NCERT Textbook - लेखन कला और शहरी जीवन Notes | EduRev

NCERT Hindi Textbooks (Class 6 to Class 12)

UPSC : NCERT Textbook - लेखन कला और शहरी जीवन Notes | EduRev

 Page 1


29
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
'kgjh thou dh 'kq#vkr eslksiksVkfe;k* esa gqbZ FkhA I
+
kQjkr (Euphrates) vkSj nT+kyk
(Tigris) ufn;ksa osQ chp fLFkr ;g izns'k vktdy bjkd x.kjkT; dk fgLlk gSA
eslksiksVkfe;k dh lH;rk viuh laiUurk] 'kgjh thou] fo'kky ,oa le`¼ lkfgR;] xf.kr
vkSj [kxksyfo|k osQ fy, izfl¼ gSA eslksiksVkfe;k dh ys[ku&iz.kkyh vkSj mldk lkfgR;
iwohZ Hkweè;lkxjh; izns'kksa vkSj mÙkjh lhfj;k rFkk rqdhZ esa 2000 bZ-iw- osQ ckn iSQyk] ftlosQ
iQyLo:i ml leLr {ks=k osQ jkT;ksa osQ chp vkil esa] ;gk¡ rd fd feÏ osQ I
+
kQjkvks
(Pharaoh) osQ lkFk Hkh eslksiksVkfe;k dh Hkk"kk vkSj fyfi esa fy[kk&i<+h gksus yxhA ;gk¡
ge 'kgjh thou vkSj ys[ku osQ chp osQ laca/ksa dh [kkst djus dk iz;Ru djsaxs vkSj fiQj
;g tkuuk pkgsaxs fd ys[ku dh lrr ijaijk ls D;k&D;k izfriQy izkIr gq,A
vfHkfyf[kr bfrgkl osQ vkjafHkd dky esa] bl izns'k dks eq[;r% blosQ 'kgjho`Qr
nf{k.kh Hkkx dks (uhps fooj.k ns[ksa) lqesj (Sumer) vkSj vDdn (Akkad) dgk tkrk
FkkA 2000 bZ-iw- osQ ckn tc cschyksu ,d egÙoiw.kZ 'kgj cu x;k rc nf{k.kh {ks=k dks
cschyksfu;k dgk tkus yxkA yxHkx 1100 bZ-iw- ls] tc vlhfj;kb;ksa us mÙkj esa viuk
jkT; LFkkfir dj fy;k] rc ml {ks=k dks vlhfj;k (Assyria) dgk tkus yxkA ml izns'k
dh izFke Kkr Hkk"kk lqesfj;u ;kuh lqesjh FkhA /hjs&/hjs 2400 bZ-iw- osQ vklikl tc
vDdnh Hkk"kh yksx ;gk¡ vk x, rc vDdnh us lqesjh Hkk"kk dk LFkku ys fy;kA vDdnh
Hkk"kk floaQnj osQ le; (336&323 bZ-iw-) rd oqQN {ks=kh; ifjorZuksa osQ lkFk iQyrh&iwQyrh
jghA 1400 bZ-iw- ls /hjs&/hjs vjkekbd (Aramaic) Hkk"kk dk Hkh izos'k 'kq: gqvkA ;g
Hkk"kk fgczw ls feyrh&tqyrh Fkh vkSj 1000 bZ-iw- osQ ckn O;kid :i ls cksyh tkus yxh
FkhA ;g vkt Hkh bjkd osQ oqQN Hkkxksa esa cksyh tkrh gSA
eslksiksVkfe;k esa iqjkrÙoh; [kkstksa dh 'kq#vkr 1840 osQ n'kd esa gqbZA ogk¡ ,d ;k
nks LFkyksa ij (tSls m#d vkSj ekjh esa] ftu ij vkxs ppkZ djsaxs) mR[kuu dk;Z dbZ
n'kdksa rd pyrk jgkA (Hkkjr esa fdlh Hkh LFky ij brus yacs vjls rd [kqnkbZ dh
dksbZ ifj;kstuk ugha pyhA) bu [kqnkb;ksa osQ iQyLo:i vkt ge bfrgkl osQ lzksrksa osQ
:i esa lSdM+ksa dh la[;k esa bekjrksa] ew£r;ksa] vkHkw"k.kksa] dczksa] vkST
+
kkjksa vkSj eqnzkvksa dk
gh ugha cfYd gT+kkjksa dh la[;k esa fyf[kr nLrkosT
+
kksa dk Hkh vè;;u dj ldrs gSaA
;wjksiokfl;ksa osQ fy, eslksiksVkfe;k blfy, egÙoiw.kZ Fkk D;ksafd ckbZcy osQ izFke
Hkkx ^vksYM VsLVkesaV* eas bldk mYys[k dbZ lanHkksZ esa fd;k x;k gSA mnkgj.k osQ fy,]
vksYM VsLVkesaV dh ^cqd vkWiQ tsusfll* (Book of Genesis) esa ^f'kekj* (shimar) dk
mYys[k gS ftldk rkRi;Z vFkkZr~ lqesj b±Vksa ls cus 'kgjksa dh Hkwfe ls gSA ;wjksi osQ ;k=kh
vkSj fo}Ttu eslksiksVkfe;k dks ,d rjg ls vius iwoZtksa dh Hkwfe ekurs Fks] vkSj tc
bl {ks=k esa iqjkrÙoh; [kkst dh 'kq#vkr gqbZ rks vksYM VsLVkesaV osQ v{kj'k% lR; dks
fl¼ djus dk iz;Ru fd;k x;kA
mUuhloha lnh osQ eè; ls] eslksiksVkfe;k osQ vrhr dks [kksts tkus osQ mRlkg esa dHkh
dksbZ deh ugha vkbZA lu 1873 esa ,d fczfV'k lkekpkj&i=k us fczfV'k E;wfT+k;e }kjk
2
fo"k;
*eslksiksVkfe;k uke
;wukuh Hkk"kk osQ nks 'kCnksa
eslksl (Mesos) ;kuh
eè; vkSj iksVSeksl
(Potamos) ;kuh unh ls
feydj cuk gSA blfy,
^eslksiksVkfe;k 'kCn
n”kyk I
+
kQjkr ufn;ksa osQ
chp dh ÅitkÅ /jrh
dks bafxr djrk gSA
2020-21
Page 2


