NCERT Textbook -भ्रान्तो बाल: , संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

संस्कृत कक्षा 9 (Sanskrit Class 9)

Class 9 : NCERT Textbook -भ्रान्तो बाल: , संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

 Page 1


"k"B% ikB%
HkzkUrks cky%
çLrqrks¿;a ikB% ¶laLÑr&çkS<ikBkofy%¸ bfr dFkkxzUFkkr~ lEiknua ÑRok lÄ~x`ghrks¿fLrA
vL;ka dFkk;ke~ ,d% rkn`'k% cky% fpf=krks¿fLr] ;L; #fp% Lokè;k;kis{k;k ØhMus
vf/dk HkofrA l% loZnk ØhMukFkZeso vfHky"kfr ij ÛÓ rL; l[kk;% LoLo&deZf.k layXuk%
HkofUrA vLekr~ dkj.kkr~ rs vusu lg u ØhMfUrA vr% ,dkdh l% uSjk';a çkI; fofpUr;fr
;r~ l ,o fjDr% lu~ brLrr% HkzefrA dkykUrjs cks/ks Hkofr ;r~ losZ¿fi Lo&Lodk;± oqQoZUr%
lfUr vrks e;kfi rnso drZO;a ;su ee dky% lkFkZd% L;kr~A
HkzkUr% d'pu cky% ikB'kkykxeuosyk;ka ØhfMrqe~ vxPNr~A fdUrq rsu lg osQfyfHk%
dkya {ksIrqa rnk dks¿fi u o;L;s"kq miyH;eku vklhr~A ;r% rs losZ¿fi iwoZfnuikBku~
Le`Rok fo|ky;xeuk; Rojek.kk% vHkou~~A rUnzkyq% cky% yTt;k rs"kka n`f"ViFkefi
ifjgju~ ,dkdh fdefi m|kua izkfo'kr~A
l% vfpUr;r~ & ¶fojeUrq ,rs ojkdk% iqLrdnklk%A vga rq vkRekua fouksnf;";kfeA
lEizfr fo|ky;a xRok Hkw;% oqzQ¼L; mikè;k;L; eq[ka nz"Vqa uSo bPNkfeA ,rs fu"oqQVokflu%
izkf.ku ,o ee o;L;k% lUrq bfrA
vFk l% iq"iks|kua oztUra e/qdja n`"V~ok ra ØhfMrqe~ f}f=kokja vkÞo;r~A rFkkfi] l%
e/qdj% vL; ckyL; vkÞokua frjLÑroku~A rrks Hkw;ks Hkw;% gBekpjfr ckys l% e/qdj%
vxk;r~ & ¶o;a fg e/qlaxzgO;xzk¸ bfrA
rnk l cky% ^vya Hkk"k.ksu vusu feF;kxfoZrsu dhVsu* bfr fofpUR; vU;=k
nÙkn`f"V% p×Pok r`.k'kykdkfnde~ vknnkue~ ,oaQ pVde~ vi';r~] vonr~ p&^^vf;
pVdiksr! ekuq"kL; ee fe=ka Hkfo";flA ,fg ØhMko%A ,rr~ 'kq"oaQ r`.ka R;t Loknwfu
Hk{;doykfu rs nkL;kfe** bfrA l rq ¶e;k oVnqeL; 'kk[kk;ka uhMa dk;Ze~¸ bR;qDRok
LodeZO;xzks% vHkor~A
2020-21
Page 2


