NCERT Textbook - Poem Sumitranandan Pant Humanities/Arts Notes | EduRev

Hindi Class 11

Humanities/Arts : NCERT Textbook - Poem Sumitranandan Pant Humanities/Arts Notes | EduRev

 Page 1


os vk¡[ksa/145
dfork osQ fy, fp=k Hkk"kk dh vko';drk iM+rh gS] mlosQ 'kCn
lLoj gksus pkfg,] tks cksyrs gksa] lsc dh rjg ftuosQ jl dh
eèkqj ykfyek Hkhrj u lek ldus osQ dkj.k ckgj >yd iM+sA
(^iYyo* dh Hkwfedk)
lqfe=kkuanu iar
ewy uke% xksl¡kbZ nÙk
tUe% lu~~ 1900] dkSlkuh] f”kyk vYeksM+k (mÙkjkapy)
izeq[k jpuk,¡% oh.kk] xazfFk] iYyo] xaqtu] ;qxok.kh]
xzkE;k] fpancjk] mÙkjk] Lo.kZ fdj.k] dyk vkSj cw<+k
pk¡n] yksdk;ru vkfn
lEeku% Hkkjrh; KkuihB iqjLdkj] lkfgR; vdkneh
iqjLdkj] lksfo;r ySaM usg: iqjLdkj] in~eHkw"k.k
e`R;q% lu~~ 1977
Nk;kokn osQ egRoiw.kZ LraHk lqfe=kkuanu iar izo`Qfr
osQ fprsjs dfo gSaA fganh dfork esa izÑfr dks igyh ckj izeq[k fo"k; cukus dk dke
iar us gh fd;kA mudh dfork izÑfr vkSj euq"; osQ varjax laca/ksa dk nLrkost gSA
budh izkjafHkd f'k{kk dkSlkuh osQ xk¡o esa rFkk mPp f'k{kk cukjl vkSj bykgkckn
esa gqbZA ;qokoLFkk rd igq¡prs&igq¡prs  egkRek xka/h osQ vlg;ksx vkanksyu ls izHkkfor
gksdj i<+kbZ chp esa gh NksM+ nhA mlosQ ckn Lora=k ys[ku djrs jgsA
izo`Qfr osQ vn~Hkqr fp=kdkj iar dk fe”kkt dfork esa cnyko dk i{k/j jgk gSA
'kq#vkrh nkSj esa Nk;koknh dfork,¡ fy[khaA iy&iy ifjofrZr izo`Qfr os'k bUgsa ”kknw
dh rjg vko`Q"V dj jgk FkkA ckn esa py dj izxfr'khy nkSj esa rkt vkSj os vk¡[ksa
Page 2


