Chapter 1 - Rakh ki Rassi, NCERT Textbook of CBSE Class 5 Hindi Class 5 Notes | EduRev

Hindi Class 5

Class 5 : Chapter 1 - Rakh ki Rassi, NCERT Textbook of CBSE Class 5 Hindi Class 5 Notes | EduRev

 Page 1


5
1
jk[k dh jLlh jk[k dh jLlh
yksuiks xkj frCcr osQ cÙkhlosa jktk lkSuxolSu
xkaiks osQ ea=kh FksA os viuh pkykdh vkSj gkf”kjtokch
osQ fy, nwj&nwj rd e'kgwj FksA dksbZ muosQ lkeus
fVdrk u FkkA pSu ls fT
+
kanxh py jgh FkhA exj
tc ls mudk csVk cM+k g
q
vk Fkk muosQ fy, ¯prk
dk fo"k; cuk g
q
vk FkkA dkj.k ;g Fkk fd og
cg
q
r Hkksyk FkkA gksf'k;kjh mls Nwdj Hkh ugha xbZ
FkhA yksuiks xkj us lkspk] ¶esjk csVk cg
q
r lhèkk&lknk
gSA esjs ckn bldk dke oSQls pysxk!¸
,d fnu yksuiks xkj us vius csVs dks lkS HksM+sa
nsrs g
q
, dgk] ¶rqe bUgsa ysdj 'kgj tkvksA exj
bUgsa ekjuk ;k cspuk ughaA bUgsa okil ykuk lkS tkS
osQ ckSjksa osQ lkFkA ojuk eSa rqEgsa ?kj esa ugha ?kqlus
nw¡xkA¸ blosQ ckn mUgksaus csVs dks 'kgj dh rjI
+
kQ
jokuk fd;kA
yksuiks xkj dk csVk 'kgj ig
q
¡p x;kA exj brus
cksjs tkS [kjhnus osQ fy, mlosQ ikl #i, gh dgk¡
Fks\ og bl leL;k ij lkspus&fopkjus osQ fy,
lM+d fdukjs cSB x;kA exj dksbZ gy mldh
le> esa gh ugha vk jgk FkkA og cg
q
r nq[kh FkkA
rHkh ,d yM+dh mlosQ lkeus vk [kM+h g
q
bZA
¶D;k ckr gS rqe brus nq[kh D;ksa gks\¸ yksuiks xkj
osQ csVs us viuk gky dg lquk;kA ¶blesa bruk
nq[kh gksus dh dksbZ ckr ughaA eSa bldk gy
fudky nsrh gw¡A¸ bruk dgdj yM+dh us HksM+ksa osQ
5
Page 2


