Class 10  >  NCERT Textbook - सुभाषितानि

NCERT Textbook - सुभाषितानि Notes - Class 10

Document Description: NCERT Textbook - सुभाषितानि for Class 10 2022 is part of Class 10 preparation. The notes and questions for NCERT Textbook - सुभाषितानि have been prepared according to the Class 10 exam syllabus. Information about NCERT Textbook - सुभाषितानि covers topics like and NCERT Textbook - सुभाषितानि Example, for Class 10 2022 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for NCERT Textbook - सुभाषितानि.

Introduction of NCERT Textbook - सुभाषितानि in English is available as part of our Class 10 preparation & NCERT Textbook - सुभाषितानि in Hindi for Class 10 courses. Download more important topics, notes, lectures and mock test series for Class 10 Exam by signing up for free. Class 10: NCERT Textbook - सुभाषितानि Notes - Class 10
Download, print and study this document offline
 Page 1


48 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
"k"B% ikB%
lqHkkf"krkfu
çLrqrks¿;a ikB% fofo/xzUFkkr~ lÄ~dfyrkuka n'klqHkkf"krkuka lÄ~xzgks orZrsA laLÑrlkfgR;s
lkoZHkkSfeoaQ lR;a çdk'kf;rqe~ vFkZxkEHkh;Z;qrk i|e;h çsj.kkfRedk jpuk lqHkkf"krfefr
dF;rsA v;a ikBka'k% ifjJeL; egÙoe~] Øks/L; nq"çHkko%] lkekftdegÙoe~] losZ"kka
oLrwuke~ mikns;rk] cq¼s% oSf'k‘Ôe~ bR;knhu~ fo"k;ku~ çdk'k;frA
vkyL;a fg euq";k.kka 'kjhjLFkks egku~ fjiq% A
ukLR;q|eleks cUèkq% ÑRok ;a ukolhnfr AA1AA
xq.kh xq.ka osfÙk u osfÙk fuxqZ.kks]
cyh cya osfÙk u osfÙk fucZy% A
fidks olUrL; xq.ka u ok;l%]
djh p flagL; cya u ew"kd% AA2AA
fufeÙkeqfí'; fg ;% izoqQI;fr]
èkzqoa l rL;kixes izlhnfr A
vdkj.k}sf"k euLrq ;L; oS]
dFka tuLra ifjrks"kf;";fr AA3AA
mnhfjrks¿FkZ% i'kqukfi x`árs]
g;k'p ukxk'p ogfUr cksfèkrk%A
vuqDreI;wgfr  if.Mrks tu%]
ijsfÄõrKkuiQyk fg cq¼;% AA4AA
2020-21
Page 2


