NCERT Textbook - सुभाषितानि Class 7 Notes | EduRev

संस्कृत कक्षा 10 (Sanskrit Class 10)

Class 10 : NCERT Textbook - सुभाषितानि Class 7 Notes | EduRev

 Page 1


i`fFkO;ka =khf.k jRukfu tyeÂa lqHkkf"kre~A
ew<S% ik"kk.k[k.Ms"kq jRulaKk fo/h;rsAA1AA
lR;su /k;Zrs i`Foh lR;su rirs jfo%A
lR;su okfr ok;q'p lo± lR;s izfrf"Bre~AA2AA
nkus rifl 'kkS;sZ p foKkus fou;s u;s A
foLe;ks u fg dÙkZO;ks cgqjRuk olqU/jk AA3AA
lf‰jso lgklhr lf‰% oqQohZr lÄ
õ
fre~ A
lf‰foZokna eS=kha p uklf‰% fdf×pnkpjsr~ AA4AA
/u/kU;iz;ksxs"kq fo|k;k% laxzgs"kq p A
vkgkjs O;ogkjs p R;DryTt% lq[kh Hkosr~ AA5AA
{keko'khÑfryksZosQ {ke;k ¯d u lkè;rs A
'kkfUr[kM~x% djs ;L; ¯d dfj";fr nqtZu% AA6AA
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
izFke% ikB%
2020-21
Page 2


i`fFkO;ka =khf.k jRukfu tyeÂa lqHkkf"kre~A
ew<S% ik"kk.k[k.Ms"kq jRulaKk fo/h;rsAA1AA
lR;su /k;Zrs i`Foh lR;su rirs jfo%A
lR;su okfr ok;q'p lo± lR;s izfrf"Bre~AA2AA
nkus rifl 'kkS;sZ p foKkus fou;s u;s A
foLe;ks u fg dÙkZO;ks cgqjRuk olqU/jk AA3AA
lf‰jso lgklhr lf‰% oqQohZr lÄ
õ
fre~ A
lf‰foZokna eS=kha p uklf‰% fdf×pnkpjsr~ AA4AA
/u/kU;iz;ksxs"kq fo|k;k% laxzgs"kq p A
vkgkjs O;ogkjs p R;DryTt% lq[kh Hkosr~ AA5AA
{keko'khÑfryksZosQ {ke;k ¯d u lkè;rs A
'kkfUr[kM~x% djs ;L; ¯d dfj";fr nqtZu% AA6AA
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
izFke% ikB%
2020-21
#fpjk & f}rh;ks Hkkx%
2
'kCnkFkkZ%
i`fFkO;ke~ & /jrh ij on the earth
lqHkkf"kre~ & lqUnj opu good sayings
ew<S% & ew[kks± osQ }kjk by fools
ik"kk.k[k.Ms"kq & iRFkj osQ VqdM+ksa esa in stone pieces
jRulaKk & jRu dk uke name of precious
stone
fo/h;rs & fd;k@le>k tkrk gS to be done/given
/k;Zrs & /kj.k fd;k tkrk gS bears
rirs & tyrk gS burns/heats
okfr & cgrk gS@cgrh gS blows
ok;q'p (ok;q%$p) & iou Hkh air
izfrf"Bre~ & fLFkr gS situated
rifl & riL;k esa in penance
'kkS;sZ & cy esa in bravery
u;s & uhfr esa in policy
foLe;% & vk'p;Z wonder
cgqjRuk & vusd jRuksa okyh possessing many jewells
olqU/jk & i`fFkoh earth
lf‰jso (lf‰%$,o) & lTtuksa osQ lkFk gh with gentlemen alone
lgklhr (lg$vklhr) & lkFk cSBuk pkfg, should sit together
oqQohZr & djuk pkfg, should do
lf‰foZokne~ & lTtuksa osQ lkFk >xM+k quarrel with gentlemen
(lf‰%$fookne~)
2020-21
Page 3