5
1
jk[k dh jLlh jk[k dh jLlh
yksuiks xkj frCcr osQ cÙkhlosa jktk lkSuxolSu
xkaiks osQ ea=kh FksA os viuh pkykdh vkSj gkf”kjtokch
osQ fy, nwj&nwj rd e'kgwj FksA dksbZ muosQ lkeus
fVdrk u FkkA pSu ls fT
+
kanxh py jgh FkhA exj
tc ls mudk csVk cM+k g
q
vk Fkk muosQ fy, ¯prk
dk fo"k; cuk g
q
vk FkkA dkj.k ;g Fkk fd og
cg
q
r Hkksyk FkkA gksf'k;kjh mls Nwdj Hkh ugha xbZ
FkhA yksuiks xkj us lkspk] ¶esjk csVk cg
q
r lhèkk&lknk
gSA esjs ckn bldk dke oSQls pysxk!¸
,d fnu yksuiks xkj us vius csVs dks lkS HksM+sa
nsrs g
q
, dgk] ¶rqe bUgsa ysdj 'kgj tkvksA exj
bUgsa ekjuk ;k cspuk ughaA bUgsa okil ykuk lkS tkS
osQ ckSjksa osQ lkFkA ojuk eSa rqEgsa ?kj esa ugha ?kqlus
nw¡xkA¸ blosQ ckn mUgksaus csVs dks 'kgj dh rjI
+
kQ
jokuk fd;kA
yksuiks xkj dk csVk 'kgj ig
q
¡p x;kA exj brus
cksjs tkS [kjhnus osQ fy, mlosQ ikl #i, gh dgk¡
Fks\ og bl leL;k ij lkspus&fopkjus osQ fy,
lM+d fdukjs cSB x;kA exj dksbZ gy mldh
le> esa gh ugha vk jgk FkkA og cg
q
r nq[kh FkkA
rHkh ,d yM+dh mlosQ lkeus vk [kM+h g
q
bZA
¶D;k ckr gS rqe brus nq[kh D;ksa gks\¸ yksuiks xkj
osQ csVs us viuk gky dg lquk;kA ¶blesa bruk
nq[kh gksus dh dksbZ ckr ughaA eSa bldk gy
fudky nsrh gw¡A¸ bruk dgdj yM+dh us HksM+ksa osQ
5 6
cky mrkjs vkSj mUgsa ckt
+
kj esa
csp fn;kA tks #i, feys muls
tkS osQ lkS cksjs [kjhn dj mls
?kj okil Hkst fn;kA
yksuiks xkj osQ csVs dks yxk
fd mlosQ firk cg
q
r [kq'k gksaxsA
exj mldh vkichrh ij mUgksaus
è;ku ugha fn;kA os mBdj dejs
ls ckgj pys x,A nwljs fnu
mUgksaus vius csVs dks cqykdj
dgk] ¶fiNyh ckj HksM+ksa osQ cky mrkjdj cspuk eq>s t
+
jk Hkh ilan ugha vk;kA
vc rqe nksckjk mUgha HksM+ksa dks ysdj tkvksA muosQ lkFk tkS osQ lkS cksjs ysdj
gh ykSVukA¸
,d ckj fiQj fujk'k yksuiks xkj dk csVk 'kgj esa mlh txg tk cSBkA u
tkus D;ksa mls ;dhu Fkk fd og yM+dh mldh enn osQ fy, t
+
:j vk,xhA
vkSj g
q
vk Hkh oqQN ,slk gh] og yM+dh vkbZA mlls mlus viuh eqf'dy dg
lqukbZ] ¶vc rks fcuk tkS osQ lkS cksjksa osQ esjs firk eq>s ?kj esa ugha ?kqlus nsaxsA¸
yM+dh lkspdj cksyh] ¶,d rjhdk gSA¸ mlus HksM+ksa osQ lhax dkV fy,A mUgsa
cspdj tks #i, feys muls lkS cksjs tkS [kjhnsA cksjs yksuiks xkj osQ csVs dks
lkSaidj yM+dh us mls ?kj Hkst fn;kA
HksM+sa vkSj tkS osQ cksjs firk osQ gokys djrs g
q
, yksuiks xkj dk csVk [kq'k FkkA
mlus fot;h Hkko ls lkjh dgkuh dg lqukbZA lqudj yksuiks xkj cksys] ¶ml
yM+dh ls dgks fd gesa ukS gkFk yach jk[k dh jLlh cukdj nsA¸ muosQ csVs
us yM+dh osQ ikl tkdj firk dk lans'k nksgjk fn;kA yM+dh us ,d 'krZ j[kh]
¶eSa jLlh cuk rks nw¡xhA exj rqEgkjs firk dks og xys esa iguuh gksxhA¸ yksuiks
xkj us lkspk ,slh jLlh cukuk gh vlaHko gSA blfy, yM+dh dh 'krZ eaT
+
kwj
dj yhA
vxys fnu yM+dh us ukS gkFk yach jLlh yhA mls iRFkj osQ fly ij j[kk
Page 3