"k"B% ikB%
HkzkUrks cky%
çLrqrks¿;a ikB% ¶laLÑr&çkS<ikBkofy%¸ bfr dFkkxzUFkkr~ lEiknua ÑRok lÄ~x`ghrks¿fLrA
vL;ka dFkk;ke~ ,d% rkn`'k% cky% fpf=krks¿fLr] ;L; #fp% Lokè;k;kis{k;k ØhMus
vf/dk HkofrA l% loZnk ØhMukFkZeso vfHky"kfr ij ÛÓ rL; l[kk;% LoLo&deZf.k layXuk%
HkofUrA vLekr~ dkj.kkr~ rs vusu lg u ØhMfUrA vr% ,dkdh l% uSjk';a çkI; fofpUr;fr
;r~ l ,o fjDr% lu~ brLrr% HkzefrA dkykUrjs cks/ks Hkofr ;r~ losZ¿fi Lo&Lodk;± oqQoZUr%
lfUr vrks e;kfi rnso drZO;a ;su ee dky% lkFkZd% L;kr~A
HkzkUr% d'pu cky% ikB'kkykxeuosyk;ka ØhfMrqe~ vxPNr~A fdUrq rsu lg osQfyfHk%
dkya {ksIrqa rnk dks¿fi u o;L;s"kq miyH;eku vklhr~A ;r% rs losZ¿fi iwoZfnuikBku~
Le`Rok fo|ky;xeuk; Rojek.kk% vHkou~~A rUnzkyq% cky% yTt;k rs"kka n`f"ViFkefi
ifjgju~ ,dkdh fdefi m|kua izkfo'kr~A
l% vfpUr;r~ & ¶fojeUrq ,rs ojkdk% iqLrdnklk%A vga rq vkRekua fouksnf;";kfeA
lEizfr fo|ky;a xRok Hkw;% oqzQ¼L; mikè;k;L; eq[ka nz"Vqa uSo bPNkfeA ,rs fu"oqQVokflu%
izkf.ku ,o ee o;L;k% lUrq bfrA
vFk l% iq"iks|kua oztUra e/qdja n`"V~ok ra ØhfMrqe~ f}f=kokja vkÞo;r~A rFkkfi] l%
e/qdj% vL; ckyL; vkÞokua frjLÑroku~A rrks Hkw;ks Hkw;% gBekpjfr ckys l% e/qdj%
vxk;r~ & ¶o;a fg e/qlaxzgO;xzk¸ bfrA
rnk l cky% ^vya Hkk"k.ksu vusu feF;kxfoZrsu dhVsu* bfr fofpUR; vU;=k
nÙkn`f"V% p×Pok r`.k'kykdkfnde~ vknnkue~ ,oaQ pVde~ vi';r~] vonr~ p&^^vf;
pVdiksr! ekuq"kL; ee fe=ka Hkfo";flA ,fg ØhMko%A ,rr~ 'kq"oaQ r`.ka R;t Loknwfu
Hk{;doykfu rs nkL;kfe** bfrA l rq ¶e;k oVnqeL; 'kk[kk;ka uhMa dk;Ze~¸ bR;qDRok
LodeZO;xzks% vHkor~A
2020-21
HkzkUrkss cky% 39
rnk f[kUuks ckyd% ,rs if{k.kks ekuq"ks"kq uksixPNfUrA rn~ vUos"k;kfe vija ekuq"kksfpre~
fouksnf;rkje~ bfr fofpUR; iyk;ekua defi 'okue~ voyksd;r~A izhrks cky% re~ bRFka
lecks/;r~ – js ekuq"kk.kka fe=k! ¯d i;ZVfl vfLeu~ funk?kfnols\ bna izPNk;'khrya
rjQewye~ vkJ;LoA vgefi ØhMklgk;a Rokesokuq:ia i';kehfrA oqQDoqQj% izR;onr~&
;ks eka iq=kizhR;k iks"k;fr Lokfeuks x`gs rL;A
j{kkfu;ksxdj.kkUu e;k Hkz"VO;eh"knfiAA bfrA
loSZ% ,oa fuf"k¼% l ckyks HkXueuksjFk% lu~&^dFkefLeu~ txfr izR;sda Lo&Lodk;sZ
fueXuks HkofrA u dks¿fi ekfeo o`Fkk dky{ksia lgrsA ue ,rsH;% ;S% es rUnzkyqrk;ka
oqQRlk lekikfnrkA vFk Loksfpre~ vgefi djksfe bfr fopk;Z Rofjra ikB'kkyke~ vxPNr~A
rr% izHk`fr l fo|kO;luh HkwRok egrha oSnq"kha izFkka lEina p vyHkrA
2020-21
Page 3