29
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
'kgjh thou dh 'kq#vkr eslksiksVkfe;k* esa gqbZ FkhA I
+
kQjkr (Euphrates) vkSj nT+kyk
(Tigris) ufn;ksa osQ chp fLFkr ;g izns'k vktdy bjkd x.kjkT; dk fgLlk gSA
eslksiksVkfe;k dh lH;rk viuh laiUurk] 'kgjh thou] fo'kky ,oa le`¼ lkfgR;] xf.kr
vkSj [kxksyfo|k osQ fy, izfl¼ gSA eslksiksVkfe;k dh ys[ku&iz.kkyh vkSj mldk lkfgR;
iwohZ Hkweè;lkxjh; izns'kksa vkSj mÙkjh lhfj;k rFkk rqdhZ esa 2000 bZ-iw- osQ ckn iSQyk] ftlosQ
iQyLo:i ml leLr {ks=k osQ jkT;ksa osQ chp vkil esa] ;gk¡ rd fd feÏ osQ I
+
kQjkvks
(Pharaoh) osQ lkFk Hkh eslksiksVkfe;k dh Hkk"kk vkSj fyfi esa fy[kk&i<+h gksus yxhA ;gk¡
ge 'kgjh thou vkSj ys[ku osQ chp osQ laca/ksa dh [kkst djus dk iz;Ru djsaxs vkSj fiQj
;g tkuuk pkgsaxs fd ys[ku dh lrr ijaijk ls D;k&D;k izfriQy izkIr gq,A
vfHkfyf[kr bfrgkl osQ vkjafHkd dky esa] bl izns'k dks eq[;r% blosQ 'kgjho`Qr
nf{k.kh Hkkx dks (uhps fooj.k ns[ksa) lqesj (Sumer) vkSj vDdn (Akkad) dgk tkrk
FkkA 2000 bZ-iw- osQ ckn tc cschyksu ,d egÙoiw.kZ 'kgj cu x;k rc nf{k.kh {ks=k dks
cschyksfu;k dgk tkus yxkA yxHkx 1100 bZ-iw- ls] tc vlhfj;kb;ksa us mÙkj esa viuk
jkT; LFkkfir dj fy;k] rc ml {ks=k dks vlhfj;k (Assyria) dgk tkus yxkA ml izns'k
dh izFke Kkr Hkk"kk lqesfj;u ;kuh lqesjh FkhA /hjs&/hjs 2400 bZ-iw- osQ vklikl tc
vDdnh Hkk"kh yksx ;gk¡ vk x, rc vDdnh us lqesjh Hkk"kk dk LFkku ys fy;kA vDdnh
Hkk"kk floaQnj osQ le; (336&323 bZ-iw-) rd oqQN {ks=kh; ifjorZuksa osQ lkFk iQyrh&iwQyrh
jghA 1400 bZ-iw- ls /hjs&/hjs vjkekbd (Aramaic) Hkk"kk dk Hkh izos'k 'kq: gqvkA ;g
Hkk"kk fgczw ls feyrh&tqyrh Fkh vkSj 1000 bZ-iw- osQ ckn O;kid :i ls cksyh tkus yxh
FkhA ;g vkt Hkh bjkd osQ oqQN Hkkxksa esa cksyh tkrh gSA
eslksiksVkfe;k esa iqjkrÙoh; [kkstksa dh 'kq#vkr 1840 osQ n'kd esa gqbZA ogk¡ ,d ;k
nks LFkyksa ij (tSls m#d vkSj ekjh esa] ftu ij vkxs ppkZ djsaxs) mR[kuu dk;Z dbZ
n'kdksa rd pyrk jgkA (Hkkjr esa fdlh Hkh LFky ij brus yacs vjls rd [kqnkbZ dh
dksbZ ifj;kstuk ugha pyhA) bu [kqnkb;ksa osQ iQyLo:i vkt ge bfrgkl osQ lzksrksa osQ
:i esa lSdM+ksa dh la[;k esa bekjrksa] ew£r;ksa] vkHkw"k.kksa] dczksa] vkST
+
kkjksa vkSj eqnzkvksa dk
gh ugha cfYd gT+kkjksa dh la[;k esa fyf[kr nLrkosT
+
kksa dk Hkh vè;;u dj ldrs gSaA
;wjksiokfl;ksa osQ fy, eslksiksVkfe;k blfy, egÙoiw.kZ Fkk D;ksafd ckbZcy osQ izFke
Hkkx ^vksYM VsLVkesaV* eas bldk mYys[k dbZ lanHkksZ esa fd;k x;k gSA mnkgj.k osQ fy,]
vksYM VsLVkesaV dh ^cqd vkWiQ tsusfll* (Book of Genesis) esa ^f'kekj* (shimar) dk
mYys[k gS ftldk rkRi;Z vFkkZr~ lqesj b±Vksa ls cus 'kgjksa dh Hkwfe ls gSA ;wjksi osQ ;k=kh
vkSj fo}Ttu eslksiksVkfe;k dks ,d rjg ls vius iwoZtksa dh Hkwfe ekurs Fks] vkSj tc
bl {ks=k esa iqjkrÙoh; [kkst dh 'kq#vkr gqbZ rks vksYM VsLVkesaV osQ v{kj'k% lR; dks
fl¼ djus dk iz;Ru fd;k x;kA
mUuhloha lnh osQ eè; ls] eslksiksVkfe;k osQ vrhr dks [kksts tkus osQ mRlkg esa dHkh
dksbZ deh ugha vkbZA lu 1873 esa ,d fczfV'k lkekpkj&i=k us fczfV'k E;wfT+k;e }kjk
2
fo"k;
*eslksiksVkfe;k uke
;wukuh Hkk"kk osQ nks 'kCnksa
eslksl (Mesos) ;kuh
eè; vkSj iksVSeksl
(Potamos) ;kuh unh ls
feydj cuk gSA blfy,
^eslksiksVkfe;k 'kCn
n”kyk I
+
kQjkr ufn;ksa osQ
chp dh ÅitkÅ /jrh
dks bafxr djrk gSA
2020-21
30 fo'o bfrgkl osQ oqQN fo"k;
izkjaHk fd, x, [kkst vfHk;ku dk [kpZ mBk;k ftlosQ varxZr eslksiksVkfe;k esa ,d ,slh
ifêðdk (Tablet) dh [kkst dh tkuh Fkh ftlij ckbZcy esa mfYyf[kr tyIykou
(Flood) dh dgkuh dk vadu FkkA
1960 osQ n'kd rd ;g le>k tkrk Fkk fd vksYM VsLVkesaV dh dgkfu;k¡ v{kj'k%
lgh ugha gaS ysfdu ;s bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ ifjorZuksa osQ vrhr dks vius <ax ls
vfHkO;Dr djrh gSaA /hjs&/hjs] iqjkrkfÙod rduhosaQ vf/dkf/d mUur vkSj ifj"o`Qr
gksrh xb±A blosQ vykok fHkUu&fHkUu igyqvksa ij è;ku fn;k tkus yxk] ;gk¡ rd fd
vke yksxksa osQ thou dh Hkh ifjdYiuk dh tkus yxhA ckbZcy dh dgkfu;ksa dh v{kj'k%
lPpkbZ dks izekf.kr djus dk dk;Z xkS.k gks x;kA vkxs osQ vuqHkkxksa esa ge ftu ckrksa
ij ppkZ djsaxs muesa ls vf/dka'k bu ijorhZ vè;;uksa ij vk/kfjr gSaA
ckbZcy osQ vuqlkj ;g
tyIykou i`Foh ij laiw.kZ
thou dks u"V djus okyk
FkkA ¯drq ijes'oj us
tyIykou osQ ckn Hkh
thou dks i`Foh ij
lqjf{kr j[kus osQ fy,
uksvk (Naoh) uke osQ ,d
euq"; dks pqukA uksvk us
,d cgqr fo'kky uko
cuk;h vkSj mlesa lHkh
tho&tarqvksa dk ,d&,d
tksM+k j[k fy;k vkSj tc
tyIykou gqvk rks ckdh
lc oqQN u"V gks x;k ij
uko esa j[ks lHkh tksM+s
lqjf{kr cp x,A ,slh gh
,d dgkuh eslksiksVkfe;k
osQ ijaijkxr lkfgR; esa Hkh
feyrh gS_ bl dgkuh osQ
eq[; ik=k dks ^fT
+
kmlwnz*
(Ziusudra) ;k
^mrukfif"Ve*
(Utnapishtim) dgk
tkrk FkkA
eslksiksVkfe;k vkSj mldk Hkwxksy
bjkd HkkSxksfyd foo/rk dk ns'k gSA blosQ iwoksZÙkj Hkkx esa gjs&Hkjs] Å¡ps&uhps eSnku gSa tks
èkhjs&/hjs o`{kkPNkfnr ioZr& Ük`a[kyk osQ :i esa iSQyrs x, gSaA lkFk gh ;gk¡ LoPN >jus
rFkk taxyh iwQy gSaA ;gk¡ vPNh I
+
kQly osQ fy, i;kZIr o"kkZ gks tkrh gSA ;gk¡ 7000 ls
6000 bZ-iw- osQ chp [ksrh 'kq: gks xbZ FkhA mÙkj esa m¡Qph Hkwfe gS tgk¡ ^LVsih*&?kkl osQ eSnku
gSa] ;gk¡ i'kqikyu [ksrh dh rqyuk esa vkthfodk dk vf/d vPNk lk/u gSA l£n;ksa dh o"kkZ
osQ ckn] HksM+&cdfj;k¡ ;gk¡ mxus okyh NksVh&NksVh >kfM+;ksa vkSj ?kkl ls viuk Hkj.k&iks"k.k
djrh gSaA iwoZ esa nT
+
kyk dh lgk;d ufn;k¡ bZjku osQ igkM+h izns'kksa esa tkus osQ fy, ifjogu
dk vPNk lk/u gSaA nf{k.kh Hkkx ,d jsfxLrku gS vkSj ;gh og LFkku gS tgk¡ lcls igys uxjksa
ekufp=k 1 % if'pe ,f'k;kA
fØ;kdyki 1
tyIykou osQ ckjs esa
vusd lektksa esa
viuh&viuh
iqjk.k&dFkk,¡ izpfyr gSaA
;s oqQN ,sls rjhosQ gSa tks
bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ
ifjorZuksa dh ;knksa dks
vfeV j[krs gq,
vfHkO;Dr djrs gSaA buosQ
ckjs esa oqQN vkSj
tkudkjh dk irk yxk,¡
vkSj ;g crk,¡ fd
tyIykou ls igys vkSj
mlosQ ckn dk tuthou
oSQlk jgk gksxkA
dkyk lkxj
oSQfLi;u
lkxj
vjy
lkxj
rqdhZ
Hkweè;lkxj
lhfj;k
yscuku
nT+kyk unh
I
+
kQjkr unh
ekjh
cschyksu
m:d
mj
vjch
jsfxLrku
ioZr Jsf.k;k¡
yky lkxj
uhy unh
felz
I
+
kQkjl dh [kkM+h
vjc
lkxj
bZjku
flU/q unh
2020-21
Page 3