5
1
jk[k dh jLlh jk[k dh jLlh
yksuiks xkj frCcr osQ cÙkhlosa jktk lkSuxolSu
xkaiks osQ ea=kh FksA os viuh pkykdh vkSj gkf”kjtokch
osQ fy, nwj&nwj rd e'kgwj FksA dksbZ muosQ lkeus
fVdrk u FkkA pSu ls fT
+
kanxh py jgh FkhA exj
tc ls mudk csVk cM+k g
q
vk Fkk muosQ fy, ¯prk
dk fo"k; cuk g
q
vk FkkA dkj.k ;g Fkk fd og
cg
q
r Hkksyk FkkA gksf'k;kjh mls Nwdj Hkh ugha xbZ
FkhA yksuiks xkj us lkspk] ¶esjk csVk cg
q
r lhèkk&lknk
gSA esjs ckn bldk dke oSQls pysxk!¸
,d fnu yksuiks xkj us vius csVs dks lkS HksM+sa
nsrs g
q
, dgk] ¶rqe bUgsa ysdj 'kgj tkvksA exj
bUgsa ekjuk ;k cspuk ughaA bUgsa okil ykuk lkS tkS
osQ ckSjksa osQ lkFkA ojuk eSa rqEgsa ?kj esa ugha ?kqlus
nw¡xkA¸ blosQ ckn mUgksaus csVs dks 'kgj dh rjI
+
kQ
jokuk fd;kA
yksuiks xkj dk csVk 'kgj ig
q
¡p x;kA exj brus
cksjs tkS [kjhnus osQ fy, mlosQ ikl #i, gh dgk¡
Fks\ og bl leL;k ij lkspus&fopkjus osQ fy,
lM+d fdukjs cSB x;kA exj dksbZ gy mldh
le> esa gh ugha vk jgk FkkA og cg
q
r nq[kh FkkA
rHkh ,d yM+dh mlosQ lkeus vk [kM+h g
q
bZA
¶D;k ckr gS rqe brus nq[kh D;ksa gks\¸ yksuiks xkj
osQ csVs us viuk gky dg lquk;kA ¶blesa bruk
nq[kh gksus dh dksbZ ckr ughaA eSa bldk gy
fudky nsrh gw¡A¸ bruk dgdj yM+dh us HksM+ksa osQ
5 6
cky mrkjs vkSj mUgsa ckt
+
kj esa
csp fn;kA tks #i, feys muls
tkS osQ lkS cksjs [kjhn dj mls
?kj okil Hkst fn;kA
yksuiks xkj osQ csVs dks yxk
fd mlosQ firk cg
q
r [kq'k gksaxsA
exj mldh vkichrh ij mUgksaus
è;ku ugha fn;kA os mBdj dejs
ls ckgj pys x,A nwljs fnu
mUgksaus vius csVs dks cqykdj
dgk] ¶fiNyh ckj HksM+ksa osQ cky mrkjdj cspuk eq>s t
+
jk Hkh ilan ugha vk;kA
vc rqe nksckjk mUgha HksM+ksa dks ysdj tkvksA muosQ lkFk tkS osQ lkS cksjs ysdj
gh ykSVukA¸
,d ckj fiQj fujk'k yksuiks xkj dk csVk 'kgj esa mlh txg tk cSBkA u
tkus D;ksa mls ;dhu Fkk fd og yM+dh mldh enn osQ fy, t
+
:j vk,xhA
vkSj g
q
vk Hkh oqQN ,slk gh] og yM+dh vkbZA mlls mlus viuh eqf'dy dg
lqukbZ] ¶vc rks fcuk tkS osQ lkS cksjksa osQ esjs firk eq>s ?kj esa ugha ?kqlus nsaxsA¸
yM+dh lkspdj cksyh] ¶,d rjhdk gSA¸ mlus HksM+ksa osQ lhax dkV fy,A mUgsa
cspdj tks #i, feys muls lkS cksjs tkS [kjhnsA cksjs yksuiks xkj osQ csVs dks
lkSaidj yM+dh us mls ?kj Hkst fn;kA
HksM+sa vkSj tkS osQ cksjs firk osQ gokys djrs g
q
, yksuiks xkj dk csVk [kq'k FkkA
mlus fot;h Hkko ls lkjh dgkuh dg lqukbZA lqudj yksuiks xkj cksys] ¶ml
yM+dh ls dgks fd gesa ukS gkFk yach jk[k dh jLlh cukdj nsA¸ muosQ csVs
us yM+dh osQ ikl tkdj firk dk lans'k nksgjk fn;kA yM+dh us ,d 'krZ j[kh]
¶eSa jLlh cuk rks nw¡xhA exj rqEgkjs firk dks og xys esa iguuh gksxhA¸ yksuiks
xkj us lkspk ,slh jLlh cukuk gh vlaHko gSA blfy, yM+dh dh 'krZ eaT
+
kwj
dj yhA
vxys fnu yM+dh us ukS gkFk yach jLlh yhA mls iRFkj osQ fly ij j[kk
7
vkSj tyk fn;kA jLlh ty xbZ] exj jLlh
osQ vkdkj dh jk[k cp xbZA bls og fly
lesr yksuiks xkj osQ ikl ys xbZ vkSj mls
iguus osQ fy, dgkA yksuiks xkj jLlh
ns[kdj pfdr jg x,A os tkurs Fks fd
jk[k dh jLlh dks xys esa iguuk rks nwj]
mBkuk Hkh eqf'dy gSA gkFk yxkrs gh og
VwV tk,xhA yM+dh dh le>nkjh osQ lkeus
mudh viuh pkykdh èkjh jg xbZA fcuk
oDr x¡ok, yksuiks xkj us vius csVs dh
'kknh dk izLrko yM+dh osQ lkeus j[k
fn;kA /we/ke ls mu nksuksa dh 'kknh gks xbZA
7
viuh ckr
Page 4