"k"B% ikB%
HkzkUrks cky%
çLrqrks¿;a ikB% ¶laLÑr&çkS<ikBkofy%¸ bfr dFkkxzUFkkr~ lEiknua ÑRok lÄ~x`ghrks¿fLrA
vL;ka dFkk;ke~ ,d% rkn`'k% cky% fpf=krks¿fLr] ;L; #fp% Lokè;k;kis{k;k ØhMus
vf/dk HkofrA l% loZnk ØhMukFkZeso vfHky"kfr ij ÛÓ rL; l[kk;% LoLo&deZf.k layXuk%
HkofUrA vLekr~ dkj.kkr~ rs vusu lg u ØhMfUrA vr% ,dkdh l% uSjk';a çkI; fofpUr;fr
;r~ l ,o fjDr% lu~ brLrr% HkzefrA dkykUrjs cks/ks Hkofr ;r~ losZ¿fi Lo&Lodk;± oqQoZUr%
lfUr vrks e;kfi rnso drZO;a ;su ee dky% lkFkZd% L;kr~A
HkzkUr% d'pu cky% ikB'kkykxeuosyk;ka ØhfMrqe~ vxPNr~A fdUrq rsu lg osQfyfHk%
dkya {ksIrqa rnk dks¿fi u o;L;s"kq miyH;eku vklhr~A ;r% rs losZ¿fi iwoZfnuikBku~
Le`Rok fo|ky;xeuk; Rojek.kk% vHkou~~A rUnzkyq% cky% yTt;k rs"kka n`f"ViFkefi
ifjgju~ ,dkdh fdefi m|kua izkfo'kr~A
l% vfpUr;r~ & ¶fojeUrq ,rs ojkdk% iqLrdnklk%A vga rq vkRekua fouksnf;";kfeA
lEizfr fo|ky;a xRok Hkw;% oqzQ¼L; mikè;k;L; eq[ka nz"Vqa uSo bPNkfeA ,rs fu"oqQVokflu%
izkf.ku ,o ee o;L;k% lUrq bfrA
vFk l% iq"iks|kua oztUra e/qdja n`"V~ok ra ØhfMrqe~ f}f=kokja vkÞo;r~A rFkkfi] l%
e/qdj% vL; ckyL; vkÞokua frjLÑroku~A rrks Hkw;ks Hkw;% gBekpjfr ckys l% e/qdj%
vxk;r~ & ¶o;a fg e/qlaxzgO;xzk¸ bfrA
rnk l cky% ^vya Hkk"k.ksu vusu feF;kxfoZrsu dhVsu* bfr fofpUR; vU;=k
nÙkn`f"V% p×Pok r`.k'kykdkfnde~ vknnkue~ ,oaQ pVde~ vi';r~] vonr~ p&^^vf;
pVdiksr! ekuq"kL; ee fe=ka Hkfo";flA ,fg ØhMko%A ,rr~ 'kq"oaQ r`.ka R;t Loknwfu
Hk{;doykfu rs nkL;kfe** bfrA l rq ¶e;k oVnqeL; 'kk[kk;ka uhMa dk;Ze~¸ bR;qDRok
LodeZO;xzks% vHkor~A
2020-21
HkzkUrkss cky% 39
rnk f[kUuks ckyd% ,rs if{k.kks ekuq"ks"kq uksixPNfUrA rn~ vUos"k;kfe vija ekuq"kksfpre~
fouksnf;rkje~ bfr fofpUR; iyk;ekua defi 'okue~ voyksd;r~A izhrks cky% re~ bRFka
lecks/;r~ – js ekuq"kk.kka fe=k! ¯d i;ZVfl vfLeu~ funk?kfnols\ bna izPNk;'khrya
rjQewye~ vkJ;LoA vgefi ØhMklgk;a Rokesokuq:ia i';kehfrA oqQDoqQj% izR;onr~&
;ks eka iq=kizhR;k iks"k;fr Lokfeuks x`gs rL;A
j{kkfu;ksxdj.kkUu e;k Hkz"VO;eh"knfiAA bfrA
loSZ% ,oa fuf"k¼% l ckyks HkXueuksjFk% lu~&^dFkefLeu~ txfr izR;sda Lo&Lodk;sZ
fueXuks HkofrA u dks¿fi ekfeo o`Fkk dky{ksia lgrsA ue ,rsH;% ;S% es rUnzkyqrk;ka
oqQRlk lekikfnrkA vFk Loksfpre~ vgefi djksfe bfr fopk;Z Rofjra ikB'kkyke~ vxPNr~A
rr% izHk`fr l fo|kO;luh HkwRok egrha oSnq"kha izFkka lEina p vyHkrA
2020-21
40 'kseq"kh
'kCnkFkkZ%
HkzkUr% Hkze;qDr% Hkzfer Confused
ØhfMrqe~ [ksfyrqe~ [ksyus osQ fy, To play
osQfyfHk% ØhMkfHk% [ksy }kjk By plays
dkya {ksIrqe~ le;a ;kif;rqe~ le; fcrkus osQ fy, To pass the
time
Rojek.kk% Rojka oqQoZUr%] Roj;Ur% 'kh?kzrk djrs gq, Hasteful
rUnzkyq% vyl%] vfØ;% vkylh Lazy
n`f"ViFke~ n`f"VekxZe~ fuxkg esa In vision
iqLrdnklk% iqLrdkuka nklk% iqLrdksa osQ xqyke Slaves of books
mikè;k;L; vkpk;ZL; xq: osQ Of the teacher
fu"oqQVokflu% o`{kdksVjfuokflu% o`{k osQ dksVj esa Residents of
jgus okys the tree hollow
vkàkue~ vkeU=k.ke~ cqykok Calling
gBekpjfr vkxzgiwoZda O;ogkja gB djus ij On showing
oqQoZfr lfr stubbornness
e/qlaxzgO;xzk% iq"ijlladyurRijk% iq"i osQ jl osQ laxzg Busy in collect-
esa yxs gq, ing honey
Hkw;ks Hkw;% iqu% iqu% ckj&ckj Again and again
feF;kxfoZrsu O;FkkZgÄïkj;qDrsu >wBs xoZ okys With false pride
pVde~ i{kh fpfM+;k Sparrow
p×Pok p×pqiqVsu pksap ls By beak
vknnkue~ x`ÊUre~ xzg.k djrs gq, dks The collecting
Loknwfu Lokfn"Vkfu Lokn;qDr Tasty
Hk{;doykfu Hk{k.kh;xzklk% [kkus osQ fy, Eatable
mi;qDr dkSj
2020-21
Page 4