29
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
'kgjh thou dh 'kq#vkr eslksiksVkfe;k* esa gqbZ FkhA I
+
kQjkr (Euphrates) vkSj nT+kyk
(Tigris) ufn;ksa osQ chp fLFkr ;g izns'k vktdy bjkd x.kjkT; dk fgLlk gSA
eslksiksVkfe;k dh lH;rk viuh laiUurk] 'kgjh thou] fo'kky ,oa le`¼ lkfgR;] xf.kr
vkSj [kxksyfo|k osQ fy, izfl¼ gSA eslksiksVkfe;k dh ys[ku&iz.kkyh vkSj mldk lkfgR;
iwohZ Hkweè;lkxjh; izns'kksa vkSj mÙkjh lhfj;k rFkk rqdhZ esa 2000 bZ-iw- osQ ckn iSQyk] ftlosQ
iQyLo:i ml leLr {ks=k osQ jkT;ksa osQ chp vkil esa] ;gk¡ rd fd feÏ osQ I
+
kQjkvks
(Pharaoh) osQ lkFk Hkh eslksiksVkfe;k dh Hkk"kk vkSj fyfi esa fy[kk&i<+h gksus yxhA ;gk¡
ge 'kgjh thou vkSj ys[ku osQ chp osQ laca/ksa dh [kkst djus dk iz;Ru djsaxs vkSj fiQj
;g tkuuk pkgsaxs fd ys[ku dh lrr ijaijk ls D;k&D;k izfriQy izkIr gq,A
vfHkfyf[kr bfrgkl osQ vkjafHkd dky esa] bl izns'k dks eq[;r% blosQ 'kgjho`Qr
nf{k.kh Hkkx dks (uhps fooj.k ns[ksa) lqesj (Sumer) vkSj vDdn (Akkad) dgk tkrk
FkkA 2000 bZ-iw- osQ ckn tc cschyksu ,d egÙoiw.kZ 'kgj cu x;k rc nf{k.kh {ks=k dks
cschyksfu;k dgk tkus yxkA yxHkx 1100 bZ-iw- ls] tc vlhfj;kb;ksa us mÙkj esa viuk
jkT; LFkkfir dj fy;k] rc ml {ks=k dks vlhfj;k (Assyria) dgk tkus yxkA ml izns'k
dh izFke Kkr Hkk"kk lqesfj;u ;kuh lqesjh FkhA /hjs&/hjs 2400 bZ-iw- osQ vklikl tc
vDdnh Hkk"kh yksx ;gk¡ vk x, rc vDdnh us lqesjh Hkk"kk dk LFkku ys fy;kA vDdnh
Hkk"kk floaQnj osQ le; (336&323 bZ-iw-) rd oqQN {ks=kh; ifjorZuksa osQ lkFk iQyrh&iwQyrh
jghA 1400 bZ-iw- ls /hjs&/hjs vjkekbd (Aramaic) Hkk"kk dk Hkh izos'k 'kq: gqvkA ;g
Hkk"kk fgczw ls feyrh&tqyrh Fkh vkSj 1000 bZ-iw- osQ ckn O;kid :i ls cksyh tkus yxh
FkhA ;g vkt Hkh bjkd osQ oqQN Hkkxksa esa cksyh tkrh gSA
eslksiksVkfe;k esa iqjkrÙoh; [kkstksa dh 'kq#vkr 1840 osQ n'kd esa gqbZA ogk¡ ,d ;k
nks LFkyksa ij (tSls m#d vkSj ekjh esa] ftu ij vkxs ppkZ djsaxs) mR[kuu dk;Z dbZ
n'kdksa rd pyrk jgkA (Hkkjr esa fdlh Hkh LFky ij brus yacs vjls rd [kqnkbZ dh
dksbZ ifj;kstuk ugha pyhA) bu [kqnkb;ksa osQ iQyLo:i vkt ge bfrgkl osQ lzksrksa osQ
:i esa lSdM+ksa dh la[;k esa bekjrksa] ew£r;ksa] vkHkw"k.kksa] dczksa] vkST
+
kkjksa vkSj eqnzkvksa dk
gh ugha cfYd gT+kkjksa dh la[;k esa fyf[kr nLrkosT
+
kksa dk Hkh vè;;u dj ldrs gSaA
;wjksiokfl;ksa osQ fy, eslksiksVkfe;k blfy, egÙoiw.kZ Fkk D;ksafd ckbZcy osQ izFke
Hkkx ^vksYM VsLVkesaV* eas bldk mYys[k dbZ lanHkksZ esa fd;k x;k gSA mnkgj.k osQ fy,]
vksYM VsLVkesaV dh ^cqd vkWiQ tsusfll* (Book of Genesis) esa ^f'kekj* (shimar) dk
mYys[k gS ftldk rkRi;Z vFkkZr~ lqesj b±Vksa ls cus 'kgjksa dh Hkwfe ls gSA ;wjksi osQ ;k=kh
vkSj fo}Ttu eslksiksVkfe;k dks ,d rjg ls vius iwoZtksa dh Hkwfe ekurs Fks] vkSj tc
bl {ks=k esa iqjkrÙoh; [kkst dh 'kq#vkr gqbZ rks vksYM VsLVkesaV osQ v{kj'k% lR; dks
fl¼ djus dk iz;Ru fd;k x;kA
mUuhloha lnh osQ eè; ls] eslksiksVkfe;k osQ vrhr dks [kksts tkus osQ mRlkg esa dHkh
dksbZ deh ugha vkbZA lu 1873 esa ,d fczfV'k lkekpkj&i=k us fczfV'k E;wfT+k;e }kjk
2
fo"k;
*eslksiksVkfe;k uke
;wukuh Hkk"kk osQ nks 'kCnksa
eslksl (Mesos) ;kuh
eè; vkSj iksVSeksl
(Potamos) ;kuh unh ls
feydj cuk gSA blfy,
^eslksiksVkfe;k 'kCn
n”kyk I
+
kQjkr ufn;ksa osQ
chp dh ÅitkÅ /jrh
dks bafxr djrk gSA
2020-21
30 fo'o bfrgkl osQ oqQN fo"k;
izkjaHk fd, x, [kkst vfHk;ku dk [kpZ mBk;k ftlosQ varxZr eslksiksVkfe;k esa ,d ,slh
ifêðdk (Tablet) dh [kkst dh tkuh Fkh ftlij ckbZcy esa mfYyf[kr tyIykou
(Flood) dh dgkuh dk vadu FkkA
1960 osQ n'kd rd ;g le>k tkrk Fkk fd vksYM VsLVkesaV dh dgkfu;k¡ v{kj'k%
lgh ugha gaS ysfdu ;s bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ ifjorZuksa osQ vrhr dks vius <ax ls
vfHkO;Dr djrh gSaA /hjs&/hjs] iqjkrkfÙod rduhosaQ vf/dkf/d mUur vkSj ifj"o`Qr
gksrh xb±A blosQ vykok fHkUu&fHkUu igyqvksa ij è;ku fn;k tkus yxk] ;gk¡ rd fd
vke yksxksa osQ thou dh Hkh ifjdYiuk dh tkus yxhA ckbZcy dh dgkfu;ksa dh v{kj'k%
lPpkbZ dks izekf.kr djus dk dk;Z xkS.k gks x;kA vkxs osQ vuqHkkxksa esa ge ftu ckrksa
ij ppkZ djsaxs muesa ls vf/dka'k bu ijorhZ vè;;uksa ij vk/kfjr gSaA
ckbZcy osQ vuqlkj ;g
tyIykou i`Foh ij laiw.kZ
thou dks u"V djus okyk
FkkA ¯drq ijes'oj us
tyIykou osQ ckn Hkh
thou dks i`Foh ij
lqjf{kr j[kus osQ fy,
uksvk (Naoh) uke osQ ,d
euq"; dks pqukA uksvk us
,d cgqr fo'kky uko
cuk;h vkSj mlesa lHkh
tho&tarqvksa dk ,d&,d
tksM+k j[k fy;k vkSj tc
tyIykou gqvk rks ckdh
lc oqQN u"V gks x;k ij
uko esa j[ks lHkh tksM+s
lqjf{kr cp x,A ,slh gh
,d dgkuh eslksiksVkfe;k
osQ ijaijkxr lkfgR; esa Hkh
feyrh gS_ bl dgkuh osQ
eq[; ik=k dks ^fT
+
kmlwnz*
(Ziusudra) ;k
^mrukfif"Ve*
(Utnapishtim) dgk
tkrk FkkA
eslksiksVkfe;k vkSj mldk Hkwxksy
bjkd HkkSxksfyd foo/rk dk ns'k gSA blosQ iwoksZÙkj Hkkx esa gjs&Hkjs] Å¡ps&uhps eSnku gSa tks
èkhjs&/hjs o`{kkPNkfnr ioZr& Ük`a[kyk osQ :i esa iSQyrs x, gSaA lkFk gh ;gk¡ LoPN >jus
rFkk taxyh iwQy gSaA ;gk¡ vPNh I
+
kQly osQ fy, i;kZIr o"kkZ gks tkrh gSA ;gk¡ 7000 ls
6000 bZ-iw- osQ chp [ksrh 'kq: gks xbZ FkhA mÙkj esa m¡Qph Hkwfe gS tgk¡ ^LVsih*&?kkl osQ eSnku
gSa] ;gk¡ i'kqikyu [ksrh dh rqyuk esa vkthfodk dk vf/d vPNk lk/u gSA l£n;ksa dh o"kkZ
osQ ckn] HksM+&cdfj;k¡ ;gk¡ mxus okyh NksVh&NksVh >kfM+;ksa vkSj ?kkl ls viuk Hkj.k&iks"k.k
djrh gSaA iwoZ esa nT
+
kyk dh lgk;d ufn;k¡ bZjku osQ igkM+h izns'kksa esa tkus osQ fy, ifjogu
dk vPNk lk/u gSaA nf{k.kh Hkkx ,d jsfxLrku gS vkSj ;gh og LFkku gS tgk¡ lcls igys uxjksa
ekufp=k 1 % if'pe ,f'k;kA
fØ;kdyki 1
tyIykou osQ ckjs esa
vusd lektksa esa
viuh&viuh
iqjk.k&dFkk,¡ izpfyr gSaA
;s oqQN ,sls rjhosQ gSa tks
bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ
ifjorZuksa dh ;knksa dks
vfeV j[krs gq,
vfHkO;Dr djrs gSaA buosQ
ckjs esa oqQN vkSj
tkudkjh dk irk yxk,¡
vkSj ;g crk,¡ fd
tyIykou ls igys vkSj
mlosQ ckn dk tuthou
oSQlk jgk gksxkA
dkyk lkxj
oSQfLi;u
lkxj
vjy
lkxj
rqdhZ
Hkweè;lkxj
lhfj;k
yscuku
nT+kyk unh
I
+
kQjkr unh
ekjh
cschyksu
m:d
mj
vjch
jsfxLrku
ioZr Jsf.k;k¡
yky lkxj
uhy unh
felz
I
+
kQkjl dh [kkM+h
vjc
lkxj
bZjku
flU/q unh
2020-21
31
vkSj ys[ku&iz.kkyh dk izknqHkkZo gqvk (uhps nsf[k,)A bu jsfxLrkuksa esa 'kgjksa osQ fy,
Hkj.k&iks"k.k dk lk/u cu ldus dh {kerk FkhA D;ksafd I
+
kQjkr vkSj nT+kyk uke dh ufn;k¡ mÙkjh
igkM+ksa ls fudydj vius lkFk mitkmQ ckjhd fe^h ykrh jgh gaSA tc bu ufn;ksa esa ck<+ vkrh
gS vFkok tc buosQ ikuh dks ¯lpkbZ osQ fy, [ksrksa esa ys tk;k tkrk gS rc ;g mitkÅ feêðh
ogk¡ tek gks tkrh gSA
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
I
+
kQjkr unh jsfxLrku esa izos'k djus osQ ckn dbZ /kjkvksa esa c¡Vdj cgus yxrh gSA dHkh&dHkh
bu /kjkvksa esa ck<+ vk tkrh gS vkSj iqjkus Tkekus esa ;s /kjk,¡ flapkbZ dh ugjksa dk dke nsrh
FkhaA buls vko';drk iM+us ij xsgw¡] tkS vkSj eVj ;k elwj osQ [ksrksa dh ¯lpkbZ dh tkrh FkhA
jkse lkezkT; (fo"k; 3) lfgr lHkh iqjkuh O;oLFkkvksa esa nf{k.kh eslksiksVkfe;k dh [ksrh lcls
T
+
;knk mit nsus okyh gqvk djrh FkhA gkykafd ogk¡ I
+
kQly mitkus osQ fy, vko';d o"kkZ
dh oqQN deh jgrh FkhA
[ksrh osQ vykok HksM+&cdfj;k¡ LVsih ?kkl osQ eSnkuksa] iwoksZÙkjh eSnkuksa vkSj igkM+ksa osQ <kyksa
ij ikyh tkrh Fkha (;s mitkmQ LFkku ck<+ dh ufn;ksa ls dkiQh m¡QpkbZ ij fLFkr Fks)] ftuls
Hkkjh ek=kk esa ekal] nw/ vkSj mQu vkfn oLrq,¡ feyrh FkhaA blosQ vykok] ufn;ksa esa eNfy;ksa
dh dksbZ deh ugha Fkh vkSj xfeZ;ksa esa [ktwj osQ isM+ [kwc iQy (fiaM [ktwj) nsrs FksA ysfdu
gesa ;g lkspus dh xyrh ugha djuh pkfg, fd 'kgjksa dk fodkl osQoy xzkeh.k le`f¼ osQ
cy ij gh gqvk FkkA bl fodkl osQ vU; dkjdksa osQ fo"k; esa ge ckjh&ckjh ls ppkZ djsaxs]
ysfdu igys gesa 'kgjh thou osQ ckjs esa Li"V tkudkjh ysuh pkfg,A
ekufp=k 2: eslksiksVkfe;kµ
ioZr] LVsih] jsfxLrku]
nf{k.k dk flafpr {ks=kA
vlhfj;k
fuuosg
uhe:n
vLlqj
cschyksu
cxnkn
rsy vcq lykfc[k
ekjh
m#d
mj
[kkM+h
e#LFky
I
+
kQjkr unh
L Vs ih
gkcqj unh
ckfy[k unh o`Qf"k mRikndrk dk izns'k (¯lfpr)
o"kkZ ¯lfpr o`Qf"k izns'k dh nf{k.kh lhek
ioZrh; {ks=k
n”kyk unh
2020-21
Page 4