5
1
jk[k dh jLlh jk[k dh jLlh
yksuiks xkj frCcr osQ cÙkhlosa jktk lkSuxolSu
xkaiks osQ ea=kh FksA os viuh pkykdh vkSj gkf”kjtokch
osQ fy, nwj&nwj rd e'kgwj FksA dksbZ muosQ lkeus
fVdrk u FkkA pSu ls fT
+
kanxh py jgh FkhA exj
tc ls mudk csVk cM+k g
q
vk Fkk muosQ fy, ¯prk
dk fo"k; cuk g
q
vk FkkA dkj.k ;g Fkk fd og
cg
q
r Hkksyk FkkA gksf'k;kjh mls Nwdj Hkh ugha xbZ
FkhA yksuiks xkj us lkspk] ¶esjk csVk cg
q
r lhèkk&lknk
gSA esjs ckn bldk dke oSQls pysxk!¸
,d fnu yksuiks xkj us vius csVs dks lkS HksM+sa
nsrs g
q
, dgk] ¶rqe bUgsa ysdj 'kgj tkvksA exj
bUgsa ekjuk ;k cspuk ughaA bUgsa okil ykuk lkS tkS
osQ ckSjksa osQ lkFkA ojuk eSa rqEgsa ?kj esa ugha ?kqlus
nw¡xkA¸ blosQ ckn mUgksaus csVs dks 'kgj dh rjI
+
kQ
jokuk fd;kA
yksuiks xkj dk csVk 'kgj ig
q
¡p x;kA exj brus
cksjs tkS [kjhnus osQ fy, mlosQ ikl #i, gh dgk¡
Fks\ og bl leL;k ij lkspus&fopkjus osQ fy,
lM+d fdukjs cSB x;kA exj dksbZ gy mldh
le> esa gh ugha vk jgk FkkA og cg
q
r nq[kh FkkA
rHkh ,d yM+dh mlosQ lkeus vk [kM+h g
q
bZA
¶D;k ckr gS rqe brus nq[kh D;ksa gks\¸ yksuiks xkj
osQ csVs us viuk gky dg lquk;kA ¶blesa bruk
nq[kh gksus dh dksbZ ckr ughaA eSa bldk gy
fudky nsrh gw¡A¸ bruk dgdj yM+dh us HksM+ksa osQ
5 6
cky mrkjs vkSj mUgsa ckt
+
kj esa
csp fn;kA tks #i, feys muls
tkS osQ lkS cksjs [kjhn dj mls
?kj okil Hkst fn;kA
yksuiks xkj osQ csVs dks yxk
fd mlosQ firk cg
q
r [kq'k gksaxsA
exj mldh vkichrh ij mUgksaus
è;ku ugha fn;kA os mBdj dejs
ls ckgj pys x,A nwljs fnu
mUgksaus vius csVs dks cqykdj
dgk] ¶fiNyh ckj HksM+ksa osQ cky mrkjdj cspuk eq>s t
+
jk Hkh ilan ugha vk;kA
vc rqe nksckjk mUgha HksM+ksa dks ysdj tkvksA muosQ lkFk tkS osQ lkS cksjs ysdj
gh ykSVukA¸
,d ckj fiQj fujk'k yksuiks xkj dk csVk 'kgj esa mlh txg tk cSBkA u
tkus D;ksa mls ;dhu Fkk fd og yM+dh mldh enn osQ fy, t
+
:j vk,xhA
vkSj g
q
vk Hkh oqQN ,slk gh] og yM+dh vkbZA mlls mlus viuh eqf'dy dg
lqukbZ] ¶vc rks fcuk tkS osQ lkS cksjksa osQ esjs firk eq>s ?kj esa ugha ?kqlus nsaxsA¸
yM+dh lkspdj cksyh] ¶,d rjhdk gSA¸ mlus HksM+ksa osQ lhax dkV fy,A mUgsa
cspdj tks #i, feys muls lkS cksjs tkS [kjhnsA cksjs yksuiks xkj osQ csVs dks
lkSaidj yM+dh us mls ?kj Hkst fn;kA
HksM+sa vkSj tkS osQ cksjs firk osQ gokys djrs g
q
, yksuiks xkj dk csVk [kq'k FkkA
mlus fot;h Hkko ls lkjh dgkuh dg lqukbZA lqudj yksuiks xkj cksys] ¶ml
yM+dh ls dgks fd gesa ukS gkFk yach jk[k dh jLlh cukdj nsA¸ muosQ csVs
us yM+dh osQ ikl tkdj firk dk lans'k nksgjk fn;kA yM+dh us ,d 'krZ j[kh]