os vk¡[ksa/145
dfork osQ fy, fp=k Hkk"kk dh vko';drk iM+rh gS] mlosQ 'kCn
lLoj gksus pkfg,] tks cksyrs gksa] lsc dh rjg ftuosQ jl dh
eèkqj ykfyek Hkhrj u lek ldus osQ dkj.k ckgj >yd iM+sA
(^iYyo* dh Hkwfedk)
lqfe=kkuanu iar
ewy uke% xksl¡kbZ nÙk
tUe% lu~~ 1900] dkSlkuh] f”kyk vYeksM+k (mÙkjkapy)
izeq[k jpuk,¡% oh.kk] xazfFk] iYyo] xaqtu] ;qxok.kh]
xzkE;k] fpancjk] mÙkjk] Lo.kZ fdj.k] dyk vkSj cw<+k
pk¡n] yksdk;ru vkfn
lEeku% Hkkjrh; KkuihB iqjLdkj] lkfgR; vdkneh
iqjLdkj] lksfo;r ySaM usg: iqjLdkj] in~eHkw"k.k
e`R;q% lu~~ 1977
Nk;kokn osQ egRoiw.kZ LraHk lqfe=kkuanu iar izo`Qfr
osQ fprsjs dfo gSaA fganh dfork esa izÑfr dks igyh ckj izeq[k fo"k; cukus dk dke
iar us gh fd;kA mudh dfork izÑfr vkSj euq"; osQ varjax laca/ksa dk nLrkost gSA
budh izkjafHkd f'k{kk dkSlkuh osQ xk¡o esa rFkk mPp f'k{kk cukjl vkSj bykgkckn
esa gqbZA ;qokoLFkk rd igq¡prs&igq¡prs  egkRek xka/h osQ vlg;ksx vkanksyu ls izHkkfor
gksdj i<+kbZ chp esa gh NksM+ nhA mlosQ ckn Lora=k ys[ku djrs jgsA
izo`Qfr osQ vn~Hkqr fp=kdkj iar dk fe”kkt dfork esa cnyko dk i{k/j jgk gSA
'kq#vkrh nkSj esa Nk;koknh dfork,¡ fy[khaA iy&iy ifjofrZr izo`Qfr os'k bUgsa ”kknw
dh rjg vko`Q"V dj jgk FkkA ckn esa py dj izxfr'khy nkSj esa rkt vkSj os vk¡[ksa
146/vkjksg
tSlh dfork,¡ Hkh fy[khaA blosQ lkFk gh vjfoUn osQ ekuookn ls izHkkfor gksdj
ekuo rqe lcls lqanjre tSlh iafDr;k¡ Hkh fy[krs jgsA mUgksaus ukVd] dgkuh]
vkRedFkk] miU;kl vkSj vkykspuk osQ {ks=k esa Hkh dke fd;k gSA :ikHk uked
if=kdk dk laiknu Hkh fd;k ftlesa izxfroknh lkfgR; ij foLrkj ls fopkj&foe'kZ
gksrk FkkA
iar th Hkk"kk osQ izfr cgqr lpsr FksA budh jpukvksa esa izo`Qfr dh ”kknwxjh ftl
Hkk"kk esa vfHkO;Dr gqbZ gS mls Lo;a iar fp=k Hkk"kk (fcackRed Hkk"kk) dh laKk nsrs
gSaA cztHkk"kk vkSj [kM+h cksyh osQ fookn esa mUgksaus [kM+h cksyh dk i{k fy;k vkSj
iYyo dh Hkwfedk esa foLrkj ls [kM+h cksyh dk leFkZu fd;kA
izLrqr dfork os vk¡[ksa iar th osQ izxfr'khy nkSj dh dfork gSA blesa fodkl
dh fojksèkkHkklh voèkkj.kkvksa ij djkjk izgkj fd;k x;k gSA ;qx&;qx ls 'kks"k.k osQ
f'kdkj fdlku dk thou dfo dks vkgr djrk gSA nq[kn ckr ;g gS fd Lokèkhu
Hkkjr esa Hkh fdlkuksa dks osaQnz esa j[kdj O;oLFkk us fu.kkZ;d gLr{ksi ugha fd;kA
dfork ,sls gh nq'pØ esa i¡Qls fdlkuksa osQ O;fDrxr ,oa ikfjokfjd nq[kksa dh ijrksa
dks [kksyrh gS vkSj Li"V :i ls foHkkftr lekt dh oxhZ; psruk dk [kkdk izLrqr
djrh gSA
Page 3


