NCERT Textbook - चाँद वाली अम्मा Class 3 Notes | EduRev

Hindi for Class 3

Class 3 : NCERT Textbook - चाँद वाली अम्मा Class 3 Notes | EduRev

 Page 1


18
3. pk¡n okyh vEek
cgqr le; igys dh ckr gSA ,d cw<+h vEek FkhA fcYoqQy vosQyh!
mldk viuk dksbZ u FkkA ?kj dk dkedkt mls [kqn gh djuk iM+rkA
lqcg mBdj oqQ,¡ ls ikuh ykuk] [kkuk cukuk vkfnA mlosQ lkFk ,d
ijs'kkuh FkhA og jks”k lqcg mBdj tc ?kj esa >kM
+
w
 yxkrh rc rd
rqe 'kjkjr rks djrh gh gksxh\ dkSu&dkSu lh 'kjkjr djrh gks\
bu ph”kksa dk bLrseky rqe dksbZ 'kjkjr djus osQ fy, oSQls djksxh\
>kM
+
w
   ia[k   dkx”k   xqCckjk
2019-2020
Page 2


18
3. pk¡n okyh vEek
cgqr le; igys dh ckr gSA ,d cw<+h vEek FkhA fcYoqQy vosQyh!
mldk viuk dksbZ u FkkA ?kj dk dkedkt mls [kqn gh djuk iM+rkA
lqcg mBdj oqQ,¡ ls ikuh ykuk] [kkuk cukuk vkfnA mlosQ lkFk ,d
ijs'kkuh FkhA og jks”k lqcg mBdj tc ?kj esa >kM
+
w
 yxkrh rc rd
rqe 'kjkjr rks djrh gh gksxh\ dkSu&dkSu lh 'kjkjr djrh gks\
bu ph”kksa dk bLrseky rqe dksbZ 'kjkjr djus osQ fy, oSQls djksxh\
>kM
+
w
   ia[k   dkx”k   xqCckjk
2019-2020
19
rks lc Bhd jgrk ij tSls gh og vk¡xu esa tkrh vkSj >kM
+
w
 yxkus
osQ fy, >qdrh] rHkh vkleku vkdj mldh dej ls VdjkrkA
vEek mls ?kwjdj ns[krh rks og FkksM+k gV tkrkA fiQj og tSls gh
nqckjk >qdrh] vkleku fiQj viuh gjdr nksgjkrkA
,d fnu] nks fnu] rhu fnuA yxkrkj ;gh Øe pyrk jgkA vEek
>kM
+
w
 yxk, vkSj vkleku mls rax djsA
,d fnu oqQ,¡ ij ikuh Hkjus dks ysdj vEek dk fdlh vkSj ls
>xM+k gks x;kA vEek ”kjk xqLls esa FkhA og >kM
+
w
 mBkdj vk¡xu esa
xbZ vkSj tSls gh >qdh] vkleku us viuh vknr osQ vuqlkj mls
fiQj NsM+kA
2019-2020
Page 3


18
3. pk¡n okyh vEek
cgqr le; igys dh ckr gSA ,d cw<+h vEek FkhA fcYoqQy vosQyh!
mldk viuk dksbZ u FkkA ?kj dk dkedkt mls [kqn gh djuk iM+rkA
lqcg mBdj oqQ,¡ ls ikuh ykuk] [kkuk cukuk vkfnA mlosQ lkFk ,d
ijs'kkuh FkhA og jks”k lqcg mBdj tc ?kj esa >kM
+
w
 yxkrh rc rd
rqe 'kjkjr rks djrh gh gksxh\ dkSu&dkSu lh 'kjkjr djrh gks\
bu ph”kksa dk bLrseky rqe dksbZ 'kjkjr djus osQ fy, oSQls djksxh\
>kM
+
w
   ia[k   dkx”k   xqCckjk
2019-2020
19
rks lc Bhd jgrk ij tSls gh og vk¡xu esa tkrh vkSj >kM
+
w
 yxkus
osQ fy, >qdrh] rHkh vkleku vkdj mldh dej ls VdjkrkA
vEek mls ?kwjdj ns[krh rks og FkksM+k gV tkrkA fiQj og tSls gh
nqckjk >qdrh] vkleku fiQj viuh gjdr nksgjkrkA
,d fnu] nks fnu] rhu fnuA yxkrkj ;gh Øe pyrk jgkA vEek
>kM
+
w
 yxk, vkSj vkleku mls rax djsA
,d fnu oqQ,¡ ij ikuh Hkjus dks ysdj vEek dk fdlh vkSj ls
>xM+k gks x;kA vEek ”kjk xqLls esa FkhA og >kM
+
w
 mBkdj vk¡xu esa
xbZ vkSj tSls gh >qdh] vkleku us viuh vknr osQ vuqlkj mls
fiQj NsM+kA
2019-2020
20
vEek us vko ns[kk u rko vkSj
dldj ,d >kM
+
w
 vkleku dks ns
ekjhA vkleku >V gV x;kA ij og
Hkh viuh vknr ls etcwj FkkA nwljh
ckj fiQj vEek osQ >qdrs gh VDdj
ekjus yxkA vEek us fiQj iwjh rkdr
ls ml ij okj fd;kA
2019-2020
Page 4


