NCERT Textbook - जननी तुल्यवत्सला Class 10 Notes | EduRev

संस्कृत कक्षा 10 (Sanskrit Class 10)

Class 10 : NCERT Textbook - जननी तुल्यवत्सला Class 10 Notes | EduRev

 Page 1


40 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
i×pe% ikB%
tuuh rqY;oRlyk
çLrqrks¿;a ikB% egf"kZosnO;klfojfprL; ,sfrgkfldxzUFkL; egkHkkjrkUrxZrL; ¶ouioZ¸
bR;r% x`ghr%A b;a dFkk losZ"kq çkf.k"kq len`f‘Hkkouka çcks/;frA vL;k% vHkhfIlr%
vFkksZ¿fLr ;n~ lekts fo|ekuku~ nqcZyku~ çkf.ku% çR;fi ekrq% okRlY;a çd"ksZ.kSo HkofrA
df'pr~ Ñ"kd% cyhonkZH;ka {ks=kd"kZ.ka oqQoZUuklhr~A r;ks% cyhonZ;ks% ,d% 'kjhjs.k nqcZy%
tosu xUrqe'kDr'pklhr~A vr% Ñ"kd% ra nqcZya o`"kHka rksnusu uq|eku% vorZrA l% Í"kHk%
gyew<~ok xUrqe'kDr% {ks=ks iikrA ozqQ¼% Ñ"khoy%
reqRFkkif;rqa cgqokje~ ;Ruedjksr~~A rFkkfi o`"k%
uksfRFkr%A
HkwekS  ifrrs Loiq=ka n`"V~ok loZ/suwuka ekrq%
lqjHks% us=kkH;keJwf.k vkfojklu~A lqjHksfjekeoLFkka
n`"V~Okk lqjkf/i% rkei`PNr~&¶vf; 'kqHks! fdesoa
jksfnf"k\ mP;rke~¸ bfrA lk p
fofuikrks u o% df'pn~ n`';rs f=kn'kkf/i!A
vga rq iq=ka 'kkspkfe] rsu jksfnfe dkSf'kd!AA
¶Hkks oklo! iq=kL; nSU;a n`"V~ok vga jksfnfeA l% nhu bfr tkuUufi Ñ"kd% ra cgq/k
ihM;frA l% ÑPNªs.k Hkkjeq}gfrA brjfeo /qja oks<aq l% u 'kDuksfrA ,rr~ Hkoku~ i';fr
u\¸ bfr izR;okspr~A
¶Hknzs! uwue~A lglzkf/osQ"kq iq=ks"kq lRLofi ro vfLeUuso ,rkn`'ka okRlY;a dFke~\¸
bfr bUnzs.k i`"Vk lqjfHk% izR;okspr~ &
2020-21
Page 2