"k"B% ikB%
HkzkUrks cky%
çLrqrks¿;a ikB% ¶laLÑr&çkS<ikBkofy%¸ bfr dFkkxzUFkkr~ lEiknua ÑRok lÄ~x`ghrks¿fLrA
vL;ka dFkk;ke~ ,d% rkn`'k% cky% fpf=krks¿fLr] ;L; #fp% Lokè;k;kis{k;k ØhMus
vf/dk HkofrA l% loZnk ØhMukFkZeso vfHky"kfr ij ÛÓ rL; l[kk;% LoLo&deZf.k layXuk%
HkofUrA vLekr~ dkj.kkr~ rs vusu lg u ØhMfUrA vr% ,dkdh l% uSjk';a çkI; fofpUr;fr
;r~ l ,o fjDr% lu~ brLrr% HkzefrA dkykUrjs cks/ks Hkofr ;r~ losZ¿fi Lo&Lodk;± oqQoZUr%
lfUr vrks e;kfi rnso drZO;a ;su ee dky% lkFkZd% L;kr~A
HkzkUr% d'pu cky% ikB'kkykxeuosyk;ka ØhfMrqe~ vxPNr~A fdUrq rsu lg osQfyfHk%
dkya {ksIrqa rnk dks¿fi u o;L;s"kq miyH;eku vklhr~A ;r% rs losZ¿fi iwoZfnuikBku~
Le`Rok fo|ky;xeuk; Rojek.kk% vHkou~~A rUnzkyq% cky% yTt;k rs"kka n`f"ViFkefi
ifjgju~ ,dkdh fdefi m|kua izkfo'kr~A
l% vfpUr;r~ & ¶fojeUrq ,rs ojkdk% iqLrdnklk%A vga rq vkRekua fouksnf;";kfeA
lEizfr fo|ky;a xRok Hkw;% oqzQ¼L; mikè;k;L; eq[ka nz"Vqa uSo bPNkfeA ,rs fu"oqQVokflu%
izkf.ku ,o ee o;L;k% lUrq bfrA
vFk l% iq"iks|kua oztUra e/qdja n`"V~ok ra ØhfMrqe~ f}f=kokja vkÞo;r~A rFkkfi] l%
e/qdj% vL; ckyL; vkÞokua frjLÑroku~A rrks Hkw;ks Hkw;% gBekpjfr ckys l% e/qdj%
vxk;r~ & ¶o;a fg e/qlaxzgO;xzk¸ bfrA
rnk l cky% ^vya Hkk"k.ksu vusu feF;kxfoZrsu dhVsu* bfr fofpUR; vU;=k
nÙkn`f"V% p×Pok r`.k'kykdkfnde~ vknnkue~ ,oaQ pVde~ vi';r~] vonr~ p&^^vf;
pVdiksr! ekuq"kL; ee fe=ka Hkfo";flA ,fg ØhMko%A ,rr~ 'kq"oaQ r`.ka R;t Loknwfu
Hk{;doykfu rs nkL;kfe** bfrA l rq ¶e;k oVnqeL; 'kk[kk;ka uhMa dk;Ze~¸ bR;qDRok
LodeZO;xzks% vHkor~A
2020-21
HkzkUrkss cky% 39
rnk f[kUuks ckyd% ,rs if{k.kks ekuq"ks"kq uksixPNfUrA rn~ vUos"k;kfe vija ekuq"kksfpre~
fouksnf;rkje~ bfr fofpUR; iyk;ekua defi 'okue~ voyksd;r~A izhrks cky% re~ bRFka
lecks/;r~ – js ekuq"kk.kka fe=k! ¯d i;ZVfl vfLeu~ funk?kfnols\ bna izPNk;'khrya
rjQewye~ vkJ;LoA vgefi ØhMklgk;a Rokesokuq:ia i';kehfrA oqQDoqQj% izR;onr~&
;ks eka iq=kizhR;k iks"k;fr Lokfeuks x`gs rL;A
j{kkfu;ksxdj.kkUu e;k Hkz"VO;eh"knfiAA bfrA
loSZ% ,oa fuf"k¼% l ckyks HkXueuksjFk% lu~&^dFkefLeu~ txfr izR;sda Lo&Lodk;sZ
fueXuks HkofrA u dks¿fi ekfeo o`Fkk dky{ksia lgrsA ue ,rsH;% ;S% es rUnzkyqrk;ka
oqQRlk lekikfnrkA vFk Loksfpre~ vgefi djksfe bfr fopk;Z Rofjra ikB'kkyke~ vxPNr~A