18
3. pk¡n okyh vEek
cgqr le; igys dh ckr gSA ,d cw<+h vEek FkhA fcYoqQy vosQyh!
mldk viuk dksbZ u FkkA ?kj dk dkedkt mls [kqn gh djuk iM+rkA
lqcg mBdj oqQ,¡ ls ikuh ykuk] [kkuk cukuk vkfnA mlosQ lkFk ,d
ijs'kkuh FkhA og jks”k lqcg mBdj tc ?kj esa >kM
+
w
 yxkrh rc rd
rqe 'kjkjr rks djrh gh gksxh\ dkSu&dkSu lh 'kjkjr djrh gks\
bu ph”kksa dk bLrseky rqe dksbZ 'kjkjr djus osQ fy, oSQls djksxh\
>kM
+
w
   ia[k   dkx”k   xqCckjk
2019-2020
19
rks lc Bhd jgrk ij tSls gh og vk¡xu esa tkrh vkSj >kM
+
w
 yxkus
osQ fy, >qdrh] rHkh vkleku vkdj mldh dej ls VdjkrkA
vEek mls ?kwjdj ns[krh rks og FkksM+k gV tkrkA fiQj og tSls gh
nqckjk >qdrh] vkleku fiQj viuh gjdr nksgjkrkA
,d fnu] nks fnu] rhu fnuA yxkrkj ;gh Øe pyrk jgkA vEek
>kM
+
w
 yxk, vkSj vkleku mls rax djsA
,d fnu oqQ,¡ ij ikuh Hkjus dks ysdj vEek dk fdlh vkSj ls
>xM+k gks x;kA vEek ”kjk xqLls esa FkhA og >kM
+
w
 mBkdj vk¡xu esa
xbZ vkSj tSls gh >qdh] vkleku us viuh vknr osQ vuqlkj mls
fiQj NsM+kA
2019-2020
20
vEek us vko ns[kk u rko vkSj
dldj ,d >kM
+
w
 vkleku dks ns
ekjhA vkleku >V gV x;kA ij og
Hkh viuh vknr ls etcwj FkkA nwljh
ckj fiQj vEek osQ >qdrs gh VDdj
ekjus yxkA vEek us fiQj iwjh rkdr
ls ml ij okj fd;kA
2019-2020
21
vkleku dks 'kjkjr lw>hA bl ckj mlus
>kM
+
w
 idM+ yhA m/j vEek Hkh >kM
+
w
 idM+s
FkhA jLlkd'kh 'kq: gks xbZA >kM
+
w
 dk mQij
okyk fgLlk vkleku idM+s gq, Fkk rks uhps
okyk vEek] nksuksa NksM+us dks rS;kj ugha FksA
vEek fpYykbZ – NksM+ esjk >kM
+
w
 ! esjs ikl
,d ;gh >kM+
w
 gSA
rc Hkh vkleku us ugha NksM+kA cw<+h vEek
dc rd jLlkd'kh djrh ------ Fkd xbZA
vkleku us >kM
+
w
 [khapuk ugha NksM+kA vc
og >kM
+
w
 osQ lkFk mQij mBus yxkA mlosQ
lkFk&lkFk >kM
+
w
 idM+s gq, vEek Hkh
mQij tkus yxhA og fpYykbZ –
eq>s uhps NksM+ ns!
vkleku us dgk –
vEek] vc eSa rqEgsa ugha
NksM
+
w
¡xkA ys pyw¡xk mQijA
ogha >kM
+
w
 yxkukA
2019-2020
Page 5


