqfePNu~ O;fpUr;r~&
;=k ns'ks¿Fkok LFkkus Hkksxk HkqDrk% Looh;Zr%A
rfLeu~ foHkoghuks ;ks olsr~ l iq#"kk/e%AA
rL; p x`gs ykSg?kfVrk iwoZiq#"kksikftZrk rqyk vklhr~A rka p dL;fpr~ Jsf"Buks x`gs
fu{ksiHkwrka ÑRok ns'kkUrja izfLFkr%A rr% lqfpja dkya ns'kkUrja ;FksPN;k HkzkURok iqu% Loiqje~
vkxR; ra Jsf"Bue~ vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! nh;rka es lk fu{ksirqykA** lks¿onr~&^^Hkks%!
ukfLr lk] Ronh;k rqyk ew"koSQ% Hkf{krk** bfrA
th.kZ/u% vonr~&^^Hkks% Jsf"Bu~! ukfLr nks"kLrs] ;fn ew"koSQ% Hkf{krkA bZn`'k% ,o v;a
lalkj%A u fdf×pn=k 'kk'orefLrA ijega u|ka LUkkukFk± xfe";kfeA rr~ Roe~ vkReh;a ,ua
f'k'kqa èkunsoukekua e;k lg Lukuksidj.kgLra izs"k;** bfrA
l Js"Bh Loiq=ke~ vonr~&^^oRl! fir`O;ks¿;a ro] LukukFk± ;kL;fr] rn~ vusu lkoaQ
xPN** bfrA
2020-21
ykSgrqyk 57
vFkklkS Jsf"Biq=k% /unso% Lukuksidj.keknk; izâ"Veuk% rsu vH;kxrsu lg izfLFkr%A
rFkkuqf"Brs l of.ko~Q LukRok ra f'k'kqaa fxfjxqgk;ka izf{kI;] rn~}kja c`gr~ f'ky;k vkPNkn~;
lÙoja x`gekxr%A
l% Js"Bh i`"Voku~&^^Hkks%! vH;kxr! dF;rka oqQ=k es f'k'kq% ;% Ro;k lg unha
xr%**\ bfrA
l vonr~&^^ro iq=k% unhrVkr~ ';susu âr%* bfrA Js"Bh vonr~ & ^^feF;kokfnu~!
¯d Dofpr~ ';suks ckya grq± 'kDuksfr\ rr~ leiZ; es lqre~ vU;Fkk jktoqQys fuosnf;";kfeA**
bfrA
lks¿dFk;r~&^^Hkks% lR;okfnu~! ;Fkk ';suks ckya u u;fr] rFkk ew"kdk vfi ykSg?kfVrka
rqyka u Hk{k;fUrA rniZ; es rqyke~] ;fn nkjosQ.k iz;kstue~A** bfrA
,oa foonekukS rkS }kofi jktoqQya xrkSA r=k Js"Bh rkjLojs.k vonr~&¶Hkks%! of×prks¿ge~!
of×prks¿ge~! vczã.;e~! vusu pkSjs.k ee f'k'kq% viâr%* bfrA
2020-21
58 'kseq"kh
vFk /ekZf/dkfj.k% re~ vonu~ &^^Hkks%! leI;Zrka Jsf"Blqr%**A
lks¿onr~&^^¯d djksfe\ i';rks es unhrVkr~ ';susu f'k'kq% viâr%**A bfrA
rPNª
q
 