48 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
"k"B% ikB%
lqHkkf"krkfu
çLrqrks¿;a ikB% fofo/xzUFkkr~ lÄ~dfyrkuka n'klqHkkf"krkuka lÄ~xzgks orZrsA laLÑrlkfgR;s
lkoZHkkSfeoaQ lR;a çdk'kf;rqe~ vFkZxkEHkh;Z;qrk i|e;h çsj.kkfRedk jpuk lqHkkf"krfefr
dF;rsA v;a ikBka'k% ifjJeL; egÙoe~] Øks/L; nq"çHkko%] lkekftdegÙoe~] losZ"kka
oLrwuke~ mikns;rk] cq¼s% oSf'k‘Ôe~ bR;knhu~ fo"k;ku~ çdk'k;frA
vkyL;a fg euq";k.kka 'kjhjLFkks egku~ fjiq% A
ukLR;q|eleks cUèkq% ÑRok ;a ukolhnfr AA1AA
xq.kh xq.ka osfÙk u osfÙk fuxqZ.kks]
cyh cya osfÙk u osfÙk fucZy% A
fidks olUrL; xq.ka u ok;l%]
djh p flagL; cya u ew"kd% AA2AA
fufeÙkeqfí'; fg ;% izoqQI;fr]
èkzqoa l rL;kixes izlhnfr A
vdkj.k}sf"k euLrq ;L; oS]
dFka tuLra ifjrks"kf;";fr AA3AA
mnhfjrks¿FkZ% i'kqukfi x`árs]
g;k'p ukxk'p ogfUr cksfèkrk%A
vuqDreI;wgfr  if.Mrks tu%]
ijsfÄõrKkuiQyk fg cq¼;% AA4AA
2020-21
lqHkkf"krkfu 49
Øksèkks fg 'k=kq% izFkeks ujk.kka]
nsgfLFkrks nsgfouk'kuk; A
;FkkfLFkr% dk"Bxrks fg ofÉ%]
l ,o ofÉnZgrs  'kjhje~ AA5AA
e`xk  e`xS% lÄõeuqoztfUr]
xko'p  xksfHk% rqjxkLrqjXS% A
ew[kkZ'p ew[kSZ% lqfèk;% lqèkhfHk%]
leku&'khy&O;lus"kq l[;e~ AA6AA
lsforO;ks  egko`{k% iQyPNk;klefUor% A
;fn nSokr~ iQya ukfLr Nk;k osQu fuok;Zrs AA7AA
veU=ke{kja ukfLr] ukfLr ewyeukS"kèke~ A
v;ksX;% iq#"k% ukfLr ;kstdLr=k nqyZHk% AA8AA
laiÙkkS  p foiÙkkS p egrkesd:irk A
mn;s lfork jÙkQks jÙkQÜÓkLre;s rFkk AA9AA
fofp=ks [kyq lalkjs ukfLr fdf×pfÂjFkZde~ A
v'o'psn~ èkkous ohj% HkkjL; ogus [kj% AA10AA
'kCnkFkkZ%
volhnfr & nq%[ke~ vuqHkofr & nq%[kh gksrk gS & Feeling hurt
osfÙk & tkukfr & tkurk gS & Knows
ok;l% & dkd% & dkSvk Crow
djh & xt% & gkFkh & Elephant
fufeÙke~ & dkj.ke~ & dkj.k & Purpose
2020-21
Page 3