i`fFkO;ka =khf.k jRukfu tyeÂa lqHkkf"kre~A
ew<S% ik"kk.k[k.Ms"kq jRulaKk fo/h;rsAA1AA
lR;su /k;Zrs i`Foh lR;su rirs jfo%A
lR;su okfr ok;q'p lo± lR;s izfrf"Bre~AA2AA
nkus rifl 'kkS;sZ p foKkus fou;s u;s A
foLe;ks u fg dÙkZO;ks cgqjRuk olqU/jk AA3AA
lf‰jso lgklhr lf‰% oqQohZr lÄ
õ
fre~ A
lf‰foZokna eS=kha p uklf‰% fdf×pnkpjsr~ AA4AA
/u/kU;iz;ksxs"kq fo|k;k% laxzgs"kq p A
vkgkjs O;ogkjs p R;DryTt% lq[kh Hkosr~ AA5AA
{keko'khÑfryksZosQ {ke;k ¯d u lkè;rs A
'kkfUr[kM~x% djs ;L; ¯d dfj";fr nqtZu% AA6AA
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
izFke% ikB%
2020-21
#fpjk & f}rh;ks Hkkx%
2
'kCnkFkkZ%
i`fFkO;ke~ & /jrh ij on the earth
lqHkkf"kre~ & lqUnj opu good sayings
ew<S% & ew[kks± osQ }kjk by fools
ik"kk.k[k.Ms"kq & iRFkj osQ VqdM+ksa esa in stone pieces
jRulaKk & jRu dk uke name of precious
stone
fo/h;rs & fd;k@le>k tkrk gS to be done/given
/k;Zrs & /kj.k fd;k tkrk gS bears
rirs & tyrk gS burns/heats
okfr & cgrk gS@cgrh gS blows
ok;q'p (ok;q%$p) & iou Hkh air
izfrf"Bre~ & fLFkr gS situated
rifl & riL;k esa in penance
'kkS;sZ & cy esa in bravery
u;s & uhfr esa in policy
foLe;% & vk'p;Z wonder
cgqjRuk & vusd jRuksa okyh possessing many jewells
olqU/jk & i`fFkoh earth
lf‰jso (lf‰%$,o) & lTtuksa osQ lkFk gh with gentlemen alone
lgklhr (lg$vklhr) & lkFk cSBuk pkfg, should sit together
oqQohZr & djuk pkfg, should do
lf‰foZokne~ & lTtuksa osQ lkFk >xM+k quarrel with gentlemen
(lf‰%$fookne~)
2020-21
lqHkkf"krkfu
3
{keko'khÑfryksZosQ & lalkj esa {kek forgiveness is an
({keko'khÑfr%$yksosQ) (lcls cM+k) o'khdj.k gS enchantment in the world
uklf‰% (u$vlf‰%) & vlTtu yksxksa osQ not with ungentlemanly
lkFk ugha people
/u/kU;iz;ksxs"kq & /u/kU; osQ iz;ksx esa in the use of wealth
laxzgs"kq & laxzgksa esa] lap; djus esa in accumulation
R;DryTt% & ladksp ;k Hkh#rk one who has given up
dks NksM+usokyk shyness
'kkfUr[kM~x% & 'kkfUr dh ryokj sword of peace
vH;kl%
1- lokZu~ 'yksdku~ lLoja xk;rA
2- ;Fkk;ksX;a 'yksdka'kku~ esy;r&
d [k
/u/kU;iz;ksxs"kq uklf‰% fdf×pnkpjsr~A
foLe;ks u fg dÙkZO;% R;DryTt% lq[kh Hkosr~A
lR;su /k;Zrs i`Foh cgqjRuk olqU/jkA
lf‰foZokna eS=kha p fo|k;k% laxzgs"kq pA
vkgkjs O;ogkjs p lR;su rirs jfo%A
2020-21
 