 ok rs vonu~&Hkks%! Hkork lR;a ukfHkfgre~&¯d ';su% f'k'kqa grq± leFkksZ Hkofr\
lks¿vonr~&Hkks% Hkks%! Jw;rka en~op%&
rqyka ykSglgÏL; ;=k [kknfUr ew"kdk%A
jktUr=k gjsPN~;suks ckyda] uk=k la'k;%AA
rs vi`PNu~&^^dFkesrr~**A
rr% l Js"Bh lH;kukexzs vkfnr% loZa o`ÙkkUra U;osn;r~A rr%] U;k;kf/dkfj.k%
fogL;] rkS }kofi lEcksè; rqyk&f'k'kqiznkusu rksf"kroUr%A
'kCnkFkkZ%
vf/"Bkus LFkkus LFkku ij At establishment
foHko{k;kr~ /ukHkkokr~ /u osQ vHkko Due to loss of
osQ dkj.k weather
Looh;Zr% LoijkØes.k vius ijkØe ls With own effort
ykSg?kfVrk rqyk ykSgfufeZrk rqyk yksgs ls cuh Iron balance
gqbZ rjktw
fu{ksi% U;kl% /jksgj Deposit
HkzkURok Hkze.ka ÑRok i;ZVu djosQ After visit
(ns'kkVua ÑRok)
Ronh;k ro] Hkonh;k rqEgkjh Yours (f)
bZn`'k% ,rkn`'k% ,slk gh Like this
,ue~ ,re~@,ue~ p iqafl bls] ,rr~ 'kCn This (m)
iqa- f}- fo-
f}rh;Sdopus mHks ,- o- esa ,rr~@
,ue~ nksuksa gh
,o :is Hkor%A :i gksrs gSaA
2020-21
ykSgrqyk 59
vkReh;e~ vkRelEcfU/ viuk Own
Lukuksidj.kgLre~ Lukulkexzh Luku dh lkexzh ls Having
gLrs ;L; ;qDr gkFk okykA paraphernalia
l%] re~
leiZ; nsfg nks Surrender
foonekukS dyga oqQoZUrkS >xM+k djrs gq, Both of them
rkjLojs.k mPpLojs.k tksj ls Loudly
vonu~ mDroUr% cksys (They) said
vfHkfgre~ dfFkre~ dgk x;k Told
e}p% ee opukfu esjh ckrsa My statement
vkfnr% izkjEHkr% vkjEHk ls From the beginning
U;osn;r~ fuosnuedjksr~ fuosnu fd;k (He/she) requested
fogL; gflRok g¡ldj Laughing
lacksè; cksèkf;Rok le>k cq>kdj Addressing
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[kr&
(d) of.kDiq=kL; foaQ uke vklhr~\
([k) rqyk oSQ% Hkf{krk vklhr~\
(x) rqyk dhn`'kh vklhr~\
(?k) iq=k% osQu âr% bfr th.kZ/u% onfr\
(Ä) foonekukS rkS }kofi oqQ=k xrkS\
2- v/ksfyf[krkuka iz'ukuke~ mÙkjkf.k laLÑrHkk"k;k fy[kr&
(d) ns'kkUrja xUrqfePNu~ of.kDiq=k% ¯d O;fpUr;r~\
([k) Lorqyka ;kpekua th.kZ/ua Js"Bh fde~ vdFk;r~\
(x) th.kZ/u% fxfjxqgk}kja d;k vkPNk| x`gekxr%\
(?k) LukukuUrja iq=kfo"k;s i`"V% of.kDiq=k% Jsf"Bua fde~ vonr~\
(Ä) /ekZf/dkfj.k% th.kZ/uJsf"BukS dFka rksf"kroUr%\
2020-21
60 'kseq"kh
3- LFkwyinkU;f/ÑR; iz'ufuekZ.ka oqQ#r&
(d) th.kZ/u% foHko{k;kr~ ns'kkUrja xUrqfePNu~ O;fpUr;r~A
([k) Jsf"Bu% f'k'kq% Lukuksidj.keknk; vH;kxrsu lg izfLFkr%A
(x) of.kd~ fxfjxqgka c`gfPNy;k vkPNkfnroku~A
(?k) lH;S% rkS ijLija lacksè; rqyk&f'k'kq&iznkusu lUrksf"krkSA
4- v/ksfyf[krkuka 'yksdkuke~ viw.kksZ¿Uo;% iznÙk% ikBek/`R; ra iwj;r&
(d) ;=k ns'ks vFkok LFkkus Looh;Zr% Hkksxk% HkqDrk rfLeu~ foHkoghu% ;% olsr~ l iq#"kkèke%A
([k) jktu~! ;=k ykSglgÏL; rqyka ew"kdk% [kknfUr r=k ';su% ckyoaQ  gjsr~ v=k la'k;% uA
5- rRina js[kkfÄïra oqQ#r ;=k&
(d) Y;i~ izR;;% ukfLr
fogL;] ykSglgÏL;] lacksè;] vknk;
([k) ;=k f}rh;k foHkfDr% ukfLr
Jsf"Bue~] Lukuksidj.ke~] lÙoje~] dk;Zdkj.ke~
(x) ;=k "k"Bh foHkfDr% ukfLr
i';r%] Looh;Zr%] Jsf"Bu% lH;kuke~
6- lfUèkuk lfUèkfoPNsnsu ok fjDrLFkkukfu iwj;r&
(d) Js"B~;kg ¾
-----------------------
 $ vkg
([k)
-----------------------
¾ }kS $ vfi
(x) iq#"kksikftZrk ¾ iq#"k $ 
-----------------------
(?k)
-----------------------
¾ ;Fkk $ bPN;k
(Ä) Lukuksidj.ke~ ¾
-----------------------
 $ midj.ke~
(p)
-----------------------
¾ Luku $ vFkZe~
7- leLrina foxzga ok fy[kr&
foxzg% leLrine~
(d) LukuL; midj.ke~ ¾
-----------------------
([k)
--------------
 
--------------
¾ fxfjxqgk;ke~
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

Summary

,

pdf

,

Previous Year Questions with Solutions

,

Important questions

,

MCQs

,

past year papers

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

Sample Paper

,

Objective type Questions

,

video lectures

,

Free

,

NCERT Textbook - लौहतुला

,

Semester Notes

,

NCERT Textbook - लौहतुला

,

practice quizzes

,

NCERT Textbook - लौहतुला

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

mock tests for examination

,

shortcuts and tricks

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

Viva Questions

,

Exam

,

study material

,

Extra Questions

,

ppt

;