40 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
i×pe% ikB%
tuuh rqY;oRlyk
çLrqrks¿;a ikB% egf"kZosnO;klfojfprL; ,sfrgkfldxzUFkL; egkHkkjrkUrxZrL; ¶ouioZ¸
bR;r% x`ghr%A b;a dFkk losZ"kq çkf.k"kq len`f‘Hkkouka çcks/;frA vL;k% vHkhfIlr%
vFkksZ¿fLr ;n~ lekts fo|ekuku~ nqcZyku~ çkf.ku% çR;fi ekrq% okRlY;a çd"ksZ.kSo HkofrA
df'pr~ Ñ"kd% cyhonkZH;ka {ks=kd"kZ.ka oqQoZUuklhr~A r;ks% cyhonZ;ks% ,d% 'kjhjs.k nqcZy%
tosu xUrqe'kDr'pklhr~A vr% Ñ"kd% ra nqcZya o`"kHka rksnusu uq|eku% vorZrA l% Í"kHk%
gyew<~ok xUrqe'kDr% {ks=ks iikrA ozqQ¼% Ñ"khoy%
reqRFkkif;rqa cgqokje~ ;Ruedjksr~~A rFkkfi o`"k%
uksfRFkr%A
HkwekS  ifrrs Loiq=ka n`"V~ok loZ/suwuka ekrq%
lqjHks% us=kkH;keJwf.k vkfojklu~A lqjHksfjekeoLFkka
n`"V~Okk lqjkf/i% rkei`PNr~&¶vf; 'kqHks! fdesoa
jksfnf"k\ mP;rke~¸ bfrA lk p
fofuikrks u o% df'pn~ n`';rs f=kn'kkf/i!A
vga rq iq=ka 'kkspkfe] rsu jksfnfe dkSf'kd!AA
¶Hkks oklo! iq=kL; nSU;a n`"V~ok vga jksfnfeA l% nhu bfr tkuUufi Ñ"kd% ra cgq/k
ihM;frA l% ÑPNªs.k Hkkjeq}gfrA brjfeo /qja oks<aq l% u 'kDuksfrA ,rr~ Hkoku~ i';fr
u\¸ bfr izR;okspr~A
¶Hknzs! uwue~A lglzkf/osQ"kq iq=ks"kq lRLofi ro vfLeUuso ,rkn`'ka okRlY;a dFke~\¸
bfr bUnzs.k i`"Vk lqjfHk% izR;okspr~ &
2020-21
tuuh rqY;oRlyk 41
;fn iq=klglza es] loZ=k leeso esA
nhuL; rq lr% 'kØ! iq=kL;kH;f/dk ÑikAA
¶cgwU;iR;kfu es lUrhfr lR;e~A rFkkI;gesrfLeu~ iq=ks fof'k"; vkReosnukeuqHkokfeA ;rks
fg v;eU;sH;ks nqcZy%A losZ"oiR;s"kq tuuh rqY;oRlyk
,oA rFkkfi nqcZys lqrs ekrq% vH;f/dk Ñik lgtSo¸
bfrA lqjfHkopua JqRok Hk`'ka fofLerL;k[k.MyL;kfi
ân;enzor~A l p rkesoelkURo;r~&¸ xPN oRls!
loZa Hknza tk;srA¸
vfpjknso p.Mokrsu es?kjoS'p lg izo"kZ%
letk;rA yksdkuka i';rke~ ,o loZ=k tyksiIyo%
l×tkr%A Ñ"kd% g"kkZfrjsosQ.k d"kZ.kfoeq[k% lu~ o`"kHkkS uhRok x`gexkr~A
viR;s"kq p losZ"kq tuuh rqY;oRlykA
iq=ks nhus rq lk ekrk ÑiknzZân;k Hkosr~AA
'kCnkFkkZ%
cyhonkZH;ke~ & o`"kHkkH;ke~ & nks cSyksa ls & By two bullocks
{ks=kd"kZ.ke~ & {ks=kL; d"kZ.ke~ & [ksr dh tqrkbZ & Plough the field
tosu & rhozxR;k & rhozxfr ls & With speed
rksnusu & d"Viznkusu & d"V nsus ls & By torturing
uq|eku% & cysu uh;eku% & /osQyk tkrk gqvk] & Being pulled
gk¡dk tkrk gqvk
gyew<~ok & gye~ mRFkkI; & gy mBkdj] gy <ksdj& Carrying the
plough
iikr & HkwekS virr~ & fxj x;k & Fell down
Ñ"khoy% & Ñ"kd% & fdlku & Farmer
mRFkkif;rqe~ & mifj usrqe~ & mBkus osQ fy, & To uplift
2020-21
Page 3