 
Page 4


i`fFkO;ka =khf.k jRukfu tyeÂa lqHkkf"kre~A
ew<S% ik"kk.k[k.Ms"kq jRulaKk fo/h;rsAA1AA
lR;su /k;Zrs i`Foh lR;su rirs jfo%A
lR;su okfr ok;q'p lo± lR;s izfrf"Bre~AA2AA
nkus rifl 'kkS;sZ p foKkus fou;s u;s A
foLe;ks u fg dÙkZO;ks cgqjRuk olqU/jk AA3AA
lf‰jso lgklhr lf‰% oqQohZr lÄ
õ
fre~ A
lf‰foZokna eS=kha p uklf‰% fdf×pnkpjsr~ AA4AA
/u/kU;iz;ksxs"kq fo|k;k% laxzgs"kq p A
vkgkjs O;ogkjs p R;DryTt% lq[kh Hkosr~ AA5AA
{keko'khÑfryksZosQ {ke;k ¯d u lkè;rs A
'kkfUr[kM~x% djs ;L; ¯d dfj";fr nqtZu% AA6AA
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
izFke% ikB%
2020-21
#fpjk & f}rh;ks Hkkx%
2
'kCnkFkkZ%
i`fFkO;ke~ & /jrh ij on the earth
lqHkkf"kre~ & lqUnj opu good sayings
ew<S% & ew[kks± osQ }kjk by fools
ik"kk.k[k.Ms"kq & iRFkj osQ VqdM+ksa esa in stone pieces
jRulaKk & jRu dk uke name of precious
stone
fo/h;rs & fd;k@le>k tkrk gS to be done/given
/k;Zrs & /kj.k fd;k tkrk gS bears
rirs & tyrk gS burns/heats
okfr & cgrk gS@cgrh gS blows
ok;q'p (ok;q%$p) & iou Hkh air
izfrf"Bre~ & fLFkr gS situated
rifl & riL;k esa in penance
'kkS;sZ & cy esa in bravery
u;s & uhfr esa in policy
foLe;% & vk'p;Z wonder
cgqjRuk & vusd jRuksa okyh possessing many jewells
olqU/jk & i`fFkoh earth
lf‰jso (lf‰%$,o) & lTtuksa osQ lkFk gh with gentlemen alone
lgklhr (lg$vklhr) & lkFk cSBuk pkfg, should sit together
oqQohZr & djuk pkfg, should do
lf‰foZokne~ & lTtuksa osQ lkFk >xM+k quarrel with gentlemen
(lf‰%$fookne~)
2020-21
lqHkkf"krkfu
3
{keko'khÑfryksZosQ & lalkj esa {kek forgiveness is an
({keko'khÑfr%$yksosQ) (lcls cM+k) o'khdj.k gS enchantment in the world
uklf‰% (u$vlf‰%) & vlTtu yksxksa osQ not with ungentlemanly
lkFk ugha people
/u/kU;iz;ksxs"kq & /u/kU; osQ iz;ksx esa in the use of wealth
laxzgs"kq & laxzgksa esa] lap; djus esa in accumulation
R;DryTt% & ladksp ;k Hkh#rk one who has given up
dks NksM+usokyk shyness
'kkfUr[kM~x% & 'kkfUr dh ryokj sword of peace
vH;kl%
1- lokZu~ 'yksdku~ lLoja xk;rA
2- ;Fkk;ksX;a 'yksdka'kku~ esy;r&
d [k
/u/kU;iz;ksxs"kq uklf‰% fdf×pnkpjsr~A
foLe;ks u fg dÙkZO;% R;DryTt% lq[kh Hkosr~A
lR;su /k;Zrs i`Foh cgqjRuk olqU/jkA
lf‰foZokna eS=kha p fo|k;k% laxzgs"kq pA
vkgkjs O;ogkjs p lR;su rirs jfo%A
2020-21
 
 
#fpjk & f}rh;ks Hkkx%
4
3- ,dinsu mÙkjr&
(d) i`fFkO;ka dfr jRukfu\
([k) ew<S% oqQ=k jRulaKk fo/h;rs\
(x) i`fFkoh osQu /k;Zrs\
(?k) oSQ% lÄõ¯r oqQohZr\
(Ä) yksosQ o'khÑfr% dk\
4- js[kkfÄïrinkfu vf/ÑR; iz'ufuekZ.ka oqQ#r&
(d) lR;su okfr ok;q%A
([k) lf‰% ,o lgklhrA
(x) olqU/jk cgqjRuk HkofrA
(?k) fo|k;k% laxzgs"kq R;DryTt% lq[kh Hkosr~A
(Ä) lf‰% eS=kha oqQohZrA
5- iz'ukukeqÙkjkf.k fy[kr&
(d) oqQ=k foLe;% u dÙkZO;%\
([k) i`fFkO;ka =khf.k jRukfu dkfu\
(x) R;DryTt% oqQ=k lq[kh Hkosr~\
2020-21
 
