NCERT Textbook - शुचिपर्यावरणम् Class 10 Notes | EduRev

संस्कृत कक्षा 10 (Sanskrit Class 10)

Class 10 : NCERT Textbook - शुचिपर्यावरणम् Class 10 Notes | EduRev

 Page 1


'kqfpi;kZoj.ke~ 1
eÄõye~
¬ rPp{kqnsZofgra iqjLrkPNqØeqPpjr~ A
i';se 'kjn% 'kra those 'kjn% 'kre~ A
Ük`.kq;ke 'kjn% 'kra izczoke 'kjn% 'kre~ A
vnhuk% L;ke 'kjn% 'kre~A Hkw;'p 'kjn% 'krkr~ AA1AA
(;tqosZn 36-24)
vk uks Hknzk% Øroks ;Urq fo'orks&
¿nC/klks vijhrkl mn~fHkn% A
nsok uks ;Fkk lnfen~ o`/s vl&
Uuizk;qoks jf{krkjks fnosfnos AA2AA
(ÍXosn 1-89-1)
HkkokFkZ%
nsoksa }kjk fu:fir ;g 'kqDy o.kZ dk us=k :i (lw;Z) iwoZ fn'kk esa mQij mB pqdk gSA
ge lc lkS o"kksZa rd ns[krs jgsa] lkS o"kks± rd thrs jgsa] lkS o"kksZa rd lqurs jgsa] lkS o"kksZa
rd 'kq¼ :i ls cksyrs jgsa] lkS o"kks± rd LokoyEch (vnhu) cus jgsa vkSj ;g lc lkS
o"kksZa ls Hkh vf/d pyrk jgs AA1AA
gekjs ikl pkjksa vksj ls ,sls dY;k.kdkjh fopkj vkrs jgsa tks fdlh ls u ncsa] mUgsa dgha
ls ckf/r u fd;k tk losQ (vijhrkl%) ,oe~ vKkr fo"k;ksa dks izdV djus okys
(mn~fHkn%) gksa] izxfr dks u jksdus okys (vizk;qo%) rFkk lnSo j{kk esa rRij nsox.k
izfrfnu gekjh o`f¼ osQ fy, rRij jgsa AA2AA
2020-21
Page 2


'kqfpi;kZoj.ke~ 1
eÄõye~
¬ rPp{kqnsZofgra iqjLrkPNqØeqPpjr~ A
i';se 'kjn% 'kra those 'kjn% 'kre~ A
Ük`.kq;ke 'kjn% 'kra izczoke 'kjn% 'kre~ A
vnhuk% L;ke 'kjn% 'kre~A Hkw;'p 'kjn% 'krkr~ AA1AA
(;tqosZn 36-24)
vk uks Hknzk% Øroks ;Urq fo'orks&
¿nC/klks vijhrkl mn~fHkn% A
nsok uks ;Fkk lnfen~ o`/s vl&
Uuizk;qoks jf{krkjks fnosfnos AA2AA
(ÍXosn 1-89-1)
HkkokFkZ%
nsoksa }kjk fu:fir ;g 'kqDy o.kZ dk us=k :i (lw;Z) iwoZ fn'kk esa mQij mB pqdk gSA
ge lc lkS o"kksZa rd ns[krs jgsa] lkS o"kks± rd thrs jgsa] lkS o"kksZa rd lqurs jgsa] lkS o"kksZa
rd 'kq¼ :i ls cksyrs jgsa] lkS o"kks± rd LokoyEch (vnhu) cus jgsa vkSj ;g lc lkS
o"kksZa ls Hkh vf/d pyrk jgs AA1AA
gekjs ikl pkjksa vksj ls ,sls dY;k.kdkjh fopkj vkrs jgsa tks fdlh ls u ncsa] mUgsa dgha
ls ckf/r u fd;k tk losQ (vijhrkl%) ,oe~ vKkr fo"k;ksa dks izdV djus okys
(mn~fHkn%) gksa] izxfr dks u jksdus okys (vizk;qo%) rFkk lnSo j{kk esa rRij nsox.k
izfrfnu gekjh o`f¼ osQ fy, rRij jgsa AA2AA
2020-21
izFke ikB%
'kqfpi;kZoj.ke~
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% gfjnÙk'keZ.k% ¶ylYyfrdk¸ bfr jpuklÄ~xzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA v=k dfo% egkuxjk.kka ;U=kkf/D;su izof/Zriznw"k.kksifj fpfUrreuk%
n`';rsA l% dFk;fr ;n~ bna ykSgpoazQ 'kjhjL; eul'p 'kks"kde~ vfLrA vLeknso ok;qe.Mya
efyua HkofrA dfo% egkuxjh;thoukr~ lqnwja unh&fu>Zja o`{klewga yrkoqQ×ta
if{koqQydyjoowQftra ouçns'ka çfr xeuk; vfHky"kfrA
nqoZge=k thfora tkra izÑfrjso 'kj.ke~A
'kqfp&i;kZoj.ke~AA
egkuxjeè;s pynfu'ka dkyk;lpØe~A
eu%'kks"k;r~ruq%is"k;n~HkzefrlnkoØe~AA
nqnkZUrSnZ'kuSjequk L;kUuSo tuxzlue~A 'kqfp---AA1AA
dTtyefyua /wea eq×pfr 'kr'kdVh;kue~A
ok"i;kuekyk la/kofr forjUrh èokue~AA
;kukuka iÄ~Dr;ks áuUrk% dfBua lalj.ke~A 'kqfp---AA2AA
2020-21
Page 3