¶eSa jLlh cuk rks nw¡xhA exj rqEgkjs firk dks og xys esa iguuh gksxhA¸ yksuiks
xkj us lkspk ,slh jLlh cukuk gh vlaHko gSA blfy, yM+dh dh 'krZ eaT
+
kwj
dj yhA
vxys fnu yM+dh us ukS gkFk yach jLlh yhA mls iRFkj osQ fly ij j[kk
7
vkSj tyk fn;kA jLlh ty xbZ] exj jLlh
osQ vkdkj dh jk[k cp xbZA bls og fly
lesr yksuiks xkj osQ ikl ys xbZ vkSj mls
iguus osQ fy, dgkA yksuiks xkj jLlh
ns[kdj pfdr jg x,A os tkurs Fks fd
jk[k dh jLlh dks xys esa iguuk rks nwj]
mBkuk Hkh eqf'dy gSA gkFk yxkrs gh og
VwV tk,xhA yM+dh dh le>nkjh osQ lkeus
mudh viuh pkykdh èkjh jg xbZA fcuk
oDr x¡ok, yksuiks xkj us vius csVs dh
'kknh dk izLrko yM+dh osQ lkeus j[k
fn;kA /we/ke ls mu nksuksa dh 'kknh gks xbZA
7
viuh ckr
8
Hkksyk&Hkkyk
1- frCcr osQ ea=kh vius csVs osQ Hkksysiu ls fp a frr jgrs FksA
(d) rqEgkjs fopkj ls os fdu&fdu ckrksa osQ ckjs esa lkspdj ijs'kku gksrs Fks\
([k) rqe frCcr osQ ea=kh dh txg gksrh rks D;k mik; djrh\
'kgj dh rjI
+
kQ
1- ¶ea=kh us vius csVs dks 'kgj dh rjI
+
kQ jokuk fd;kA¸
(d) ea=kh us vius csVs dks 'kgj D;ksa Hkstk Fkk\
([k) mlus vius csVs dks HksM+ksa osQ lkFk 'kgj esa gh D;ksa Hkstk\
(x) rqEgkjs ?kj osQ cM+s yksx igys dgk¡ jgrs Fks\ ?kj esa irk djksA vkl&iM+ksl esa Hkh
fdlh ,sls O;fDr osQ ckjs esa irk djks tks fdlh nwljh txg tkdj cl x;k gksA
muls ckrphr djks vkSj tkuus dh dksf'k'k djks fd D;k os vius fu.kZ; ls [kq'k
gSaA D;ksa\ ,d iq#"k] ,d efgyk vkSj ,d cPps ls ckr djksA ;g Hkh iwNks fd
mUgksaus og txg D;ksa NksM+ nh\
2- ^tkS* ,d rjg dk vukt gS ftls dbZ rjg ls bLrseky fd;k tkrk gSA bldh jksVh cukbZ
tkrh gS] lÙkw cuk;k tkrk gS vkSj lw[kk Hkwudj Hkh [kk;k tkrk gSA vius ?kj esa vkSj LowQy
esa ckrphr djosQ oqQN vkSj vuktksa osQ uke irk djksA
    xsgw¡  tkS
----------------------- -----------------------
----------------------- -----------------------
3- xsgw¡ vkSj tkS vukt gksrs gSa vkSj ;s rhuksa 'kCn laKk gSaA ^xsgw¡* vkSj ^tkS* vyx&vyx
fdLe osQ vuktksa osQ uke gSa blfy, ;s nksuksa O;fDrokpd laKk gSa vkSj ^vukt*
tkfrokpd laKk gSA blh izdkj ^fjef>e* O;fDrokpd laKk gSA vkSj ^ikB~;iqLrd*
tkfrokpd laKk gSA
(d) uhps nh xbZ laKkvksa dk oxhZdj.k bu nks izdkj dh laKkvksa esa djksµ
ysg /krq 'ksjokuh Hkkstu
rk¡ck f[kpM+h 'kgj os'kHkw"kk
([k) mQij fy[kh gj tkfrokpd laKk osQ fy, rhu&rhu O;fDrokpd laKk,¡ [kqn
lkspdj fy[kksA
rqe lsj] eSa lok lsj
1- bl yM+dh dk rks lHkh yksgk eku x,A Fkk u lpeqp ugys ij ngyk! rqEgsa Hkh ;gh
djuk gksxkA
Page 5