40 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
i×pe% ikB%
tuuh rqY;oRlyk
çLrqrks¿;a ikB% egf"kZosnO;klfojfprL; ,sfrgkfldxzUFkL; egkHkkjrkUrxZrL; ¶ouioZ¸
bR;r% x`ghr%A b;a dFkk losZ"kq çkf.k"kq len`f‘Hkkouka çcks/;frA vL;k% vHkhfIlr%
vFkksZ¿fLr ;n~ lekts fo|ekuku~ nqcZyku~ çkf.ku% çR;fi ekrq% okRlY;a çd"ksZ.kSo HkofrA
df'pr~ Ñ"kd% cyhonkZH;ka {ks=kd"kZ.ka oqQoZUuklhr~A r;ks% cyhonZ;ks% ,d% 'kjhjs.k nqcZy%
tosu xUrqe'kDr'pklhr~A vr% Ñ"kd% ra nqcZya o`"kHka rksnusu uq|eku% vorZrA l% Í"kHk%
gyew<~ok xUrqe'kDr% {ks=ks iikrA ozqQ¼% Ñ"khoy%
reqRFkkif;rqa cgqokje~ ;Ruedjksr~~A rFkkfi o`"k%
uksfRFkr%A
HkwekS  ifrrs Loiq=ka n`"V~ok loZ/suwuka ekrq%
lqjHks% us=kkH;keJwf.k vkfojklu~A lqjHksfjekeoLFkka
n`"V~Okk lqjkf/i% rkei`PNr~&¶vf; 'kqHks! fdesoa
jksfnf"k\ mP;rke~¸ bfrA lk p
fofuikrks u o% df'pn~ n`';rs f=kn'kkf/i!A
vga rq iq=ka 'kkspkfe] rsu jksfnfe dkSf'kd!AA
¶Hkks oklo! iq=kL; nSU;a n`"V~ok vga jksfnfeA l% nhu bfr tkuUufi Ñ"kd% ra cgq/k
ihM;frA l% ÑPNªs.k Hkkjeq}gfrA brjfeo /qja oks<aq l% u 'kDuksfrA ,rr~ Hkoku~ i';fr
u\¸ bfr izR;okspr~A
¶Hknzs! uwue~A lglzkf/osQ"kq iq=ks"kq lRLofi ro vfLeUuso ,rkn`'ka okRlY;a dFke~\¸
bfr bUnzs.k i`"Vk lqjfHk% izR;okspr~ &
2020-21
tuuh rqY;oRlyk 41
;fn iq=klglza es] loZ=k leeso esA
nhuL; rq lr% 'kØ! iq=kL;kH;f/dk ÑikAA
¶cgwU;iR;kfu es lUrhfr lR;e~A rFkkI;gesrfLeu~ iq=ks fof'k"; vkReosnukeuqHkokfeA ;rks
fg v;eU;sH;ks nqcZy%A losZ"oiR;s"kq tuuh rqY;oRlyk
,oA rFkkfi nqcZys lqrs ekrq% vH;f/dk Ñik lgtSo¸
bfrA lqjfHkopua JqRok Hk`'ka fofLerL;k[k.MyL;kfi
ân;enzor~A l p rkesoelkURo;r~&¸ xPN oRls!
loZa Hknza tk;srA¸
vfpjknso p.Mokrsu es?kjoS'p lg izo"kZ%
letk;rA yksdkuka i';rke~ ,o loZ=k tyksiIyo%
l×tkr%A Ñ"kd% g"kkZfrjsosQ.k d"kZ.kfoeq[k% lu~ o`"kHkkS uhRok x`gexkr~A
viR;s"kq p losZ"kq tuuh rqY;oRlykA
iq=ks nhus rq lk ekrk ÑiknzZân;k Hkosr~AA
'kCnkFkkZ%
cyhonkZH;ke~ & o`"kHkkH;ke~ & nks cSyksa ls & By two bullocks
{ks=kd"kZ.ke~ & {ks=kL; d"kZ.ke~ & [ksr dh tqrkbZ & Plough the field
tosu & rhozxR;k & rhozxfr ls & With speed
rksnusu & d"Viznkusu & d"V nsus ls & By torturing
uq|eku% & cysu uh;eku% & /osQyk tkrk gqvk] & Being pulled
gk¡dk tkrk gqvk
gyew<~ok & gye~ mRFkkI; & gy mBkdj] gy <ksdj& Carrying the
plough
iikr & HkwekS virr~ & fxj x;k & Fell down
Ñ"khoy% & Ñ"kd% & fdlku & Farmer
mRFkkif;rqe~ & mifj usrqe~ & mBkus osQ fy, & To uplift
2020-21
42 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
o`"k% & o`"kHk% & cSy & Bullock
/suwuke~ & xoke~ & xk;ksa dh & Of cows
us=kkH;ke~ & p{kqH;kZe~] u;ukH;ke~& nksuksa vk¡[kksa ls & From both eyes
vJwf.k & u;utye~ & vk¡lw & Tears
vkfojklu~ku~ & izdfVrk% & lkeus vk x, & Appeared
lqjkf/i% & lqjk.kka jktk] & nsorkvksa osQ jktk (bUnz)& King of Gods
nsokuke~ vf/i%
mP;rke~ & dF;rke~ & dgsa] dgk tk, & Say
oklo% & bUnz%] nsojkt% & bUnz & Indra
ÑPNªs.k & dkfBU;su & dfBukbZ ls & With difficulty
brjfeo & vije~ bo & nwljs (cSy) osQ leku & Like an other
bullock
/qje~ & /qje~ & tq, dks (xkM+h osQ & Yoke
tq, dk og Hkkx tks
cSyksa osQ da/ksa ij j[kk jgrk gS)
oks<qe~ & oguk; ;ksX;e~ & <ksus osQ fy, & To carry
izR;okspr~ & mÙkja nÙkoku~ & tokc fn;k & Replied
uwue~ & fu'p;su & fu'p; gh & Certainly
lglze~ & n'k'kre~ & gT+kkj & Thousand
okRlY;e~ & LusgHkko% & okRlY; (izseHkko) & Affection
viR;kfu & lUrr;% & lUrku & Children
fof'k"; & fo'ks"kr% & fo'ks"kdj & Specially
osnuke~ & ihMke~] nq%[ke~ & d"V dks & The pain
rqY;oRlyk & leLusg;qrk & leku :i ls I;kj & Equal affection
djus okyh
lqr% & iq=k%@ru;% & iq=k & Son
Hk`'ke~ & vR;f/de~ & cgqr vf/d & Very much
vk[k.MyL; & nsojktL; bUnzL; & bUnz dk & Of Indra
2020-21
Page 4