48 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
"k"B% ikB%
lqHkkf"krkfu
çLrqrks¿;a ikB% fofo/xzUFkkr~ lÄ~dfyrkuka n'klqHkkf"krkuka lÄ~xzgks orZrsA laLÑrlkfgR;s
lkoZHkkSfeoaQ lR;a çdk'kf;rqe~ vFkZxkEHkh;Z;qrk i|e;h çsj.kkfRedk jpuk lqHkkf"krfefr
dF;rsA v;a ikBka'k% ifjJeL; egÙoe~] Øks/L; nq"çHkko%] lkekftdegÙoe~] losZ"kka
oLrwuke~ mikns;rk] cq¼s% oSf'k‘Ôe~ bR;knhu~ fo"k;ku~ çdk'k;frA
vkyL;a fg euq";k.kka 'kjhjLFkks egku~ fjiq% A
ukLR;q|eleks cUèkq% ÑRok ;a ukolhnfr AA1AA
xq.kh xq.ka osfÙk u osfÙk fuxqZ.kks]
cyh cya osfÙk u osfÙk fucZy% A
fidks olUrL; xq.ka u ok;l%]
djh p flagL; cya u ew"kd% AA2AA
fufeÙkeqfí'; fg ;% izoqQI;fr]
èkzqoa l rL;kixes izlhnfr A
vdkj.k}sf"k euLrq ;L; oS]
dFka tuLra ifjrks"kf;";fr AA3AA
mnhfjrks¿FkZ% i'kqukfi x`árs]
g;k'p ukxk'p ogfUr cksfèkrk%A
vuqDreI;wgfr  if.Mrks tu%]
ijsfÄõrKkuiQyk fg cq¼;% AA4AA
2020-21
lqHkkf"krkfu 49
Øksèkks fg 'k=kq% izFkeks ujk.kka]
nsgfLFkrks nsgfouk'kuk; A
;FkkfLFkr% dk"Bxrks fg ofÉ%]
l ,o ofÉnZgrs  'kjhje~ AA5AA
e`xk  e`xS% lÄõeuqoztfUr]
xko'p  xksfHk% rqjxkLrqjXS% A
ew[kkZ'p ew[kSZ% lqfèk;% lqèkhfHk%]
leku&'khy&O;lus"kq l[;e~ AA6AA
lsforO;ks  egko`{k% iQyPNk;klefUor% A
;fn nSokr~ iQya ukfLr Nk;k osQu fuok;Zrs AA7AA
veU=ke{kja ukfLr] ukfLr ewyeukS"kèke~ A
v;ksX;% iq#"k% ukfLr ;kstdLr=k nqyZHk% AA8AA
laiÙkkS  p foiÙkkS p egrkesd:irk A
mn;s lfork jÙkQks jÙkQÜÓkLre;s rFkk AA9AA
fofp=ks [kyq lalkjs ukfLr fdf×pfÂjFkZde~ A
v'o'psn~ èkkous ohj% HkkjL; ogus [kj% AA10AA
'kCnkFkkZ%
volhnfr & nq%[ke~ vuqHkofr & nq%[kh gksrk gS & Feeling hurt
osfÙk & tkukfr & tkurk gS & Knows
ok;l% & dkd% & dkSvk Crow
djh & xt% & gkFkh & Elephant
fufeÙke~ & dkj.ke~ & dkj.k & Purpose
2020-21
50 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
izoqQI;fr & vfrdksia djksfr & vR;fèkd Øksèk & Gets very
djrk gS angry
èkqzoa & fuf'pre~ & fuf'pr :i ls & Certainly
vixes & lekIrs & lekIr gksus ij & At the end
izlhnfr & izlUu% Hkofr & izlUu gksrk gS & Appease
vdkj.k}sf"k eu%& vdkj.ka }s"ka djksfr & vdkj.k gh }s"k & Mind which
bfr vdkj.k}sf"k] rn~eu% djusokyk eu holds enemity
without reason
ifjrks"kf;";fr & ifjrks"ka nkL;fr & lUrq"V djsxk & Will satisfy
mnhfjr% & mDr%] dfFkr% & dgk gqvk & Said/told
x`árs & izkI;rs & izkIr fd;k tkrk gS & Accepted
g;k% & v'ok% & ?kksM+s & Horses
ukxk% & gfLru%] xtk% & gkFkh & Elephants
Ågfr & fuèkkZj;fr & vanktk yxkrk gS & Assumes
bfXrKkuiQyk% & bfÄ
õ
ra Kkue~] & lVsrtU; Kku :ih & Which under
bfÄõrKkueso iQya iQy okys stand by
;L;k% rk% indications
if.Mr% & fo}ku~] cqf¼eku~ & cqf¼eku~ & Scholar
ofÉ% & vfXu% & vkx & Fire
ngrs & Toky;fr & tykrk gS & Burns
vuqoztfUr & i'pkr~ xPNfUr & ihNs&ihNs tkrs gSa] & Follows
vuqlj.k djrs gSa
rqjxk% & v'ok% & ?kksMs+ & Horses
lqfèk;% & fo}kal% & fo}ku~] euh"kh & Learned People
O;lus"kq & nqO;Zlus"kq & cqjh vknrksa esa & In addictions
l[;e~ & eS=kh & fe=krk & Friendship
lsforO;% & vkJf;rO;% & vkJ; ysus ;ksX; & Should be
taken as a
shelter
2020-21
Page 4