29
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
'kgjh thou dh 'kq#vkr eslksiksVkfe;k* esa gqbZ FkhA I
+
kQjkr (Euphrates) vkSj nT+kyk
(Tigris) ufn;ksa osQ chp fLFkr ;g izns'k vktdy bjkd x.kjkT; dk fgLlk gSA
eslksiksVkfe;k dh lH;rk viuh laiUurk] 'kgjh thou] fo'kky ,oa le`¼ lkfgR;] xf.kr
vkSj [kxksyfo|k osQ fy, izfl¼ gSA eslksiksVkfe;k dh ys[ku&iz.kkyh vkSj mldk lkfgR;
iwohZ Hkweè;lkxjh; izns'kksa vkSj mÙkjh lhfj;k rFkk rqdhZ esa 2000 bZ-iw- osQ ckn iSQyk] ftlosQ
iQyLo:i ml leLr {ks=k osQ jkT;ksa osQ chp vkil esa] ;gk¡ rd fd feÏ osQ I
+
kQjkvks
(Pharaoh) osQ lkFk Hkh eslksiksVkfe;k dh Hkk"kk vkSj fyfi esa fy[kk&i<+h gksus yxhA ;gk¡
ge 'kgjh thou vkSj ys[ku osQ chp osQ laca/ksa dh [kkst djus dk iz;Ru djsaxs vkSj fiQj
;g tkuuk pkgsaxs fd ys[ku dh lrr ijaijk ls D;k&D;k izfriQy izkIr gq,A
vfHkfyf[kr bfrgkl osQ vkjafHkd dky esa] bl izns'k dks eq[;r% blosQ 'kgjho`Qr
nf{k.kh Hkkx dks (uhps fooj.k ns[ksa) lqesj (Sumer) vkSj vDdn (Akkad) dgk tkrk
FkkA 2000 bZ-iw- osQ ckn tc cschyksu ,d egÙoiw.kZ 'kgj cu x;k rc nf{k.kh {ks=k dks
cschyksfu;k dgk tkus yxkA yxHkx 1100 bZ-iw- ls] tc vlhfj;kb;ksa us mÙkj esa viuk
jkT; LFkkfir dj fy;k] rc ml {ks=k dks vlhfj;k (Assyria) dgk tkus yxkA ml izns'k
dh izFke Kkr Hkk"kk lqesfj;u ;kuh lqesjh FkhA /hjs&/hjs 2400 bZ-iw- osQ vklikl tc
vDdnh Hkk"kh yksx ;gk¡ vk x, rc vDdnh us lqesjh Hkk"kk dk LFkku ys fy;kA vDdnh
Hkk"kk floaQnj osQ le; (336&323 bZ-iw-) rd oqQN {ks=kh; ifjorZuksa osQ lkFk iQyrh&iwQyrh
jghA 1400 bZ-iw- ls /hjs&/hjs vjkekbd (Aramaic) Hkk"kk dk Hkh izos'k 'kq: gqvkA ;g
Hkk"kk fgczw ls feyrh&tqyrh Fkh vkSj 1000 bZ-iw- osQ ckn O;kid :i ls cksyh tkus yxh
FkhA ;g vkt Hkh bjkd osQ oqQN Hkkxksa esa cksyh tkrh gSA
eslksiksVkfe;k esa iqjkrÙoh; [kkstksa dh 'kq#vkr 1840 osQ n'kd esa gqbZA ogk¡ ,d ;k
nks LFkyksa ij (tSls m#d vkSj ekjh esa] ftu ij vkxs ppkZ djsaxs) mR[kuu dk;Z dbZ
n'kdksa rd pyrk jgkA (Hkkjr esa fdlh Hkh LFky ij brus yacs vjls rd [kqnkbZ dh
dksbZ ifj;kstuk ugha pyhA) bu [kqnkb;ksa osQ iQyLo:i vkt ge bfrgkl osQ lzksrksa osQ
:i esa lSdM+ksa dh la[;k esa bekjrksa] ew£r;ksa] vkHkw"k.kksa] dczksa] vkST
+
kkjksa vkSj eqnzkvksa dk
gh ugha cfYd gT+kkjksa dh la[;k esa fyf[kr nLrkosT
+
kksa dk Hkh vè;;u dj ldrs gSaA
;wjksiokfl;ksa osQ fy, eslksiksVkfe;k blfy, egÙoiw.kZ Fkk D;ksafd ckbZcy osQ izFke
Hkkx ^vksYM VsLVkesaV* eas bldk mYys[k dbZ lanHkksZ esa fd;k x;k gSA mnkgj.k osQ fy,]
vksYM VsLVkesaV dh ^cqd vkWiQ tsusfll* (Book of Genesis) esa ^f'kekj* (shimar) dk
mYys[k gS ftldk rkRi;Z vFkkZr~ lqesj b±Vksa ls cus 'kgjksa dh Hkwfe ls gSA ;wjksi osQ ;k=kh
vkSj fo}Ttu eslksiksVkfe;k dks ,d rjg ls vius iwoZtksa dh Hkwfe ekurs Fks] vkSj tc
bl {ks=k esa iqjkrÙoh; [kkst dh 'kq#vkr gqbZ rks vksYM VsLVkesaV osQ v{kj'k% lR; dks
fl¼ djus dk iz;Ru fd;k x;kA
mUuhloha lnh osQ eè; ls] eslksiksVkfe;k osQ vrhr dks [kksts tkus osQ mRlkg esa dHkh
dksbZ deh ugha vkbZA lu 1873 esa ,d fczfV'k lkekpkj&i=k us fczfV'k E;wfT+k;e }kjk
2
fo"k;
*eslksiksVkfe;k uke
;wukuh Hkk"kk osQ nks 'kCnksa
eslksl (Mesos) ;kuh
eè; vkSj iksVSeksl
(Potamos) ;kuh unh ls
feydj cuk gSA blfy,
^eslksiksVkfe;k 'kCn
n”kyk I
+
kQjkr ufn;ksa osQ
chp dh ÅitkÅ /jrh
dks bafxr djrk gSA
2020-21
30 fo'o bfrgkl osQ oqQN fo"k;
izkjaHk fd, x, [kkst vfHk;ku dk [kpZ mBk;k ftlosQ varxZr eslksiksVkfe;k esa ,d ,slh
ifêðdk (Tablet) dh [kkst dh tkuh Fkh ftlij ckbZcy esa mfYyf[kr tyIykou
(Flood) dh dgkuh dk vadu FkkA
1960 osQ n'kd rd ;g le>k tkrk Fkk fd vksYM VsLVkesaV dh dgkfu;k¡ v{kj'k%
lgh ugha gaS ysfdu ;s bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ ifjorZuksa osQ vrhr dks vius <ax ls
vfHkO;Dr djrh gSaA /hjs&/hjs] iqjkrkfÙod rduhosaQ vf/dkf/d mUur vkSj ifj"o`Qr
gksrh xb±A blosQ vykok fHkUu&fHkUu igyqvksa ij è;ku fn;k tkus yxk] ;gk¡ rd fd
vke yksxksa osQ thou dh Hkh ifjdYiuk dh tkus yxhA ckbZcy dh dgkfu;ksa dh v{kj'k%
lPpkbZ dks izekf.kr djus dk dk;Z xkS.k gks x;kA vkxs osQ vuqHkkxksa esa ge ftu ckrksa
ij ppkZ djsaxs muesa ls vf/dka'k bu ijorhZ vè;;uksa ij vk/kfjr gSaA
ckbZcy osQ vuqlkj ;g
tyIykou i`Foh ij laiw.kZ
thou dks u"V djus okyk
FkkA ¯drq ijes'oj us
tyIykou osQ ckn Hkh
thou dks i`Foh ij
lqjf{kr j[kus osQ fy,
uksvk (Naoh) uke osQ ,d
euq"; dks pqukA uksvk us
,d cgqr fo'kky uko
cuk;h vkSj mlesa lHkh
tho&tarqvksa dk ,d&,d
tksM+k j[k fy;k vkSj tc
tyIykou gqvk rks ckdh
lc oqQN u"V gks x;k ij
uko esa j[ks lHkh tksM+s
lqjf{kr cp x,A ,slh gh
,d dgkuh eslksiksVkfe;k
osQ ijaijkxr lkfgR; esa Hkh
feyrh gS_ bl dgkuh osQ
eq[; ik=k dks ^fT
+
kmlwnz*
(Ziusudra) ;k
^mrukfif"Ve*
(Utnapishtim) dgk
tkrk FkkA
eslksiksVkfe;k vkSj mldk Hkwxksy
bjkd HkkSxksfyd foo/rk dk ns'k gSA blosQ iwoksZÙkj Hkkx esa gjs&Hkjs] Å¡ps&uhps eSnku gSa tks
èkhjs&/hjs o`{kkPNkfnr ioZr& Ük`a[kyk osQ :i esa iSQyrs x, gSaA lkFk gh ;gk¡ LoPN >jus
rFkk taxyh iwQy gSaA ;gk¡ vPNh I
+
kQly osQ fy, i;kZIr o"kkZ gks tkrh gSA ;gk¡ 7000 ls
6000 bZ-iw- osQ chp [ksrh 'kq: gks xbZ FkhA mÙkj esa m¡Qph Hkwfe gS tgk¡ ^LVsih*&?kkl osQ eSnku
gSa] ;gk¡ i'kqikyu [ksrh dh rqyuk esa vkthfodk dk vf/d vPNk lk/u gSA l£n;ksa dh o"kkZ
osQ ckn] HksM+&cdfj;k¡ ;gk¡ mxus okyh NksVh&NksVh >kfM+;ksa vkSj ?kkl ls viuk Hkj.k&iks"k.k
djrh gSaA iwoZ esa nT
+
kyk dh lgk;d ufn;k¡ bZjku osQ igkM+h izns'kksa esa tkus osQ fy, ifjogu
dk vPNk lk/u gSaA nf{k.kh Hkkx ,d jsfxLrku gS vkSj ;gh og LFkku gS tgk¡ lcls igys uxjksa
ekufp=k 1 % if'pe ,f'k;kA
fØ;kdyki 1
tyIykou osQ ckjs esa
vusd lektksa esa
viuh&viuh
iqjk.k&dFkk,¡ izpfyr gSaA
;s oqQN ,sls rjhosQ gSa tks
bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ
ifjorZuksa dh ;knksa dks
vfeV j[krs gq,
vfHkO;Dr djrs gSaA buosQ