'kqfpi;kZoj.ke~ 1
eÄõye~
¬ rPp{kqnsZofgra iqjLrkPNqØeqPpjr~ A
i';se 'kjn% 'kra those 'kjn% 'kre~ A
Ük`.kq;ke 'kjn% 'kra izczoke 'kjn% 'kre~ A
vnhuk% L;ke 'kjn% 'kre~A Hkw;'p 'kjn% 'krkr~ AA1AA
(;tqosZn 36-24)
vk uks Hknzk% Øroks ;Urq fo'orks&
¿nC/klks vijhrkl mn~fHkn% A
nsok uks ;Fkk lnfen~ o`/s vl&
Uuizk;qoks jf{krkjks fnosfnos AA2AA
(ÍXosn 1-89-1)
HkkokFkZ%
nsoksa }kjk fu:fir ;g 'kqDy o.kZ dk us=k :i (lw;Z) iwoZ fn'kk esa mQij mB pqdk gSA
ge lc lkS o"kksZa rd ns[krs jgsa] lkS o"kks± rd thrs jgsa] lkS o"kksZa rd lqurs jgsa] lkS o"kksZa
rd 'kq¼ :i ls cksyrs jgsa] lkS o"kks± rd LokoyEch (vnhu) cus jgsa vkSj ;g lc lkS
o"kksZa ls Hkh vf/d pyrk jgs AA1AA
gekjs ikl pkjksa vksj ls ,sls dY;k.kdkjh fopkj vkrs jgsa tks fdlh ls u ncsa] mUgsa dgha
ls ckf/r u fd;k tk losQ (vijhrkl%) ,oe~ vKkr fo"k;ksa dks izdV djus okys
(mn~fHkn%) gksa] izxfr dks u jksdus okys (vizk;qo%) rFkk lnSo j{kk esa rRij nsox.k
izfrfnu gekjh o`f¼ osQ fy, rRij jgsa AA2AA
2020-21
izFke ikB%
'kqfpi;kZoj.ke~
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% gfjnÙk'keZ.k% ¶ylYyfrdk¸ bfr jpuklÄ~xzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA v=k dfo% egkuxjk.kka ;U=kkf/D;su izof/Zriznw"k.kksifj fpfUrreuk%
n`';rsA l% dFk;fr ;n~ bna ykSgpoazQ 'kjhjL; eul'p 'kks"kde~ vfLrA vLeknso ok;qe.Mya
efyua HkofrA dfo% egkuxjh;thoukr~ lqnwja unh&fu>Zja o`{klewga yrkoqQ×ta
if{koqQydyjoowQftra ouçns'ka çfr xeuk; vfHky"kfrA
nqoZge=k thfora tkra izÑfrjso 'kj.ke~A
'kqfp&i;kZoj.ke~AA
egkuxjeè;s pynfu'ka dkyk;lpØe~A
eu%'kks"k;r~ruq%is"k;n~HkzefrlnkoØe~AA
nqnkZUrSnZ'kuSjequk L;kUuSo tuxzlue~A 'kqfp---AA1AA
dTtyefyua /wea eq×pfr 'kr'kdVh;kue~A
ok"i;kuekyk la/kofr forjUrh èokue~AA
;kukuka iÄ~Dr;ks áuUrk% dfBua lalj.ke~A 'kqfp---AA2AA
2020-21
4 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
ok;qe.Mya Hk`'ka nwf"kra u fg fueZya tye~A
oqQfRlroLrqfefJra Hk{;a leya /jkrye~AA
dj.kh;a cfgjUrtZxfr rq cgq 'kq¼hdj.ke~A 'kqfp---AA3AA
df×pr~ dkya u; ekeLekUuxjkn~ cgqnwje~A
izi';kfe xzkekUrs fu>Zj&unh&i;%iwje~AA
,dkUrs dkUrkjs {k.kefi es L;kr~ l×pj.ke~A 'kqfp---AA4AA
gfjrr:.kka yfyryrkuka ekyk je.kh;kA
oqQlqekofy% lehjpkfyrk L;kUes oj.kh;kAA
uoekfydk jlkya fefyrk #fpja laxeue~A 'kqfp---AA5AA
vf; py cU/ks! [kxoqQydyjo xqf×trouns'ke~A
iqj&dyjo lEHkzfertusH;ks /`rlq[klUns'ke~AA
pkdfpD;tkya uks oqQ;kZTthforjlgj.ke~A 'kqfp---AA6AA
izLrjrys yrkr#xqYek uks HkoUrq fi"Vk%A
ik"kk.kh lH;rk fulxsZ L;kUu lekfo"VkAA
ekuok; thoua dke;s uks thoUej.ke~A 'kqfp---AA7AA
2020-21
Page 4