18
3. pk¡n okyh vEek
cgqr le; igys dh ckr gSA ,d cw<+h vEek FkhA fcYoqQy vosQyh!
mldk viuk dksbZ u FkkA ?kj dk dkedkt mls [kqn gh djuk iM+rkA
lqcg mBdj oqQ,¡ ls ikuh ykuk] [kkuk cukuk vkfnA mlosQ lkFk ,d
ijs'kkuh FkhA og jks”k lqcg mBdj tc ?kj esa >kM
+
w
 yxkrh rc rd
rqe 'kjkjr rks djrh gh gksxh\ dkSu&dkSu lh 'kjkjr djrh gks\
bu ph”kksa dk bLrseky rqe dksbZ 'kjkjr djus osQ fy, oSQls djksxh\
>kM
+
w
   ia[k   dkx”k   xqCckjk
2019-2020
19
rks lc Bhd jgrk ij tSls gh og vk¡xu esa tkrh vkSj >kM
+
w
 yxkus
osQ fy, >qdrh] rHkh vkleku vkdj mldh dej ls VdjkrkA
vEek mls ?kwjdj ns[krh rks og FkksM+k gV tkrkA fiQj og tSls gh
nqckjk >qdrh] vkleku fiQj viuh gjdr nksgjkrkA
,d fnu] nks fnu] rhu fnuA yxkrkj ;gh Øe pyrk jgkA vEek
>kM
+
w
 yxk, vkSj vkleku mls rax djsA
,d fnu oqQ,¡ ij ikuh Hkjus dks ysdj vEek dk fdlh vkSj ls
>xM+k gks x;kA vEek ”kjk xqLls esa FkhA og >kM
+
w
 mBkdj vk¡xu esa
xbZ vkSj tSls gh >qdh] vkleku us viuh vknr osQ vuqlkj mls
fiQj NsM+kA
2019-2020
20
vEek us vko ns[kk u rko vkSj
dldj ,d >kM
+
w
 vkleku dks ns
ekjhA vkleku >V gV x;kA ij og
Hkh viuh vknr ls etcwj FkkA nwljh
ckj fiQj vEek osQ >qdrs gh VDdj
ekjus yxkA vEek us fiQj iwjh rkdr
ls ml ij okj fd;kA
2019-2020
21
vkleku dks 'kjkjr lw>hA bl ckj mlus
>kM
+
w
 idM+ yhA m/j vEek Hkh >kM
+
w
 idM+s
FkhA jLlkd'kh 'kq: gks xbZA >kM
+
w
 dk mQij
okyk fgLlk vkleku idM+s gq, Fkk rks uhps
okyk vEek] nksuksa NksM+us dks rS;kj ugha FksA
vEek fpYykbZ – NksM+ esjk >kM
+
w
 ! esjs ikl
,d ;gh >kM+
w
 gSA
rc Hkh vkleku us ugha NksM+kA cw<+h vEek
dc rd jLlkd'kh djrh ------ Fkd xbZA
vkleku us >kM
+
w
 [khapuk ugha NksM+kA vc
og >kM
+
w
 osQ lkFk mQij mBus yxkA mlosQ
lkFk&lkFk >kM
+
w
 idM+s gq, vEek Hkh
mQij tkus yxhA og fpYykbZ –
eq>s uhps NksM+ ns!
vkleku us dgk –
vEek] vc eSa rqEgsa ugha
NksM
+
w
¡xkA ys pyw¡xk mQijA
ogha >kM
+
w
 yxkukA
2019-2020
22
vEek vc >kM
+
w
 ugha NksM+ ldrh Fkh] D;ksafd og cgqr mQij igq¡p
pqdh FkhA rHkh mls ogk¡ pk¡n fn[k x;kA >V vEek us iSj c<+k;k vkSj
pk¡n ij p<+ xbZ] ij >kM
+
w
 ugha NksM+hA vkleku dks fiQj 'kjkjr lw>hA
mlus lkspk – vEek rks pk¡n ij p<+ xbZ gSA ;fn pk¡n mldh enn
djsxk rks eSa gkj tkÅ¡xkA bls ;gha jgus nw¡A
,slk lkspdj mlus >kM
+
w
 NksM+ fn;kA vEek >kM
+
w
 lfgr pk¡n ij jg
xbZA og bruh Fkd xbZ Fkh fd >kM
+
w
 idM+s&idM+s gh pk¡n ij cSB
xbZA vkleku mQij pyk x;kA ml fnu ls vkt rd cw<+h vEek >kM
+
w
idM+s pk¡n ij cSBh gSA
rkjk fuxe
2019-2020
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Complete Syllabus of Class 3

Dynamic Test

Content Category

Related Searches

ppt

,

Exam

,

NCERT Textbook - चाँद वाली अम्मा Class 3 Notes | EduRev

,

NCERT Textbook - चाँद वाली अम्मा Class 3 Notes | EduRev

,

Free

,

MCQs

,

pdf

,

study material

,

past year papers

,

Semester Notes

,

Summary

,

Objective type Questions

,

mock tests for examination

,

Important questions

,

video lectures

,

NCERT Textbook - चाँद वाली अम्मा Class 3 Notes | EduRev

,

Sample Paper

,

Previous Year Questions with Solutions

,

practice quizzes

,

Extra Questions

,

Viva Questions

,

shortcuts and tricks

;