48 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
"k"B% ikB%
lqHkkf"krkfu
çLrqrks¿;a ikB% fofo/xzUFkkr~ lÄ~dfyrkuka n'klqHkkf"krkuka lÄ~xzgks orZrsA laLÑrlkfgR;s
lkoZHkkSfeoaQ lR;a çdk'kf;rqe~ vFkZxkEHkh;Z;qrk i|e;h çsj.kkfRedk jpuk lqHkkf"krfefr
dF;rsA v;a ikBka'k% ifjJeL; egÙoe~] Øks/L; nq"çHkko%] lkekftdegÙoe~] losZ"kka
oLrwuke~ mikns;rk] cq¼s% oSf'k‘Ôe~ bR;knhu~ fo"k;ku~ çdk'k;frA
vkyL;a fg euq";k.kka 'kjhjLFkks egku~ fjiq% A
ukLR;q|eleks cUèkq% ÑRok ;a ukolhnfr AA1AA
xq.kh xq.ka osfÙk u osfÙk fuxqZ.kks]
cyh cya osfÙk u osfÙk fucZy% A
fidks olUrL; xq.ka u ok;l%]
djh p flagL; cya u ew"kd% AA2AA
fufeÙkeqfí'; fg ;% izoqQI;fr]
èkzqoa l rL;kixes izlhnfr A
vdkj.k}sf"k euLrq ;L; oS]
dFka tuLra ifjrks"kf;";fr AA3AA
mnhfjrks¿FkZ% i'kqukfi x`árs]
g;k'p ukxk'p ogfUr cksfèkrk%A
vuqDreI;wgfr  if.Mrks tu%]
ijsfÄõrKkuiQyk fg cq¼;% AA4AA
2020-21
lqHkkf"krkfu 49
Øksèkks fg 'k=kq% izFkeks ujk.kka]
nsgfLFkrks nsgfouk'kuk; A
;FkkfLFkr% dk"Bxrks fg ofÉ%]
l ,o ofÉnZgrs  'kjhje~ AA5AA
e`xk  e`xS% lÄõeuqoztfUr]
xko'p  xksfHk% rqjxkLrqjXS% A
ew[kkZ'p ew[kSZ% lqfèk;% lqèkhfHk%]
leku&'khy&O;lus"kq l[;e~ AA6AA
lsforO;ks  egko`{k% iQyPNk;klefUor% A
;fn nSokr~ iQya ukfLr Nk;k osQu fuok;Zrs AA7AA
veU=ke{kja ukfLr] ukfLr ewyeukS"kèke~ A
v;ksX;% iq#"k% ukfLr ;kstdLr=k nqyZHk% AA8AA
laiÙkkS  p foiÙkkS p egrkesd:irk A
mn;s lfork jÙkQks jÙkQÜÓkLre;s rFkk AA9AA
fofp=ks [kyq lalkjs ukfLr fdf×pfÂjFkZde~ A
v'o'psn~ èkkous ohj% HkkjL; ogus [kj% AA10AA
'kCnkFkkZ%
volhnfr & nq%[ke~ vuqHkofr & nq%[kh gksrk gS & Feeling hurt
osfÙk & tkukfr & tkurk gS & Knows
ok;l% & dkd% & dkSvk Crow
djh & xt% & gkFkh & Elephant
fufeÙke~ & dkj.ke~ & dkj.k & Purpose
2020-21
50 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
izoqQI;fr & vfrdksia djksfr & vR;fèkd Øksèk & Gets very
djrk gS angry
èkqzoa & fuf'pre~ & fuf'pr :i ls & Certainly
vixes & lekIrs & lekIr gksus ij & At the end
izlhnfr & izlUu% Hkofr & izlUu gksrk gS & Appease
vdkj.k}sf"k eu%& vdkj.ka }s"ka djksfr & vdkj.k gh }s"k & Mind which
bfr vdkj.k}sf"k] rn~eu% djusokyk eu holds enemity
without reason
ifjrks"kf;";fr & ifjrks"ka nkL;fr & lUrq"V djsxk & Will satisfy
mnhfjr% & mDr%] dfFkr% & dgk gqvk & Said/told