'kqfpi;kZoj.ke~ 1
eÄõye~
¬ rPp{kqnsZofgra iqjLrkPNqØeqPpjr~ A
i';se 'kjn% 'kra those 'kjn% 'kre~ A
Ük`.kq;ke 'kjn% 'kra izczoke 'kjn% 'kre~ A
vnhuk% L;ke 'kjn% 'kre~A Hkw;'p 'kjn% 'krkr~ AA1AA
(;tqosZn 36-24)
vk uks Hknzk% Øroks ;Urq fo'orks&
¿nC/klks vijhrkl mn~fHkn% A
nsok uks ;Fkk lnfen~ o`/s vl&
Uuizk;qoks jf{krkjks fnosfnos AA2AA
(ÍXosn 1-89-1)
HkkokFkZ%
nsoksa }kjk fu:fir ;g 'kqDy o.kZ dk us=k :i (lw;Z) iwoZ fn'kk esa mQij mB pqdk gSA
ge lc lkS o"kksZa rd ns[krs jgsa] lkS o"kks± rd thrs jgsa] lkS o"kksZa rd lqurs jgsa] lkS o"kksZa
rd 'kq¼ :i ls cksyrs jgsa] lkS o"kks± rd LokoyEch (vnhu) cus jgsa vkSj ;g lc lkS
o"kksZa ls Hkh vf/d pyrk jgs AA1AA
gekjs ikl pkjksa vksj ls ,sls dY;k.kdkjh fopkj vkrs jgsa tks fdlh ls u ncsa] mUgsa dgha
ls ckf/r u fd;k tk losQ (vijhrkl%) ,oe~ vKkr fo"k;ksa dks izdV djus okys
(mn~fHkn%) gksa] izxfr dks u jksdus okys (vizk;qo%) rFkk lnSo j{kk esa rRij nsox.k
izfrfnu gekjh o`f¼ osQ fy, rRij jgsa AA2AA
2020-21
izFke ikB%
'kqfpi;kZoj.ke~
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% gfjnÙk'keZ.k% ¶ylYyfrdk¸ bfr jpuklÄ~xzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA v=k dfo% egkuxjk.kka ;U=kkf/D;su izof/Zriznw"k.kksifj fpfUrreuk%
n`';rsA l% dFk;fr ;n~ bna ykSgpoazQ 'kjhjL; eul'p 'kks"kde~ vfLrA vLeknso ok;qe.Mya
efyua HkofrA dfo% egkuxjh;thoukr~ lqnwja unh&fu>Zja o`{klewga yrkoqQ×ta
if{koqQydyjoowQftra ouçns'ka çfr xeuk; vfHky"kfrA
nqoZge=k thfora tkra izÑfrjso 'kj.ke~A
'kqfp&i;kZoj.ke~AA
egkuxjeè;s pynfu'ka dkyk;lpØe~A
eu%'kks"k;r~ruq%is"k;n~HkzefrlnkoØe~AA
nqnkZUrSnZ'kuSjequk L;kUuSo tuxzlue~A 'kqfp---AA1AA
dTtyefyua /wea eq×pfr 'kr'kdVh;kue~A
ok"i;kuekyk la/kofr forjUrh èokue~AA
;kukuka iÄ~Dr;ks áuUrk% dfBua lalj.ke~A 'kqfp---AA2AA
2020-21
4 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