40 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
i×pe% ikB%
tuuh rqY;oRlyk
çLrqrks¿;a ikB% egf"kZosnO;klfojfprL; ,sfrgkfldxzUFkL; egkHkkjrkUrxZrL; ¶ouioZ¸
bR;r% x`ghr%A b;a dFkk losZ"kq çkf.k"kq len`f‘Hkkouka çcks/;frA vL;k% vHkhfIlr%
vFkksZ¿fLr ;n~ lekts fo|ekuku~ nqcZyku~ çkf.ku% çR;fi ekrq% okRlY;a çd"ksZ.kSo HkofrA
df'pr~ Ñ"kd% cyhonkZH;ka {ks=kd"kZ.ka oqQoZUuklhr~A r;ks% cyhonZ;ks% ,d% 'kjhjs.k nqcZy%
tosu xUrqe'kDr'pklhr~A vr% Ñ"kd% ra nqcZya o`"kHka rksnusu uq|eku% vorZrA l% Í"kHk%
gyew<~ok xUrqe'kDr% {ks=ks iikrA ozqQ¼% Ñ"khoy%
reqRFkkif;rqa cgqokje~ ;Ruedjksr~~A rFkkfi o`"k%
uksfRFkr%A
HkwekS  ifrrs Loiq=ka n`"V~ok loZ/suwuka ekrq%
lqjHks% us=kkH;keJwf.k vkfojklu~A lqjHksfjekeoLFkka
n`"V~Okk lqjkf/i% rkei`PNr~&¶vf; 'kqHks! fdesoa
jksfnf"k\ mP;rke~¸ bfrA lk p
fofuikrks u o% df'pn~ n`';rs f=kn'kkf/i!A
vga rq iq=ka 'kkspkfe] rsu jksfnfe dkSf'kd!AA
¶Hkks oklo! iq=kL; nSU;a n`"V~ok vga jksfnfeA l% nhu bfr tkuUufi Ñ"kd% ra cgq/k
ihM;frA l% ÑPNªs.k Hkkjeq}gfrA brjfeo /qja oks<aq l% u 'kDuksfrA ,rr~ Hkoku~ i';fr
u\¸ bfr izR;okspr~A
¶Hknzs! uwue~A lglzkf/osQ"kq iq=ks"kq lRLofi ro vfLeUuso ,rkn`'ka okRlY;a dFke~\¸
bfr bUnzs.k i`"Vk lqjfHk% izR;okspr~ &
2020-21
tuuh rqY;oRlyk 41
;fn iq=klglza es] loZ=k leeso esA
nhuL; rq lr% 'kØ! iq=kL;kH;f/dk ÑikAA
¶cgwU;iR;kfu es lUrhfr lR;e~A rFkkI;gesrfLeu~ iq=ks fof'k"; vkReosnukeuqHkokfeA ;rks
fg v;eU;sH;ks nqcZy%A losZ"oiR;s"kq tuuh rqY;oRlyk
,oA rFkkfi nqcZys lqrs ekrq% vH;f/dk Ñik lgtSo¸
bfrA lqjfHkopua JqRok Hk`'ka fofLerL;k[k.MyL;kfi
ân;enzor~A l p rkesoelkURo;r~&¸ xPN oRls!
loZa Hknza tk;srA¸
vfpjknso p.Mokrsu es?kjoS'p lg izo"kZ%
letk;rA yksdkuka i';rke~ ,o loZ=k tyksiIyo%
l×tkr%A Ñ"kd% g"kkZfrjsosQ.k d"kZ.kfoeq[k% lu~ o`"kHkkS uhRok x`gexkr~A
viR;s"kq p losZ"kq tuuh rqY;oRlykA
iq=ks nhus rq lk ekrk ÑiknzZân;k Hkosr~AA
'kCnkFkkZ%
cyhonkZH;ke~ & o`"kHkkH;ke~ & nks cSyksa ls & By two bullocks
{ks=kd"kZ.ke~ & {ks=kL; d"kZ.ke~ & [ksr dh tqrkbZ & Plough the field
tosu & rhozxR;k & rhozxfr ls & With speed
rksnusu & d"Viznkusu & d"V nsus ls & By torturing
uq|eku% & cysu uh;eku% & /osQyk tkrk gqvk] & Being pulled
gk¡dk tkrk gqvk
gyew<~ok & gye~ mRFkkI; & gy mBkdj] gy <ksdj& Carrying the
plough
iikr & HkwekS virr~ & fxj x;k & Fell down
Ñ"khoy% & Ñ"kd% & fdlku & Farmer
mRFkkif;rqe~ & mifj usrqe~ & mBkus osQ fy, & To uplift