rr% izHk`fr l fo|kO;luh HkwRok egrha oSnq"kha izFkka lEina p vyHkrA
2020-21
40 'kseq"kh
'kCnkFkkZ%
HkzkUr% Hkze;qDr% Hkzfer Confused
ØhfMrqe~ [ksfyrqe~ [ksyus osQ fy, To play
osQfyfHk% ØhMkfHk% [ksy }kjk By plays
dkya {ksIrqe~ le;a ;kif;rqe~ le; fcrkus osQ fy, To pass the
time
Rojek.kk% Rojka oqQoZUr%] Roj;Ur% 'kh?kzrk djrs gq, Hasteful
rUnzkyq% vyl%] vfØ;% vkylh Lazy
n`f"ViFke~ n`f"VekxZe~ fuxkg esa In vision
iqLrdnklk% iqLrdkuka nklk% iqLrdksa osQ xqyke Slaves of books
mikè;k;L; vkpk;ZL; xq: osQ Of the teacher
fu"oqQVokflu% o`{kdksVjfuokflu% o`{k osQ dksVj esa Residents of
jgus okys the tree hollow
vkàkue~ vkeU=k.ke~ cqykok Calling
gBekpjfr vkxzgiwoZda O;ogkja gB djus ij On showing
oqQoZfr lfr stubbornness
e/qlaxzgO;xzk% iq"ijlladyurRijk% iq"i osQ jl osQ laxzg Busy in collect-
esa yxs gq, ing honey
Hkw;ks Hkw;% iqu% iqu% ckj&ckj Again and again
feF;kxfoZrsu O;FkkZgÄïkj;qDrsu >wBs xoZ okys With false pride
pVde~ i{kh fpfM+;k Sparrow
p×Pok p×pqiqVsu pksap ls By beak
vknnkue~ x`ÊUre~ xzg.k djrs gq, dks The collecting
Loknwfu Lokfn"Vkfu Lokn;qDr Tasty
Hk{;doykfu Hk{k.kh;xzklk% [kkus osQ fy, Eatable
mi;qDr dkSj
2020-21
HkzkUrkss cky% 41
LodeZO;xz% Lodh;dk;sZ"kq rRij% vius dk;ks± esa layXu Busy in own
duty
vUos"k;kfe vUos"k.ka djksfe [kkstrk gw¡ I search
fouksnf;rkje~ euksj×tudkfj.ke~ euksjatu djus okys dks The amusive
iyk;ekue~ /koUre~ Hkkxrs gq, Running
voyksd;r~ vi';r~ ns[kk (He/She) saw
lecks/;r~ lacksf/roku~ lacksf/r fd;k (He/She) ad-
dressed
funk?kfnols xzh"efnus xehZ osQ fnu esa On a summer
day
vuq:ie~ ;ksX;e~ mi;qDr Apprepriate
oqQDoqQj% 'ok oqQÙkk Dog
j{kkfu;ksxdj.kkr~ lqj{kkdk;Zo'kkr~ j{kk osQ dk;Z esa Due the
yxs gksus ls involvment in
guarding
Hkz"VO;e~ ifrrO;e~ gVuk pkfg, Should be dis-
tracted
bZ"knfi vYiek=kke~ vfi FkksM+k&lk Hkh Even a little bit
fuf"k¼% vLohÑr% euk fd;k x;k Clandestine
HkXueuksjFk% [kf.Mrdke% VwVh bPNkvksa okyk With broken
desises
dky{ksie~ le;L; ;kiue~ le; fcrkuk To pass the time
rUnzkyqrk;ke~ rUnzkyqtuL; Hkkos] vkyL; esa In laziness
vylRos
oqQRlk ?k`.kk] HkRlZuk ?k`.kkHkko Distaste
fo|kO;luh vè;;ujr% fo|k esa jr jgus okyk Studious
izFkke~ izflf¼e~ [;kfr] izflf¼ Fame
2020-21
Page 5


