NCERT Textbook, पाठ 9 - साखियाँ एवं सबद, कक्षा - 9, हिंदी, क्षितिज Class 9 Notes | EduRev

Hindi Class 9

Class 9 : NCERT Textbook, पाठ 9 - साखियाँ एवं सबद, कक्षा - 9, हिंदी, क्षितिज Class 9 Notes | EduRev

 Page 1


dkO;&[kaM
2020-21
Page 2


dkO;&[kaM
2020-21
oS".ko tu rks rsus dgh;s ---
oS".ko tu rks rsus dgh;s
ts ihM+ ijkbZ tk.ks jsA
ij nq%[ks midkj djs rks;s
eu vfHkek.k u vk.ks jsA
ldy yksdeka lgqus oans]
fuank u djs osQuh jsA
okp dkN eu&fu'Ny jk[ks]
/u&/u tuuh rsjh jsA
len`"Vh us r`".kk R;kxh]
ijL=kh tsus ekr jsA
ftàk Fkdh vlR; u cksys]
ij/u uo >kys gkFk jsA
eksg ek;k O;kis ufg tsus]
n`<+ oSjkX; tsuk eueka js]
jkeuke'kqa rkŸh ykxh]
ldy rhjFk rsuk rueka jsA
o.kyksHkh us diV jfgr Ns]
dke Øks/ fuok;kZ js]
Hk.ks ujlS;ks rsuqa njlu djrka
oqQŸ ,dksrsj rk;kZ jsA
&ujlh esgrk
ujlh esgrk (1414&1478) xqtjkr osQ izfl¼ lar dfo FksA mudk ;g Hktu
xka/h th osQ vkJe esa izkFkZuk osQ le; xk;k tkrk FkkA
2020-21
Page 3


dkO;&[kaM
2020-21
oS".ko tu rks rsus dgh;s ---
oS".ko tu rks rsus dgh;s
ts ihM+ ijkbZ tk.ks jsA
ij nq%[ks midkj djs rks;s
eu vfHkek.k u vk.ks jsA
ldy yksdeka lgqus oans]
fuank u djs osQuh jsA
okp dkN eu&fu'Ny jk[ks]
/u&/u tuuh rsjh jsA
len`"Vh us r`".kk R;kxh]
ijL=kh tsus ekr jsA
ftàk Fkdh vlR; u cksys]
ij/u uo >kys gkFk jsA
eksg ek;k O;kis ufg tsus]
n`<+ oSjkX; tsuk eueka js]
jkeuke'kqa rkŸh ykxh]
ldy rhjFk rsuk rueka jsA
o.kyksHkh us diV jfgr Ns]
dke Øks/ fuok;kZ js]
Hk.ks ujlS;ks rsuqa njlu djrka
oqQŸ ,dksrsj rk;kZ jsA
&ujlh esgrk
ujlh esgrk (1414&1478) xqtjkr osQ izfl¼ lar dfo FksA mudk ;g Hktu
xka/h th osQ vkJe esa izkFkZuk osQ le; xk;k tkrk FkkA
2020-21
dchj
dchj osQ tUe vkSj e`R;q osQ ckjs esa vusd foaQonafr;k¡ izpfyr gSaA dgk
tkrk gS fd lu~ 1398 esa dk'kh esa mudk tUe gqvk vkSj lu~ 1518 osQ
vklikl exgj esa nsgkarA dchj us fofèkor f'k{kk ugha ikbZ Fkh ijarq lRlax]
i;ZVu rFkk vuqHko ls mUgksaus Kku izkIr fd;k FkkA
HkfDrdkyhu fuxqZ.k lar ijaijk osQ izeq[k dfo dchj dh jpuk,¡
eq[;r% dchj xzaFkkoyh esa lax`ghr gSa] ¯drq dchj iaFk esa mudh
jpukvksa dk laxzg chtd gh izkekf.kd ekuk tkrk gSA oqQN jpuk,¡ xq#
xzaFk lkgc esa Hkh ladfyr gSaA
dchj vR;ar mnkj] fuHkZ; rFkk ln~x`gLFk lar FksA jke vkSj jghe dh
,drk esa fo'okl j[kus okys dchj us bZ'oj osQ uke ij pyus okys gj
rjg osQ ik[kaM] HksnHkko vkSj deZdkaM dk [kaMu fd;kA mUgksaus vius
dkO; esa èkkfeZd vkSj lkekftd HksnHkko ls eqDr euq"; dh dYiuk dhA
bZ'oj&izse] Kku rFkk oSjkX;] xq#HkfDr] lRlax vkSj lkèkq&efgek osQ lkFk
vkRecksèk vkSj txrcksèk dh vfHkO;fDr muosQ dkO; esa gqbZ gSA dchj dh
Hkk"kk dh lgtrk gh mudh dkO;kRedrk dh 'kfDr gSA tuHkk"kk osQ fudV
gksus osQ dkj.k mudh dkO;Hkk"kk esa nk'kZfud fparu dks ljy <ax ls O;DRk
djus dh rkdr gSA
2020-21
Page 4