2020-21
42 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
o`"k% & o`"kHk% & cSy & Bullock
/suwuke~ & xoke~ & xk;ksa dh & Of cows
us=kkH;ke~ & p{kqH;kZe~] u;ukH;ke~& nksuksa vk¡[kksa ls & From both eyes
vJwf.k & u;utye~ & vk¡lw & Tears
vkfojklu~ku~ & izdfVrk% & lkeus vk x, & Appeared
lqjkf/i% & lqjk.kka jktk] & nsorkvksa osQ jktk (bUnz)& King of Gods
nsokuke~ vf/i%
mP;rke~ & dF;rke~ & dgsa] dgk tk, & Say
oklo% & bUnz%] nsojkt% & bUnz & Indra
ÑPNªs.k & dkfBU;su & dfBukbZ ls & With difficulty
brjfeo & vije~ bo & nwljs (cSy) osQ leku & Like an other
bullock
/qje~ & /qje~ & tq, dks (xkM+h osQ & Yoke
tq, dk og Hkkx tks
cSyksa osQ da/ksa ij j[kk jgrk gS)
oks<qe~ & oguk; ;ksX;e~ & <ksus osQ fy, & To carry
izR;okspr~ & mÙkja nÙkoku~ & tokc fn;k & Replied
uwue~ & fu'p;su & fu'p; gh & Certainly
lglze~ & n'k'kre~ & gT+kkj & Thousand
okRlY;e~ & LusgHkko% & okRlY; (izseHkko) & Affection
viR;kfu & lUrr;% & lUrku & Children
fof'k"; & fo'ks"kr% & fo'ks"kdj & Specially
osnuke~ & ihMke~] nq%[ke~ & d"V dks & The pain
rqY;oRlyk & leLusg;qrk & leku :i ls I;kj & Equal affection
djus okyh
lqr% & iq=k%@ru;% & iq=k & Son
Hk`'ke~ & vR;f/de~ & cgqr vf/d & Very much
vk[k.MyL; & nsojktL; bUnzL; & bUnz dk & Of Indra
2020-21
tuuh rqY;oRlyk 43
vlkURo;r~ & lkURoua nÙkoku~] & lkURouk nh (fnyklk nh)& Consoled
lek'okl;r~
vfpjkr~ & 'kh?kze~ & 'kh?kz gh & Soon
p.Mokrsu & osx;qrk ok;quk & izp.M (rhoz) gok ls & With swift wind
es?kjoSS% & es?kL; xtZusu & cknyksa osQ xtZu ls & Thundering
izo"kZ% & o`f"V% & o"kkZ & Heavy rain
tyksiIyo% & tyL; miIyo% & ikuh }kjk rckgh & Destruction by
(mRikr%) water
d"kZ.kfoeq[k% & d"kZ.kdeZ.k% foeq[k%& tksrus osQ dke ls & Leaving
foeq[k gksdj ploughing work
o`"kHkkS & o`"kkS & nksuksa cSyksa dks & Both the bullocks
vxkr~ & xroku~] vxPNr~ & x;k & Went
f=kn'kkf/i% & f=kn'kkuke~ vf/i%¾bUnz%]& nsorkvksa dk jktk¾bUnz & King of Gods
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[krµ
(d) o`"kHk% nhu% bfr tkuUufi d% ra uqn~;eku% vklhr~\
([k) o`"kHk% oqQ=k iikr\
(x) nqcZys lqrs dL;k% vf/dk o`Qik Hkofr\
(?k) d;ks% ,d% 'kjhjs.k nqcZy% vklhr~\
(Ä) p.Mokrsu es?kjoS'p lg d% letk;r\
2- v/ksfyf[krkuka iz'ukuke~ mÙkjkf.k laLÑrHkk"k;k fy[krµ
(d) Ñ"kd% foaQ djksfr Le\
([k) ekrk lqjfHk% fdeFkZe~ vJwf.k eq×pfr Le\
(x) lqjfHk% bUnzL; iz'uL; fdeqÙkja nnkfr\
2020-21
Page 5