x`árs & izkI;rs & izkIr fd;k tkrk gS & Accepted
g;k% & v'ok% & ?kksM+s & Horses
ukxk% & gfLru%] xtk% & gkFkh & Elephants
Ågfr & fuèkkZj;fr & vanktk yxkrk gS & Assumes
bfXrKkuiQyk% & bfÄ
õ
ra Kkue~] & lVsrtU; Kku :ih & Which under
bfÄõrKkueso iQya iQy okys stand by
;L;k% rk% indications
if.Mr% & fo}ku~] cqf¼eku~ & cqf¼eku~ & Scholar
ofÉ% & vfXu% & vkx & Fire
ngrs & Toky;fr & tykrk gS & Burns
vuqoztfUr & i'pkr~ xPNfUr & ihNs&ihNs tkrs gSa] & Follows
vuqlj.k djrs gSa
rqjxk% & v'ok% & ?kksMs+ & Horses
lqfèk;% & fo}kal% & fo}ku~] euh"kh & Learned People
O;lus"kq & nqO;Zlus"kq & cqjh vknrksa esa & In addictions
l[;e~ & eS=kh & fe=krk & Friendship
lsforO;% & vkJf;rO;% & vkJ; ysus ;ksX; & Should be
taken as a
shelter
2020-21
lqHkkf"krkfu 51
nSokr~ & HkkX;kr~ & HkkX; ls & By luck
fuok;Zrs & fuokj.ka fØ;rs & jksdk tkrk gS & Being
prevented
veU=ke~ & u eU=ka] veU=ke{kja bfr & eU=kghu & Powerless
word
eU=k% & euu;ksX;% & euu ;ksX;@lkjoku~ & Hymen
ewye~ & iknikuke~ v/ksHkkx% & tM+ & Root
vkS"kèke~ & vkS"kfèk$v.k~ & nok] tM+h&cwVh & Herbal
(ouLifr&fufeZre~) medicine
;kstd% & ;kst;fr ;%] l% & tksM+us okyk & Connector
(;qt~ $.oqy~)
lfork & lw;Z% & lw;Z & The sun
[kj% & xnZHk%] jklHk% & xèkk & Donkey
'yksdkuke~ vUo;%µ
1- euq";k.kka 'kjhjLFk% egku~ 'k=kq% vkyL;e~A m|ele% cUèkq% u vfLr ;a ÑRok (euq";%) u
volhnfrA
2- xq.kh xq.ka osfÙk] fuxZq.k% (xq.ka) u osfÙk] cyh cya osfÙk] fucZy% (cya) u osfÙk] olUrL;
xq.ka fid% (osfÙk)] ok;l% u (osfÙk)] flagL; cya djh (osfÙk)] ew"kd% uA
3- ;% fufeÙke~ mfí'; izoqQI;fr l% rL; (fufeÙkL;) vixes èkzqoa izlhnfr ;L; eu%
vdkj.k}sf"k (vfLr) tu% ra dFka ifjrks"kf;";frA
4- i'kquk vfi mnhfjr% vFkZ% x`árs] g;k% ukxk% p cksfèkrk% (Hkkja) ogfUr] if.Mr% tu%
vuqDre~ vfi Ågfr] cq¼;% ijsfXrKkuiQyk% HkofUrA
5- ujk.kka nsgfouk'kuk; izFke% 'k=kq% nsgfLFkr% Øksèk%A ;Fkk dk"Bxr% fLFkr% ofÉ% dk"Be~ ,o
ngrs (rFkSo 'kjhjLFk% Øksèk%) 'kjhja ngrs A
6- e`xk% e`xS% lg] xko'p xksfHk% lg] rqjxk% rqjXS% lg] ew[kkZ% ew[kSZ% lg] lqfèk;% lqèkhfHk%
lg vuqoztfUrA leku'khyO;lus"kq l[;e~ (Hkofr)A
7- iQyPNk;k&lefUor% egko`{k% lsforO;%A nSokr~ ;fn iQya ukfLr (o`{kL;) Nk;k osQu
fuok;ZrsA
8- veU=ke~ v{kja ukfLr] vukS"kèke~ ewya ukfLr] v;ksX;% iq#"k% ukfLr] r=k ;kstd% nqyZHk%A
2020-21
Page 5