5
1
jk[k dh jLlh jk[k dh jLlh
yksuiks xkj frCcr osQ cÙkhlosa jktk lkSuxolSu
xkaiks osQ ea=kh FksA os viuh pkykdh vkSj gkf”kjtokch
osQ fy, nwj&nwj rd e'kgwj FksA dksbZ muosQ lkeus
fVdrk u FkkA pSu ls fT
+
kanxh py jgh FkhA exj
tc ls mudk csVk cM+k g
q
vk Fkk muosQ fy, ¯prk
dk fo"k; cuk g
q
vk FkkA dkj.k ;g Fkk fd og
cg
q
r Hkksyk FkkA gksf'k;kjh mls Nwdj Hkh ugha xbZ
FkhA yksuiks xkj us lkspk] ¶esjk csVk cg
q
r lhèkk&lknk
gSA esjs ckn bldk dke oSQls pysxk!¸
,d fnu yksuiks xkj us vius csVs dks lkS HksM+sa
nsrs g
q
, dgk] ¶rqe bUgsa ysdj 'kgj tkvksA exj
bUgsa ekjuk ;k cspuk ughaA bUgsa okil ykuk lkS tkS
osQ ckSjksa osQ lkFkA ojuk eSa rqEgsa ?kj esa ugha ?kqlus
nw¡xkA¸ blosQ ckn mUgksaus csVs dks 'kgj dh rjI
+
kQ
jokuk fd;kA
yksuiks xkj dk csVk 'kgj ig
q
¡p x;kA exj brus
cksjs tkS [kjhnus osQ fy, mlosQ ikl #i, gh dgk¡
Fks\ og bl leL;k ij lkspus&fopkjus osQ fy,
lM+d fdukjs cSB x;kA exj dksbZ gy mldh
le> esa gh ugha vk jgk FkkA og cg
q
r nq[kh FkkA
rHkh ,d yM+dh mlosQ lkeus vk [kM+h g
q
bZA
¶D;k ckr gS rqe brus nq[kh D;ksa gks\¸ yksuiks xkj
osQ csVs us viuk gky dg lquk;kA ¶blesa bruk
nq[kh gksus dh dksbZ ckr ughaA eSa bldk gy
fudky nsrh gw¡A¸ bruk dgdj yM+dh us HksM+ksa osQ
5 6
cky mrkjs vkSj mUgsa ckt
+
kj esa
csp fn;kA tks #i, feys muls
tkS osQ lkS cksjs [kjhn dj mls
?kj okil Hkst fn;kA
yksuiks xkj osQ csVs dks yxk
fd mlosQ firk cg
q
r [kq'k gksaxsA
exj mldh vkichrh ij mUgksaus
è;ku ugha fn;kA os mBdj dejs
ls ckgj pys x,A nwljs fnu
mUgksaus vius csVs dks cqykdj
dgk] ¶fiNyh ckj HksM+ksa osQ cky mrkjdj cspuk eq>s t
+
jk Hkh ilan ugha vk;kA
vc rqe nksckjk mUgha HksM+ksa dks ysdj tkvksA muosQ lkFk tkS osQ lkS cksjs ysdj
gh ykSVukA¸
,d ckj fiQj fujk'k yksuiks xkj dk csVk 'kgj esa mlh txg tk cSBkA u
tkus D;ksa mls ;dhu Fkk fd og yM+dh mldh enn osQ fy, t
+
:j vk,xhA
vkSj g
q
vk Hkh oqQN ,slk gh] og yM+dh vkbZA mlls mlus viuh eqf'dy dg
lqukbZ] ¶vc rks fcuk tkS osQ lkS cksjksa osQ esjs firk eq>s ?kj esa ugha ?kqlus nsaxsA¸
yM+dh lkspdj cksyh] ¶,d rjhdk gSA¸ mlus HksM+ksa osQ lhax dkV fy,A mUgsa
cspdj tks #i, feys muls lkS cksjs tkS [kjhnsA cksjs yksuiks xkj osQ csVs dks
lkSaidj yM+dh us mls ?kj Hkst fn;kA
HksM+sa vkSj tkS osQ cksjs firk osQ gokys djrs g
q
, yksuiks xkj dk csVk [kq'k FkkA
mlus fot;h Hkko ls lkjh dgkuh dg lqukbZA lqudj yksuiks xkj cksys] ¶ml