Page 5


i`fFkO;ka =khf.k jRukfu tyeÂa lqHkkf"kre~A
ew<S% ik"kk.k[k.Ms"kq jRulaKk fo/h;rsAA1AA
lR;su /k;Zrs i`Foh lR;su rirs jfo%A
lR;su okfr ok;q'p lo± lR;s izfrf"Bre~AA2AA
nkus rifl 'kkS;sZ p foKkus fou;s u;s A
foLe;ks u fg dÙkZO;ks cgqjRuk olqU/jk AA3AA
lf‰jso lgklhr lf‰% oqQohZr lÄ
õ
fre~ A
lf‰foZokna eS=kha p uklf‰% fdf×pnkpjsr~ AA4AA
/u/kU;iz;ksxs"kq fo|k;k% laxzgs"kq p A
vkgkjs O;ogkjs p R;DryTt% lq[kh Hkosr~ AA5AA
{keko'khÑfryksZosQ {ke;k ¯d u lkè;rs A
'kkfUr[kM~x% djs ;L; ¯d dfj";fr nqtZu% AA6AA
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu lqHkkf"krkfu
izFke% ikB%
2020-21
#fpjk & f}rh;ks Hkkx%
2
'kCnkFkkZ%
i`fFkO;ke~ & /jrh ij on the earth
lqHkkf"kre~ & lqUnj opu good sayings
ew<S% & ew[kks± osQ }kjk by fools
ik"kk.k[k.Ms"kq & iRFkj osQ VqdM+ksa esa in stone pieces
jRulaKk & jRu dk uke name of precious
stone
fo/h;rs & fd;k@le>k tkrk gS to be done/given
/k;Zrs & /kj.k fd;k tkrk gS bears
rirs & tyrk gS burns/heats
okfr & cgrk gS@cgrh gS blows
ok;q'p (ok;q%$p) & iou Hkh air
izfrf"Bre~ & fLFkr gS situated
rifl & riL;k esa in penance
'kkS;sZ & cy esa in bravery
u;s & uhfr esa in policy
foLe;% & vk'p;Z wonder
cgqjRuk & vusd jRuksa okyh possessing many jewells
olqU/jk & i`fFkoh earth
lf‰jso (lf‰%$,o) & lTtuksa osQ lkFk gh with gentlemen alone
lgklhr (lg$vklhr) & lkFk cSBuk pkfg, should sit together
oqQohZr & djuk pkfg, should do
lf‰foZokne~ & lTtuksa osQ lkFk >xM+k quarrel with gentlemen
(lf‰%$fookne~)
2020-21
lqHkkf"krkfu
3
{keko'khÑfryksZosQ & lalkj esa {kek forgiveness is an
({keko'khÑfr%$yksosQ) (lcls cM+k) o'khdj.k gS enchantment in the world
uklf‰% (u$vlf‰%) & vlTtu yksxksa osQ not with ungentlemanly
lkFk ugha people
/u/kU;iz;ksxs"kq & /u/kU; osQ iz;ksx esa in the use of wealth
laxzgs"kq & laxzgksa esa] lap; djus esa in accumulation
R;DryTt% & ladksp ;k Hkh#rk one who has given up
dks NksM+usokyk shyness
'kkfUr[kM~x% & 'kkfUr dh ryokj sword of peace
vH;kl%
1- lokZu~ 'yksdku~ lLoja xk;rA
2- ;Fkk;ksX;a 'yksdka'kku~ esy;r&
d [k
/u/kU;iz;ksxs"kq uklf‰% fdf×pnkpjsr~A
foLe;ks u fg dÙkZO;% R;DryTt% lq[kh Hkosr~A
lR;su /k;Zrs i`Foh cgqjRuk olqU/jkA
lf‰foZokna eS=kha p fo|k;k% laxzgs"kq pA
vkgkjs O;ogkjs p lR;su rirs jfo%A
2020-21
 
 
#fpjk & f}rh;ks Hkkx%
4
3- ,dinsu mÙkjr&
(d) i`fFkO;ka dfr jRukfu\
([k) ew<S% oqQ=k jRulaKk fo/h;rs\
(x) i`fFkoh osQu /k;Zrs\
(?k) oSQ% lÄõ¯r oqQohZr\
(Ä) yksosQ o'khÑfr% dk\
4- js[kkfÄïrinkfu vf/ÑR; iz'ufuekZ.ka oqQ#r&
(d) lR;su okfr ok;q%A
([k) lf‰% ,o lgklhrA
(x) olqU/jk cgqjRuk HkofrA
(?k) fo|k;k% laxzgs"kq R;DryTt% lq[kh Hkosr~A
(Ä) lf‰% eS=kha oqQohZrA
5- iz'ukukeqÙkjkf.k fy[kr&
(d) oqQ=k foLe;% u dÙkZO;%\
([k) i`fFkO;ka =khf.k jRukfu dkfu\
(x) R;DryTt% oqQ=k lq[kh Hkosr~\
2020-21
 
lqHkkf"krkfu
5
6- e×tw"kkr% inkfu fpRok fyÄõkuqlkja fy[kr&
jRukfu olqU/jk lR;su lq[kh vÂe~ ofÉ% jfo% i`Foh lÄõfre~
iq¡fYyÄõe~ L=khfyÄõe~ uiqaldfyÄõEk~
-------------------- -------------------- --------------------
-------------------- -------------------- --------------------
-------------------- -------------------- --------------------
7- v/ksfyf[krins"kq /kro% osQ lfUr\
ine~ /krq%
djksfr
---------------
i';
------------------
Hkosr~
----------------
fr"Bfr
--------------------
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

Previous Year Questions with Solutions

,

Sample Paper

,

ppt

,

Summary

,

NCERT Textbook - सुभाषितानि Class 7 Notes | EduRev

,

Important questions

,

video lectures

,

study material

,

Exam

,

past year papers

,

Viva Questions

,

NCERT Textbook - सुभाषितानि Class 7 Notes | EduRev

,

Semester Notes

,

Objective type Questions

,

shortcuts and tricks

,

Extra Questions

,

practice quizzes

,

NCERT Textbook - सुभाषितानि Class 7 Notes | EduRev

,

mock tests for examination

,

pdf

,

Free

,

MCQs

;