48 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
"k"B% ikB%
lqHkkf"krkfu
çLrqrks¿;a ikB% fofo/xzUFkkr~ lÄ~dfyrkuka n'klqHkkf"krkuka lÄ~xzgks orZrsA laLÑrlkfgR;s
lkoZHkkSfeoaQ lR;a çdk'kf;rqe~ vFkZxkEHkh;Z;qrk i|e;h çsj.kkfRedk jpuk lqHkkf"krfefr
dF;rsA v;a ikBka'k% ifjJeL; egÙoe~] Øks/L; nq"çHkko%] lkekftdegÙoe~] losZ"kka
oLrwuke~ mikns;rk] cq¼s% oSf'k‘Ôe~ bR;knhu~ fo"k;ku~ çdk'k;frA
vkyL;a fg euq";k.kka 'kjhjLFkks egku~ fjiq% A
ukLR;q|eleks cUèkq% ÑRok ;a ukolhnfr AA1AA
xq.kh xq.ka osfÙk u osfÙk fuxqZ.kks]
cyh cya osfÙk u osfÙk fucZy% A
fidks olUrL; xq.ka u ok;l%]
djh p flagL; cya u ew"kd% AA2AA
fufeÙkeqfí'; fg ;% izoqQI;fr]
èkzqoa l rL;kixes izlhnfr A
vdkj.k}sf"k euLrq ;L; oS]
dFka tuLra ifjrks"kf;";fr AA3AA
mnhfjrks¿FkZ% i'kqukfi x`árs]
g;k'p ukxk'p ogfUr cksfèkrk%A
vuqDreI;wgfr  if.Mrks tu%]
ijsfÄõrKkuiQyk fg cq¼;% AA4AA
2020-21
lqHkkf"krkfu 49
Øksèkks fg 'k=kq% izFkeks ujk.kka]
nsgfLFkrks nsgfouk'kuk; A
;FkkfLFkr% dk"Bxrks fg ofÉ%]
l ,o ofÉnZgrs  'kjhje~ AA5AA
e`xk  e`xS% lÄõeuqoztfUr]
xko'p  xksfHk% rqjxkLrqjXS% A
ew[kkZ'p ew[kSZ% lqfèk;% lqèkhfHk%]
leku&'khy&O;lus"kq l[;e~ AA6AA
lsforO;ks  egko`{k% iQyPNk;klefUor% A
;fn nSokr~ iQya ukfLr Nk;k osQu fuok;Zrs AA7AA
veU=ke{kja ukfLr] ukfLr ewyeukS"kèke~ A
v;ksX;% iq#"k% ukfLr ;kstdLr=k nqyZHk% AA8AA
laiÙkkS  p foiÙkkS p egrkesd:irk A
mn;s lfork jÙkQks jÙkQÜÓkLre;s rFkk AA9AA
fofp=ks [kyq lalkjs ukfLr fdf×pfÂjFkZde~ A
v'o'psn~ èkkous ohj% HkkjL; ogus [kj% AA10AA
'kCnkFkkZ%
volhnfr & nq%[ke~ vuqHkofr & nq%[kh gksrk gS & Feeling hurt
osfÙk & tkukfr & tkurk gS & Knows
ok;l% & dkd% & dkSvk Crow
djh & xt% & gkFkh & Elephant
fufeÙke~ & dkj.ke~ & dkj.k & Purpose
2020-21
50 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
izoqQI;fr & vfrdksia djksfr & vR;fèkd Øksèk & Gets very
djrk gS angry
èkqzoa & fuf'pre~ & fuf'pr :i ls & Certainly
vixes & lekIrs & lekIr gksus ij & At the end
izlhnfr & izlUu% Hkofr & izlUu gksrk gS & Appease
vdkj.k}sf"k eu%& vdkj.ka }s"ka djksfr & vdkj.k gh }s"k & Mind which
bfr vdkj.k}sf"k] rn~eu% djusokyk eu holds enemity
without reason
ifjrks"kf;";fr & ifjrks"ka nkL;fr & lUrq"V djsxk & Will satisfy