yM+dh ls dgks fd gesa ukS gkFk yach jk[k dh jLlh cukdj nsA¸ muosQ csVs
us yM+dh osQ ikl tkdj firk dk lans'k nksgjk fn;kA yM+dh us ,d 'krZ j[kh]
¶eSa jLlh cuk rks nw¡xhA exj rqEgkjs firk dks og xys esa iguuh gksxhA¸ yksuiks
xkj us lkspk ,slh jLlh cukuk gh vlaHko gSA blfy, yM+dh dh 'krZ eaT
+
kwj
dj yhA
vxys fnu yM+dh us ukS gkFk yach jLlh yhA mls iRFkj osQ fly ij j[kk
7
vkSj tyk fn;kA jLlh ty xbZ] exj jLlh
osQ vkdkj dh jk[k cp xbZA bls og fly
lesr yksuiks xkj osQ ikl ys xbZ vkSj mls
iguus osQ fy, dgkA yksuiks xkj jLlh
ns[kdj pfdr jg x,A os tkurs Fks fd
jk[k dh jLlh dks xys esa iguuk rks nwj]
mBkuk Hkh eqf'dy gSA gkFk yxkrs gh og
VwV tk,xhA yM+dh dh le>nkjh osQ lkeus
mudh viuh pkykdh èkjh jg xbZA fcuk
oDr x¡ok, yksuiks xkj us vius csVs dh
'kknh dk izLrko yM+dh osQ lkeus j[k
fn;kA /we/ke ls mu nksuksa dh 'kknh gks xbZA
7
viuh ckr
8
Hkksyk&Hkkyk
1- frCcr osQ ea=kh vius csVs osQ Hkksysiu ls fp a frr jgrs FksA
(d) rqEgkjs fopkj ls os fdu&fdu ckrksa osQ ckjs esa lkspdj ijs'kku gksrs Fks\
([k) rqe frCcr osQ ea=kh dh txg gksrh rks D;k mik; djrh\
'kgj dh rjI
+
kQ
1- ¶ea=kh us vius csVs dks 'kgj dh rjI
+
kQ jokuk fd;kA¸
(d) ea=kh us vius csVs dks 'kgj D;ksa Hkstk Fkk\
([k) mlus vius csVs dks HksM+ksa osQ lkFk 'kgj esa gh D;ksa Hkstk\
(x) rqEgkjs ?kj osQ cM+s yksx igys dgk¡ jgrs Fks\ ?kj esa irk djksA vkl&iM+ksl esa Hkh
fdlh ,sls O;fDr osQ ckjs esa irk djks tks fdlh nwljh txg tkdj cl x;k gksA
muls ckrphr djks vkSj tkuus dh dksf'k'k djks fd D;k os vius fu.kZ; ls [kq'k
gSaA D;ksa\ ,d iq#"k] ,d efgyk vkSj ,d cPps ls ckr djksA ;g Hkh iwNks fd
mUgksaus og txg D;ksa NksM+ nh\
2- ^tkS* ,d rjg dk vukt gS ftls dbZ rjg ls bLrseky fd;k tkrk gSA bldh jksVh cukbZ
tkrh gS] lÙkw cuk;k tkrk gS vkSj lw[kk Hkwudj Hkh [kk;k tkrk gSA vius ?kj esa vkSj LowQy
esa ckrphr djosQ oqQN vkSj vuktksa osQ uke irk djksA
    xsgw¡  tkS
----------------------- -----------------------
----------------------- -----------------------
3- xsgw¡ vkSj tkS vukt gksrs gSa vkSj ;s rhuksa 'kCn laKk gSaA ^xsgw¡* vkSj ^tkS* vyx&vyx
fdLe osQ vuktksa osQ uke gSa blfy, ;s nksuksa O;fDrokpd laKk gSa vkSj ^vukt*
tkfrokpd laKk gSA blh izdkj ^fjef>e* O;fDrokpd laKk gSA vkSj ^ikB~;iqLrd*
tkfrokpd laKk gSA
(d) uhps nh xbZ laKkvksa dk oxhZdj.k bu nks izdkj dh laKkvksa esa djksµ
ysg /krq 'ksjokuh Hkkstu