os vk¡[ksa/145
dfork osQ fy, fp=k Hkk"kk dh vko';drk iM+rh gS] mlosQ 'kCn
lLoj gksus pkfg,] tks cksyrs gksa] lsc dh rjg ftuosQ jl dh
eèkqj ykfyek Hkhrj u lek ldus osQ dkj.k ckgj >yd iM+sA
(^iYyo* dh Hkwfedk)
lqfe=kkuanu iar
ewy uke% xksl¡kbZ nÙk
tUe% lu~~ 1900] dkSlkuh] f”kyk vYeksM+k (mÙkjkapy)
izeq[k jpuk,¡% oh.kk] xazfFk] iYyo] xaqtu] ;qxok.kh]
xzkE;k] fpancjk] mÙkjk] Lo.kZ fdj.k] dyk vkSj cw<+k
pk¡n] yksdk;ru vkfn
lEeku% Hkkjrh; KkuihB iqjLdkj] lkfgR; vdkneh
iqjLdkj] lksfo;r ySaM usg: iqjLdkj] in~eHkw"k.k
e`R;q% lu~~ 1977
Nk;kokn osQ egRoiw.kZ LraHk lqfe=kkuanu iar izo`Qfr
osQ fprsjs dfo gSaA fganh dfork esa izÑfr dks igyh ckj izeq[k fo"k; cukus dk dke
iar us gh fd;kA mudh dfork izÑfr vkSj euq"; osQ varjax laca/ksa dk nLrkost gSA
budh izkjafHkd f'k{kk dkSlkuh osQ xk¡o esa rFkk mPp f'k{kk cukjl vkSj bykgkckn
esa gqbZA ;qokoLFkk rd igq¡prs&igq¡prs  egkRek xka/h osQ vlg;ksx vkanksyu ls izHkkfor
gksdj i<+kbZ chp esa gh NksM+ nhA mlosQ ckn Lora=k ys[ku djrs jgsA
izo`Qfr osQ vn~Hkqr fp=kdkj iar dk fe”kkt dfork esa cnyko dk i{k/j jgk gSA
'kq#vkrh nkSj esa Nk;koknh dfork,¡ fy[khaA iy&iy ifjofrZr izo`Qfr os'k bUgsa ”kknw
dh rjg vko`Q"V dj jgk FkkA ckn esa py dj izxfr'khy nkSj esa rkt vkSj os vk¡[ksa
146/vkjksg
tSlh dfork,¡ Hkh fy[khaA blosQ lkFk gh vjfoUn osQ ekuookn ls izHkkfor gksdj
ekuo rqe lcls lqanjre tSlh iafDr;k¡ Hkh fy[krs jgsA mUgksaus ukVd] dgkuh]
vkRedFkk] miU;kl vkSj vkykspuk osQ {ks=k esa Hkh dke fd;k gSA :ikHk uked
if=kdk dk laiknu Hkh fd;k ftlesa izxfroknh lkfgR; ij foLrkj ls fopkj&foe'kZ
gksrk FkkA
iar th Hkk"kk osQ izfr cgqr lpsr FksA budh jpukvksa esa izo`Qfr dh ”kknwxjh ftl
Hkk"kk esa vfHkO;Dr gqbZ gS mls Lo;a iar fp=k Hkk"kk (fcackRed Hkk"kk) dh laKk nsrs
gSaA cztHkk"kk vkSj [kM+h cksyh osQ fookn esa mUgksaus [kM+h cksyh dk i{k fy;k vkSj
iYyo dh Hkwfedk esa foLrkj ls [kM+h cksyh dk leFkZu fd;kA
izLrqr dfork os vk¡[ksa iar th osQ izxfr'khy nkSj dh dfork gSA blesa fodkl
dh fojksèkkHkklh voèkkj.kkvksa ij djkjk izgkj fd;k x;k gSA ;qx&;qx ls 'kks"k.k osQ
f'kdkj fdlku dk thou dfo dks vkgr djrk gSA nq[kn ckr ;g gS fd Lokèkhu
Hkkjr esa Hkh fdlkuksa dks osaQnz esa j[kdj O;oLFkk us fu.kkZ;d gLr{ksi ugha fd;kA
dfork ,sls gh nq'pØ esa i¡Qls fdlkuksa osQ O;fDrxr ,oa ikfjokfjd nq[kksa dh ijrksa
dks [kksyrh gS vkSj Li"V :i ls foHkkftr lekt dh oxhZ; psruk dk [kkdk izLrqr
djrh gSA
os vk¡[ksa/147
os vk¡[ksa
vaèkdkj dh xqgk ljh[kh
mu vk¡[kksa ls Mjrk gS eu]
Hkjk nwj rd muesa nk#.k
nSU; nq[k dk uhjo jksnu!
og Lokèkhu fdlku jgk]
vfHkeku Hkjk vk¡[kksa esa bldk]
NksM+ mls e¡>èkkj vkt
lalkj dxkj ln`'k cg f[kldk!
ygjkrs os [ksr n`xksa esa
gqvk csn[ky og vc ftuls]
g¡lrh Fkh mlosQ thou dh
gfj;kyh ftuosQ r`u&r`u ls!
vk¡[kksa gh esa ?kwek djrk
og mldh vk¡[kksa dk rkjk]
dkjoqQuksa dh ykBh ls tks
x;k tokuh gh esa ekjk!
Page 4