40 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
i×pe% ikB%
tuuh rqY;oRlyk
çLrqrks¿;a ikB% egf"kZosnO;klfojfprL; ,sfrgkfldxzUFkL; egkHkkjrkUrxZrL; ¶ouioZ¸
bR;r% x`ghr%A b;a dFkk losZ"kq çkf.k"kq len`f‘Hkkouka çcks/;frA vL;k% vHkhfIlr%
vFkksZ¿fLr ;n~ lekts fo|ekuku~ nqcZyku~ çkf.ku% çR;fi ekrq% okRlY;a çd"ksZ.kSo HkofrA
df'pr~ Ñ"kd% cyhonkZH;ka {ks=kd"kZ.ka oqQoZUuklhr~A r;ks% cyhonZ;ks% ,d% 'kjhjs.k nqcZy%
tosu xUrqe'kDr'pklhr~A vr% Ñ"kd% ra nqcZya o`"kHka rksnusu uq|eku% vorZrA l% Í"kHk%
gyew<~ok xUrqe'kDr% {ks=ks iikrA ozqQ¼% Ñ"khoy%
reqRFkkif;rqa cgqokje~ ;Ruedjksr~~A rFkkfi o`"k%
uksfRFkr%A
HkwekS  ifrrs Loiq=ka n`"V~ok loZ/suwuka ekrq%
lqjHks% us=kkH;keJwf.k vkfojklu~A lqjHksfjekeoLFkka
n`"V~Okk lqjkf/i% rkei`PNr~&¶vf; 'kqHks! fdesoa
jksfnf"k\ mP;rke~¸ bfrA lk p
fofuikrks u o% df'pn~ n`';rs f=kn'kkf/i!A
vga rq iq=ka 'kkspkfe] rsu jksfnfe dkSf'kd!AA
¶Hkks oklo! iq=kL; nSU;a n`"V~ok vga jksfnfeA l% nhu bfr tkuUufi Ñ"kd% ra cgq/k
ihM;frA l% ÑPNªs.k Hkkjeq}gfrA brjfeo /qja oks<aq l% u 'kDuksfrA ,rr~ Hkoku~ i';fr
u\¸ bfr izR;okspr~A
¶Hknzs! uwue~A lglzkf/osQ"kq iq=ks"kq lRLofi ro vfLeUuso ,rkn`'ka okRlY;a dFke~\¸
bfr bUnzs.k i`"Vk lqjfHk% izR;okspr~ &
2020-21
tuuh rqY;oRlyk 41
;fn iq=klglza es] loZ=k leeso esA
nhuL; rq lr% 'kØ! iq=kL;kH;f/dk ÑikAA
¶cgwU;iR;kfu es lUrhfr lR;e~A rFkkI;gesrfLeu~ iq=ks fof'k"; vkReosnukeuqHkokfeA ;rks
fg v;eU;sH;ks nqcZy%A losZ"oiR;s"kq tuuh rqY;oRlyk
,oA rFkkfi nqcZys lqrs ekrq% vH;f/dk Ñik lgtSo¸
bfrA lqjfHkopua JqRok Hk`'ka fofLerL;k[k.MyL;kfi
ân;enzor~A l p rkesoelkURo;r~&¸ xPN oRls!
loZa Hknza tk;srA¸
vfpjknso p.Mokrsu es?kjoS'p lg izo"kZ%
letk;rA yksdkuka i';rke~ ,o loZ=k tyksiIyo%
l×tkr%A Ñ"kd% g"kkZfrjsosQ.k d"kZ.kfoeq[k% lu~ o`"kHkkS uhRok x`gexkr~A
viR;s"kq p losZ"kq tuuh rqY;oRlykA
iq=ks nhus rq lk ekrk ÑiknzZân;k Hkosr~AA
'kCnkFkkZ%
cyhonkZH;ke~ & o`"kHkkH;ke~ & nks cSyksa ls & By two bullocks
{ks=kd"kZ.ke~ & {ks=kL; d"kZ.ke~ & [ksr dh tqrkbZ & Plough the field
tosu & rhozxR;k & rhozxfr ls & With speed
rksnusu & d"Viznkusu & d"V nsus ls & By torturing