mnhfjr% & mDr%] dfFkr% & dgk gqvk & Said/told
x`árs & izkI;rs & izkIr fd;k tkrk gS & Accepted
g;k% & v'ok% & ?kksM+s & Horses
ukxk% & gfLru%] xtk% & gkFkh & Elephants
Ågfr & fuèkkZj;fr & vanktk yxkrk gS & Assumes
bfXrKkuiQyk% & bfÄ
õ
ra Kkue~] & lVsrtU; Kku :ih & Which under
bfÄõrKkueso iQya iQy okys stand by
;L;k% rk% indications
if.Mr% & fo}ku~] cqf¼eku~ & cqf¼eku~ & Scholar
ofÉ% & vfXu% & vkx & Fire
ngrs & Toky;fr & tykrk gS & Burns
vuqoztfUr & i'pkr~ xPNfUr & ihNs&ihNs tkrs gSa] & Follows
vuqlj.k djrs gSa
rqjxk% & v'ok% & ?kksMs+ & Horses
lqfèk;% & fo}kal% & fo}ku~] euh"kh & Learned People
O;lus"kq & nqO;Zlus"kq & cqjh vknrksa esa & In addictions
l[;e~ & eS=kh & fe=krk & Friendship
lsforO;% & vkJf;rO;% & vkJ; ysus ;ksX; & Should be
taken as a
shelter
2020-21
lqHkkf"krkfu 51
nSokr~ & HkkX;kr~ & HkkX; ls & By luck
fuok;Zrs & fuokj.ka fØ;rs & jksdk tkrk gS & Being
prevented
veU=ke~ & u eU=ka] veU=ke{kja bfr & eU=kghu & Powerless
word
eU=k% & euu;ksX;% & euu ;ksX;@lkjoku~ & Hymen
ewye~ & iknikuke~ v/ksHkkx% & tM+ & Root
vkS"kèke~ & vkS"kfèk$v.k~ & nok] tM+h&cwVh & Herbal
(ouLifr&fufeZre~) medicine
;kstd% & ;kst;fr ;%] l% & tksM+us okyk & Connector
(;qt~ $.oqy~)
lfork & lw;Z% & lw;Z & The sun
[kj% & xnZHk%] jklHk% & xèkk & Donkey
'yksdkuke~ vUo;%µ
1- euq";k.kka 'kjhjLFk% egku~ 'k=kq% vkyL;e~A m|ele% cUèkq% u vfLr ;a ÑRok (euq";%) u
volhnfrA
2- xq.kh xq.ka osfÙk] fuxZq.k% (xq.ka) u osfÙk] cyh cya osfÙk] fucZy% (cya) u osfÙk] olUrL;
xq.ka fid% (osfÙk)] ok;l% u (osfÙk)] flagL; cya djh (osfÙk)] ew"kd% uA
3- ;% fufeÙke~ mfí'; izoqQI;fr l% rL; (fufeÙkL;) vixes èkzqoa izlhnfr ;L; eu%
vdkj.k}sf"k (vfLr) tu% ra dFka ifjrks"kf;";frA
4- i'kquk vfi mnhfjr% vFkZ% x`árs] g;k% ukxk% p cksfèkrk% (Hkkja) ogfUr] if.Mr% tu%
vuqDre~ vfi Ågfr] cq¼;% ijsfXrKkuiQyk% HkofUrA
5- ujk.kka nsgfouk'kuk; izFke% 'k=kq% nsgfLFkr% Øksèk%A ;Fkk dk"Bxr% fLFkr% ofÉ% dk"Be~ ,o
ngrs (rFkSo 'kjhjLFk% Øksèk%) 'kjhja ngrs A
6- e`xk% e`xS% lg] xko'p xksfHk% lg] rqjxk% rqjXS% lg] ew[kkZ% ew[kSZ% lg] lqfèk;% lqèkhfHk%
lg vuqoztfUrA leku'khyO;lus"kq l[;e~ (Hkofr)A