"k"B% ikB%
HkzkUrks cky%
çLrqrks¿;a ikB% ¶laLÑr&çkS<ikBkofy%¸ bfr dFkkxzUFkkr~ lEiknua ÑRok lÄ~x`ghrks¿fLrA
vL;ka dFkk;ke~ ,d% rkn`'k% cky% fpf=krks¿fLr] ;L; #fp% Lokè;k;kis{k;k ØhMus
vf/dk HkofrA l% loZnk ØhMukFkZeso vfHky"kfr ij ÛÓ rL; l[kk;% LoLo&deZf.k layXuk%
HkofUrA vLekr~ dkj.kkr~ rs vusu lg u ØhMfUrA vr% ,dkdh l% uSjk';a çkI; fofpUr;fr
;r~ l ,o fjDr% lu~ brLrr% HkzefrA dkykUrjs cks/ks Hkofr ;r~ losZ¿fi Lo&Lodk;± oqQoZUr%
lfUr vrks e;kfi rnso drZO;a ;su ee dky% lkFkZd% L;kr~A
HkzkUr% d'pu cky% ikB'kkykxeuosyk;ka ØhfMrqe~ vxPNr~A fdUrq rsu lg osQfyfHk%
dkya {ksIrqa rnk dks¿fi u o;L;s"kq miyH;eku vklhr~A ;r% rs losZ¿fi iwoZfnuikBku~
Le`Rok fo|ky;xeuk; Rojek.kk% vHkou~~A rUnzkyq% cky% yTt;k rs"kka n`f"ViFkefi
ifjgju~ ,dkdh fdefi m|kua izkfo'kr~A
l% vfpUr;r~ & ¶fojeUrq ,rs ojkdk% iqLrdnklk%A vga rq vkRekua fouksnf;";kfeA
lEizfr fo|ky;a xRok Hkw;% oqzQ¼L; mikè;k;L; eq[ka nz"Vqa uSo bPNkfeA ,rs fu"oqQVokflu%
izkf.ku ,o ee o;L;k% lUrq bfrA
vFk l% iq"iks|kua oztUra e/qdja n`"V~ok ra ØhfMrqe~ f}f=kokja vkÞo;r~A rFkkfi] l%
e/qdj% vL; ckyL; vkÞokua frjLÑroku~A rrks Hkw;ks Hkw;% gBekpjfr ckys l% e/qdj%
vxk;r~ & ¶o;a fg e/qlaxzgO;xzk¸ bfrA
rnk l cky% ^vya Hkk"k.ksu vusu feF;kxfoZrsu dhVsu* bfr fofpUR; vU;=k
nÙkn`f"V% p×Pok r`.k'kykdkfnde~ vknnkue~ ,oaQ pVde~ vi';r~] vonr~ p&^^vf;
pVdiksr! ekuq"kL; ee fe=ka Hkfo";flA ,fg ØhMko%A ,rr~ 'kq"oaQ r`.ka R;t Loknwfu
Hk{;doykfu rs nkL;kfe** bfrA l rq ¶e;k oVnqeL; 'kk[kk;ka uhMa dk;Ze~¸ bR;qDRok
LodeZO;xzks% vHkor~A
2020-21
HkzkUrkss cky% 39
rnk f[kUuks ckyd% ,rs if{k.kks ekuq"ks"kq uksixPNfUrA rn~ vUos"k;kfe vija ekuq"kksfpre~
fouksnf;rkje~ bfr fofpUR; iyk;ekua defi 'okue~ voyksd;r~A izhrks cky% re~ bRFka
lecks/;r~ – js ekuq"kk.kka fe=k! ¯d i;ZVfl vfLeu~ funk?kfnols\ bna izPNk;'khrya
rjQewye~ vkJ;LoA vgefi ØhMklgk;a Rokesokuq:ia i';kehfrA oqQDoqQj% izR;onr~&
;ks eka iq=kizhR;k iks"k;fr Lokfeuks x`gs rL;A
j{kkfu;ksxdj.kkUu e;k Hkz"VO;eh"knfiAA bfrA
loSZ% ,oa fuf"k¼% l ckyks HkXueuksjFk% lu~&^dFkefLeu~ txfr izR;sda Lo&Lodk;sZ