uq|eku% & cysu uh;eku% & /osQyk tkrk gqvk] & Being pulled
gk¡dk tkrk gqvk
gyew<~ok & gye~ mRFkkI; & gy mBkdj] gy <ksdj& Carrying the
plough
iikr & HkwekS virr~ & fxj x;k & Fell down
Ñ"khoy% & Ñ"kd% & fdlku & Farmer
mRFkkif;rqe~ & mifj usrqe~ & mBkus osQ fy, & To uplift
2020-21
42 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
o`"k% & o`"kHk% & cSy & Bullock
/suwuke~ & xoke~ & xk;ksa dh & Of cows
us=kkH;ke~ & p{kqH;kZe~] u;ukH;ke~& nksuksa vk¡[kksa ls & From both eyes
vJwf.k & u;utye~ & vk¡lw & Tears
vkfojklu~ku~ & izdfVrk% & lkeus vk x, & Appeared
lqjkf/i% & lqjk.kka jktk] & nsorkvksa osQ jktk (bUnz)& King of Gods
nsokuke~ vf/i%
mP;rke~ & dF;rke~ & dgsa] dgk tk, & Say
oklo% & bUnz%] nsojkt% & bUnz & Indra
ÑPNªs.k & dkfBU;su & dfBukbZ ls & With difficulty
brjfeo & vije~ bo & nwljs (cSy) osQ leku & Like an other
bullock
/qje~ & /qje~ & tq, dks (xkM+h osQ & Yoke
tq, dk og Hkkx tks
cSyksa osQ da/ksa ij j[kk jgrk gS)
oks<qe~ & oguk; ;ksX;e~ & <ksus osQ fy, & To carry
izR;okspr~ & mÙkja nÙkoku~ & tokc fn;k & Replied
uwue~ & fu'p;su & fu'p; gh & Certainly
lglze~ & n'k'kre~ & gT+kkj & Thousand
okRlY;e~ & LusgHkko% & okRlY; (izseHkko) & Affection
viR;kfu & lUrr;% & lUrku & Children
fof'k"; & fo'ks"kr% & fo'ks"kdj & Specially
osnuke~ & ihMke~] nq%[ke~ & d"V dks & The pain
rqY;oRlyk & leLusg;qrk & leku :i ls I;kj & Equal affection
djus okyh
lqr% & iq=k%@ru;% & iq=k & Son
Hk`'ke~ & vR;f/de~ & cgqr vf/d & Very much
vk[k.MyL; & nsojktL; bUnzL; & bUnz dk & Of Indra
2020-21
tuuh rqY;oRlyk 43
vlkURo;r~ & lkURoua nÙkoku~] & lkURouk nh (fnyklk nh)& Consoled
lek'okl;r~
vfpjkr~ & 'kh?kze~ & 'kh?kz gh & Soon
p.Mokrsu & osx;qrk ok;quk & izp.M (rhoz) gok ls & With swift wind
es?kjoSS% & es?kL; xtZusu & cknyksa osQ xtZu ls & Thundering
izo"kZ% & o`f"V% & o"kkZ & Heavy rain
tyksiIyo% & tyL; miIyo% & ikuh }kjk rckgh & Destruction by
(mRikr%) water
d"kZ.kfoeq[k% & d"kZ.kdeZ.k% foeq[k%& tksrus osQ dke ls & Leaving
foeq[k gksdj ploughing work
o`"kHkkS & o`"kkS & nksuksa cSyksa dks & Both the bullocks