7- iQyPNk;k&lefUor% egko`{k% lsforO;%A nSokr~ ;fn iQya ukfLr (o`{kL;) Nk;k osQu
fuok;ZrsA
8- veU=ke~ v{kja ukfLr] vukS"kèke~ ewya ukfLr] v;ksX;% iq#"k% ukfLr] r=k ;kstd% nqyZHk%A
2020-21
52 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
9- egrke~ laiÙkkS foiÙkkS p ,d:irk HkofrA ;Fkk lfork mn;s jDr% Hkofr] rFkk ,o
vLre;s p jDr% HkofrA
10- fofp=ks lalkjs [kyq fdf×pr~ fujFkZoaQ ukfLrA v'o% psr~ èkkous ohj%] (rfgZ) HkkjL; ogus
[kj% (ohj%) vfLrA
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[krµ
(d) euq";k.kka egku~ fjiq% d%\
([k) xq.kh foaQ osfRr\
(x) osQ"kka lEiRrkS p foiRrkS p egrke~ ,d:irk\
(?k) i'kquk vfi dhn`'k% x`Þ;rs\
(Ä) mn;le;s vLrle;s p d% jDr% Hkofr\
2- v/ksfyf[krkuka iz'ukuke~ mÙkjkf.k laLÑrHkk"k;k fy[krµ
(d) osQu le% cUèkq% ukfLr\
([k) olUrL; xq.ka d% tkukfrA
(x) cq¼;% dhn`';% HkofUr\
(?k) ujk.kka izFke% 'k=kq% d%\
(Ä) lqqfèk;% l[;a osQu lg Hkofr\
(p) vLekfHk% dhn`'k% o`{k% lsforO;%\
3- v/ksfyf[krs vUo;};s fjDrLFkkuiwfr± oqQ#rµ
(d) ;% 
------------------
 mfí'; izoqQI;fr rL; 
------------------
 l% èkzqoa izlhnfrA ;L; eu%
vdkj.k}sf"k vfLr] 
------------------
 ra dFka ifjrks"kf;";fr\
([k)
------------------
 lalkjs [kyq 
------------------
 fujFkZde~ ukfLrA v'o% psr~ 
------------------
ohj%] [kj% 
------------------ 
ogus (ohj%) (Hkofr)
4- v/ksfyf[krkuka okD;kuka Ñrs lekukFkZdku~ 'yksdka'kku~ ikBkr~ fpRok fy[krµ
(d) fo}ku~ l ,o Hkofr ;% vuqDre~ vfi rF;a tkukfrA
([k) euq";% leLoHkkoS% tuS% lg fe=krka djksfrA
2020-21
Read More
Download as PDF

Download free EduRev App

Track your progress, build streaks, highlight & save important lessons and more!

Related Searches

Previous Year Questions with Solutions

,

Important questions

,

Free

,

Viva Questions

,

Summary

,

Exam

,

video lectures

,

MCQs

,

NCERT Textbook - सुभाषितानि Notes - Class 10

,

Extra Questions

,

Objective type Questions

,

NCERT Textbook - सुभाषितानि Notes - Class 10

,

ppt

,

NCERT Textbook - सुभाषितानि Notes - Class 10

,

Semester Notes

,

study material

,

Sample Paper

,

practice quizzes

,

pdf

,

past year papers

,

mock tests for examination

,

shortcuts and tricks

;