ckjs esa oqQN vkSj
tkudkjh dk irk yxk,¡
vkSj ;g crk,¡ fd
tyIykou ls igys vkSj
mlosQ ckn dk tuthou
oSQlk jgk gksxkA
dkyk lkxj
oSQfLi;u
lkxj
vjy
lkxj
rqdhZ
Hkweè;lkxj
lhfj;k
yscuku
nT+kyk unh
I
+
kQjkr unh
ekjh
cschyksu
m:d
mj
vjch
jsfxLrku
ioZr Jsf.k;k¡
yky lkxj
uhy unh
felz
I
+
kQkjl dh [kkM+h
vjc
lkxj
bZjku
flU/q unh
2020-21
31
vkSj ys[ku&iz.kkyh dk izknqHkkZo gqvk (uhps nsf[k,)A bu jsfxLrkuksa esa 'kgjksa osQ fy,
Hkj.k&iks"k.k dk lk/u cu ldus dh {kerk FkhA D;ksafd I
+
kQjkr vkSj nT+kyk uke dh ufn;k¡ mÙkjh
igkM+ksa ls fudydj vius lkFk mitkmQ ckjhd fe^h ykrh jgh gaSA tc bu ufn;ksa esa ck<+ vkrh
gS vFkok tc buosQ ikuh dks ¯lpkbZ osQ fy, [ksrksa esa ys tk;k tkrk gS rc ;g mitkÅ feêðh
ogk¡ tek gks tkrh gSA
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
I
+
kQjkr unh jsfxLrku esa izos'k djus osQ ckn dbZ /kjkvksa esa c¡Vdj cgus yxrh gSA dHkh&dHkh
bu /kjkvksa esa ck<+ vk tkrh gS vkSj iqjkus Tkekus esa ;s /kjk,¡ flapkbZ dh ugjksa dk dke nsrh
FkhaA buls vko';drk iM+us ij xsgw¡] tkS vkSj eVj ;k elwj osQ [ksrksa dh ¯lpkbZ dh tkrh FkhA
jkse lkezkT; (fo"k; 3) lfgr lHkh iqjkuh O;oLFkkvksa esa nf{k.kh eslksiksVkfe;k dh [ksrh lcls
T
+
;knk mit nsus okyh gqvk djrh FkhA gkykafd ogk¡ I
+
kQly mitkus osQ fy, vko';d o"kkZ
dh oqQN deh jgrh FkhA
[ksrh osQ vykok HksM+&cdfj;k¡ LVsih ?kkl osQ eSnkuksa] iwoksZÙkjh eSnkuksa vkSj igkM+ksa osQ <kyksa
ij ikyh tkrh Fkha (;s mitkmQ LFkku ck<+ dh ufn;ksa ls dkiQh m¡QpkbZ ij fLFkr Fks)] ftuls
Hkkjh ek=kk esa ekal] nw/ vkSj mQu vkfn oLrq,¡ feyrh FkhaA blosQ vykok] ufn;ksa esa eNfy;ksa
dh dksbZ deh ugha Fkh vkSj xfeZ;ksa esa [ktwj osQ isM+ [kwc iQy (fiaM [ktwj) nsrs FksA ysfdu
gesa ;g lkspus dh xyrh ugha djuh pkfg, fd 'kgjksa dk fodkl osQoy xzkeh.k le`f¼ osQ
cy ij gh gqvk FkkA bl fodkl osQ vU; dkjdksa osQ fo"k; esa ge ckjh&ckjh ls ppkZ djsaxs]
ysfdu igys gesa 'kgjh thou osQ ckjs esa Li"V tkudkjh ysuh pkfg,A
ekufp=k 2: eslksiksVkfe;kµ
ioZr] LVsih] jsfxLrku]
nf{k.k dk flafpr {ks=kA
vlhfj;k
fuuosg
uhe:n
vLlqj
cschyksu
cxnkn
rsy vcq lykfc[k
ekjh
m#d
mj
[kkM+h
e#LFky
I
+
kQjkr unh
L Vs ih
gkcqj unh
ckfy[k unh o`Qf"k mRikndrk dk izns'k (¯lfpr)
o"kkZ ¯lfpr o`Qf"k izns'k dh nf{k.kh lhek
ioZrh; {ks=k
n”kyk unh
2020-21
32 fo'o bfrgkl osQ oqQN fo"k;
'kgjhdj.k dk egÙo
'kgj vkSj uxj cM+h la[;k esa yksxksa osQ jgus osQ gh LFkku ugha gksrs FksA tc fdlh vFkZO;oLFkk
esa [kk| mRiknu osQ vfrfjDr vU; vkfFkZd xfrfof/;k¡ fodflr gksus yxrh gS rc fdlh ,d
LFkku ij tula[;k dk ?kuRo c<+ tkrk gSA blosQ iQyLo:i dLcs clus yxrs gSaA ,slh
ifjfLFkfr esa yksxksa dk dLcksa esa bd_s jguk muosQ fy, iQk;nsean fl¼ gksrk gSA fo'ks"kr%
blfy, D;ksafd 'kgjh vFkZO;oLFkkvksa esa [kk| mRiknu osQ vykok O;kikj] mRiknu vkSj
rjg&rjg dh lsokvksa dh Hkh egÙoiw.kZ Hkwfedk gksrh gSA uxj osQ yksx vkRefuHkZj ugha jgrs
vkSj mUgsa uxj ;k xk¡o osQ vU; yksxksa }kjk mRiUu oLrqvksa ;k nh tkus okyh lsokvksa osQ fy,
mu ij vkfJr gksuk iM+rk gSA muesa vkil esa cjkcj ysu&nsu gksrk jgrk gSA mnkgj.k osQ fy,]
,d iRFkj dh eqnzk cukus okys dks iRFkj mosQjus osQ fy, dk¡ls osQ vkST
+
kkjksa dh t:jr iM+rh
gS_ og Lo;a ,sls vkST+kkj ugha cuk ldrk vkSj og ;g Hkh ugha tkurk fd eqnzkvksa osQ fy,
vko';d jaxhu iRFkj og dgk¡ ls izkIr djsA mldh fo'ks"kKrk rks flIkZQ uDOkQk'kh ;kuh iRFkj
mosQjus rd gh lhfer gksrh gS] og O;kikj djuk ugha tkurkA dk¡ls osQ vkST
+
kkj cukus okyk Hkh
/krq&rk¡ck ;k jk¡xk (fVu) ykus osQ fy, [kqn ckgj ugha tkrkA lkFk gh] mls b±/u osQ fy, gjne
ydM+h osQ dks;ys dh T
+
k:jr jgrh gSA bl izdkj Je&foHkktu (Division of Labour)
'kgjh&thou dh fo'ks"krk gSA
blosQ vykok] 'kgjh vFkZO;oLFkk esa ,d lkekftd laxBu dk gksuk Hkh t:jh gSA 'kgjh
fofuekZrkvksa osQ fy, b±/u] /krq] fofHkUu izdkj osQ iRFkj] ydM+h vkfn t:jh phT+ksa fHkUu&fHkUu
txgksa ls vkrh gaS ftuosQ fy, laxfBr O;kikj vkSj HkaMkj.k dh Hkh vko';drk gksrh gSA 'kgjksa
eas vukt vkSj vU; [kk|&inkFkZ xk¡oksa ls vkrs gSa vkSj muosQ laxzg rFkk forj.k osQ fy, O;oLFkk
djuh gksrh gSA blosQ vykok vkSj Hkh vusd izdkj osQ fØ;kdykiksa esa rkyesy cSBkuk iM+rk
gS% eqnzk dkVus okyksa dks osQoy iRFkj gh ugha] mUgsa rjk'kus osQ fy, vkST+kkj vkSj crZu Hkh
pkfg,A tkfgj gS fd ,slh iz.kkyh esa oqQN yksx vkns'k nsrs gSa vkSj nwljs mudk ikyu djrs
gSaA blosQ vykok] 'kgjh vFkZO;oLFkk dks viuk fglkc&fdrkc fyf[kr :i esa j[kuk gksrk gSA
eslksiksVkfe;k osQ izkphure
uxjksa dk fuekZ.k dkaL; ;qx
;kuh yxHkx 3000 bZ-iw- esa
'kq: gks x;k FkkA dk¡lk]
rk¡cs vkSj jk¡xs osQ feJ.k ls
curk gSA dk¡ls osQ bLrseky
dk eryc gS fd ;s èkkrq,¡
nwj&nwj ls eaxkbZ tkrh FkhaA
c<+bZ dk lgh dke djus]
eudksa esa Nsn djus] iRFkj
dh eqnzk,¡ mosQjus] iQuhZpj
esa tM+us] lhfi;k¡ dkVus
vkfn dkeksa osQ fy, /krq osQ
vkST
+
kkjksa dh t:jr iM+rh
FkhA eslksiksVkfe;kbZ gfFk;kj
Hkh dk¡ls osQ gh gksrs Fks_
mnkgj.k osQ fy,] Hkkyksa dh
uksosaQ dk¡L; dh cuh gksrh
Fkha ftUgsa ge i`"B 38 ij
ns[k ldrs gSaA
fØ;kdyki 2
D;k 'kgjh thou
/krqvksa osQ bLrseky
osQ fcuk laHko
gksrk\ bl fo"k;
ij ppkZ dhft,A
okdkZ 'kh"kZ
3000 bZ-iw- m#d uxj esa L=kh dk ;g flj ,d
lI
+
ksQn laxejej dks rjk'kdj cuk;k x;k FkkA
bldh vk¡[kksa vkSj HkkSagksa esa Øe'k% uhys yktonZ
(Lapis lazuli) rFkk lI
+
ksQn lhih vkSj dkys Mkej
(Bitumen) dh tM+kbZ dh xbZ gksxhA flj osQ
mQij ,d [kk¡pk cuk gqvk gS tks 'kk;n xguk
iguus osQ fy, cuk;k x;k FkkA ;g ewfrZdyk dk
,d fo'o&izfl¼ uewuk gS] blosQ eq[k] BksM+h
vkSj xkyksa dh lqdksey&laqnj cukoV osQ fy,
bldh iz'kalk dh tkrh gSA ;g ,d ,sls dBksj
iRFkj esa rjk'kk x;k gS ftls dkiQh vf/d nwjh ls
ykuk iM+k gksxkA
iRFkj ykus ls ysdj bl ew£r osQ fuekZ.k esa vkSj
fdu fo'ks"kKksa dk ;ksxnku jgk gksxkA mudh lwph cukb,A
2020-21
Page 5