rk¡ck f[kpM+h 'kgj os'kHkw"kk
([k) mQij fy[kh gj tkfrokpd laKk osQ fy, rhu&rhu O;fDrokpd laKk,¡ [kqn
lkspdj fy[kksA
rqe lsj] eSa lok lsj
1- bl yM+dh dk rks lHkh yksgk eku x,A Fkk u lpeqp ugys ij ngyk! rqEgsa Hkh ;gh
djuk gksxkA
9
rqe ,slk dksbZ dke <¡w<+ks ftls djus osQ fy, lw>cw> dh T
+
k:jr gksA mls ,d dkxt
+
 esa
fy[kks vkSj rqe lHkh viuh&viuh fpV dks ,d fMCcs esa Mky nksA fMCcs dks chp esa
j[kdj mlosQ pkjksa vksj xksykbZ esa cSB tkvksA vc ,d&,d djosQ vkvks] ml fMCcs ls
,d fpV fudkydj i<+ks vkSj mlosQ fy, dksbZ mik; lq>kvksA ftl cPps us lcls T
+
;knk
mik; lq>k, og rqEgkjh d{kk dk ^chjcy* gksxkA
2- ea=kh us csVs ls dgk] ¶fiNyh ckj HksM+ksa osQ cky mrkj dj cspuk eq>s ”kjk Hkh ilan ugha
vk;kA¸
D;k ea=kh dks lpeqp ;g ckr ilan ugha vkbZ Fkh\ vius mÙkj dk dkj.k Hkh crkvksA
lhax vkSj tkS
igyh ckj esa ea=kh osQ csVs us HksM+ksa osQ cky csp fn, vkSj nwljh ckj esa HksM+ksa osQ lhax csp
MkysA ftu yksxksa us ;s ph”ksa [kjhnh gksaxh] mUgkasus HksM+ksa osQ ckyksa vkSj lhaxksa dk D;k fd;k
gksxk\ viuh dYiuk ls crkvksA
ckr dks dgus osQ rjhosQ
1- uhps dgkuh ls oqQN okD; fn, x, gSaA bu ckrksa dks rqe vkSj fdl rjg ls dg ldrh gks—
(d) pSu ls ft
+
a nxh py jgh FkhA
([k) gksf'k;kjh mls Nwdj Hkh ugha xbZ FkhA
(x) eSa bldk gy fudky nsrh gw¡A
(?k) mudh viuh pkykdh /jh jg xbZA
2- ^yksuiks xkj dk csVk gksf'k;kj ugha FkkA*
(d) ^gksf'k;kj* vkSj ^pkykd* esa D;k
I
+
kQoZQ gksrk gS\ fdl vkèkkj
ij fdlh dks rqe pkykd ;k
gksf'k;kj dg ldrh gks\ blh
izdkj ^Hkksyk* vkSj ^cq¼
w
*
osQ ckjs esa Hkh lkspks vkSj
d{kk esa ppkZ djksA
([k) yM+dh dks rqe ^le>nkj*
dgksxh ;k cqf¼eku\ D;ksa\
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

Viva Questions

,

Free

,

Important questions

,

past year papers

,

Previous Year Questions with Solutions

,

Chapter 1 - Rakh ki Rassi

,

Objective type Questions

,

pdf

,

mock tests for examination

,

study material

,

Extra Questions

,

Summary

,

Sample Paper

,

Chapter 1 - Rakh ki Rassi

,

shortcuts and tricks

,

Chapter 1 - Rakh ki Rassi

,

NCERT Textbook of CBSE Class 5 Hindi Class 5 Notes | EduRev

,

ppt

,

NCERT Textbook of CBSE Class 5 Hindi Class 5 Notes | EduRev

,

practice quizzes

,

Exam

,

video lectures

,

MCQs

,

Semester Notes

,

NCERT Textbook of CBSE Class 5 Hindi Class 5 Notes | EduRev

;