ok;qe.Mya Hk`'ka nwf"kra u fg fueZya tye~A
oqQfRlroLrqfefJra Hk{;a leya /jkrye~AA
dj.kh;a cfgjUrtZxfr rq cgq 'kq¼hdj.ke~A 'kqfp---AA3AA
df×pr~ dkya u; ekeLekUuxjkn~ cgqnwje~A
izi';kfe xzkekUrs fu>Zj&unh&i;%iwje~AA
,dkUrs dkUrkjs {k.kefi es L;kr~ l×pj.ke~A 'kqfp---AA4AA
gfjrr:.kka yfyryrkuka ekyk je.kh;kA
oqQlqekofy% lehjpkfyrk L;kUes oj.kh;kAA
uoekfydk jlkya fefyrk #fpja laxeue~A 'kqfp---AA5AA
vf; py cU/ks! [kxoqQydyjo xqf×trouns'ke~A
iqj&dyjo lEHkzfertusH;ks /`rlq[klUns'ke~AA
pkdfpD;tkya uks oqQ;kZTthforjlgj.ke~A 'kqfp---AA6AA
izLrjrys yrkr#xqYek uks HkoUrq fi"Vk%A
ik"kk.kh lH;rk fulxsZ L;kUu lekfo"VkAA
ekuok; thoua dke;s uks thoUej.ke~A 'kqfp---AA7AA
2020-21
'kqfpi;kZoj.ke~ 5
'kCnkFkkZ%
nqoZge~ & nq"dje~ & dfBu] nwHkj & Difficult
thfore~ & thoue~ & thou & Life
vfu'ke~ & vgfuZ'ke~ & fnu&jkr & Day and Night
dkyk;lpØe~ & ykSgpØe~ & yksgs dk pØ & Iron wheel
'kks"k;r~ & 'kq"dhoqQoZr~ & lq[kkrs gq, & Drying
ruq% & 'kjhje~ & 'kjhj & Body
is"k;n~ & fi"VhoqQoZr~ & ihlrs gq, & Grinding
oØe~ & oqQfVye~ & Vs<+k & Askew
nqnkZUrS% & Hk;VjS% & Hk;kud (ls) & Scary
n'kuS% & nUrS% & nk¡rksa ls & By teeth
vequk & vusu & blls & By thus
tuxzlue~ & tuHk{k.ke~ & ekuo fouk'k & Destruction of
humans
dTtyefyue~ & dTtye~ bo & dkty&lk efyu & Black as kohl
efyue~ (dkyk)
/we% & vfXuokg% & /qvk¡ & Smoke
eq×pfr & R;tfr & NksM+rk gS & Releasing
'kr'kdVh;kue~ & 'kdVh;kukuka 'kre~& lSdM+ksa eksVj & Hundreds of
xkfM+;k¡ vehicles
ok"i;kuekyk & ok"i;kukuka iafDr%& jsyxkM+h dh iafDr & Row of trains
forjUrh & nnrh@forj.ka oqQokZ.kk& nsrh gqbZ & Distributing
èokue~ & èofue~ & dksykgy & Sound
lalj.ke~ & l×pyue~ & pyuk & Movement
Hk`'ka & vR;f/de~ & vR;f/d & Enormous
Hk{;e~ & [kk|inkFkZ & HkksT; inkFkZ & Eatable
leye~ & eysu lg & ey;qDr] xUnxh ls ;qDr & Dirty
2020-21
Page 5