fueXuks HkofrA u dks¿fi ekfeo o`Fkk dky{ksia lgrsA ue ,rsH;% ;S% es rUnzkyqrk;ka
oqQRlk lekikfnrkA vFk Loksfpre~ vgefi djksfe bfr fopk;Z Rofjra ikB'kkyke~ vxPNr~A
rr% izHk`fr l fo|kO;luh HkwRok egrha oSnq"kha izFkka lEina p vyHkrA
2020-21
40 'kseq"kh
'kCnkFkkZ%
HkzkUr% Hkze;qDr% Hkzfer Confused
ØhfMrqe~ [ksfyrqe~ [ksyus osQ fy, To play
osQfyfHk% ØhMkfHk% [ksy }kjk By plays
dkya {ksIrqe~ le;a ;kif;rqe~ le; fcrkus osQ fy, To pass the
time
Rojek.kk% Rojka oqQoZUr%] Roj;Ur% 'kh?kzrk djrs gq, Hasteful
rUnzkyq% vyl%] vfØ;% vkylh Lazy
n`f"ViFke~ n`f"VekxZe~ fuxkg esa In vision
iqLrdnklk% iqLrdkuka nklk% iqLrdksa osQ xqyke Slaves of books
mikè;k;L; vkpk;ZL; xq: osQ Of the teacher
fu"oqQVokflu% o`{kdksVjfuokflu% o`{k osQ dksVj esa Residents of
jgus okys the tree hollow
vkàkue~ vkeU=k.ke~ cqykok Calling
gBekpjfr vkxzgiwoZda O;ogkja gB djus ij On showing
oqQoZfr lfr stubbornness
e/qlaxzgO;xzk% iq"ijlladyurRijk% iq"i osQ jl osQ laxzg Busy in collect-
esa yxs gq, ing honey
Hkw;ks Hkw;% iqu% iqu% ckj&ckj Again and again
feF;kxfoZrsu O;FkkZgÄïkj;qDrsu >wBs xoZ okys With false pride
pVde~ i{kh fpfM+;k Sparrow
p×Pok p×pqiqVsu pksap ls By beak
vknnkue~ x`ÊUre~ xzg.k djrs gq, dks The collecting
Loknwfu Lokfn"Vkfu Lokn;qDr Tasty
Hk{;doykfu Hk{k.kh;xzklk% [kkus osQ fy, Eatable
mi;qDr dkSj
2020-21
HkzkUrkss cky% 41
LodeZO;xz% Lodh;dk;sZ"kq rRij% vius dk;ks± esa layXu Busy in own
duty
vUos"k;kfe vUos"k.ka djksfe [kkstrk gw¡ I search
fouksnf;rkje~ euksj×tudkfj.ke~ euksjatu djus okys dks The amusive
iyk;ekue~ /koUre~ Hkkxrs gq, Running
voyksd;r~ vi';r~ ns[kk (He/She) saw
lecks/;r~ lacksf/roku~ lacksf/r fd;k (He/She) ad-
dressed
funk?kfnols xzh"efnus xehZ osQ fnu esa On a summer
day
vuq:ie~ ;ksX;e~ mi;qDr Apprepriate
oqQDoqQj% 'ok oqQÙkk Dog
j{kkfu;ksxdj.kkr~ lqj{kkdk;Zo'kkr~ j{kk osQ dk;Z esa Due the
yxs gksus ls involvment in
guarding
Hkz"VO;e~ ifrrO;e~ gVuk pkfg, Should be dis-
tracted
bZ"knfi vYiek=kke~ vfi FkksM+k&lk Hkh Even a little bit
fuf"k¼% vLohÑr% euk fd;k x;k Clandestine