dkO;&[kaM
2020-21
oS".ko tu rks rsus dgh;s ---
oS".ko tu rks rsus dgh;s
ts ihM+ ijkbZ tk.ks jsA
ij nq%[ks midkj djs rks;s
eu vfHkek.k u vk.ks jsA
ldy yksdeka lgqus oans]
fuank u djs osQuh jsA
okp dkN eu&fu'Ny jk[ks]
/u&/u tuuh rsjh jsA
len`"Vh us r`".kk R;kxh]
ijL=kh tsus ekr jsA
ftàk Fkdh vlR; u cksys]
ij/u uo >kys gkFk jsA
eksg ek;k O;kis ufg tsus]
n`<+ oSjkX; tsuk eueka js]
jkeuke'kqa rkŸh ykxh]
ldy rhjFk rsuk rueka jsA
o.kyksHkh us diV jfgr Ns]
dke Øks/ fuok;kZ js]
Hk.ks ujlS;ks rsuqa njlu djrka
oqQŸ ,dksrsj rk;kZ jsA
&ujlh esgrk
ujlh esgrk (1414&1478) xqtjkr osQ izfl¼ lar dfo FksA mudk ;g Hktu
xka/h th osQ vkJe esa izkFkZuk osQ le; xk;k tkrk FkkA
2020-21
dchj
dchj osQ tUe vkSj e`R;q osQ ckjs esa vusd foaQonafr;k¡ izpfyr gSaA dgk
tkrk gS fd lu~ 1398 esa dk'kh esa mudk tUe gqvk vkSj lu~ 1518 osQ
vklikl exgj esa nsgkarA dchj us fofèkor f'k{kk ugha ikbZ Fkh ijarq lRlax]
i;ZVu rFkk vuqHko ls mUgksaus Kku izkIr fd;k FkkA
HkfDrdkyhu fuxqZ.k lar ijaijk osQ izeq[k dfo dchj dh jpuk,¡
eq[;r% dchj xzaFkkoyh esa lax`ghr gSa] ¯drq dchj iaFk esa mudh
jpukvksa dk laxzg chtd gh izkekf.kd ekuk tkrk gSA oqQN jpuk,¡ xq#
xzaFk lkgc esa Hkh ladfyr gSaA
dchj vR;ar mnkj] fuHkZ; rFkk ln~x`gLFk lar FksA jke vkSj jghe dh
,drk esa fo'okl j[kus okys dchj us bZ'oj osQ uke ij pyus okys gj
rjg osQ ik[kaM] HksnHkko vkSj deZdkaM dk [kaMu fd;kA mUgksaus vius
dkO; esa èkkfeZd vkSj lkekftd HksnHkko ls eqDr euq"; dh dYiuk dhA
bZ'oj&izse] Kku rFkk oSjkX;] xq#HkfDr] lRlax vkSj lkèkq&efgek osQ lkFk
vkRecksèk vkSj txrcksèk dh vfHkO;fDr muosQ dkO; esa gqbZ gSA dchj dh
Hkk"kk dh lgtrk gh mudh dkO;kRedrk dh 'kfDr gSA tuHkk"kk osQ fudV
gksus osQ dkj.k mudh dkO;Hkk"kk esa nk'kZfud fparu dks ljy <ax ls O;DRk
djus dh rkdr gSA
2020-21
90@f{kfrt
;gk¡ ladfyr lkf[k;ksa esa izse dk egRo] lar osQ y{k.k] Kku dh efgek] ckákMacjksa
dk fojksèk vkfn Hkkoksa dk mYys[k gqvk gSA igys lcn (in) esa ckákMacjksa dk fojksèk
,oa vius Hkhrj gh bZ'oj dh O;kfIr dk laosQr gS rks nwljs lcn esa Kku dh vk¡èkh
osQ :id osQ lgkjs Kku osQ egRo dk o.kZu gSA dchj dgrs gSa fd Kku dh lgk;rk
ls euq"; viuh nqcZyrkvksa ls eqDr gksrk gSA
2020-21
Page 5