29
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
'kgjh thou dh 'kq#vkr eslksiksVkfe;k* esa gqbZ FkhA I
+
kQjkr (Euphrates) vkSj nT+kyk
(Tigris) ufn;ksa osQ chp fLFkr ;g izns'k vktdy bjkd x.kjkT; dk fgLlk gSA
eslksiksVkfe;k dh lH;rk viuh laiUurk] 'kgjh thou] fo'kky ,oa le`¼ lkfgR;] xf.kr
vkSj [kxksyfo|k osQ fy, izfl¼ gSA eslksiksVkfe;k dh ys[ku&iz.kkyh vkSj mldk lkfgR;
iwohZ Hkweè;lkxjh; izns'kksa vkSj mÙkjh lhfj;k rFkk rqdhZ esa 2000 bZ-iw- osQ ckn iSQyk] ftlosQ
iQyLo:i ml leLr {ks=k osQ jkT;ksa osQ chp vkil esa] ;gk¡ rd fd feÏ osQ I
+
kQjkvks
(Pharaoh) osQ lkFk Hkh eslksiksVkfe;k dh Hkk"kk vkSj fyfi esa fy[kk&i<+h gksus yxhA ;gk¡
ge 'kgjh thou vkSj ys[ku osQ chp osQ laca/ksa dh [kkst djus dk iz;Ru djsaxs vkSj fiQj
;g tkuuk pkgsaxs fd ys[ku dh lrr ijaijk ls D;k&D;k izfriQy izkIr gq,A
vfHkfyf[kr bfrgkl osQ vkjafHkd dky esa] bl izns'k dks eq[;r% blosQ 'kgjho`Qr
nf{k.kh Hkkx dks (uhps fooj.k ns[ksa) lqesj (Sumer) vkSj vDdn (Akkad) dgk tkrk
FkkA 2000 bZ-iw- osQ ckn tc cschyksu ,d egÙoiw.kZ 'kgj cu x;k rc nf{k.kh {ks=k dks
cschyksfu;k dgk tkus yxkA yxHkx 1100 bZ-iw- ls] tc vlhfj;kb;ksa us mÙkj esa viuk
jkT; LFkkfir dj fy;k] rc ml {ks=k dks vlhfj;k (Assyria) dgk tkus yxkA ml izns'k
dh izFke Kkr Hkk"kk lqesfj;u ;kuh lqesjh FkhA /hjs&/hjs 2400 bZ-iw- osQ vklikl tc
vDdnh Hkk"kh yksx ;gk¡ vk x, rc vDdnh us lqesjh Hkk"kk dk LFkku ys fy;kA vDdnh
Hkk"kk floaQnj osQ le; (336&323 bZ-iw-) rd oqQN {ks=kh; ifjorZuksa osQ lkFk iQyrh&iwQyrh
jghA 1400 bZ-iw- ls /hjs&/hjs vjkekbd (Aramaic) Hkk"kk dk Hkh izos'k 'kq: gqvkA ;g
Hkk"kk fgczw ls feyrh&tqyrh Fkh vkSj 1000 bZ-iw- osQ ckn O;kid :i ls cksyh tkus yxh
FkhA ;g vkt Hkh bjkd osQ oqQN Hkkxksa esa cksyh tkrh gSA
eslksiksVkfe;k esa iqjkrÙoh; [kkstksa dh 'kq#vkr 1840 osQ n'kd esa gqbZA ogk¡ ,d ;k
nks LFkyksa ij (tSls m#d vkSj ekjh esa] ftu ij vkxs ppkZ djsaxs) mR[kuu dk;Z dbZ
n'kdksa rd pyrk jgkA (Hkkjr esa fdlh Hkh LFky ij brus yacs vjls rd [kqnkbZ dh
dksbZ ifj;kstuk ugha pyhA) bu [kqnkb;ksa osQ iQyLo:i vkt ge bfrgkl osQ lzksrksa osQ
:i esa lSdM+ksa dh la[;k esa bekjrksa] ew£r;ksa] vkHkw"k.kksa] dczksa] vkST
+
kkjksa vkSj eqnzkvksa dk
gh ugha cfYd gT+kkjksa dh la[;k esa fyf[kr nLrkosT
+
kksa dk Hkh vè;;u dj ldrs gSaA
;wjksiokfl;ksa osQ fy, eslksiksVkfe;k blfy, egÙoiw.kZ Fkk D;ksafd ckbZcy osQ izFke
Hkkx ^vksYM VsLVkesaV* eas bldk mYys[k dbZ lanHkksZ esa fd;k x;k gSA mnkgj.k osQ fy,]
vksYM VsLVkesaV dh ^cqd vkWiQ tsusfll* (Book of Genesis) esa ^f'kekj* (shimar) dk
mYys[k gS ftldk rkRi;Z vFkkZr~ lqesj b±Vksa ls cus 'kgjksa dh Hkwfe ls gSA ;wjksi osQ ;k=kh
vkSj fo}Ttu eslksiksVkfe;k dks ,d rjg ls vius iwoZtksa dh Hkwfe ekurs Fks] vkSj tc
bl {ks=k esa iqjkrÙoh; [kkst dh 'kq#vkr gqbZ rks vksYM VsLVkesaV osQ v{kj'k% lR; dks
fl¼ djus dk iz;Ru fd;k x;kA
mUuhloha lnh osQ eè; ls] eslksiksVkfe;k osQ vrhr dks [kksts tkus osQ mRlkg esa dHkh
dksbZ deh ugha vkbZA lu 1873 esa ,d fczfV'k lkekpkj&i=k us fczfV'k E;wfT+k;e }kjk
2
fo"k;
*eslksiksVkfe;k uke
;wukuh Hkk"kk osQ nks 'kCnksa
eslksl (Mesos) ;kuh
eè; vkSj iksVSeksl
(Potamos) ;kuh unh ls
feydj cuk gSA blfy,
^eslksiksVkfe;k 'kCn
n”kyk I
+
kQjkr ufn;ksa osQ
chp dh ÅitkÅ /jrh
dks bafxr djrk gSA
2020-21
30 fo'o bfrgkl osQ oqQN fo"k;
izkjaHk fd, x, [kkst vfHk;ku dk [kpZ mBk;k ftlosQ varxZr eslksiksVkfe;k esa ,d ,slh
ifêðdk (Tablet) dh [kkst dh tkuh Fkh ftlij ckbZcy esa mfYyf[kr tyIykou
(Flood) dh dgkuh dk vadu FkkA
1960 osQ n'kd rd ;g le>k tkrk Fkk fd vksYM VsLVkesaV dh dgkfu;k¡ v{kj'k%
lgh ugha gaS ysfdu ;s bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ ifjorZuksa osQ vrhr dks vius <ax ls
vfHkO;Dr djrh gSaA /hjs&/hjs] iqjkrkfÙod rduhosaQ vf/dkf/d mUur vkSj ifj"o`Qr
gksrh xb±A blosQ vykok fHkUu&fHkUu igyqvksa ij è;ku fn;k tkus yxk] ;gk¡ rd fd
vke yksxksa osQ thou dh Hkh ifjdYiuk dh tkus yxhA ckbZcy dh dgkfu;ksa dh v{kj'k%
lPpkbZ dks izekf.kr djus dk dk;Z xkS.k gks x;kA vkxs osQ vuqHkkxksa esa ge ftu ckrksa
ij ppkZ djsaxs muesa ls vf/dka'k bu ijorhZ vè;;uksa ij vk/kfjr gSaA
ckbZcy osQ vuqlkj ;g
tyIykou i`Foh ij laiw.kZ
thou dks u"V djus okyk
FkkA ¯drq ijes'oj us
tyIykou osQ ckn Hkh
thou dks i`Foh ij
lqjf{kr j[kus osQ fy,
uksvk (Naoh) uke osQ ,d
euq"; dks pqukA uksvk us
,d cgqr fo'kky uko
cuk;h vkSj mlesa lHkh
tho&tarqvksa dk ,d&,d
tksM+k j[k fy;k vkSj tc
tyIykou gqvk rks ckdh
lc oqQN u"V gks x;k ij
uko esa j[ks lHkh tksM+s
lqjf{kr cp x,A ,slh gh
,d dgkuh eslksiksVkfe;k
osQ ijaijkxr lkfgR; esa Hkh
feyrh gS_ bl dgkuh osQ
eq[; ik=k dks ^fT
+
kmlwnz*
(Ziusudra) ;k
^mrukfif"Ve*
(Utnapishtim) dgk
tkrk FkkA
eslksiksVkfe;k vkSj mldk Hkwxksy
bjkd HkkSxksfyd foo/rk dk ns'k gSA blosQ iwoksZÙkj Hkkx esa gjs&Hkjs] Å¡ps&uhps eSnku gSa tks
èkhjs&/hjs o`{kkPNkfnr ioZr& Ük`a[kyk osQ :i esa iSQyrs x, gSaA lkFk gh ;gk¡ LoPN >jus
rFkk taxyh iwQy gSaA ;gk¡ vPNh I
+
kQly osQ fy, i;kZIr o"kkZ gks tkrh gSA ;gk¡ 7000 ls
6000 bZ-iw- osQ chp [ksrh 'kq: gks xbZ FkhA mÙkj esa m¡Qph Hkwfe gS tgk¡ ^LVsih*&?kkl osQ eSnku
gSa] ;gk¡ i'kqikyu [ksrh dh rqyuk esa vkthfodk dk vf/d vPNk lk/u gSA l£n;ksa dh o"kkZ