HkXueuksjFk% [kf.Mrdke% VwVh bPNkvksa okyk With broken
desises
dky{ksie~ le;L; ;kiue~ le; fcrkuk To pass the time
rUnzkyqrk;ke~ rUnzkyqtuL; Hkkos] vkyL; esa In laziness
vylRos
oqQRlk ?k`.kk] HkRlZuk ?k`.kkHkko Distaste
fo|kO;luh vè;;ujr% fo|k esa jr jgus okyk Studious
izFkke~ izflf¼e~ [;kfr] izflf¼ Fame
2020-21
42 'kseq"kh
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[kr&
(d) d% rUnzkyq% Hkofr\
([k) ckyd% oqQ=k oztUra e/qdje~ vi';r~\
(x) osQ e/qlaxzgO;xzk% voHkou~\
(?k) pVd% d;k r`.k'kykdkfnde~ vknnkfr\
(Ä) pVd% dL; 'kk[kk;ka uhMa jp;fr\
(p) ckyd% dhn`'ka 'okua i';fr\
(N) 'oku% dhn`'ks fnols i;ZVfl\
2- v/ksfyf[krkuka iz'ukuke~ mÙkjkf.k laLÑrHkk"k;k fy[kr&
(d) cky% dnk ØhfMrqa vxPNr~\
([k) ckyL; fe=kkf.k fdeFk± Rojek.kk vHkou~\
(x) e/qdj% ckydL; vkàkua osQu dkj.ksu frjLÑroku~\
(?k) ckyd% dhn`'ka pVde~ vi';r~\
(Ä) ckyd% pVdk; ØhMukFk± dhn`'ka yksHka nÙkoku~\
(p) f[kUu% ckyd% 'okua fde~ vdFk;r~\
(N) HkXueuksjFk% cky% fde~ vfpUr;r~\
3- fuEufyf[krL; 'yksdL; HkkokFk± fgUnhHkk"k;k vkÄ~XyHkk"k;k ok fy[kr&
;ks eka iq=kizhR;k iks"k;fr Lokfeuks x`gs rL;A
j{kkfu;ksxdj.kkUu e;k Hkz"VO;eh"knfiAA
4- ¶HkzkUrks cky%¸ bfr dFkk;k% lkjka'ka fgUnhHkk"k;k vkÄ~XyHkk"k;k ok fy[krA
5- LFkwyinkU;f/ÑR; iz'ufuekZ.ka oqQ#r &
(d) Loknwfu Hk{;doykfu rs nkL;kfeA
([k) pVd% LodeZf.k O;xz% vklhr~A
(x) oqQDoqQj% ekuq"kk.kka fe=ke~ vfLrA
(?k) l egrha oSnq"kha yC/oku~A
(Ä) j{kkfu;ksxdj.kkr~ e;k u Hkz"VO;e~ bfrA
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

study material

,

Sample Paper

,

Summary

,

Previous Year Questions with Solutions

,

Viva Questions

,

pdf

,

practice quizzes

,

video lectures

,

Objective type Questions

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

Exam

,

Extra Questions

,

ppt

,

past year papers

,

shortcuts and tricks

,

संस्कृत कक्षा 9 Class 9 Notes | EduRev

,

NCERT Textbook -भ्रान्तो बाल:

,

MCQs

,

Semester Notes

,

NCERT Textbook -भ्रान्तो बाल:

,

NCERT Textbook -भ्रान्तो बाल:

,

Important questions

,

Free

,

mock tests for examination

;