dkO;&[kaM
2020-21
oS".ko tu rks rsus dgh;s ---
oS".ko tu rks rsus dgh;s
ts ihM+ ijkbZ tk.ks jsA
ij nq%[ks midkj djs rks;s
eu vfHkek.k u vk.ks jsA
ldy yksdeka lgqus oans]
fuank u djs osQuh jsA
okp dkN eu&fu'Ny jk[ks]
/u&/u tuuh rsjh jsA
len`"Vh us r`".kk R;kxh]
ijL=kh tsus ekr jsA
ftàk Fkdh vlR; u cksys]
ij/u uo >kys gkFk jsA
eksg ek;k O;kis ufg tsus]
n`<+ oSjkX; tsuk eueka js]
jkeuke'kqa rkŸh ykxh]
ldy rhjFk rsuk rueka jsA
o.kyksHkh us diV jfgr Ns]
dke Øks/ fuok;kZ js]
Hk.ks ujlS;ks rsuqa njlu djrka
oqQŸ ,dksrsj rk;kZ jsA
&ujlh esgrk
ujlh esgrk (1414&1478) xqtjkr osQ izfl¼ lar dfo FksA mudk ;g Hktu
xka/h th osQ vkJe esa izkFkZuk osQ le; xk;k tkrk FkkA
2020-21
dchj
dchj osQ tUe vkSj e`R;q osQ ckjs esa vusd foaQonafr;k¡ izpfyr gSaA dgk
tkrk gS fd lu~ 1398 esa dk'kh esa mudk tUe gqvk vkSj lu~ 1518 osQ
vklikl exgj esa nsgkarA dchj us fofèkor f'k{kk ugha ikbZ Fkh ijarq lRlax]
i;ZVu rFkk vuqHko ls mUgksaus Kku izkIr fd;k FkkA
HkfDrdkyhu fuxqZ.k lar ijaijk osQ izeq[k dfo dchj dh jpuk,¡
eq[;r% dchj xzaFkkoyh esa lax`ghr gSa] ¯drq dchj iaFk esa mudh
jpukvksa dk laxzg chtd gh izkekf.kd ekuk tkrk gSA oqQN jpuk,¡ xq#
xzaFk lkgc esa Hkh ladfyr gSaA
dchj vR;ar mnkj] fuHkZ; rFkk ln~x`gLFk lar FksA jke vkSj jghe dh
,drk esa fo'okl j[kus okys dchj us bZ'oj osQ uke ij pyus okys gj
rjg osQ ik[kaM] HksnHkko vkSj deZdkaM dk [kaMu fd;kA mUgksaus vius
dkO; esa èkkfeZd vkSj lkekftd HksnHkko ls eqDr euq"; dh dYiuk dhA
bZ'oj&izse] Kku rFkk oSjkX;] xq#HkfDr] lRlax vkSj lkèkq&efgek osQ lkFk
vkRecksèk vkSj txrcksèk dh vfHkO;fDr muosQ dkO; esa gqbZ gSA dchj dh
Hkk"kk dh lgtrk gh mudh dkO;kRedrk dh 'kfDr gSA tuHkk"kk osQ fudV
gksus osQ dkj.k mudh dkO;Hkk"kk esa nk'kZfud fparu dks ljy <ax ls O;DRk
djus dh rkdr gSA
2020-21
90@f{kfrt
;gk¡ ladfyr lkf[k;ksa esa izse dk egRo] lar osQ y{k.k] Kku dh efgek] ckákMacjksa
dk fojksèk vkfn Hkkoksa dk mYys[k gqvk gSA igys lcn (in) esa ckákMacjksa dk fojksèk
,oa vius Hkhrj gh bZ'oj dh O;kfIr dk laosQr gS rks nwljs lcn esa Kku dh vk¡èkh
osQ :id osQ lgkjs Kku osQ egRo dk o.kZu gSA dchj dgrs gSa fd Kku dh lgk;rk
ls euq"; viuh nqcZyrkvksa ls eqDr gksrk gSA
2020-21
lkf[k;k¡
ekuljksoj lqHkj ty] galk osQfy djkfgaA
eqdrkiQy eqdrk pqxSa] vc mfM+ vur u tkfgaA 1A
izseh <w¡<+r eSa fiQjkSa] izseh feys u dksbA
izseh dkSa izseh feyS] lc fo"k ve`r gksbA 2A
gLrh pf<+, Kku dkS] lgt nqyhpk MkfjA
Loku :i lalkj gS] Hkw¡du ns >[k ekfjA 3A
i[kki[kh osQ dkjuS] lc tx jgk HkqykuA
fuji[k gksb osQ gfj HktS] lksbZ lar lqtkuA 4A
fganw ewvk jke dfg] eqlyeku [kqnkbA
dgS dchj lks thork] tks nqgq¡ osQ fudfV u tkbA 5A
dkck fiQfj dklh Hk;k] jkefga Hk;k jgheA
eksV pwu eSnk Hk;k] cSfB dchjk theA 6A
mQ¡ps oqQy dk tufe;k] ts djuh mQ¡p u gksbA
lqcju dyl lqjk Hkjk] lkèkw fuank lksbA 7A
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!
46 videos|226 docs

Related Searches

NCERT Textbook

,

कक्षा - 9

,

Important questions

,

Sample Paper

,

past year papers

,

पाठ 9 - साखियाँ एवं सबद

,

practice quizzes

,

Exam

,

mock tests for examination

,

NCERT Textbook

,

shortcuts and tricks

,

हिंदी

,

Viva Questions

,

पाठ 9 - साखियाँ एवं सबद

,

NCERT Textbook

,

Free

,

कक्षा - 9

,

study material

,

कक्षा - 9

,

Summary

,

ppt

,

क्षितिज Class 9 Notes | EduRev

,

पाठ 9 - साखियाँ एवं सबद

,

Objective type Questions

,

हिंदी

,

Semester Notes

,

video lectures

,

pdf

,

MCQs

,

क्षितिज Class 9 Notes | EduRev

,

Previous Year Questions with Solutions

,

क्षितिज Class 9 Notes | EduRev

,

Extra Questions

,

हिंदी

;