osQ ckn] HksM+&cdfj;k¡ ;gk¡ mxus okyh NksVh&NksVh >kfM+;ksa vkSj ?kkl ls viuk Hkj.k&iks"k.k
djrh gSaA iwoZ esa nT
+
kyk dh lgk;d ufn;k¡ bZjku osQ igkM+h izns'kksa esa tkus osQ fy, ifjogu
dk vPNk lk/u gSaA nf{k.kh Hkkx ,d jsfxLrku gS vkSj ;gh og LFkku gS tgk¡ lcls igys uxjksa
ekufp=k 1 % if'pe ,f'k;kA
fØ;kdyki 1
tyIykou osQ ckjs esa
vusd lektksa esa
viuh&viuh
iqjk.k&dFkk,¡ izpfyr gSaA
;s oqQN ,sls rjhosQ gSa tks
bfrgkl esa gq, egÙoiw.kZ
ifjorZuksa dh ;knksa dks
vfeV j[krs gq,
vfHkO;Dr djrs gSaA buosQ
ckjs esa oqQN vkSj
tkudkjh dk irk yxk,¡
vkSj ;g crk,¡ fd
tyIykou ls igys vkSj
mlosQ ckn dk tuthou
oSQlk jgk gksxkA
dkyk lkxj
oSQfLi;u
lkxj
vjy
lkxj
rqdhZ
Hkweè;lkxj
lhfj;k
yscuku
nT+kyk unh
I
+
kQjkr unh
ekjh
cschyksu
m:d
mj
vjch
jsfxLrku
ioZr Jsf.k;k¡
yky lkxj
uhy unh
felz
I
+
kQkjl dh [kkM+h
vjc
lkxj
bZjku
flU/q unh
2020-21
31
vkSj ys[ku&iz.kkyh dk izknqHkkZo gqvk (uhps nsf[k,)A bu jsfxLrkuksa esa 'kgjksa osQ fy,
Hkj.k&iks"k.k dk lk/u cu ldus dh {kerk FkhA D;ksafd I
+
kQjkr vkSj nT+kyk uke dh ufn;k¡ mÙkjh
igkM+ksa ls fudydj vius lkFk mitkmQ ckjhd fe^h ykrh jgh gaSA tc bu ufn;ksa esa ck<+ vkrh
gS vFkok tc buosQ ikuh dks ¯lpkbZ osQ fy, [ksrksa esa ys tk;k tkrk gS rc ;g mitkÅ feêðh
ogk¡ tek gks tkrh gSA
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
I
+
kQjkr unh jsfxLrku esa izos'k djus osQ ckn dbZ /kjkvksa esa c¡Vdj cgus yxrh gSA dHkh&dHkh
bu /kjkvksa esa ck<+ vk tkrh gS vkSj iqjkus Tkekus esa ;s /kjk,¡ flapkbZ dh ugjksa dk dke nsrh
FkhaA buls vko';drk iM+us ij xsgw¡] tkS vkSj eVj ;k elwj osQ [ksrksa dh ¯lpkbZ dh tkrh FkhA
jkse lkezkT; (fo"k; 3) lfgr lHkh iqjkuh O;oLFkkvksa esa nf{k.kh eslksiksVkfe;k dh [ksrh lcls
T
+
;knk mit nsus okyh gqvk djrh FkhA gkykafd ogk¡ I
+
kQly mitkus osQ fy, vko';d o"kkZ
dh oqQN deh jgrh FkhA
[ksrh osQ vykok HksM+&cdfj;k¡ LVsih ?kkl osQ eSnkuksa] iwoksZÙkjh eSnkuksa vkSj igkM+ksa osQ <kyksa
ij ikyh tkrh Fkha (;s mitkmQ LFkku ck<+ dh ufn;ksa ls dkiQh m¡QpkbZ ij fLFkr Fks)] ftuls
Hkkjh ek=kk esa ekal] nw/ vkSj mQu vkfn oLrq,¡ feyrh FkhaA blosQ vykok] ufn;ksa esa eNfy;ksa
dh dksbZ deh ugha Fkh vkSj xfeZ;ksa esa [ktwj osQ isM+ [kwc iQy (fiaM [ktwj) nsrs FksA ysfdu
gesa ;g lkspus dh xyrh ugha djuh pkfg, fd 'kgjksa dk fodkl osQoy xzkeh.k le`f¼ osQ
cy ij gh gqvk FkkA bl fodkl osQ vU; dkjdksa osQ fo"k; esa ge ckjh&ckjh ls ppkZ djsaxs]
ysfdu igys gesa 'kgjh thou osQ ckjs esa Li"V tkudkjh ysuh pkfg,A
ekufp=k 2: eslksiksVkfe;kµ
ioZr] LVsih] jsfxLrku]
nf{k.k dk flafpr {ks=kA
vlhfj;k
fuuosg
uhe:n
vLlqj
cschyksu
cxnkn
rsy vcq lykfc[k
ekjh
m#d
mj
[kkM+h
e#LFky
I
+
kQjkr unh
L Vs ih
gkcqj unh
ckfy[k unh o`Qf"k mRikndrk dk izns'k (¯lfpr)
o"kkZ ¯lfpr o`Qf"k izns'k dh nf{k.kh lhek
ioZrh; {ks=k
n”kyk unh
2020-21
32 fo'o bfrgkl osQ oqQN fo"k;
'kgjhdj.k dk egÙo
'kgj vkSj uxj cM+h la[;k esa yksxksa osQ jgus osQ gh LFkku ugha gksrs FksA tc fdlh vFkZO;oLFkk
esa [kk| mRiknu osQ vfrfjDr vU; vkfFkZd xfrfof/;k¡ fodflr gksus yxrh gS rc fdlh ,d
LFkku ij tula[;k dk ?kuRo c<+ tkrk gSA blosQ iQyLo:i dLcs clus yxrs gSaA ,slh
ifjfLFkfr esa yksxksa dk dLcksa esa bd_s jguk muosQ fy, iQk;nsean fl¼ gksrk gSA fo'ks"kr%
blfy, D;ksafd 'kgjh vFkZO;oLFkkvksa esa [kk| mRiknu osQ vykok O;kikj] mRiknu vkSj
rjg&rjg dh lsokvksa dh Hkh egÙoiw.kZ Hkwfedk gksrh gSA uxj osQ yksx vkRefuHkZj ugha jgrs
vkSj mUgsa uxj ;k xk¡o osQ vU; yksxksa }kjk mRiUu oLrqvksa ;k nh tkus okyh lsokvksa osQ fy,
mu ij vkfJr gksuk iM+rk gSA muesa vkil esa cjkcj ysu&nsu gksrk jgrk gSA mnkgj.k osQ fy,]
,d iRFkj dh eqnzk cukus okys dks iRFkj mosQjus osQ fy, dk¡ls osQ vkST
+
kkjksa dh t:jr iM+rh
gS_ og Lo;a ,sls vkST+kkj ugha cuk ldrk vkSj og ;g Hkh ugha tkurk fd eqnzkvksa osQ fy,
vko';d jaxhu iRFkj og dgk¡ ls izkIr djsA mldh fo'ks"kKrk rks flIkZQ uDOkQk'kh ;kuh iRFkj
mosQjus rd gh lhfer gksrh gS] og O;kikj djuk ugha tkurkA dk¡ls osQ vkST
+
kkj cukus okyk Hkh
/krq&rk¡ck ;k jk¡xk (fVu) ykus osQ fy, [kqn ckgj ugha tkrkA lkFk gh] mls b±/u osQ fy, gjne
ydM+h osQ dks;ys dh T
+
k:jr jgrh gSA bl izdkj Je&foHkktu (Division of Labour)
'kgjh&thou dh fo'ks"krk gSA
blosQ vykok] 'kgjh vFkZO;oLFkk esa ,d lkekftd laxBu dk gksuk Hkh t:jh gSA 'kgjh
fofuekZrkvksa osQ fy, b±/u] /krq] fofHkUu izdkj osQ iRFkj] ydM+h vkfn t:jh phT+ksa fHkUu&fHkUu
txgksa ls vkrh gaS ftuosQ fy, laxfBr O;kikj vkSj HkaMkj.k dh Hkh vko';drk gksrh gSA 'kgjksa
eas vukt vkSj vU; [kk|&inkFkZ xk¡oksa ls vkrs gSa vkSj muosQ laxzg rFkk forj.k osQ fy, O;oLFkk
djuh gksrh gSA blosQ vykok vkSj Hkh vusd izdkj osQ fØ;kdykiksa esa rkyesy cSBkuk iM+rk
gS% eqnzk dkVus okyksa dks osQoy iRFkj gh ugha] mUgsa rjk'kus osQ fy, vkST+kkj vkSj crZu Hkh
pkfg,A tkfgj gS fd ,slh iz.kkyh esa oqQN yksx vkns'k nsrs gSa vkSj nwljs mudk ikyu djrs
gSaA blosQ vykok] 'kgjh vFkZO;oLFkk dks viuk fglkc&fdrkc fyf[kr :i esa j[kuk gksrk gSA
eslksiksVkfe;k osQ izkphure
uxjksa dk fuekZ.k dkaL; ;qx
;kuh yxHkx 3000 bZ-iw- esa
'kq: gks x;k FkkA dk¡lk]
rk¡cs vkSj jk¡xs osQ feJ.k ls
curk gSA dk¡ls osQ bLrseky
dk eryc gS fd ;s èkkrq,¡