os vk¡[ksa/145
dfork osQ fy, fp=k Hkk"kk dh vko';drk iM+rh gS] mlosQ 'kCn
lLoj gksus pkfg,] tks cksyrs gksa] lsc dh rjg ftuosQ jl dh
eèkqj ykfyek Hkhrj u lek ldus osQ dkj.k ckgj >yd iM+sA
(^iYyo* dh Hkwfedk)
lqfe=kkuanu iar
ewy uke% xksl¡kbZ nÙk
tUe% lu~~ 1900] dkSlkuh] f”kyk vYeksM+k (mÙkjkapy)
izeq[k jpuk,¡% oh.kk] xazfFk] iYyo] xaqtu] ;qxok.kh]
xzkE;k] fpancjk] mÙkjk] Lo.kZ fdj.k] dyk vkSj cw<+k
pk¡n] yksdk;ru vkfn
lEeku% Hkkjrh; KkuihB iqjLdkj] lkfgR; vdkneh
iqjLdkj] lksfo;r ySaM usg: iqjLdkj] in~eHkw"k.k
e`R;q% lu~~ 1977
Nk;kokn osQ egRoiw.kZ LraHk lqfe=kkuanu iar izo`Qfr
osQ fprsjs dfo gSaA fganh dfork esa izÑfr dks igyh ckj izeq[k fo"k; cukus dk dke
iar us gh fd;kA mudh dfork izÑfr vkSj euq"; osQ varjax laca/ksa dk nLrkost gSA
budh izkjafHkd f'k{kk dkSlkuh osQ xk¡o esa rFkk mPp f'k{kk cukjl vkSj bykgkckn
esa gqbZA ;qokoLFkk rd igq¡prs&igq¡prs  egkRek xka/h osQ vlg;ksx vkanksyu ls izHkkfor
gksdj i<+kbZ chp esa gh NksM+ nhA mlosQ ckn Lora=k ys[ku djrs jgsA
izo`Qfr osQ vn~Hkqr fp=kdkj iar dk fe”kkt dfork esa cnyko dk i{k/j jgk gSA
'kq#vkrh nkSj esa Nk;koknh dfork,¡ fy[khaA iy&iy ifjofrZr izo`Qfr os'k bUgsa ”kknw
dh rjg vko`Q"V dj jgk FkkA ckn esa py dj izxfr'khy nkSj esa rkt vkSj os vk¡[ksa
146/vkjksg
tSlh dfork,¡ Hkh fy[khaA blosQ lkFk gh vjfoUn osQ ekuookn ls izHkkfor gksdj
ekuo rqe lcls lqanjre tSlh iafDr;k¡ Hkh fy[krs jgsA mUgksaus ukVd] dgkuh]
vkRedFkk] miU;kl vkSj vkykspuk osQ {ks=k esa Hkh dke fd;k gSA :ikHk uked
if=kdk dk laiknu Hkh fd;k ftlesa izxfroknh lkfgR; ij foLrkj ls fopkj&foe'kZ
gksrk FkkA