'kqfpi;kZoj.ke~ 1
eÄõye~
¬ rPp{kqnsZofgra iqjLrkPNqØeqPpjr~ A
i';se 'kjn% 'kra those 'kjn% 'kre~ A
Ük`.kq;ke 'kjn% 'kra izczoke 'kjn% 'kre~ A
vnhuk% L;ke 'kjn% 'kre~A Hkw;'p 'kjn% 'krkr~ AA1AA
(;tqosZn 36-24)
vk uks Hknzk% Øroks ;Urq fo'orks&
¿nC/klks vijhrkl mn~fHkn% A
nsok uks ;Fkk lnfen~ o`/s vl&
Uuizk;qoks jf{krkjks fnosfnos AA2AA
(ÍXosn 1-89-1)
HkkokFkZ%
nsoksa }kjk fu:fir ;g 'kqDy o.kZ dk us=k :i (lw;Z) iwoZ fn'kk esa mQij mB pqdk gSA
ge lc lkS o"kksZa rd ns[krs jgsa] lkS o"kks± rd thrs jgsa] lkS o"kksZa rd lqurs jgsa] lkS o"kksZa
rd 'kq¼ :i ls cksyrs jgsa] lkS o"kks± rd LokoyEch (vnhu) cus jgsa vkSj ;g lc lkS
o"kksZa ls Hkh vf/d pyrk jgs AA1AA
gekjs ikl pkjksa vksj ls ,sls dY;k.kdkjh fopkj vkrs jgsa tks fdlh ls u ncsa] mUgsa dgha
ls ckf/r u fd;k tk losQ (vijhrkl%) ,oe~ vKkr fo"k;ksa dks izdV djus okys
(mn~fHkn%) gksa] izxfr dks u jksdus okys (vizk;qo%) rFkk lnSo j{kk esa rRij nsox.k
izfrfnu gekjh o`f¼ osQ fy, rRij jgsa AA2AA
2020-21
izFke ikB%
'kqfpi;kZoj.ke~
v;a ikB% vk/qfudlaLÑrdos% gfjnÙk'keZ.k% ¶ylYyfrdk¸ bfr jpuklÄ~xzgkr~
lÄ~dfyrks¿fLrA v=k dfo% egkuxjk.kka ;U=kkf/D;su izof/Zriznw"k.kksifj fpfUrreuk%
n`';rsA l% dFk;fr ;n~ bna ykSgpoazQ 'kjhjL; eul'p 'kks"kde~ vfLrA vLeknso ok;qe.Mya
efyua HkofrA dfo% egkuxjh;thoukr~ lqnwja unh&fu>Zja o`{klewga yrkoqQ×ta
if{koqQydyjoowQftra ouçns'ka çfr xeuk; vfHky"kfrA
nqoZge=k thfora tkra izÑfrjso 'kj.ke~A
'kqfp&i;kZoj.ke~AA
egkuxjeè;s pynfu'ka dkyk;lpØe~A
eu%'kks"k;r~ruq%is"k;n~HkzefrlnkoØe~AA
nqnkZUrSnZ'kuSjequk L;kUuSo tuxzlue~A 'kqfp---AA1AA
dTtyefyua /wea eq×pfr 'kr'kdVh;kue~A
ok"i;kuekyk la/kofr forjUrh èokue~AA
;kukuka iÄ~Dr;ks áuUrk% dfBua lalj.ke~A 'kqfp---AA2AA
2020-21
4 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
ok;qe.Mya Hk`'ka nwf"kra u fg fueZya tye~A
oqQfRlroLrqfefJra Hk{;a leya /jkrye~AA
dj.kh;a cfgjUrtZxfr rq cgq 'kq¼hdj.ke~A 'kqfp---AA3AA
df×pr~ dkya u; ekeLekUuxjkn~ cgqnwje~A
izi';kfe xzkekUrs fu>Zj&unh&i;%iwje~AA
,dkUrs dkUrkjs {k.kefi es L;kr~ l×pj.ke~A 'kqfp---AA4AA
gfjrr:.kka yfyryrkuka ekyk je.kh;kA
oqQlqekofy% lehjpkfyrk L;kUes oj.kh;kAA
uoekfydk jlkya fefyrk #fpja laxeue~A 'kqfp---AA5AA
vf; py cU/ks! [kxoqQydyjo xqf×trouns'ke~A
iqj&dyjo lEHkzfertusH;ks /`rlq[klUns'ke~AA
pkdfpD;tkya uks oqQ;kZTthforjlgj.ke~A 'kqfp---AA6AA
izLrjrys yrkr#xqYek uks HkoUrq fi"Vk%A
ik"kk.kh lH;rk fulxsZ L;kUu lekfo"VkAA
ekuok; thoua dke;s uks thoUej.ke~A 'kqfp---AA7AA
2020-21
'kqfpi;kZoj.ke~ 5
'kCnkFkkZ%
nqoZge~ & nq"dje~ & dfBu] nwHkj & Difficult
thfore~ & thoue~ & thou & Life