nwj&nwj ls eaxkbZ tkrh FkhaA
c<+bZ dk lgh dke djus]
eudksa esa Nsn djus] iRFkj
dh eqnzk,¡ mosQjus] iQuhZpj
esa tM+us] lhfi;k¡ dkVus
vkfn dkeksa osQ fy, /krq osQ
vkST
+
kkjksa dh t:jr iM+rh
FkhA eslksiksVkfe;kbZ gfFk;kj
Hkh dk¡ls osQ gh gksrs Fks_
mnkgj.k osQ fy,] Hkkyksa dh
uksosaQ dk¡L; dh cuh gksrh
Fkha ftUgsa ge i`"B 38 ij
ns[k ldrs gSaA
fØ;kdyki 2
D;k 'kgjh thou
/krqvksa osQ bLrseky
osQ fcuk laHko
gksrk\ bl fo"k;
ij ppkZ dhft,A
okdkZ 'kh"kZ
3000 bZ-iw- m#d uxj esa L=kh dk ;g flj ,d
lI
+
ksQn laxejej dks rjk'kdj cuk;k x;k FkkA
bldh vk¡[kksa vkSj HkkSagksa esa Øe'k% uhys yktonZ
(Lapis lazuli) rFkk lI
+
ksQn lhih vkSj dkys Mkej
(Bitumen) dh tM+kbZ dh xbZ gksxhA flj osQ
mQij ,d [kk¡pk cuk gqvk gS tks 'kk;n xguk
iguus osQ fy, cuk;k x;k FkkA ;g ewfrZdyk dk
,d fo'o&izfl¼ uewuk gS] blosQ eq[k] BksM+h
vkSj xkyksa dh lqdksey&laqnj cukoV osQ fy,
bldh iz'kalk dh tkrh gSA ;g ,d ,sls dBksj
iRFkj esa rjk'kk x;k gS ftls dkiQh vf/d nwjh ls
ykuk iM+k gksxkA
iRFkj ykus ls ysdj bl ew£r osQ fuekZ.k esa vkSj
fdu fo'ks"kKksa dk ;ksxnku jgk gksxkA mudh lwph cukb,A
2020-21
33
'kgjksa esa eky dh vkoktkgh
eslksiksVkfe;k osQ [kk|&lalk/u pkgs fdrus Hkh le`¼ jgs gksa] mlosQ ;gk¡ [kfu”k&lalk/uksa dk
vHkko FkkA nf{k.k osQ vf/dka'k Hkkxksa esa vkST+kkj] eksgjsa (eqnzk,¡) vkSj vkHkw"k.k cukus osQ fy,
iRFkjksa dh deh FkhA bjkdh [ktwj vkSj iksiykj osQ isM+ksa dh ydM+h] xkfM+;k¡] xkfM+;ksa osQ ifg,
;k ukosa cukus osQ fy, dksbZ [kkl vPNh ugha Fkh_ vkSj vkST
+
kkj] ik=k] ;k xgus cukus osQ fy,
dksbZ /krq ogk¡ miyC/ ugha FkhA blfy, gekjs fopkj ls izkphu dky osQ eslksiksVkfe;kbZ yksx
laHkor% ydM+h] rk¡ck] jk¡xk] pk¡nh] lksuk] lhih vkSj fofHkUu izdkj osQ iRFkjksa dks rqdhZ vkSj bZjku
vFkok [kkM+h&ikj osQ ns'kksa ls eaxkrs Fks ftlosQ fy, os viuk diM+k vkSj o`Qf"k&tU; mRikn
dkiQh ek=kk esa mUgsa fu;kZr djrs FksA bu ns'kksa osQ ikl [kfut lalk/uksa dh dksbZ deh ugha Fkh] exj
ogk¡ [ksrh djus dh cgqr de xaqtkb'k FkhA bu oLrqvksa dk fu;fer :i ls vknku&iznku rHkh laHko
gksrk tcfd blosQ fy, dksbZ lkekftd laxBu gks tks fons'kh vfHk;kuksa vkSj fofue;ksa dks funsZf'kr
djus esa l{ke gksA nf{k.kh eslksiksVkfe;k osQ yksxksa us ,sls laxBu LFkkfir djus dh 'kq#vkr dhA
f'kYi] O;kikj vkSj lsokvksa osQ vykok] oqQ'ky ifjogu O;oLFkk Hkh 'kgjh fodkl osQ fy,
vR;ar egÙoiw.kZ gksrh gSA Hkkjokgh i'kqvksa dh ihB ij j[kdj ;k cSyxkfM+;ksa esa Mkydj 'kgjksa
esa vukt ;k dkB dks;yk ykuk&ys tkuk cgqr dfBu gksrk gS D;ksafd mlesa cgqr T+;knk le; yxrk
gS vkSj i'kqvksa osQ pkjs vkfn ij Hkh dkiQh [kpZ vkrk gSA 'kgjh vFkZO;oLFkk bldk cks> mBkus
osQ fy, l{ke ugha gksrhA blfy, ifjogu dk lcls lLrk rjhdk loZ=k tyekxZ gh gksrk gSA
vukt osQ cksjksa ls ynh gqbZ ukosa ;k ctjs] unh dh /kjk vFkok gok osQ osx ls pyrs gSa] ftlesa
dksbZ [kpkZ ugha yxrk] tcfd tkuojksa ls eky dh <qykbZ dh tk, rks mUgsa pkjk
f[kykuk iM+rk gSA iqjkus eslksiksVkfe;k dh ugjsa vkSj izko`Qfrd ty/kjk,¡ NksVh&cM+h
cfLr;ksa osQ chp eky osQ ifjogu dk vPNk ekxZ FkhaA vkSj vkxs blh vè;k; esa ekjh
uxj dk tks fooj.k fn;k x;k gS mls i<+us ls ;g Li"V gks tk,xk fd I
+
kQjkr unh
mu fnuksa O;kikj osQ fy, ^fo'o&ekxZ* osQ :i esa fdruh vf/d egÙoiw.kZ FkhA
ys[ku dyk dk fodkl
lHkh lektksa osQ ikl viuh ,d Hkk"kk gksrh gS ftlesa mPpfjr èofu;k¡ viuk vFkZ
izdV djrh gSaA bls ekSf[kd ;k 'kkfCnd HkkokfHkO;fDr dgrs gSaA fy[kuk] ekSf[kd
HkkokfHkO;fDr ls mruk vyx ugha gS ftruk ge vdlj le> cSBrs gSaA tc ys[ku
;k fyfi osQ ckjs eas ckr dh tkrh gS rks mldk vFkZ gS mPpfjr èofu;k¡] tks n`';
laosQrksa ;k fpÉkas osQ :i esa izLrqr dh tkrh gaSA
eslksiksVkfe;k esa tks igyh ifêðdk,¡ (Tablet) ikbZ xbZ
gSa os yxHkx 3200 bZ-iw- dh gSaA muesa fp=k tSls fpÉ
vkSj la[;k,¡ nh xbZ gSaA ogk¡ cSyksa] eNfy;ksa vkSj jksfV;ksa
vkfn dh yxHkx 5000 lwfp;k¡ feyh gSa] tks ogk¡ osQ
nf{k.kh 'kgj m#d osQ eafnjksa esa vkus okyh vkSj ogk¡ ls
ckgj tkus okyh phT
+
kksa dh gksaxhA Li"Vr%] ys[ku dk;Z
rHkh 'kq: gqvk tc lekt dks vius ysu&nsu dk LFkk;h
fglkc j[kus dh T
+
k:jr iM+h D;ksafd 'kgjh thou esa ysu&nsu
vyx&vyx le; ij gksrs Fks] mUgsa djus okys Hkh dbZ yksx
gksrs Fks vkSj lkSnk Hkh dbZ izdkj osQ eky osQ ckjs esa
gksrk FkkA
vukt]
eNyh
la[;k,¡ ,
uko
cSy
fpduh feêðh dh ifêðdk,¡% yxHkx
3200 bZ-iw-
izR;sd ifêðdk dh Å¡pkbZ 3-5 ls-eh-
;k mlls de gSA bu if^dkvksa ij cus
laosQr&fp=k (cSy eNyh] vukt vkSj
uko) gSA
dhykdkj v{kj
laosQr
ys[ku dyk vkSj 'kgjh thou
2020-21
Read More
Offer running on EduRev: Apply code STAYHOME200 to get INR 200 off on our premium plan EduRev Infinity!

Related Searches

ppt

,

practice quizzes

,

MCQs

,

Important questions

,

NCERT Textbook - लेखन कला और शहरी जीवन Notes | EduRev

,

pdf

,

Viva Questions

,

Summary

,

Semester Notes

,

study material

,

mock tests for examination

,

Sample Paper

,

past year papers

,

shortcuts and tricks

,

Extra Questions

,

Previous Year Questions with Solutions

,

Objective type Questions

,

NCERT Textbook - लेखन कला और शहरी जीवन Notes | EduRev

,

video lectures

,

Exam

,

Free

,

NCERT Textbook - लेखन कला और शहरी जीवन Notes | EduRev

;