iar th Hkk"kk osQ izfr cgqr lpsr FksA budh jpukvksa esa izo`Qfr dh ”kknwxjh ftl
Hkk"kk esa vfHkO;Dr gqbZ gS mls Lo;a iar fp=k Hkk"kk (fcackRed Hkk"kk) dh laKk nsrs
gSaA cztHkk"kk vkSj [kM+h cksyh osQ fookn esa mUgksaus [kM+h cksyh dk i{k fy;k vkSj
iYyo dh Hkwfedk esa foLrkj ls [kM+h cksyh dk leFkZu fd;kA
izLrqr dfork os vk¡[ksa iar th osQ izxfr'khy nkSj dh dfork gSA blesa fodkl
dh fojksèkkHkklh voèkkj.kkvksa ij djkjk izgkj fd;k x;k gSA ;qx&;qx ls 'kks"k.k osQ
f'kdkj fdlku dk thou dfo dks vkgr djrk gSA nq[kn ckr ;g gS fd Lokèkhu
Hkkjr esa Hkh fdlkuksa dks osaQnz esa j[kdj O;oLFkk us fu.kkZ;d gLr{ksi ugha fd;kA
dfork ,sls gh nq'pØ esa i¡Qls fdlkuksa osQ O;fDrxr ,oa ikfjokfjd nq[kksa dh ijrksa
dks [kksyrh gS vkSj Li"V :i ls foHkkftr lekt dh oxhZ; psruk dk [kkdk izLrqr
djrh gSA
os vk¡[ksa/147
os vk¡[ksa
vaèkdkj dh xqgk ljh[kh
mu vk¡[kksa ls Mjrk gS eu]
Hkjk nwj rd muesa nk#.k
nSU; nq[k dk uhjo jksnu!
og Lokèkhu fdlku jgk]
vfHkeku Hkjk vk¡[kksa esa bldk]
NksM+ mls e¡>èkkj vkt
lalkj dxkj ln`'k cg f[kldk!
ygjkrs os [ksr n`xksa esa
gqvk csn[ky og vc ftuls]
g¡lrh Fkh mlosQ thou dh
gfj;kyh ftuosQ r`u&r`u ls!
vk¡[kksa gh esa ?kwek djrk
og mldh vk¡[kksa dk rkjk]
dkjoqQuksa dh ykBh ls tks
x;k tokuh gh esa ekjk!
148/vkjksg
fcdk fn;k ?kj }kj]
egktu us u C;kt dh dkSM+h NksM+h]
jg&jg vk¡[kksa esa pqHkrh og
oqQoZQ gqbZ cjèkksa dh tksM+h!
mtjh mlosQ flok fdls dc
ikl nqgkus vkus nsrh\
vg] vk¡[kksa esa ukpk djrh
mtM+ xbZ tks lq[k dh [ksrh!
fcuk nok niZu osQ ?kjuh
Lojx pyh]µvk¡[ksa vkrh Hkj]
ns[k&js[k osQ fcuk nqèkeq¡gh
fcfV;k nks fnu ckn xbZ ej!
Page 5