vfu'ke~ & vgfuZ'ke~ & fnu&jkr & Day and Night
dkyk;lpØe~ & ykSgpØe~ & yksgs dk pØ & Iron wheel
'kks"k;r~ & 'kq"dhoqQoZr~ & lq[kkrs gq, & Drying
ruq% & 'kjhje~ & 'kjhj & Body
is"k;n~ & fi"VhoqQoZr~ & ihlrs gq, & Grinding
oØe~ & oqQfVye~ & Vs<+k & Askew
nqnkZUrS% & Hk;VjS% & Hk;kud (ls) & Scary
n'kuS% & nUrS% & nk¡rksa ls & By teeth
vequk & vusu & blls & By thus
tuxzlue~ & tuHk{k.ke~ & ekuo fouk'k & Destruction of
humans
dTtyefyue~ & dTtye~ bo & dkty&lk efyu & Black as kohl
efyue~ (dkyk)
/we% & vfXuokg% & /qvk¡ & Smoke
eq×pfr & R;tfr & NksM+rk gS & Releasing
'kr'kdVh;kue~ & 'kdVh;kukuka 'kre~& lSdM+ksa eksVj & Hundreds of
xkfM+;k¡ vehicles
ok"i;kuekyk & ok"i;kukuka iafDr%& jsyxkM+h dh iafDr & Row of trains
forjUrh & nnrh@forj.ka oqQokZ.kk& nsrh gqbZ & Distributing
èokue~ & èofue~ & dksykgy & Sound
lalj.ke~ & l×pyue~ & pyuk & Movement
Hk`'ka & vR;f/de~ & vR;f/d & Enormous
Hk{;e~ & [kk|inkFkZ & HkksT; inkFkZ & Eatable
leye~ & eysu lg & ey;qDr] xUnxh ls ;qDr & Dirty
2020-21
6 'kseq"kh& f}rh;ks Hkkx%
xzkekUrs & xzkeL; lhek;ke~ & xk¡o dh lhek ij & At village border
(lhfEu)
i;%iwje~ & tyk'k;e~ & ty ls Hkjk & Pond
gqvk rkykc
dkUrkjs & ous & taxy esa & In the forest
oqQlqekofy% & oqQlqekuka iafDr% & iwQyksa dh iafDr & Row of flowers
lehjpkfyrk & ok;qpkfyrk & gok ls pyk;h gqbZ & Moved by wind
#fpje~ & lqUnje~ & lqUnj & Attractive
[kxoqQydyjo & [kxoqQykuka dyjo% & if{k;ksa osQ lewg & Chirping of birds
  (if{klewgèofUk%) dh èofu
pkdfpD;tkye~& Ñf=kea izHkkoiw.k± & pdkpkSa/ Hkjh nqfu;k & Web of dazzle
txr~
izLrjrys & f'kykrys & iRFkjksa osQ ry ij & On the surface
of the rocks
yrkr#xqYek% & yrk'p rjo'p & yrk] o`{k vkSj >kM+h& Creepers, trees and
xqYek'p shrubs
ik"kk.kh & ioZre;h & iFkjhyh & Stony
fulxsZ & izÑR;ke~ & izÑfr esa & In the nature
vH;kl%
1- ,dinsu mÙkja fy[krµ
(d)v=k thfora dhn`'ka tkre~\
([k)vfu'ka egkuxjeè;s foaQ izpyfr\
(x) oqQfRlroLrqfefJra fdefLr\
(?k) vga dLeS thoua dke;s\
(Ä) osQ"kka ekyk je.kh;k\
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

past year papers

,

pdf

,

Objective type Questions

,

Viva Questions

,

ppt

,

Sample Paper

,

NCERT Textbook - शुचिपर्यावरणम् Class 10 Notes | EduRev

,

NCERT Textbook - शुचिपर्यावरणम् Class 10 Notes | EduRev

,

practice quizzes

,

NCERT Textbook - शुचिपर्यावरणम् Class 10 Notes | EduRev

,

MCQs

,

Semester Notes

,

study material

,

Exam

,

video lectures

,

shortcuts and tricks

,

Free

,

Previous Year Questions with Solutions

,

Summary

,

Extra Questions

,

Important questions

,

mock tests for examination

;