vxkr~ & xroku~] vxPNr~ & x;k & Went
f=kn'kkf/i% & f=kn'kkuke~ vf/i%¾bUnz%]& nsorkvksa dk jktk¾bUnz & King of Gods
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[krµ
(d) o`"kHk% nhu% bfr tkuUufi d% ra uqn~;eku% vklhr~\
([k) o`"kHk% oqQ=k iikr\
(x) nqcZys lqrs dL;k% vf/dk o`Qik Hkofr\
(?k) d;ks% ,d% 'kjhjs.k nqcZy% vklhr~\
(Ä) p.Mokrsu es?kjoS'p lg d% letk;r\
2- v/ksfyf[krkuka iz'ukuke~ mÙkjkf.k laLÑrHkk"k;k fy[krµ
(d) Ñ"kd% foaQ djksfr Le\
([k) ekrk lqjfHk% fdeFkZe~ vJwf.k eq×pfr Le\
(x) lqjfHk% bUnzL; iz'uL; fdeqÙkja nnkfr\
2020-21
44 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
(?k) ekrq% vf/dk Ñik dfLeu~ Hkofr\
(Ä) bUnz% nqcZyo`"kHkL; d"Vkfu vikdrZqa foaQ Ñroku~\
(p) tuuh dhn`'kh Hkofr\
(N) ikBs¿fLeu~ d;ks% laokn% fon~;rs\
3- ^d* LrEHks nÙkkuka inkuka esyua ^[k* LrEHks nÙkS% lekukFkZdinS% oqQjQrµ
d LrEHk [k LrEHk
(d) ÑPNªs.k (i) o`"kHk%
([k) p{kqH;kZe~ (ii) oklo%
(x) tosu (iii)us=kkH;ke~
(?k) bUnz% (iv) vfpje~
(Ä) iq=kk% (v) nzqrxR;k
(p) 'kh?kze~ (vi) dkfBU;su
(N) cyhonZ% (vii)lqrk%
4- LFkwyinek/`R; iz'ufuekZ.ka oqQjQrµ
(d) l% ÑPNªs.k Hkkje~ mn~ogfrA
([k) lqjkf/i% rke~ vi`PNr~A
(x) v;e~ vU;sH;ks nqcZy%A
(?k) /suwuke~ ekrk lqjfHk% vklhr~A
(Ä) lglzkf/osQ"kq iq=ks"kq lRLofi lk nq%[kh vklhr~A
5- js[kkfÄïrins ;FkkLFkkua lfU/a foPNsna ok oqQjQrµ
(d) Ñ"kd% {ks=kd"kZ.ka oqQoZu~$vklhr~A
([k) r;ksjsd% o`"kHk% nqcZy% vklhr~A
(x) rFkkfi o`"k% u$mfRFkr%A
(?k) lRLofi cgq"kq iq=ks"kq vfLeu~ okRlY;a dFke~\
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

past year papers

,

NCERT Textbook - जननी तुल्यवत्सला Class 10 Notes | EduRev

,

shortcuts and tricks

,

Objective type Questions

,

Previous Year Questions with Solutions

,

pdf

,

Extra Questions

,

Summary

,

Sample Paper

,

NCERT Textbook - जननी तुल्यवत्सला Class 10 Notes | EduRev

,

video lectures

,

ppt

,

Exam

,

study material

,

practice quizzes

,

Viva Questions

,

Important questions

,

Semester Notes

,

MCQs

,

mock tests for examination

,

Free

,

NCERT Textbook - जननी तुल्यवत्सला Class 10 Notes | EduRev

;