os vk¡[ksa/145
dfork osQ fy, fp=k Hkk"kk dh vko';drk iM+rh gS] mlosQ 'kCn
lLoj gksus pkfg,] tks cksyrs gksa] lsc dh rjg ftuosQ jl dh
eèkqj ykfyek Hkhrj u lek ldus osQ dkj.k ckgj >yd iM+sA
(^iYyo* dh Hkwfedk)
lqfe=kkuanu iar
ewy uke% xksl¡kbZ nÙk
tUe% lu~~ 1900] dkSlkuh] f”kyk vYeksM+k (mÙkjkapy)
izeq[k jpuk,¡% oh.kk] xazfFk] iYyo] xaqtu] ;qxok.kh]
xzkE;k] fpancjk] mÙkjk] Lo.kZ fdj.k] dyk vkSj cw<+k
pk¡n] yksdk;ru vkfn
lEeku% Hkkjrh; KkuihB iqjLdkj] lkfgR; vdkneh
iqjLdkj] lksfo;r ySaM usg: iqjLdkj] in~eHkw"k.k
e`R;q% lu~~ 1977
Nk;kokn osQ egRoiw.kZ LraHk lqfe=kkuanu iar izo`Qfr
osQ fprsjs dfo gSaA fganh dfork esa izÑfr dks igyh ckj izeq[k fo"k; cukus dk dke
iar us gh fd;kA mudh dfork izÑfr vkSj euq"; osQ varjax laca/ksa dk nLrkost gSA
budh izkjafHkd f'k{kk dkSlkuh osQ xk¡o esa rFkk mPp f'k{kk cukjl vkSj bykgkckn
esa gqbZA ;qokoLFkk rd igq¡prs&igq¡prs  egkRek xka/h osQ vlg;ksx vkanksyu ls izHkkfor
gksdj i<+kbZ chp esa gh NksM+ nhA mlosQ ckn Lora=k ys[ku djrs jgsA
izo`Qfr osQ vn~Hkqr fp=kdkj iar dk fe”kkt dfork esa cnyko dk i{k/j jgk gSA
'kq#vkrh nkSj esa Nk;koknh dfork,¡ fy[khaA iy&iy ifjofrZr izo`Qfr os'k bUgsa ”kknw
dh rjg vko`Q"V dj jgk FkkA ckn esa py dj izxfr'khy nkSj esa rkt vkSj os vk¡[ksa
146/vkjksg
tSlh dfork,¡ Hkh fy[khaA blosQ lkFk gh vjfoUn osQ ekuookn ls izHkkfor gksdj
ekuo rqe lcls lqanjre tSlh iafDr;k¡ Hkh fy[krs jgsA mUgksaus ukVd] dgkuh]
vkRedFkk] miU;kl vkSj vkykspuk osQ {ks=k esa Hkh dke fd;k gSA :ikHk uked
if=kdk dk laiknu Hkh fd;k ftlesa izxfroknh lkfgR; ij foLrkj ls fopkj&foe'kZ
gksrk FkkA
iar th Hkk"kk osQ izfr cgqr lpsr FksA budh jpukvksa esa izo`Qfr dh ”kknwxjh ftl
Hkk"kk esa vfHkO;Dr gqbZ gS mls Lo;a iar fp=k Hkk"kk (fcackRed Hkk"kk) dh laKk nsrs
gSaA cztHkk"kk vkSj [kM+h cksyh osQ fookn esa mUgksaus [kM+h cksyh dk i{k fy;k vkSj
iYyo dh Hkwfedk esa foLrkj ls [kM+h cksyh dk leFkZu fd;kA
izLrqr dfork os vk¡[ksa iar th osQ izxfr'khy nkSj dh dfork gSA blesa fodkl
dh fojksèkkHkklh voèkkj.kkvksa ij djkjk izgkj fd;k x;k gSA ;qx&;qx ls 'kks"k.k osQ
f'kdkj fdlku dk thou dfo dks vkgr djrk gSA nq[kn ckr ;g gS fd Lokèkhu
Hkkjr esa Hkh fdlkuksa dks osaQnz esa j[kdj O;oLFkk us fu.kkZ;d gLr{ksi ugha fd;kA
dfork ,sls gh nq'pØ esa i¡Qls fdlkuksa osQ O;fDrxr ,oa ikfjokfjd nq[kksa dh ijrksa
dks [kksyrh gS vkSj Li"V :i ls foHkkftr lekt dh oxhZ; psruk dk [kkdk izLrqr
djrh gSA
os vk¡[ksa/147
os vk¡[ksa
vaèkdkj dh xqgk ljh[kh
mu vk¡[kksa ls Mjrk gS eu]
Hkjk nwj rd muesa nk#.k
nSU; nq[k dk uhjo jksnu!
og Lokèkhu fdlku jgk]
vfHkeku Hkjk vk¡[kksa esa bldk]
NksM+ mls e¡>èkkj vkt
lalkj dxkj ln`'k cg f[kldk!
ygjkrs os [ksr n`xksa esa
gqvk csn[ky og vc ftuls]
g¡lrh Fkh mlosQ thou dh
gfj;kyh ftuosQ r`u&r`u ls!
vk¡[kksa gh esa ?kwek djrk
og mldh vk¡[kksa dk rkjk]
dkjoqQuksa dh ykBh ls tks
x;k tokuh gh esa ekjk!
148/vkjksg
fcdk fn;k ?kj }kj]
egktu us u C;kt dh dkSM+h NksM+h]
jg&jg vk¡[kksa esa pqHkrh og
oqQoZQ gqbZ cjèkksa dh tksM+h!
mtjh mlosQ flok fdls dc
ikl nqgkus vkus nsrh\
vg] vk¡[kksa esa ukpk djrh
mtM+ xbZ tks lq[k dh [ksrh!
fcuk nok niZu osQ ?kjuh
Lojx pyh]µvk¡[ksa vkrh Hkj]
ns[k&js[k osQ fcuk nqèkeq¡gh
fcfV;k nks fnu ckn xbZ ej!
os vk¡[ksa/149
?kj esa foèkok jgh irksgw]
yNeh Fkh] ;|fi ifr ?kkfru]
idM+ e¡xk;k dksroky us]
Mwc oqQ,¡ esa ejh ,d fnu!
[kSj] iSj dh twrh] tks:
u lgh ,d] nwljh vkrh]
ij toku yM+osQ dh lqèk dj
lk¡i yksVrs] iQVrh NkrhA
fiNys lq[k dh Le`fr vk¡[kksa esa
{k.k Hkj ,d ped gS ykrh]
rqjr 'kwU; esa xM+ og fprou
rh[kh uksd ln`'k cu tkrhA
vH;kl
dfork osQ lkFk
1- vaèkdkj dh xqgk ljh[kh
mu vk¡[kksa ls Mjrk gS euA
d- vkerkSj ij gesa Mj fdu ckrksa ls yxrk gS\
[k- mu vk¡[kksa ls fdldh vksj laosQr fd;k x;k gS\
x- dfo dks mu vk¡[kksa ls Mj D;ksa yxrk gS\
?k- Mjrs gq, Hkh dfo us ml fdlku dh vk¡[kksa dh ihM+k dk o.kZu D;ksa fd;k gS\
Ä- ;fn dfo bu vk¡[kksa ls ugha Mjrk D;k rc Hkh og dfork fy[krk\
2- dfork esa fdlku dh ihM+k osQ fy, fdUgsa f”kEesnkj crk;k x;k gS\
3- fiNys lq[k dh Le`fr vk¡[kksa esa {k.k Hkj ,d ped gS ykrh µ blesa fdlku osQ foQu
fiNys lq[kksa dh vksj laosQr fd;k x;k gS\
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

NCERT Textbook - Poem Sumitranandan Pant Humanities/Arts Notes | EduRev

,

practice quizzes

,

NCERT Textbook - Poem Sumitranandan Pant Humanities/Arts Notes | EduRev

,

NCERT Textbook - Poem Sumitranandan Pant Humanities/Arts Notes | EduRev

,

Extra Questions

,

Summary

,

mock tests for examination

,

Previous Year Questions with Solutions

,

study material

,

Free

,

ppt

,

MCQs

,

Exam

,

Viva Questions

,

pdf

,

Important questions

,

past year papers

,

Semester Notes

,

Sample Paper

,

video lectures

,

shortcuts and tricks

,

Objective type Questions

;